Ewch i’r prif gynnwys
Cari Bottois

Cari Bottois

(Mae hi'n)

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Ieithoedd Modern

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd PhD yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Caerdydd gyda chyd-oruchwyliaeth ym Mhrifysgol Caerwysg.
Mae fy ymchwil presennol yn archwilio ieithoedd, cyfieithu a dehongli o fewn y sector elusennol yn Nyfnaint.

Mae fy niddordeb brwd yn y maes penodol hwn o ymchwil gymdeithasol wedi cael ei lywio gan fwy na degawd o waith gwirfoddol ers cyd-sefydlu Cyfieithwyr Elusen yn 2012. Rwy'n parhau i fod yn aelod gweithgar ac yn eiriolwr dros y gymuned wirfoddoli hon ar lawr gwlad.

Graddiais gyntaf yn 2004 gyda BSc mewn Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth cyn dychwelyd i Addysg Uwch yn 2012 i ddilyn MA mewn Cyfieithu ym Mhrifysgol Caerwysg. Rwyf hefyd wedi ennill cryn brofiad mewn Rheoli Prosiectau a chydweithio drwy fy ngyrfa broffesiynol ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat ac elusennol.

Mae fy mhrosiect ymchwil PhD yn cael ei ariannu gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol De, Gorllewin a Chymru (SWW DTP2).

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar gymdeithas sifil, cynhwysiant, anghydraddoldeb cymdeithasol, a gweithredu cymunedol. Mae gen i ddiddordeb brwd hefyd mewn ymgysylltu â'r cyhoedd, effaith ac arferion gwaith cydweithredol.

Mae fy ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ieithoedd cymunedol, cyfieithu a dehongli yn y sector gwirfoddol.

Gosodiad

Connecting Multilingual Communities: Exploring Translation in the Charity Sector from the South West (UK)

Pwrpas y traethawd ymchwil hwn yw archwilio ieithoedd, cyfieithu a dehongli yn y sector elusennol o safbwynt mwy rhanbarthol, yn benodol o'r tu allan i ardaloedd mwyaf gor-drefol y DU. O'r herwydd, dewiswyd sir Dyfnaint yn Ne-orllewin y DU fel yr ardal ddaearyddol ar gyfer y gweithgaredd ymchwil hwn. Mae ffocws canolog yr astudiaeth yn ymwneud â gwelededd, arferion a chanfyddiadau o ieithoedd mewn cysylltiad â sefydliadau elusennol sy'n gweithio ar lefel leol trwy fabwysiadu dull dulliau cymysg a fframwaith theori gymdeithasol Bourdieu.

Ffynhonnell ariannu

Ariennir yr ymchwil hon gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol De a Gorllewin Cymru (SWW DTP).

Bywgraffiad

 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol - Voluntary Sector Review Journal
  https://bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/vsr/vsr-overview.xml
 • Awdur yr adnodd cyhoeddedig - A Quick Guide to Language Support (2022) ar ran Cyfieithwyr Elusen a Chymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC)
 • Cynhadledd Deddfau Iaith a Gwneud Byd 2021 " Dyfodol Ieithoedd" (Menter Ymchwil y Byd Agored AHRC)
  Panel: Camau gweithredu iaith: cysylltu cymunedau – "Dyfodol ieithoedd cymunedol"
  https://languageacts.org/conferences/languages-future/cfp/
 • 5ed Cynhadledd Ryngwladol ar Ddehongli a Chyfieithu Anbroffesiynol (NPIT5) 2021
  Papur - Mynd i Lawr gyda Nitty-Gritty Cyfieithu Gwirfoddol gan ddefnyddio Ethnograffeg Digidol
 • 5ed Cynhadledd Ryngwladol ar Ddehongli a Chyfieithu Anbroffesiynol (NPIT5) 2021 
  Panel gyda'r Athro Loredana Polezzi a Dr. Eliana Maestri - Ehangu Ymgysylltiad Cyhoeddus â Chyfieithu: Cryfderau a Heriau
 • Ymchwilydd Ôl-raddedig - Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caerwysg (ariennir AHRC)
 • Cyd-sylfaenydd - Cyfieithwyr Elusen
   https://www.charitytranslators.org/
 • Cynhadledd Engage 2019 Canolfan Gydlynu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd (NCCPE)
  Cyflwyniadau - Llyfrgell Fyw a Lleferydd Bocs Sebon.
 • Rheolwr Cyfnodolion - Elsevier
 • Cydlynydd Prosiect - Prifysgol Exeter
 • 2il Gynhadledd Ryngwladol ar Ddehongli a Chyfieithu Anbroffesiynol (NPIT2) 2014
  Papur - Cyfieithwyr Elusennau: Astudiaeth achos o Gyfieithu Anbroffesiynol yn y Trydydd Sector
 • Swyddog Cymorth Prosiect - Environment Agency
 • Rheolwr Adnoddau a Gwybodaeth - Devon in Sight
 • Cydlynydd Gweithdrefnau ar gyfer Teithwyr â Symudedd Lleihau - Flybe

Aelodaethau proffesiynol

 • Rhwydwaith Astudiaethau Sector Gwirfoddol VSSN
 • Cynghrair Byd-eang dros Hawliau Iaith

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cynrychiolydd Pwyllgor Myfyrwyr DTP SWW 2022-2023
 • Cynrychiolydd Ymchwilwyr Ôl-raddedig yr Ysgol Ieithoedd Modern (Prifysgol Caerdydd) 2022-23

Goruchwylwyr

Claire Gorrara

Claire Gorrara

Deon Ymchwil ac Arloesi ar gyfer Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Athro Astudiaethau Ffrangeg

Arbenigeddau

 • Astudiaethau cyfieithu a dehongli
 • ieithoedd cymunedol
 • Ymchwil y Sector Gwirfoddol