Ewch i’r prif gynnwys
Alastair J Sloan  BSc (Hons), PhD, FHEA

Professor Alastair J Sloan BSc (Hons), PhD, FHEA

Senior Lecturer

Ysgol Deintyddiaeth

Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Thema ymchwil

Gwyddorau llafar a biofeddygol

Grŵp ymchwil

Grŵp Bioleg Adfywiol

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil o fewn maes meinweoedd cysylltiol mwynol, gan ganolbwyntio ar botensial ac ymddygiad cymharol y cymhleth a'r asgwrn y mwydion dentine. Mae gen i ddiddordeb yn y prosesau signalau sy'n cychwyn ac yn rheoli atgyweirio'r cymhleth mwydion dentin, yn enwedig rôl a swyddogaeth bôn-gelloedd mwydion deintyddol (DPSCs)  wrth gyfryngu'r broses adferol hon yn. Yn ogystal, mae gen i ddiddordeb mewn rolau therapiwtig posibl y DPSCs hyn yng nghyd-destun ehangach meddygaeth adfywiol, yn benodol atgyweirio niwral ac anaf i linyn y cefn ac adfywio cyhyrau llyfn o atgyweirio meinwe bledren a deall eu swyddogaeth fiolegol in vitro ac yn y fan a'r heterogenedd yn y poblogaethau celloedd hyn.

Mae ymchwil hefyd yn canolbwyntio ar ddeall priodweddau dentinogenig ac osteoinductive matricsau dentin ac esgyrn i hwyluso methodolegau peirianneg meinwe newydd a phrosesau adfywio naturiol. Bydd gwybodaeth yn y meysydd hyn yn ein galluogi i ddatblygu ffyrdd o fanteisio ar gyfranogiad ffactor twf mewndarddol mewn atgyweirio meinwe mwynol ar gyfer dulliau triniaeth newydd mewn deintyddiaeth adferol a mewnblanoleg. Mae hyn wedi fy ngalluogi i ddatblygu rhaglen ymchwil sy'n uniongyrchol gysylltiedig â datblygu therapïau a dulliau clinigol newydd mewn perthynas â deintyddiaeth ac orthopaedeg ynghylch adfywio ac atgyweirio meinweoedd.

O ran hyn, rydym hefyd yn canolbwyntio'n fawr ar ddatblygu cludwyr gwrthficrobaidd newydd / deunyddiau adferol ar gyfer endodonteg glinigol a therapi mwydion hanfodol. Rydym wedi sefydlu nanocarriers ar gyfer cyflwyno gwrthficrobaidd a deunyddiau adferol prototeip a systemau model i ddeall yn well natur yr amgylchedd bacteriol / mwydion yn ystod haint mwydiol. Mae gen i ddiddordeb hir mewn datblygu systemau model diwylliant organ newydd in vitro / ex vivo ar gyfer mwynau meinweoedd i ddarparu modelau arloesol ar gyfer adfywio meinwe / peirianneg a phrofi asiantau therapiwtig newydd a hyrwyddo'r 3Rs (lleihau, mireinio newydd) mewn ymchwil biofeddygol.

Grantiau Cyfredol a Diweddar

Colgate Palmolive - Modelu Adfywio Meinwe Gysylltiol Periodontal. AJ Sloan (PI), RJ Waddington 2018-2019; £130,000

Philips - Addasiad Do fodel diwylliant meinwe epithelial i asesu cyswllt uniongyrchol H2O2 a golau ar ymatebion celloedd. AJ Sloan (PI), RJ Waddington, WN Ayre. 2017-2018; £120,471

Cronfa Bontio Gwyddorau Bywyd Rhwydwaith Ymchwil Cymru - tuag at fasnacheiddio clytiau mucoadhesive gweithredu deuol i drin clefydau periodontal. C Heard, AJ Sloan. 2017-2018; £75,000

Philips – Effaith asiantau perocsid activated golau ar feinwe gingival. RJ Waddington, AJ Sloan, WN Ayre. 2016-2017; £75,000

Ymddiriedolaeth Ymchwil Feddygol Dunhill - Atal llacio aseptig o amnewidiadau ar y cyd wedi'u smentio mewn oedolion hŷn: cyflwyno moleciwlau osteogenig o sment esgyrn PMMA i annog atgyweirio esgyrn ac osseointegration mewnblannu. AJ Sloan (PI), W Ayre, RJ Waddington, D Mason, B Evans, S Evans, SP Denyer, S Evans, RM Jones 2016-2017; £84,104

Renishaw Ltd – Haenau gwrthficrobaidd o ddyfeisiau mewnblaniadwy. AJ Sloan (PI), RJ Waddington, WN Ayre, Q Jones. 2015-2018; £50,000

Petplan Charitable Trust - Datblygu modelau newydd in vitro i ymchwilio i rôl pathogenau yn aetioleg gingivostomatitis cronig feline a phrofi ymyriadau therapiwtig. AS Riggio (Glasgow), D Bennett (Glasgow), DF Lapping (Glasgow), C Nile (Glasgow), AJ Sloan, SP Denyer (Brighton). 2015-2018; £89942

Prosiectau Ymchwil Cyfredol

Deunyddiau Adferol Antimicrobaidd Newydd i Reoli Clefyd Deintyddol

Haenau gwrthficrobaidd o ddyfeisiau mewnblanadwy

Deall heterogenedd celloedd progenitor mwydion deintyddol trwy daclo llinach a labelu bioffotonig

Effaith asiantau whitening ar ymddygiad swyddogaethol mwydion deintyddol

Adfywio meinwe a gyfeiriwyd gan ddeunydd deintyddol

Model ex vivo o fesurau gwrthficrobaidd mewn clefyd mwydion

Model ex vivo o adfywio esgyrn

Bywgraffiad

Mae Alastair Sloan yn Athro Anrhydeddus yn yr Ysgol ac ar hyn o bryd yn Bennaeth Ysgol Ddeintyddol Melbourne ym Mhrifysgol Melbourne lle mae'n dal swydd amheus Athro Peirianneg Meinwe a Bioleg Ddeintyddol. Rhwng 2017-2020 bu'n Bennaeth Ysgol yn yr Ysgol Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn aelod o Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER).

Enillodd ei BSc mewn Gwyddorau Biofeddygol o Brifysgol Cymru ym 1993 a'i PhD mewn Bioleg Celloedd Llafar o Brifysgol Birmingham, y DU ym 1997 yn y Gyfadran Meddygaeth a Deintyddiaeth. Yn dilyn ymchwil ôl-ddoethurol fe'i penodwyd i Ddarlithyddiaeth mewn Bioleg Lafar yn yr Ysgol Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Birmingham yn 2000. Yn 2005, symudodd i'r Ysgol Deintyddiaeth a dyfarnwyd ei gadair bersonol iddo yn 2012. Mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, yn Gymrawd y Gymdeithas Bioleg Frenhinol (FRSB) ac yn 2020 fe'i hetholwyd yn Gymrawd Anrhydeddus Coleg y Deintyddion Intenational.

Mae ymchwil yr Athro Sloan yn amlddisgyblaethol ac yn canolbwyntio ar drwsio ac adfywio meinweoedd mwynol ac ymddygiad a defnydd therapiwtig bôn-gelloedd mwydion deintyddol. Mae ganddo ddiddordeb yn ymatebion cellog a moleciwlaidd y celloedd hyn i fiomatrices naturiol ac amgylcheddau biolegol dan fygythiad i ddeall eu hymddygiad swyddogaethol yn ystod anaf meinwe a datblygu dulliau i gyfryngu prosesau atgyweirio naturiol mewn trawma esgyrn. Gan ategu'r gwaith hwn, mae ganddo ddiddordeb hefyd mewn deall yr heterogenedd o fewn poblogaethau progenitor mwydion deintyddol a'u swyddogaeth mewn amgylcheddau 3D.    Mae ei ymchwil hefyd yn canolbwyntio ar Deall ymosodiad bacteriol ac ymlyniad mewn heintiau deintyddol ac esgyrn a datblygu mecanweithiau cyflenwi newydd ar gyfer asiantau gwrthficrobaidd i reoli haint o fewn y meinweoedd hyn. I gefnogi'r astudiaethau hyn, mae ganddo ddiddordeb sylweddol mewn datblygu modelau diwylliant organoteipig 3D i ddarparu systemau model trwybwn uchel gydag atgynhyrchedd uchel a mynd i'r afael â'r 3R yn y maes biobeirianneg hwn. Mae ganddo gydweithrediadau ymchwil gweithredol gydag aelodau o'r Grŵp Bioleg Adfywiol.

Mae'r Athro Sloan wedi derbyn sawl gwobr ac anrhydedd. Yn 1998 dyfarnwyd iddo Wobr Ymchwil Meinwe Mwynol yr IADR, Adran Prydain ac mae nifer o'i fyfyrwyr wedi ennill gwobrau ymchwil cenedlaethol gan gynnwys Gwobr Meinwe Mwynol Mwynol Adran Prydain IADR yn 2008, 2013, 2014, Gwobr Poster Unilever Adran Prydain yn 2012 a Gwobr Poster TCES yn 2014. Yr Athro Sloan oedd Llywydd Grŵp Bioleg ac Adfywio Mwydion yr IADR yn 2010-2011. Yn 2011 dyfarnwyd iddo Wobr Gwyddonydd Nodedig IADR, Gwobr Ymchwilwyr Ifanc, i gydnabod ei ymchwil hyd yn hyn. Mae ganddo Gadair Ymweld yn y Pedwerydd Prifysgol Meddygol Milwrol yn Xi'an, Tsieina ers 2013, Prifysgol Feddygol Dalian ers 2015 a Phrifysgol Feddygol Tsieina ers 2016. Yn 2019 fe'i penodwyd yn Athro Atodol yn y Coleg Meddygaeth a Deintyddiaeth yng Ngholeg y Brifysgol, Cork.

Rhwng 2015-2017 roedd yr Athro Sloan yn Gadeirydd Insitute Caerdydd ar gyfer Peirianneg a Thrwsio Meinwe (CITER). Ar hyn o bryd mae'n aelod o Bwyllgor Rheoli Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR), Pwyllgor Gweithredol y Gymdeithas Peirianneg Meinwe a Chelloedd (DU) a Phanel Asesu Grantiau'r NC3Rs. Mae'n gweithredu adolygydd ar gyfer holl gyrff cyllido RCUK a'r UE. Mae wedi denu cyllid ymchwil gan NC3Rs, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, MRC, EPSRC, Ymddiriedolaeth Dr Hadwen ac Ymddiriedolaeth Ymchwil Feddygol Dunhill ynghyd â rhai o'r sector diwydiannol (Philips, Renishaw plc).

Addysg / Cymwysterau
1993 - BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol (Cymru)
1997 - PhD (Bham)
2003 - Addysgu PGCert mewn Addysg Uwch (Bham)

Anrhydeddau a dyfarniadau

1998 - Gwobr Meinwe MIneralised Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR)

2011 - Gwobr Gwyddonydd Nodedig IADR, Gwobr Ymchwilwyr Ifanc

Aelodaethau proffesiynol

Academi Addysg Uwch
Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (IADR)
Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR)
IADR Awstralia a Seland Newydd Is-adran (IADR/ANZ)
Cymdeithas Peirianneg Meinwe a Chelloedd (TCES)
Cymdeithas Ryngwladol Peirianneg ac Adfywio Meinwe (TERMIS)
International Sociery for the Advancement of Cytometry (IASC)
Cymdeithas Australasian ar gyfer Ymchwil Bôn-gelloedd

Cymrodyr, Cymdeithas Frenhinol Bioleg
Cymrawd Anrhydeddus, Coleg Rhyngwladol y Deintyddion

Safleoedd academaidd blaenorol

Ionawr 2020 - Dyddiad: Yr Athro Peirianneg Meinwe a Bioleg Ddeintyddol, Ysgol Ddeintyddol Melbourne, Prifysgol Melbourne
Awst 2012 - Rhagfyr 2019: Athro Peirianneg Meinwe a Bioleg Esgyrn, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Deintyddiaeth
Awst 2010 – Gorffennaf 2012: Darllenydd mewn Bioleg Esgyrn a Pheirianneg Meinweoedd, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Deintyddiaeth
Awst 2007 – Gorffennaf 2010: Uwch Ddarlithydd mewn Bioleg Esgyrn a Pheirianneg Meinweoedd, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Deintyddiaeth
Awst 2005 – Gorffennaf 2007: Darlithydd mewn Bioleg Esgyrn a Pheirianneg Meinweoedd, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Deintyddiaeth
Ionawr 2000 – Awst 2005:  Darlithydd mewn Bioleg Lafar, Prifysgol Birmingham, Ysgol Deintyddiaeth
Hydref 1997 – Rhagfyr 1999:  Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Birmingham, Ysgol Deintyddiaeth

Pwyllgorau ac adolygu

Bwrdd golygyddol, Journal of Dentistry
Aelod o'r Panel, Fflandrys Sefydliad Gwyddoniaeth
Aelod o'r Panel, Eurostars Eureka UE

Meysydd goruchwyliaeth

Deunyddiau Adferol Antimicrobaidd Newydd i Reoli Clefyd Deintyddol

Deall heterogenedd celloedd progenitor mwydion deintyddol trwy daclo llinach a labelu bioffotonig

Model ex vivo o glefyd microbaidd deintyddol