Ewch i’r prif gynnwys
Christine Spencer   MEng, PhD, GMICE

Dr Christine Spencer

(Mae hi'n)

MEng, PhD, GMICE

Tiwtor mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
SpencerCA1@caerdydd.ac.uk
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell 3.16, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Ar hyn o bryd rwy'n Diwtor mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol ac ymchwilydd mewn biogeotechneg. Dros y chwe blynedd diwethaf mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar biosmentiad, fel ffordd o wella priodweddau geomaterials. Mae fy meysydd arbenigedd yn cynnwys mecaneg pridd, geomicrobioleg a geocemeg.

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2019

Articles

Conferences

Thesis

Ymchwil

Nod fy ymchwil PhD oedd symud ymlaen ymhellach tuag at ddatblygu deunydd tywod biosment gyda gallu hunan-iacháu, i wella cynaliadwyedd a gwytnwch seilwaith geotechnegol. Ymchwiliais yn arbrofol i gineteg ffurfio mwynau carbonad o fewn colofnau tywod wedi'u bioaugmented â Sporosarcina ureae neu Sporosarcina pasteurii, ac archwiliodd y defnydd o ddeunyddiau cludo (ychwanegion) ar gyfer anysgogi a chyflenwi maetholion a chemegau rhagflaenol ar gyfer hunan-iachau trwy MICP. Mesurais drosiad swbstrad, ac felly effeithlonrwydd y triniaethau biosmentation, gan ddefnyddio nesslerization a naill ai ICP-OES (Prifysgol Caerdydd) neu Cromatograffeg Ion (Prifysgol Talaith Arizona). Rwyf wedi defnyddio microsgopeg electron sganio, diffreithiant pelydr-X a sbectrosgopeg pelydr-X sy'n gwasgaru egni ar gyfer dadansoddi mwynegol a nodweddu microstrwythurol o wlybaniaeth carbonad calsiwm. Cafodd dyddodiad calsiwm carbonad ei feintioli'n bennaf trwy ddefnyddio calcimedr. Mesurais gryfder colofnau tywod biosment gan ddefnyddio'r prawf cywasgu digyfyngiad.

Fel myfyriwr MEng cwblheais brosiect ymchwil unigol ar 'fesur labordy cryfder samplau clai gwan'. Nod yr ymchwil hon oedd datblygu dull cadarn, syml a dibynadwy o bennu cryfder cneifio heb ei ddraenio o glai meddal iawn. Cynlluniais a datblygais ddyfeisiau bach T-bar a phenetromedr côn a chynhaliais brofion labordy ar raddfa fach gan ddefnyddio clai Speswhite Kaolin a Bentonite. Roedd yr arbrofion hyn yn mesur y gwrthiant i dreiddiad y penetrometrau mewn samplau clai o gynnwys lleithder amrywiol. Cymharais ganlyniadau o'r profion penetromedr a phrofion côn cwympo safonol i sefydlu ffactorau capasiti dwyn, er mwyn galluogi amcangyfrif cryfder samplau mewn perthynas â chynnwys lleithder.Addysgu

Rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol:

Is-raddedig

  • Uwch Daeareg Amgylcheddol (Blwyddyn 3), Arweinydd Modiwlau ar gyfer 2023/24.

  • Traethawd Estynedig Geowyddoniaeth Amgylcheddol (Blwyddyn 3), Goruchwyliaeth. 

Ôl-raddedig

  • Priodweddau peirianneg geo-ddeunyddiau ac egwyddorion peirianneg a dylunio geodechnegol (MSc), Arweinydd Modiwl ar gyfer 2023/24.

  • Cynllunio, Dylunio a Chyflenwi Prosiectau ar gyfer Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol (MSc), profion labordy a chymorth gwaith maes.

  • Mae'r Model Tir Cysyniadol Cychwynnol (ICM), gwaith maes wedi'i suppork. 

  • Traethawd Hir AEG (MSc), Cyd-oruchwyliaeth. 

Bywgraffiad

Cwblheais astudiaethau doethurol mewn peirianneg fiogeodechnegol ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2021, gan arwain at draethawd ymchwil o'r enw 'Gwella Biosment Trwy Ymgorffori Ychwanegion'. Dyfarnwyd fy PhD ym mis Ionawr 2022. 

Cyn fy PhD, gweithiais mewn rolau gwasanaethau proffesiynol ym Mhrifysgol Bryste rhwng 2014 a 2017. Gweithiais fel Cydlynydd Prosiect ar gyfer prosiect ymchwil ehangu cyfranogiad ac yna rheolais interniaethau BBaChau a chynlluniau mentora cyn-fyfyrwyr yn fy rôl fel Ymgynghorydd Interniaethau a Phrofiad Gwaith. 

Graddiais o Brifysgol Bryste yn 2014 gyda MEng (Anrh) mewn Peirianneg Sifil. Rhwng y drydedd a'r bedwaredd flwyddyn o'm hastudiaethau MEng gweithiais yn nhîm Arup Infrastructure Midlands, sydd wedi'i leoli yn Nottingham, am flwyddyn mewn lleoliad diwydiant. 

Roeddwn i'n fyfyriwr aeddfed ar ddechrau fy astudiaethau MEng. Cyn hynny bûm yn gweithio mewn swyddi llywodraeth leol ac addysg uwch; gan gynnwys cyflogaeth yn yr Adran Addysg, y Coleg Cenedlaethol dros Addysgu ac Arweinyddiaeth a Phrifysgol Nottingham Trent. 

 

Aelodaethau proffesiynol

Aelod graddedig o Sefydliad y Peirianwyr Sifil. 

Aelod Cyswllt Microbioleg Gymhwysol Rhyngwladol. 

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o'r Grŵp Cynghori ar Weithredu Hinsawdd Rhyngwladol Microbioleg Gymhwysol. 

Adolygydd ar gyfer Springer Nature. 

Arbenigeddau

  • Peirianneg geodechnegol sifil
  • Mecaneg pridd
  • Biogeotechnics