Ewch i’r prif gynnwys
Bernard Richardson BSc PhD

Dr Bernard Richardson

BSc PhD

Darlithydd er Anrhydedd

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell Ystafell N/2.08b, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Mwynheais 41 mlynedd yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth o gyrraedd fel myfyriwr PhD ym 1976 i fod yn Ddarllenydd ar ôl ymddeol yn 2017. Gweithiais fel Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedigion am flynyddoedd lawer yn goruchwylio sefydliad addysgu, datblygu'r cwricwlwm a phrofiad dysgu israddedigion.  

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw acwsteg offerynnau cerdd, yn enwedig y teulu gitâr a ffidil. Fy amcan cyffredinol yw deall ffiseg cynhyrchu sain o offerynnau llinynnol ac, yn benodol, i ddeillio o berthnasoedd meintiol rhwng adeiladu'r offeryn a'u naws canfyddedig a'u rhinweddau chwarae.    Mae gan y gwaith nifer o heriau: Mae ffiseg cynhyrchu sain gan offerynnau cerdd yn rhyfeddol o gymhleth ar adegau, ac er mwyn i'r canlyniadau gael unrhyw ystyr go iawn rhaid eu dehongli'n sensitif mewn cyd-destun cerddorol. Efallai mai'r her fwyaf oll, fodd bynnag, yw cyfleu syniadau, cysyniadau a chymorth ymarferol ystyrlon i gerddorion a gwneuthurwyr offerynnau cerddorol.  

Mae astudiaethau ymarferol o offerynnau go iawn wedi cynnwys datblygu a defnyddio technegau megis interferometry holograffig a sbectol ar gyfer canfod nodweddion moddol gitarau a ffidil. Gyda dealltwriaeth dda o fecaneg swyddogaeth acwsteg yr offerynnau hyn, rydym wedi cymhwyso technegau rhifiadol megis dadansoddi elfennau meidraidd a'r dull elfen ffin i gyfrifo'r dirgryniadau a'r meysydd ymbelydredd sain o offerynnau.    Mae'r Mae gwaith yn caniatáu cyfrifo seiniau yn unig o ddata sy'n ymwneud â dimensiynau ac adeiladwaith yr offeryn. Mae'r gwaith wedi arwain at fewnwelediad newydd i swyddogaeth acwstig y gitâr a phwysigrwydd rhai dulliau dirgryniadol trefn isel.    Mae profion gwrando seicoacwstig wedi'u cyflogi i gysylltu paramedrau adeiladu ag ansawdd sain canfyddedig, ac felly rydym yn dechrau sefydlu meini prawf acwstig i'w defnyddio gan wneuthurwyr offerynnau. Mae'r "model damcaniaethol" hwn wedi nodi paramedrau acwsteg amrywiol sy'n cael dylanwad mawr ar ansawdd cerddorol yr offeryn.  

Mewn bywyd yn y gorffennol, roeddwn hefyd yn rhan o fentrau microsgopeg chwiliedydd sganio'r Ysgol yn ystod y cyfnod 1987-1997. Ein prif nodau oedd ymchwilio a deall ffiseg, priodweddau electronig a morffoleg arwynebau a rhyngwynebau mewn deunyddiau lled-ddargludol.  

Cyhoeddiadau Dethol:

Papurau:

 • Hill T.J.W., Richardson B.E. & Richardson S.J. 'Paramedrau acwstigaidd ar gyfer nodweddu gitâr glasurol' Acta Acustica uno ag Acustica, Cyf. 90 (2004), 335-348
 • Richardson B.E. 'Modelau syml fel sail ar gyfer dylunio gitâr', Cymdeithas Acoustical Journal Catgut, 4(5) ( 2002), 30-36
 • Hill T.J.W., Richardson B.E. & Richardson S.J. 'Mynediad mewnbwn a mesuriadau maes sain o ddeg gitâr glasurol' Trafodion Sefydliad Acoustics, 24 (2002), CD-10 tudalen
 • Richardson ABC, 'Datblygiad acwstig y gitâr' Journal of the Catgut Acoustical Society, Cyf. 2 Rhif 5 (Cyfres II) ( 1994), 1-10

Cyfraniadau Llyfr:

 • Richardson ABC, 'Stringed Instruments: Plucked' yn Encyclopedia of Acoustics, Ed. M.J. Crocker, John Wiley & Sons (1997), 1627-1634
 • Richardson B.E., 'The acwstics of the cello' yng Nghaergrawnt Cydymaith i'r Sielo, gol. R Stowell, Gwasg Prifysgol Caergrawnt (1999), 37-51
 • Richardson B.E., 'The acwstics of the piano' yng Nghaergrawnt Cydymaith i'r Piano, Ed D. Rowland, Gwasg Prifysgol Caergrawnt (1998), 96-113
 • Richardson B.E., 'Ffiseg y ffidil' yng Nghaergrawnt Cydymaith i'r Ffidil, Ed R. Stowell, Gwasg Prifysgol Caergrawnt (1992), 30-45

Addysgu

Dros y blynyddoedd rwyf wedi dysgu pob math o bynciau, gan gynnwys acwsteg a thechnegau stiwdio, mecaneg cwantwm, opteg a thrawsnewidiadau Fourier, tonnau a dirgryniadau, prosesu signalau, electroneg analog a digidol, rhyngwynebu cyfrifiaduron, rhaglennu cyfrifiadurol, a ffiseg ymarferol. Dysgais hefyd fodiwl acwstig i fyfyrwyr yn yr Ysgol Cerddoriaeth am flynyddoedd lawer.  

Bywgraffiad

Enillais fy ngradd BSc Ffiseg o Salford yn 1976, lle roeddwn yn gallu arbenigo mewn acwsteg. Yn dilyn hynny, symudais i Gaerdydd i ymgymryd â'm hymchwil PhD ar acwsteg y gitâr glasurol dan arweiniad yr Athro Charles Taylor. Yna cynhaliais amryw o swyddi yng Nghaerdydd fel cynorthwyydd ymchwil a chymrawd tiwtorial cyn cael fy mhenodi i'r staff darlithio yn 1984.      Hyd nes i mi ymddeol yn 2017 Daliodd swydd y Darllenydd. Rwy'n aelod o'r Sefydliad Ffiseg a'r Sefydliad Acoustics.  

Mae fy nghariad at ffiseg a'm gwaith ymchwil mewn gwirionedd yn deillio o ddiddordebau mewn cerddoriaeth a chreu offerynnau cerdd. Roeddwn i ond yn parhau i ofyn "Pam?" a "Sut?" nes i'r holl atebion ddod i ben a sylweddolais y byddai'n rhaid i mi ddarganfod drosof fy hun. Mae cerddoriaeth yn chwarae rhan bwysig yn fy mywyd ac rwy'n treulio oriau lawer yn gwneud cerddoriaeth ar y corn Ffrengig.    

Anrhydeddau a dyfarniadau

Ar hyn o bryd rwy'n cyflawni dyletswyddau amrywiol ar gyfer y Sefydliad Ffiseg. Rwy'n gyn-Olygydd Cyswllt Acta Acustica United gydag Acustica a chyn-aelod o Gyngor Sefydliad Acoustics.  

Rwyf wedi rhoi llawer o bapurau gwahoddedig mewn cynadleddau ac mewn cymdeithasau dysgedig, gan gynnwys rhoi Trafodaeth Nos Wener y Sefydliad Brenhinol (2000) ac rwy'n gyn-ddarlithydd Kelvin y Gymdeithas Brydeinig.

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Sefydliad Ffiseg
 • Aelod o'r Sefydliad Acwstig
 • Aelod Cyswllt o Gymdeithas Acoustical America