Ewch i’r prif gynnwys
Daniel Kelly OBE

Yr Athro Daniel Kelly OBE

Coleg Brenhinol Nyrsio Cadeirydd Ymchwil Nyrsio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Diddordebau Academaidd

Mae fy nghefndir academaidd yn y gwyddorau cymdeithasol, nyrsio a gofal iechyd.

Gweler y llyfr: Deall Cymdeithaseg mewn Nyrsio

Mae fy niddordebau ymchwil wedi canolbwyntio ar effaith a phrofiad salwch - gan adlewyrchu'n bennaf fy mhrofiad clinigol a rheolaethol mewn canser a gofal lliniarol - yn ogystal â photensial nyrsio a materion cysylltiedig gweithlu'r GIG yn y dyfodol.

Fi yw pumed deiliad Cadeirydd Ymchwil Nyrsio'r Coleg Brenhinol ym Mhrifysgol Caerdydd (Cadeirydd a sefydlwyd ym 1988).

Yn brofiadol mewn prosiectau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol, ac rwy'n brofiadol fel Goruchwyliwr PhD ac Arholwr, gan gynnwys archwilio rhyngwladol.

Rhwng 2012-2016 Cyfarwyddwr Ymchwil ac Arloesi ac yna Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Ymchwil.

O 2013-18 arweiniais y thema Optimeiddio Cyflenwi Gwasanaethau ac Ymchwil Sefydliadol - thema weithredol a llwyddiannus gyda sawl elfen o weithgaredd ymchwil a ariennir. Rwyf hefyd yn adolygu ar gyfer sawl cyfnodolyn effaith uchel ac yn adolygu ar gyfer ystod o gyrff cyllido yn rheolaidd.

Llywydd Cymdeithas Nyrsio Oncoleg Ewrop 2015-17, sydd ar hyn o bryd yn Llywydd y gorffennol, aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Sefydliad Canser Ewrop 2017-19, ar hyn o bryd Cyd-Gadeirydd Rhwydwaith Gweithredu HPV ECCO

Mynegai H cyfredol: 36, i10 mynegai: 68 (ers 2018).

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

 • Kelly, D., Scott, K. and Speechley, V. 1996. Assessment, communication and consent. In: Mallett, J. and Bailey, C. eds. The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing Procedures.. Oxford: Blackwell.
 • Kelly, D. 1996. Male reproductive system cancers.. In: Tschudin, V. ed. Nursing the Patient with Cancer. Prentice Hall Nursing Series London: Prentice Hall., pp. 301-317.

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Research

My research interests have developed primarily out of an interest in the needs and experiences of certain (often under-researched) patient groups, such as men with prostate cancer or the nature of specialist care for young adults with cancer. I am also interested in a range of related topics such as the scope of nursing, workforce development research and the relationships between the social, physical and emotional dimensions of illness & care. I collaborate with colleagues in other settings and disciplines and have worked with a variety of research funders. I have employed a diverse range of methods but my main interests these days reflect my roots in the social sciences including naturalistic/qualitative/ethnographic approaches.

Current/Recent Research Includes:

Resilient Leadership in a Time of Crisis: Experiences of Executive Directors of Nursing in the wake of the Francis Report'. (December 2013-January 2015). PI, with Dr Aled Jones & Professor Dinah Gould. Funder: GNC Trust.

'Psychosexual support following prostate cancer surgery: feasibility and outcomes of a couple-based intervention' (Oct 2012- Jul 2015). Co-applicant with Dr Liz Forbat et al, Stirling University. Funder: Prostate Cancer UK.

Perceptions of prostate cancer risk in African and Carribean men in South Wales: implications for health policy and supportive care. Part-time PhD Studentship. RCBC, Welsh Government. (Co-supervisor Prof Jane Hopkinson, Student - Sarah Fry.

'Transition from active treatment to palliative care - drawing on the experiences of parents of children with cancer'. Lothian Health Board, Royal Sick Children's Hospital and Nursing Studies, Edinburgh University (with Professor Pam Smith and Rachel McAndrew).

'Contributing to an evidence base in workforce research'. National Leadership and Innovation Agency for Healthcare. (PI with Prof Billie Hunter, Prof P Donnelly, Prof Z Radnor, Dr A. Jones, Dr A McDermott, C O'Brien, Dr S Pratt, and Dr D Watkins)

$acirc;  Whistle blowing in relation to older person$acirc;  s care in Wales: A stakeholder analysis.$acirc; The Older Person$acirc;  s Commissioner, Wales. (With Dr Aled Jones).

$acirc; Dying at the wrong age$acirc;  : provision of emotional care of teenagers and young adults dying from cancer.$acirc;   (Australian-UK collaboration during Winston Churchill Fellowship to Sydney University in 2012/13)

$acirc; Talking with children with cancer about their disease and treatment: an ethnographic study$acirc; .

The Olivia Hodson Cancer Fund (with Prof F Gibson, S Kumpunen, M Hortsman, Prof M Blubond-Langer)

$acirc;  Widening participation to Hospice services through community engagement$acirc;  . Peace Hospice, Grove House, St Francis Hospice & Middlesex University:   (with Prof R Papadopoulos)

$acirc;  Facilitating the establishment and evaluation of the Nurse Consultant role in Teenage Cancer$acirc;  , The Teenage Cancer Trust. 2009-2012. (with Prof Faith Gibson)  $acirc;  The Training Needs of European Nurses to care for men with Prostate Cancer: priorities and comparisons with patients' views. European Oncology Nursing Society. 2009-2012 (with Prof Sara Faithfull & colleagues) $acirc;  COUPLES$acirc;   Facing Prostate Cancer Togethe'r, Prostate Cancer Charity 2008-2010

Addysgu

Mainly Doctoral Supervision,

Leadership and research methods at Masters & Doctoral level

Bywgraffiad

Proffil Gyrfa

Graddiodd o raglen radd integredig y Gwyddorau Cymdeithasol a Nyrsio ym Mhrifysgol Caeredin. Ar ôl cymhwyso, cefais brofiad clinigol mewn lleoliadau gofal dwys, hosbis ac oncoleg acíwt; gan gynnwys hyfforddiant oncoleg arbenigol yn Ysbyty Brenhinol Marsden yn Llundain yn yr 1980au.

Yna treuliais bum mlynedd mewn dwy rôl Nyrs Tâl. Roedd y cyntaf, yn Ysbyty Brenhinol Caeredin, yn y gwasanaeth Iechyd Rhywiol ar anterth yr argyfwng HIV ar ddiwedd yr 1980au. Yna dychwelais i Oncology yn Ysbyty Cyffredinol y Gorllewin yng Nghaeredin i reoli uned cemotherapi a oedd yn arbenigo mewn triniaethau dos uchel/treial, gan gynnwys triniaeth oedolion ifanc. Cwblheais yr MSc (Ymarfer Uwch, Nyrsio Canser) ym Mhrifysgol Surrey yn ystod y cyfnod hwn.

Yna symudais i addysg fel Darlithydd mewn Nyrsio Canser yn Ysbyty Brenhinol Marsden/Sefydliad Ymchwil Canser a chyfrannodd at ddatblygu rhaglenni gradd canser a gofal lliniarol arloesol am sawl blwyddyn.

Ym 1998 cefais fy mhenodi'n Uwch Nyrs (Ymchwil a Datblygu) yn Ysbytai Coleg y Brifysgol a chwblhau PhD rhan-amser mewn Cymdeithaseg yn Goldsmiths, Prifysgol Llundain yn 2002. Astudiaeth ethnograffig o ddynion oedd yn cael triniaeth ar gyfer canser y prostad oedd hon.

Am dair blynedd roeddwn yn Uwch Gymrawd Ymchwil yn gweithio rhwng Ysbytai UCL a Phrifysgol City, Llundain. Yna cefais fy mhenodi'n Ddarllenydd mewn Nyrsio Canser ym Mhrifysgol Middlesex yn 2005 gyda dyrchafiad wedyn i Athro Nyrsio a Gofal Canser.

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2011 fel Cadeirydd Ymchwil Nyrsio Coleg Brenhinol Nyrsio .

Gwobrau ac Apwyntiadau

2022 Penodwyd yn Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Cyngor Nyrsio Cyffredinol Cymru a Lloegr

2022 Athro Gwadd , Cyfadran Iechyd a Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Oxford Brookes

2021 OBE mewn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd, am wasanaethau i ymchwil ac addysg gofal canser.  

2018-21, Ailbenodwyd 2022-26 i Bwyllgor Rhyngwladol RCN

2019 Athro Anrhydeddus, Adran Llawfeddygaeth UCL a Gwyddoniaeth Ymyriadol, Is-adran Ymyriad wedi'i Dargedu.

Gwobr Effaith Monica Baly Sefydliad RCN 2019 ar gyfer astudiaeth hanes llafar o raddedigion cynharaf rhaglen Gradd Nyrsio y DU gyntaf ym Mhrifysgol Caeredin 1960-70.

2018-21 Cadeirydd y Pwyllgor Gwyddonol, Cynhadledd Ymchwil Ryngwladol RCN

2016 Cymrawd y Coleg Nyrsio Brenhinol. Cyhoeddwyd papur gan RCN Fellows Collection 2020 yma.

2015 Cadeirydd Pwyllgor Gwyddonol Trac Nyrsio, ECCO15, Fienna.

2013 - Cymrodoriaeth Winston Churchill ym Mhrifysgol Sydney.

2012 Prif siaradwr Cynhadledd Ymchwil Ryngwladol RCN, Llundain,

Ers 2011 Athro Gwadd mewn Astudiaethau Nyrsio, Ysgol Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caeredin

2011 Cymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

2008 Gwobr Jeremy Gambrill, Elusen Canser y Prostad, ar gyfer 'Cyplau: Wynebu Canser y Prostad Gyda'n Gilydd.'

2007 Cymrawd yr Academi Ewropeaidd Gwyddoniaeth Nyrsio.

1998 Dyfarnwyd ysgoloriaeth ymchwil doethurol y King's Fund .

1995 Ysgoloriaeth Ymchwil Nyrsio Clinigol i Sefydliad Canser Dana Farber, Boston; Canolfan Ganser Goffa Sloan Kettering, Efrog Newydd a Sunnybrook Cancer Centre, Toronto.

1985 Gwobr Cymdeithas Nyrsio Canser RCN.

Yn 1982 darparodd Ysgoloriaeth Edwina Mountbatten, Prifysgol Caeredin brofiad o brosiectau nyrsio ac iechyd cymunedol yn India.

Gweithgareddau allanol eraill

2022 - Cynullydd etholedig Cymrodyr RCN

Llywodraethwr Arweiniol 2023,  Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Ysbyty Kings College.

2018- Ymddiriedolwr Hosbis Sant Christopher, Llundain

Arweinydd Gweithredol Prifysgol Caerdydd ar gyfer Adeiladu Capasiti Ymchwil ar y Cyd yng Nghymru http://www.rcbcwales.org.uk

Aelod Cyfadran Ryngwladol ar gyfer cyrsiau Canser a Gofal Lliniarol, Prifysgol Bethlehem, Palesteina.

Aelodaethau proffesiynol

Professional Membership

Nursing & Midwifery Council:

 • Registered Nurse (Adult)
 • Specialist Practitioner (Community Nursing)
 • Registered Lecturer / Practice Educator

Royal College of Nursing

British Sociological Association

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2011 - Royal College of Nursing Chair of Nursing Research, Cardiff University
 • 2005-2011 Professor of Nursing & Cancer Care, Middlesex University
 • 2003-2005 Senior Research Fellow, City, London University
 • 1998-2003 UCL Hospitals, Senior Nurse Research & Development
 • 1991-97 Lecturer in Cancer Nursing, Insititue of Cancer Research & the Royal Mardsen Hospital

Pwyllgorau ac adolygu

2020- Editorial Board, Journal of Advanced Nursing

2019- Editorial Board, European Oncology & Harmatology

2016- Editorial Board, Journal of Clinical Nursing.

2015-2020 Editorial Board, Nurse Education Today.

2015- Editorial Advisory Board, RCNI.

2008-15, Associate Editor, European Journal of Oncology Nursing

2007- Editorial Advisory Board, Nursing Standard,

1999-2015 Editorial Board member, European Journal of Oncology Nursing. Now ex officio member. 

1996- Editorial Board, International Journal of Palliative Nursing

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising topics of relevance including workforce, health systems and innovation. Clinical interests and expertise lie in cancer, young oncology and end of life care.

Current PhD students:

Leadership for Nursing in Saudi Arabia.’

‘Resilience in Registered Nurses working in Wales.’

'The role of the father in care of children with congenital heart defect.’ 

‘The diagnostic radiography role in Ghana: developing its potential.’ 

Leadership and medical laboratory service provision in Saudi Arabia’.

Prosiectau'r gorffennol

Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Jonathan Lederman (Ysgol Feddygol UCL) PhD: 'The concept of Quality in Life in Non-Small Cell Lung Cancer.' (Alison Leary, a ddyfarnwyd ym mis Ebrill 2006).

Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Sheila Hillier (Queen Mary, Prifysgol Llundain) PhD: 'Y profiad o ganser mewn plant Bangladeshaidd yn Nwyrain Llundain.' (Paula Kelly, Ysgoloriaeth y Sefydliad Iechyd, a ddyfarnwyd Rhagfyr 2007).

goruchwyliwr arweiniol (Prifysgol Middlesex) DHealth: ' Ffactorau sy'n effeithio ar gyflawni targedau amseroedd aros canser mewn Ymddiriedolaethau'r GIG: astudiaeth archwiliadol'. (Ann Driver, a ddyfarnwyd ym mis Medi 2008).

Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Rena Papadopoulos (Prifysgol Middlesex) MPhil: ' Ansawdd bywyd cleifion canser y colon yng Ngwlad Groeg'. (Georgia Doga, a ddyfarnwyd Gorffennaf 2008).

Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Carol Cox (Dinas, Prifysgol Llundain) PhD: 'Anghenion gofal cefnogol cleifion sydd wedi cael diagnosis o Myeloma Lluosog'. (Patricia Smith, Ysgoloriaeth Ymchwil Ysbyty St Bartholomew, a ddyfarnwyd Ebrill 2008).

Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Julienne Meyer a Dr Barbara Johnson (Dinas, Prifysgol Llundain) ' Gwrthod dialysis mewn clefyd arennol cam olaf'. (Helen Noble, Ysgoloriaeth Ymchwil Ysbyty St Bart's.  Penodwyd ym mis Hydref 2009).

Goruchwyliwr Arweiniol gyda'r Athro Betsy Thom (Prifysgol Middlesex) 'Anghenion iechyd rhywiol pobl ifanc anodd eu cyrraedd'. (Sara Nasserzadeh, a ddyfarnwyd ym mis Ebrill 2010).

goruchwyliwr arweiniol (Prifysgol Middlesex) 'Y berthynas nyrs-claf mewn cleifion sydd wedi cael diagnosis o anhwylderau personoliaeth mewn lleoliadau iechyd meddwl diogel.' (Anne Aiyegbusi, a ddyfarnwyd yn 2010).

Prif oruchwyliwr gyda'r Athro Ben Hannigan (Prifysgol Caerdydd) 'Asiantaeth fluctuating mewn pobl ifanc â chanser.' (Jane Davies, 2012-15, a ddyfarnwyd Chwefror 2016).

goruchwyliwr arweiniol gyda Dr Katie Featherstone (Prifysgol Caerdydd) 'Rôl y brawd neu chwaer yn Ffibrosis Systig: astudiaeth ddramatig.' (Amie Hodges, a ddyfarnwyd Mai 2016).

Prif oruchwyliwr gyda'r Athro Jane Hopkinson (Prifysgol Caerdydd) 'Canfyddiadau risg o ganser y prostad mewn dynion o grwpiau BME ac ardaloedd difreintiedig yn gymdeithasol yn Ne Cymru.'  (Sarah Fry, a ddyfarnwyd ym mis Tachwedd 2017). 

Cyd-oruchwyliwr gyda'r Athro Jeremy Whelan & Faith Gibson (UCL) 'Astudiaeth naratif sy'n archwilio cynrychioliadau o hunaniaeth i oedolion ifanc â chanser: o ddiagnosis trwy driniaeth.' (Susie Pearce, a ddyfarnwyd Rhagfyr 2017).

goruchwyliwr arweiniol gyda'r Athro Dianne Watkins (Prifysgol Caerdydd ) 'Datblygu arweinyddiaeth ddiwylliannol gymwys ar gyfer Nyrsio yn Saudi Arabia.' (Abdulrahman Aldawood, PhD, Dyfarnwyd Ebrill 2018).

 Goruchwyliwr Arweiniol gyda Dr Nick Courtier (Prifysgol Caerdydd)'Y rôl radiograffeg diagnostig yn Ghana: datblygu ei botensial.(Abdul Razak, PhD, F / T, a ddyfarnwyd ym mis Chwefror 2020).

goruchwyliwr arweiniol gyda Dr Dikaios Sakaleriou (Prifysgol Caerdydd) 'Rôl y tad yng ngofal plant â nam cynhenid ar y galon.' (Peter Mc Nee, PhD, P/T, a ddyfarnwyd Mawrth 2022).

goruchwyliwr arweiniol gyda Dr Carly Reagon a Dr Tessa Watts, (Prifysgol Caerdydd), 'Archwilio rôl nyrsys gyrfa gynnar sy'n gofalu am bobl ifanc ac oedolion ifanc â chanser mewn lleoliadau arbenigol gan ddefnyddio ymholiad naratif.' (Maria Cable, DProf, a ddyfarnwyd ym mis Mawrth 2022).

Prif oruchwyliwr, gyda Dr Aled Jones, (Prifysgol Caerdydd). 'Gwydnwch nyrsys cofrestredig sy'n gweithio yng Nghymru.' (Judith Benbow, PhD, F/T, a ddyfarnwyd ym mis Mehefin 2022).

Prif oruchwyliwr, gyda Dr Angela Parry (Prifysgol Caerdydd). 'Arweinyddiaeth a darpariaeth gwasanaeth labordy meddygol yn Saudi Arabia' (Rayan Khayat, PhD, Dyfarnwyd Mawrth 2022).

Prif oruchwyliwr, gyda Dr Clare Bennett, (Prifysgol Caerdydd) 'Arweinyddiaeth Arloesi ac Ymddygiad Gweithwyr mewn Recriwtio Nyrsys yn Ysbytai Saudi Arabia: Astudiaeth Ansoddol.' (Mohamed Bindayel, a ddyfarnwyd ym mis Mawrth 2023).