Ewch i’r prif gynnwys
Sabrina Cohen-Hatton

Yr Athro Sabrina Cohen-Hatton

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Email
cohensr@ceardydd.ac.uk
Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Mae gwneud penderfyniadau yn agwedd sylfaenol ar wybyddiaeth ddynol ac anifeiliaid sy'n arwain at gychwyn ymddygiadau penodol a gyfeirir at nodau. Mae fy ymchwil wedi cynnwys archwilio'r mecanweithiau sy'n sail i ymddygiadau o'r fath mewn modelau dynol, llygod mawr a chanin.
 
Gall y broses hon arwain at ganlyniadau pellgyrhaeddol, yn enwedig mewn sefyllfaoedd peryglus neu beryglus. Mae'n hanfodol bod y Gwasanaethau Tân ac Achub yn paratoi Cadlywyddion Digwyddiadau er mwyn gallu gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd peryglus, sy'n symud yn gyflym, yn emosiynol, hyd yn oed gyda gwybodaeth anghyflawn neu anghywir. Mae'r gost o beidio â chael hyn yn iawn yn uchel. Cadarnhawyd ffactorau dynol fel achos 80% o ddamweiniau diwydiannol, a chydnabuwyd bod yr un ffactorau yn dylanwadu ar y rhan fwyaf o anafiadau diffoddwyr tân.
 
Er mwyn deall mecanweithiau gwneud penderfyniadau mewn gwybyddiaeth ddynol ac anifeiliaid, mae'n bwysig ystyried dysgu am giwiau amgylcheddol cysylltiedig, a sut mae hyn yn dylanwadu ar ymateb. Er enghraifft, gall ciwiau y mae pobl yn dod i gysylltiad â nhw (yn yr achos hwn, mewn digwyddiad) ffurfio cysylltiadau cryf â chiwiau, canlyniadau, neu hyd yn oed emosiynau ac adweithiau ffisiolegol eraill, a all ragfarnu yn ddiweddarach yr ymateb a wneir ar bwynt gwahanol mewn amser. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar archwilio'r mecanweithiau sy'n sail i ryngweithio o'r fath (megis trosglwyddo Pavolvian-Offerynnol), a rôl strwythurau niwrolegol cyn-flaen mawr yn y broses hon.
 
Rwyf wedi cyhoeddi fy nghanfyddiadau mewn sawl cyfnodolyn gwyddonol, ac wedi cyflwyno'n rhyngwladol mewn digwyddiadau fel Ffederasiwn Niwrowyddoniaeth Ewrop, cyfarfod Cymdeithas Ymennydd ac Ymddygiad Ewrop a'r Symposiwm Dysgu Cysylltiol. Dyfarnwyd gwobr JURY i mi hefyd i gydnabod yr ymchwil hon gan yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.
 
Fel swyddog gweithredol sy'n ymgymryd â'r ymchwil hwn, y cymhelliant yn y pen draw fu diogelwch diffoddwyr tân erioed a datblygu gwell dealltwriaeth o brosesau seicolegol a allai liniaru risg ymhellach pan fyddwn yn delio â digwyddiadau. Ar hyn o bryd rwy'n archwilio cymhwyso'r ymchwil hon i gefnogi rheoli digwyddiadau a diogelwch yn effeithiol.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2015

2013

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Themâu ymchwil: Niwrowyddoniaeth a Gwyddoniaeth Gwybyddol

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys sut mae anifeiliaid a phobl yn addasu i'w hamgylcheddau: sut mae dysgu a chof yn dylanwadu ar ymddygiad a gwneud penderfyniadau. Dilynir y diddordebau hyn o amrywiaeth o safbwyntiau, gan gynnwys systemau'r ymennydd ac arbrofion ymddygiadol mewn labordai a lleoliadau yn y byd go iawn gyda phobl, llygod mawr a chŵn.
 
Mae ffrwd ymchwil gyfredol wedi ymestyn i fodelau canin, gan ymchwilio i gŵn sy'n arddangos ymddygiad a dulliau niweidiol i addasu ymddygiadau yn llwyddiannus a goblygiadau lles gwneud hynny.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn Pavlovian i Drosglwyddo Offerynnol a'i oblygiadau mewn lleoliadau yn y byd go iawn i ddylanwadu ar ymddygiadau, mewn modelau dynol ac anifeiliaid.

Rwy'n cydweithio â Rhagoriaeth Ffactorau Dynol (HuFEx) ym Mhrifysgol Caerdydd a Chanolfan Cudd-wybodaeth Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant Dynol (IROHMS) Prifysgol Caerdydd.  Mae crynodebau o ymchwil a gynhyrchwyd ar y cyd â Chyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân a Gwasanaethau Tân ac Achub y DU i'w gweld yn y dolenni canlynol:
 

 

Cyllid

 • Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC (ES/M500422/1):  Hyrwyddo THINCS yn genedlaethol ac yn rhyngwladol  (2020-2022; ar y cyd â'r Athro Rob Honey a Dr Sabrina Cohen-Hatton); Gwerth: £8700. 
 • Cyllid gwobr Arloeswr y Flwyddyn 2018 y BBSRC: Mae niwrowyddoniaeth ymddygiadol yn sail i ganllawiau newydd ar gyfer diffoddwyr tân a'r gwasanaethau brys; gyda'r Athro Rob Honey; Gwerth cyfanswm: £20000; Ar gyfer enillydd cyffredinol ac enillydd yr Effaith Gymdeithasol. 
 • Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC (ES/M500422/1): Gwneud penderfyniadau amlasiantaeth mewn digwyddiadau mawr (2018; ar y cyd â'r Athro Rob Honey, Byron Wilkinson, a Philip Butler); Gwerth: £6400. 
 • Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC (ES/M500422/1): System Marcio Ymddygiad Gwasanaeth Tân ac Achub y DU App Symudol (2017-2018; ar y cyd â'r Athro Rob Honey a Philip Butler); Gwerth: £8852. 
 • Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC (ES/M500422/1): Gwneud penderfyniadau mewn digwyddiadau brys (2015-2016); Ar y cyd â'r Athro Rob Honey); Gwerth: £3662.   
 • Cymdeithas Prif Swyddogion Tân: Sicrwydd cyllid y diwydiant er mwyn cynnal ymchwil i benderfyniadau yn y Gwasanaeth Tân ac Achub; Gwerth £100,000 

Bywgraffiad

Addysg israddedig

2009 - Dosbarth 1af, Seicoleg (BSc Anrh), Y Brifysgol Agored.

Addysg ôl-raddedig

2013 - Doethur mewn Athroniaeth (PhD), Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
2005 - MA, Datblygiad y Gwasanaeth Tân Rhyngwladol

Cyflogaeth

2015 - Cydymaith Ymchwil Anrhydeddus, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.
2015 - Dirprwy Gomisiynydd Cynorthwyol, Brigâd Dân Llundain.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau Cenedlaethol a Rhyngwladol

 1. Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant Llywodraeth Cymru 2022 yn y categori Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Gyda Sabrina Cohen-Hatton, Byron Wilkinson a Philip Butler.  
 2. Arloeswr y Flwyddyn BBSRC 2018; Enillydd Cyffredinol ac Enillydd Effaith Gymdeithasol ar gyfer: Mae niwrowyddoniaeth ymddygiadol yn sail i ganllawiau newydd ar gyfer diffoddwyr tân a'r gwasanaethau brys.  Gyda Rob Honey 
 3. Gwobr Proses Newydd; Gwobrau Partneriaeth Busnes ac Addysg; Insider Media (2017).  Gyda Rob Honey. 
 4. Gwobr Raymond S. Nickerson am y papur gorau yn y Journal of Experimental Psychology: Applied. Dyfarnwyd yn 2017 ar gyfer: Cohen-Hatton, SR, & Honey, R.C. (2015). Journal of Experimental Psychology: Applied, 21, 395-406. Mae'r wobr yn cydnabod erthygl fel un sydd â'r potensial ar gyfer effaith barhaus ym maes seicoleg arbrofol gymhwysol.    
 5. Gwobr Ymchwilydd Newydd Cymdeithas Seicolegol America ar gyfer Journal of Experimental Psychology: Applied (2017). 
 6. Gwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd (2017); Gwobr Innovation in Policy am "Gwneud penderfyniadau yng ngwasanaeth tân ac achub y DU"; hefyd enillydd cyffredinol a 'Dewis y Bobl'.  
 7. Gwobr Cyfraniad Personol NFCC i gydnabod cyfraniad sylweddol i ddiogelwch diffoddwyr tân (2016) 
 8. Gwobr ymchwil Cylchgrawn Tân/Gore (2014) ar gyfer "Gwneud penderfyniadau yng ngwasanaeth tân ac achub y DU" 
 9. Gwobr RHEITHGOR (Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd) ar gyfer ymchwil ôl-raddedig (2013). 

Safleoedd academaidd blaenorol

2023 - Ysgol Seicoleg Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd.

2018 - Cymrawd Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd.

2017 - Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.

2015 - Cydymaith Ymchwil Anrhydeddus, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.

Swyddi'r Diwydiant

2019 - Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin Sussex

2019 - Dirprwy Brif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Surrey

2015 - Dirprwy Gomisiynydd Cynorthwyol, Brigâd Dân Llundain

2001 - Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Meysydd goruchwyliaeth

 • Yan Shan Tai. Integreiddio gwybodaeth gyflym i gefnogi ymwybyddiaeth sefyllfaol ac ymddygiad gofodol.   Ysgoloriaeth EPSRC.
 •  Erik Kambarian. Cymhariaeth o ddiwylliannau diffodd tân. Wedi'i ariannu'n allanol.   

Goruchwyliaeth gyfredol

Yan Shan Tai

Yan Shan Tai

Myfyriwr ymchwil

Erik Kambarian

Erik Kambarian

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Philip C. Butler (2021).  Datblygu a gwerthuso system marcio ymddygiad ar gyfer rheolwyr digwyddiadau gwasanaeth tân ac achub y DU. ESRC 1+3 'Math 2' Ysgoloriaeth. Darlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd.   
 • Byron Wilkinson (2020).  Deall sut mae grwpiau'n gwneud penderfyniadau strategol mewn argyfwng. Hunan-ariannu/Ysgoloriaeth yr Ysgol Seicoleg. Rheolwr Cynllunio Brys, Cyngor Sir Caerfyrddin.