Ewch i’r prif gynnwys
Elisabetta Cagni

Dr Elisabetta Cagni

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Rwy'n ffiseg feddygol ac rwy'n gweithio yn Ysbyty AUSL-IRCCS (Reggio Emilia ( yr Eidal), mewn uned ffiseg feddygol a radiotherapi ers 2009.

Derbyniais fy ngradd meistr mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Bologna yn 2003. Cynhaliais fy mhrif brosiect yn y grŵp o Bioelectromagnetedd ym Mhrifysgol Bologna. Teitl fy nhraethawd ymchwil oedd: "Model Symlach o Sianel Ion: dull cyfrifiannol".

Yn 2007 arbenigais mewn ffiseg feddygol trwy gwrs ôl-raddedig 4 blynedd ym Mhrifysgol Bologna. Yn ystod fy astudiaethau ôl-raddedig, perfformiais ymchwil ar dosimetreg triniaeth therapi ymbelydredd cymhleth gyda gwahanol synwyryddion, yn ASMN. Fy nheitl traethawd ymchwil oedd "Gwirio Dosimetrig Triniaethau Arc wedi'i Fodiwleiddio Dwysedd (IMAT) gyda synhwyrydd EPID".

Roedd fy ngwaith fel ffiseg feddygol yn canolbwyntio ar gynllunio triniaeth radiotherapi ac yn arbennig ar weithredu a datblygu offer awtomataidd mewn ymarfer clinigol.

Ers mis Hydref 2017 rwy'n fyfyriwr PhD mewn gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd (Ysgol Engenireen). Mae fy mhrosiect ymchwil yn canolbwyntio ar gynllunio awtomataidd ar gyfer radiotherapi dan arweiniad delwedd.

Ym mis Ionawr 2022 cyflwynais fy thesis PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, o'r enw 'Cynllunio awtomataidd ar gyfer radiotherapi canllaw delweddau (AIRPLAN: Automated Image Radiotherapy PLANning) '. 

Cyhoeddiad

2022

2021

2019

Articles

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn y blynyddoedd hyn wedi canolbwyntio ar reseach prosiect PhD.

Teitl y prosiect PhD yw:

Cynllunio awtomataidd ar gyfer radiotherapi   dan arweiniad delweddau

(AIRPLAN: Awtomatig Llun-dan arweiniad Radiotherapi PLANning)

Goruchwylwyr: Dr. Emiliano Spezi (ENGIN), Yr Athro Geraint Lewis (ENGIN)

Mae'r prosiect ymchwil PhD hwn yn cael ei berfformio ar y cyd â'r Uned Ffiseg Feddygol ac Adran Radiotherapi AUSL-IRCCS, Reggio Emilia (yr Eidal), lle rwy'n gweithio fel ffisegydd meddygol. Mae un o brif rannau'r prosiect yn gysylltiedig ag astudiaeth glinigol arsylwadol aml-ganolfan sy'n cynnwys Ysbyty AUSL-RE, Sefydliad Erasmus (Rotterdam, Yr Iseldiroedd) a Phrifysgol Caerdydd. 

Prif bwyntiau'r ymchwil yw'r canlynol:

  1. Cynllunio triniaeth awtomataidd: Offer sy'n seiliedig ar wybodaeth, optimeiddio Multicriteria, ateb Pareto, gwerthusiad cynllun triniaeth rhyng a mewn-arsylwr .
  2. Radiotherapi Addasol: algorithmau Cofrestru Delwedd Anweddadwy ac Ailgynllunio awtomataidd.

Crynodeb o thesis PhD

Mae dulliau cyflwyno radiotherapi uwch wedi cynyddu'n sylweddol y cyfleoedd ar gyfer organau sbâr sydd mewn perygl gydag effaith glinigol profedig. Yn ddelfrydol, ar gyfer pob claf unigol, mae'r cynllun triniaeth yn manteisio i'r eithaf ar botensial llawn y dechneg darparu cymhwysol. Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o gynlluniau triniaeth yn cael eu cynhyrchu gyda chynllunio treialon a chamgymeriadau rhyngweithiol ('cynllunio â llaw'). Mae'n hysbys y gallai ansawdd y cynllun mewn cynllunio â llaw fod yn is-optimaidd, e.e. yn dibynnu ar brofiad ac uchelgais y cynllunydd, ac ar amser cynllunio penodedig. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, datblygwyd sawl system ar gyfer cynhyrchu cynlluniau awtomataidd, gan arwain yn aml at well ansawdd y cynllun o'i gymharu â chynllunio â llaw. O ran cynllunio â llaw ac awtomataidd , mae gwerthuso dynol a barnu cynlluniau triniaeth yn hanfodol. Yn ystod cynhyrchu cynlluniau, mae cynllunwyr fel arfer yn datblygu amrywiaeth o gynlluniau, ond yn gyffredinol dim ond un neu ddau gynllun cystadleuol sy'n cael eu trafod gyda'r oncolegydd ymbelydredd (RO). Y rhagdybiaeth angenrheidiol ar gyfer y broses hon i weithio'n dda, yw bod anghyfartaledd (anhysbys) rhwng cynllunwyr ac ROs ar nodweddion cynlluniau da/gorau posibl yn absennol neu'n fach. 

Mae radiotherapi yn esblygu'n raddol tuag at radiotherapi addasol amser real (ART). Mae gan ART y rhesymeg glinigol o leihau gwenwyndra meinwe arferol a gwella rheolaeth tiwmor trwy addasu cynlluniau. Yn y traethawd ymchwil hwn roedd yr ymchwil yn ART yn canolbwyntio ar ddulliau awtomataidd i safoni CELF wrth ragweld yr angen yn y pen draw am ailgynllunio ac i asesu daioni'r broses. Yn y traethawd ymchwil hwn mae'r gwahaniaethau rhwng defnyddwyr o ran ansawdd canfyddedig cynlluniau wedi'u meintioli a'u dadansoddi. Roedd gwahaniaethau rhyng-arsylwr mewn sgoriau ansawdd y cynllun yn sylweddol a gallant arwain at anghysonderau mewn cynlluniau triniaeth a gynhyrchir. Cyflwynir dull ar gyfer gwirio CELF , gyda'r gallu i fesur gwallau gofodol cofrestru ac asesu eu heffaith dos ar lefel y voxel. Mae llif gwaith systematig i nodi arbediad OAR effeithiol wrth ailgynllunio gan ddefnyddio dulliau sy'n seiliedig ar wybodaeth, wedi'i sefydlu fel cam tuag at broses ART ar-lein.

 Nod y prosiect PhD

Prif wrthrych y traethawd ymchwil hwn yw awtomeiddio'r broses cynllunio triniaeth oncoleg ymbelydredd. Yn fwy manwl, mae'r traethawd ymchwil hwn yn ymchwilio i weithredu a defnyddio offer awtomataidd, megis awtomeiddio wrth gynhyrchu cynlluniau, gwerthuso cynllun a chynllunio addasu i ymarfer clinigol therapi ymbelydredd a'u heffaith ar ansawdd triniaeth. Mae dwy agwedd yn canolbwyntio ar, y cyntaf yw cynlluniau triniaeth therapi ymbelydredd modiwleiddio (term gan gynnwys Therapi Ymbelydredd wedi'i Fodiwleiddio Dwysedd  , IMRT, a Therapi Arc Modiwlaidd Volumetric, VMAT) a'r ail yw ymaddasu radiotherapi, gan gynnwys cofrestru delweddau ac addasu cynlluniau. Roedd yr astudiaeth yn canolbwyntio'n bennaf ar driniaeth canser y pen a'r gwddf, ond cyflwynir ymchwil barhaus gan ddefnyddio'r dulliau a ddatblygwyd yn ystod y gwaith traethawd ymchwil, a gymhwysir at driniaeth canser y fron.  

Papurau sy'n gysylltiedig â phrosiect PhD

  1. Elisabetta Cagni, Andrea Botti, Matteo Orlandi, Marco Galaverni, Cinzia Iotti, Mauro Iori, Geraint Lewis ac Emiliano Spezi. "Gwerthuso ansawdd cofrestriad delwedd anffurfadwy sy'n benodol i gleifion mewn radiotherapi addasol gan ddefnyddio phantom pen a gwddf wedi'i wella'n ddigidol."  Appl. Sci. 2022, 12( 19), 9493. https://doi.org/10.3389/fonc.2021.706034
  2. Elisabetta Cagni, Andrea Botti, Agnese Chendi, Mauro Iori, ac Emiliano Spezi. "Defnyddio rhagfynegiadau DVH sy'n seiliedig ar wybodaeth i wella strategaethau ailgynllunio awtomataidd mewn radiotherapi ymaddasol pen a gwddf." Ffiseg mewn Meddygaeth a Bioleg 66, rhif 13 2021: 135004. https://doi.org/10.1088/1361-6560/ac08b0
  3. Elisabetta Cagni, Andrea Botti, Linda Rossi, Cinzia Iotti, Mauro Iori, Salvatore Cozzi, Marco Galaverni et al. "Amrywiadau mewn asesiad ansawdd cynllun triniaeth pen a gwddf ymhlith oncolegwyr ymbelydredd a ffisegwyr meddygol mewn un adran radiotherapi." Ffiniau mewn oncoleg 2021: 3714. https://doi.org/10.3389/fonc.2021.7060

Goruchwylwyr

Emiliano Spezi

Professor Emiliano Spezi

Senior Lecturer - Teaching and Research

David Lewis

David Lewis

Athro Gwadd er Anrhydedd