Ewch i’r prif gynnwys
Stephen Man

Dr Stephen Man

Darllenydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
ManS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87056
Campuses
Adeilad Tenovus, Ystafell GF16, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd yn yr Adran Canser a Geneteg (DCG), yn yr Ysgol Meddygaeth. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar rôl y system imiwnedd mewn canser. Rwy'n arbenigwr ar gelloedd T dynol ac am y pum mlynedd diwethaf, rwyf wedi bod yn astudio rôl y celloedd hyn mewn lewcemia. Mae fy ymchwil a ariannwyd gan Bloodwise ac Ymchwil Canser Cymru wedi nodi targedau newydd ar gyfer ymosodiad imiwnedd, ac wedi dangos bod gan gleifion â chlefyd mwy ymosodol boblogaethau celloedd T annormal. Ein nod yw trosi'r canfyddiadau hyn er budd cleifion.

Y tu allan i'r labordy, rwy'n weithgar mewn ymgysylltu â'r gymuned (manylion o dan y tab Ymgysylltu) ac roeddwn yn gyd-sylfaenydd Rhwydwaith Staff Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd. Mae'r rhwydwaith hwn yn sefydliad staff gwirfoddol sy'n darparu cyngor a chefnogaeth i staff rhyngwladol wrth iddynt drosglwyddo i fywyd yng Nghaerdydd a'r DU. Cawsom ein cydnabod gan "Wobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd am Gyfraniad Gwirfoddol" yn 2019. 

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

 • Man, S. T., Evans, E. M. L., Nimako, M. and Borysiewicz, L. K. 1999. Recombinant vaccinia virus. In: Tindle, R. W. ed. Vaccines for Human Papillomavirus Infection and anogenital disease, 14th ed.. Medical Intelligence Unit Austin, Texas: R.G. Landes Company, pp. 69-90.

1997

1996

1995

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar rôl y system imiwnedd mewn canser, yn enwedig ceisio datblygu ffyrdd newydd o drin canser neu fonitro statws y system imiwnedd i adnabod cleifion prognosis gwael.  Dros y 5 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio mewn tîm sy'n ymroddedig i astudio lewcemia lymffocytig cronig (CLL). Mae gan fy labordy dri phrif bwnc ymchwil:

Targedau Penodol Tiwmor

Ar gyfer therapi canser effeithiol, rhaid targedu celloedd T yn benodol at gelloedd canser ond nid achosi niwed i feinwe iach arferol. Yn ddelfrydol, dylai targedau celloedd T fod yn berthnasol i ystod eang o ganserau dynol.

Dangosom brawf o gysyniad ar gyfer math newydd o antigen tiwmor, yn seiliedig ar briodweddau biolegol cynhenid celloedd canser. Dangoswyd bod clon celloedd CD8+ T, sy'n cydnabod epitopau peptid sy'n deillio o brotein Bax hollbresennol, yn adnabod ystod eang o gelloedd tiwmor gan gynnwys celloedd CLL cynradd. Rydym wedi datblygu technegau i ynysu celloedd T gan gydnabod yr epitop hwn gan roddwyr iach a chleifion CLL. Gellir tyfu'r celloedd T hyn i niferoedd mawr ac mae astudiaethau pellach sy'n archwilio eu potensial therapiwtig ar gyfer CLL ar y gweill.

Atal imiwnedd neu oddefgarwch

Mae cynhyrchu ymatebion imiwnedd effeithiol mewn cleifion canser yn cael ei rwystro gan ataliad celloedd T neu oddefgarwch a achosir gan gelloedd canser.

Mewn cydweithrediad â chydweithwyr o Haematoleg, rydym wedi astudio mecanweithiau atal imiwnedd gan ddefnyddio lewcemia myeloid acíwt (AML; Darley a Tonks) a lewcemia lymffocytig cronig (CLL; Pepper and Fegan). Nododd yr astudiaethau hyn rôl bwysig ar gyfer CD200 wrth atal imiwnedd cellog yn AML®. Ar gyfer CLL, gwelsom fod cleifion yn dangos ehangu yn aml yn eu his-set celloedd CD8+ T. Achosodd hyn wrthdroad yn y gymhareb CD4:CD8, ac roedd gan gleifion o'r fath prognosis clinigol tlotach. Cyfoethogwyd y celloedd CD8 + T mewn cleifion CLL ar gyfer celloedd T gwahaniaethol terfynol, ac ar gyfer mynegiant PD-1, gan awgrymu camweithrediad imiwnedd. Ar hyn o bryd rydym yn ymchwilio i swyddogaeth a phenodoldeb yr is-set celloedd T estynedig hon, a'r defnydd posibl o "lofnodion celloedd T" i nodi cleifion a fydd yn datblygu clefyd ymosodol. 

Peptidau anarferol a gydnabyddir gan CD8+ T-gelloedd

Yn ddiweddar, gwnaethom y canfyddiad rhyfeddol y gallai clôn celloedd CD8+ T dynol gydnabod peptid synthetig a oedd wedi'i addasu trwy ychwanegu cadwyn ochr t Bu (LLSY(3-tBu)FGTPT). Nid yw addasiadau tBu o'r fath yn digwydd o ran natur ac nid yw eu heffaith biolegol yn hysbys. Ar ben hynny, methodd clôn celloedd T ag ymateb yn erbyn y peptid math gwyllt cyfatebol nas addaswyd (LLSYFGTPT). Nid oedd gwahaniaeth amlwg rhwng y peptidau o ran rhwymo i foleciwlau HLA-A2. Felly mae'n ymddangos y gall y clôn celloedd T hwn wahaniaethu rhwng dau peptid sy'n wahanol yn unig gan addasiad un gadwyn ochr. Yn ddiweddar rydym wedi cael cyllid gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer prosiect trawsddisgyblaethol a fydd yn cynnwys cydweithio rhwng imiwnolegwyr, cemegwyr peptid a biolegwyr strwythurol.  Bydd y prosiect hwn yn trafod y cwestiynau canlynol:

 1. Beth yw'r ligand peptid "naturiol" a gydnabyddir gan y clon celloedd T?
 2. Beth yw'r sail strwythurol ar gyfer adnabod y peptid synthetig?
 3. A all addasiadau cadwyn ochr synthetig fodiwleiddio swyddogaeth celloedd CD8 + T?

Bydd rhan o'r prosiect yn cynnwys datrys strwythurau crisial o gyfadeiladau peptid 3 HLA-A2: o leiaf, ac archwilio effaith swyddogaethol addasiadau ar swyddogaeth celloedd CD8 + T. Gallai'r wybodaeth a gafwyd o'r prosiect hwn arwain at ddylunio asiantau synthetig i hybu neu atal ymatebion imiwnedd. 

Cyllid Ymchwil (5 mlynedd diwethaf)

 • 2020 Grant Prosiect Prostate Cancer UK "Ailosodwch y microamgylchedd imiwnedd tiwmor" £227,727 (Cyd-I gyda'r Athro Clayton a Errington)
 • Ymchwil Canser Cymru 2017. Efrydiaeth "Mae rôl celloedd CD4+ T yn is-setiau o ran dilyniant clefydau ac ymateb i driniaeth yn CLL" £90,764 (PI)
 • Gwobr Trawsddisgyblaethol Wellcome ISSF 2015 "Effaith strwythurol a swyddogaethol addasu peptidau cadwyn ochr a gydnabyddir gan CD8+ T-gelloedd" £40,000 (PI) 
 • 2015 Tenovus PhD Efrydiaeth " A yw bôn-gelloedd y prostad yn agored i ladd celloedd T? £89,781 (Cyd-I gyda Dr Z.Tabi (PI)).

Addysgu

Fi yw'r arweinydd addysgu ar gyfer yr Is-adran Canser a Geneteg, gan gysylltu â C4ME a darparu cefnogaeth ar gyfer gweithgareddau addysgu sy'n gysylltiedig ag addysgu myfyrwyr meddygol UG. 

Rwy'n darlithio ac yn perfformio asesiadau cwrs ar gyfer y Modiwlau Imiwnoleg Uwch (ME3045) ac Imiwnopatholeg ac Imiwnotherapi (ME3046).

Ar hyn o bryd, rwy'n diwtor personol i 12 o fyfyrwyr.

Rwy'n goruchwylio prosiectau SSC ar gyfer myfyrwyr meddygol, sy'n cynnwys prosiectau llenyddiaeth ar gyfer blwyddyn 1, prosiectau labordy ar gyfer blwyddyn 2 a phrosiectau wedi'u harwain gan diwtoriaid/prosiectau pwrpasol ar gyfer blynyddoedd 3 a 4. Ers 2016 rwyf wedi goruchwylio 27 o fyfyrwyr meddygol ar brosiectau ymgysylltu â'r gymuned (Gweithdai Iechyd Rhyngweithiol ar  gyfer Ysgolion Cynradd Cymru). Mae mwy o fanylion ar gael o dan y tab Ymgysylltu.

Rwy'n cyfweld myfyrwyr ysgol feddygol (MMIs).

Bywgraffiad

Trosolwg Gyrfa

 • 2012-presennol: Darllenydd, Is-adran Canser a Geneteg, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2002-2012: Uwch Ddarlithydd, Haint ac Imiwnedd, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 1995-2003: Cymrawd Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol, Adran Meddygaeth, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru
 • 1994-1995: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Adran Meddygaeth, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru
 • 1990-1994: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Adran Microbioleg, Prifysgol Virginia, UDA

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Gymdeithas Imiwnoleg Prydain

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the following areas:

 • Cancer Immunology, in particular Leukaemia
 • Immunotherapy
 • Novel tumour antigens
 • Therapeutic cancer vaccines
 • Overcoming cancer associated immunosuppression
 • T cells as biomarkers for disease progression and/or response to treatment

Ymgysylltu

Rwyf wedi bod yn weithgar mewn sawl agwedd ar ymgysylltu â'r cyhoedd:

 1. Gweithdai Iechyd Rhyngweithiol. Mae'r rhain wedi cael eu rhedeg gan fyfyrwyr meddygol fel rhan o'u prosiectau SSC 3ydd neu 4edd flwyddyn. Mae'r myfyrwyr yn ymweld ag ysgolion cynradd Cymru i ddysgu plant (9-11 oed) am y corff dynol a byw'n iach. Mae'r gweithdai yn cynnwys gweithgareddau, arddangosiadau a chwisiau "ymarferol" sydd wedi'u cynllunio i gadw sylw'r plant ac ot yn gwneud dysgu'n hwyl. Dechreuwyd y prosiect ar ei ffurf bresennol drwy gyllid gan brosiect Cyfnewid CIty Rhanbarth Prifysgol Caerdydd. Hyd yn hyn, ymwelwyd â 49 o ysgolion yng Nghaerdydd, Caerffili, Methyr Tudfull a Phontypridd. 
 2. Gwyddoniaeth mewn Iechyd. Rwyf wedi cynnal myfyrwyr profiad gwaith (Blwyddyn 12) yn fy labordy. 
 3. Cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o wyddoniaeth, yn enwedig imiwnoleg canser. Rwyf wedi rhoi sgyrsiau i godwyr arian elusen a grwpiau cymorth i gleifion.