Ewch i’r prif gynnwys
Judith Hall OBE

Yr Athro Judith Hall OBE

Athro Anesthetig, Gofal Dwys a Meddygaeth Boen. Arweinydd Prosiect Phoenix

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Athro Anesthetig, Gofal Dwys a Meddygaeth Poen ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf hefyd yn arwain Prosiect Phoenix, partneriaeth Prifysgol gyda Phrifysgol Namibia sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi a hyrwyddo iechyd.

Mae gennyf ddiddordebau ymchwil helaeth, gan gynnwys anesthesia ar gyfer y byd sy'n datblygu, ymchwil sepsis trosiadol, mecanweithiau tawelu anaesthetig / analgesia a cholli gwaed ôl-weithredol.

Rwy'n gyn-Gymraes y Flwyddyn, ac wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys OBE yn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2013 am sefydlu'r Gynghrair Gofal Critigol, gwasanaethau i anaesthesia academaidd, sefydlu elusen Mamau Affrica, a gwasanaethau i Affrica.

Rwy'n ddarlledwr profiadol ac yn westai rheolaidd ar deledu a radio Namibia trwy fy ngwaith gyda Phoenix Project. Rwyf hefyd yn sylwebu ar faterion meddygol a materion Affricanaidd yn y cyfryngau.

Cyhoeddiad

2023

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1997

1996

0

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Prif feysydd arbenigedd

 • Heriau iechyd cyhoeddus byd-eang yn y byd sy'n datblygu gan gynnwys gwrthdrawiadau traffig ffyrdd, cyfathrebu mewn amgylchedd aml-ethnig, a sepsis a chlefydau anhrosglwyddadwy
 • Anesthesia ar gyfer y byd sy'n datblygu gan ddefnyddio aflonyddwch datrysiadau nano-emwlsiwn
 • Addysg arloesi ar gyfer y byd sy'n datblygu
 • Ymchwil sepsis trosiadol
 • Rhagfynegiad o golli gwaed ôl-weithredol
 • Astudiaethau FMRI o fecanweithiau tawelydd anaesthetig / analgesia

Dewiswyd grantiau llwyddiannus diweddar

Corff arwain/Co Ariannu Teitl prosiect Dyddiad dechrau Diwedd Maint y dyfarniad
Plwm MRC DPFS dyfais Anaes Nano Ebrill 2017 Ebrill 2018 £950,000
Plwm MRC PHIND Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd Ebrill 2017 Ebrill 2018 £150,000
Co AHRC Namibia amlieithog Tachwedd 2017 Mehefin 2018 £140,000
Plwm THET Namibia Anaesthesia Gorffennaf 2015 Mehefin 2016 £30,000
Co TSB Sepsis 1 Datblygu Monitor Pwynt Gofal Sepsis Mehefin 2012 Rhagfyr 2015 £1.2M
Plwm TSB Sepsis 2 Datblygiad panel biomarciwr Gorffennaf 2012 Gorffennaf 2014 £1.7M
Co Gwobr Arloesedd Met Caerdydd Technoleg briodol ar gyfer datblygu'r byd Rhagfyr 2011 Rhagfyr 2014 £90,000
Plwm NIHR i4i hwyr cam Commercialisation epidural trainer Hydref 2012 Ebrill 2014 £239,000
Plwm CPF ESDF Datblygu dyfais anesthesia nofel Mai 2012 Medi 2012 £15,000
Plwm Estyniad CPF DAD Nano datblygu cynnyrch technoleg Medi 2012 Medi 2013 £70,000
Plwm Cronfa Partneriaeth Caerdydd Datblygu Dyfais Gyflenwi Anaesthesia Medi 2011 Medi 2012 £55,000
Co BHF Cymrodoriaeth Cynhyrchu Thrombin Mehefin 2011 Mehefin 2014 £187,000
Co Gwobr Llywydd Prifysgol Caerdydd Rheoli resbiradaeth, niwroleg ymylol Mehefin 2011 Mehefin 2014 £45,000

Addysgu

Rwy'n rhedeg rhaglen fawr o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yng Nghanolfan Efelychiad Cochrane, sy'n cyfateb i 40 o gyrsiau ôl-raddedig a chyda chyrsiau israddedig yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Bywgraffiad

Cymryd rhan mewn offer a chyrsiau addysg

 • Yn 2006, datblygais y ganolfan efelychu feddygol gyntaf yn yr Ysgol Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Cynhaliais y cyrsiau cyntaf a chymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu a chyflwyno'r holl senarios.
 • Datblygais y cynllun llawr a'r manylebau manwl ar gyfer Canolfan Efelychu Cochrane newydd Prifysgol Caerdydd. Roedd hyn yn golygu meincnodi cynnar sylweddol gyda chanolfannau efelychu eraill yn Lloegr.
 • Yn absenoldeb unrhyw gyllid canolog ar gyfer datblygu efelychu cynnar, gweithiais yn agos gyda diwydiant yn y DU i gael noddwr i'r uned yn y pen draw. Arweiniodd datblygiad cynnar cyrsiau masnachol at warged a ail-fuddsoddwyd yn llwyr yn y ganolfan efelychu.
 • Datblygais raglen addysgol ar gyfer addysgwyr sy'n ceisio addysgu yn y ganolfan efelychu. Mae'r cwrs hwn bellach yn rhedeg bedair gwaith y flwyddyn, gan alluogi datblygu cyfadran aml-broffesiynol, amlddisgyblaethol fawr.
 • Datblygais y cwrs efelychu cyntaf erioed ar gyfer Cymru gyfan. Dyma'r Modiwl Gofal Acíwt, ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 5. Adeiladais ddau dîm i ddatblygu'r modiwl, un yn canolbwyntio ar allbynnau addysgol a'r llall ar ddarparu efelychu. Ar ôl trafodaeth helaeth gyda darparwyr eraill ledled Cymru, fe wnes i ei gyflwyno'n llwyddiannus i bob ysbyty yng Nghymru. Mae pob un o'r 350 o fyfyrwyr yng Nghymru bellach yn dod i gysylltiad â'r modiwl.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Times Higher Education Awards, Phoenix Project ar y rhestr fer ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol y Flwyddyn 2017
 • Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd OBE 2013 ar gyfer sefydlu Cynghrair Gofal Critigol, gwasanaethau i anesthesia academaidd; sefydlu'r elusen Mothers of Africa; gwasanaethau yn Affrica.
 • Gwobr Rhwydwaith Arloesi Prifysgol Caerdydd am Arloesi mewn Gofal Iechyd 2012
 • Gwobr Cydnabyddiaeth Bersonol am Gyfraniad i Ddiogelwch Cleifion, Llywodraeth Cymru 2011
 • Gwobr GIG MediWales am Arloesi yn gweithio gyda Diwydiant 2011
 • Gwobr Diwydiant MediWales am Arloesi 2011
 • Gwobr Arloesi Cymru Insider Cymru 2011
 • Menyw Gymreig y Flwyddyn 2008-9
 • Enillydd Gwobr WISH Cymru Gyfan yn 2005 am ddatblygu Clinig Anesthetig Anaffylacsis a phrofion Basophil.

Safleoedd academaidd blaenorol

Ym mis Tachwedd 2017, rwy'n ysgwyddo'r cyfrifoldebau canlynol:
 • Athro, Anesthetig, Gofal Dwys a Meddygaeth Boen, Prifysgol Caerdydd
 • Arweinydd y Prosiect, Prosiect Phoenix
 • Anesthetydd ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Cadeirydd, Bwrdd Cynghori Cenedlaethol, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
 • Cyfarwyddwr, MediWales
 • Athro Gwadd Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Athro Ymweliad, Prifysgol Namibia
 • Sylfaenydd a Datblygwr Busnes, Canolfan Bill Mapleson
 • Sylfaenydd ac Ymddiriedolwr, Mamau Affrica
 • Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion, aelod o'r Cyngor ac Ymddiriedolwr