Ewch i’r prif gynnwys
Adelle Bricking

Dr Adelle Bricking

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Mae gennyf radd BA mewn Anthropoleg o Brifysgol Gogledd Kentucky lle cefais ffocws deuol ar archaeoleg ac anthropoleg ddiwylliannol. Symudais i Gymru yn 2016 ar gyfer fy MA mewn archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymharodd fy nhraethawd hir MA weddillion dynol mewn bryngaerau a thywysogion yr Oes Haearn yn Wessex, a syrthiais i mewn i gariad/casineb gyda'r ffyrdd dirgel ac amrywiol y gwaredodd pobl eu meirw yn y cyfnod hwn. Sylweddolais nad oeddwn prin wedi crafu'r wyneb ac roeddwn i eisiau mynd ag ef ymhellach, felly nawr rwy'n gwneud PhD o dan dîm breuddwydiol goruchwyliaeth ddiwyd Dr Rich Madgwick a'r Athro Niall Sharples!

Ar hyn o bryd mae fy nhraethawd PhD yn dwyn y teitl dychmygus iawn "arfer marwdy Oes yr Haearn yn ne-orllewin Prydain". Rwy'n defnyddio dull cyfannol sy'n cyfuno data claddu eilaidd a dadansoddiad sylfaenol arloesol. Mae'r ymchwil eilaidd yn creu cronfa ddata monstrous o'r holl ddata olion dynol o gyd-destunau Oes yr Haearn yn fy rhanbarth i nodi patrymau mewn nodweddion claddu ar draws y rhanbarth. Mae'r ymchwil sylfaenol yn ddadansoddiad histolegol wedi'i dargedu o weddillion dynol o safleoedd astudiaeth achos i ail-lunio triniaethau post-mortem cynnar.  Gyda'i gilydd, bydd dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o gladdu o'r Oes Haearn yn y rhanbarth hwn yn cael ei chyflawni! 

Twitter: @archae_delle 

Cyhoeddiad

2023

2022

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Diddordebau ymchwil:
- Arfer marwdy o'r Oes Haearn
- Histoleg/histotaphonomi
- Anheddiad o'r Oes Haearn, bryngaerau rhannol!
- Celf ac eiconograffeg Oes yr Haearn

Prosiectau cyfredol:
Bywyd a Marwolaeth yng Nghymru Oes yr Haearn
Tîm y prosiect: Dr Oliver Davis, Dr Richard Madgwick, Adelle Bricking
Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddadansoddi gweddillion dynol o ddau o'r safleoedd sydd â'r casgliadau mwyaf – Dinorben ac RAF Sain Tathan. Drwy gyfuno astudiaeth gyd-destunol y deunydd hwn â dadansoddiad isotopig a micro-taphonomig, nod y prosiect hwn yw mynd i'r afael yn uniongyrchol â'r ffordd yr ydym yn deall arferion marwol, ond hefyd i ddatgelu mewnwelediadau newydd i ddemograffeg poblogaethau cynhanesyddol diweddarach yng Nghymru.  
Dadansoddiadau a ariennir yn hael gan Gymdeithas Archeolegol y Cambrian.

Back to Backwell: Archwiliad histolegol o weddillion dynol o Ogof Backwell, Gogledd Gwlad yr Haf
Ffocws y prosiect hwn yw nodi triniaethau post-mortem cynnar a roddir i unigolion a adneuwyd yn yr ogof trwy ddadansoddiad histolegol o ddiacynnau esgyrn. Bydd hyn yn helpu i benderfynu a gafodd yr unigolion eu rhyddhau o fewn yr ogof—fel yr awgrymwyd gan gloddwyr ar ddechrau'r 20g—neu eu dadheintio cyn dyddodi. Yn ogystal, bydd dyddio radiocarbon a dadansoddiad isotop sefydlog yn gwella ein dealltwriaeth o fywydau a marwolaethau pobl sydd wedi'u claddu'n fawr.
Ariannwyd C14 yn hael gan Gymdeithas Hanes Archaeolegol a Natur Gwlad yr Haf (SANHS)

Gosodiad

Arfer marwdy Oes yr Haearn yn ne-orllewin Prydain

Addysgu

Cymwysterau: Cymrawd Cyswllt, AU Ymlaen (marc: rhagoriaeth)
Cyfeirnod cymrodoriaeth: PR190890

Tiwtor seminar:
- Cyflwyniad i Hanes yr Henfyd 1: Duw, Brenhinoedd a Dinasyddion, 1000-323 CC
- Hanesion Dwfn: Archaeoleg Prydain

Arddangoswr:
- Darganfod Archaeoleg (Lluniadu, GIS)
- Dadansoddi archaeoleg (Gwyddor Archaeolegol)
- Bioarchaeoleg (paratoi a dadansoddi isotopau)
- Osteoarcheoleg fforensig (cyflwyniad i sŵarchaeoleg)

Cynorthwy-ydd Addysgu:
- Potiau, Cerddi a Lluniau: Defnyddio Tystiolaeth ar gyfer Hanes yr Henfyd

External profiles