Ewch i’r prif gynnwys
Ann Taylor  MSc, PhD

Yr Athro Ann Taylor

(Mae hi'n)

MSc, PhD

Cyfarwyddwr Ôl-raddedig a Addysgir

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
TaylorAM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11573
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Llawr nawfed, Ystafell 9.18, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Dyfarnwyd cadair bersonol i mi yn 2017 ac rwyf bellach yn Athro mewn Addysg Feddygol yn yr Ysgol Meddygaeth gyda hanes rhagorol o reoli progammes a modiwlau lefel 7 o safon uchel, seiliedig ar dystiolaeth, e-ddysgu a modiwlau lefel 7 rhyngbroffesiynol. Fi yw Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig a Addysgir ac mae gennyf un o'r portffolios addysg gofal iechyd mwyaf yn y DU. Rwy'n eistedd ar nifer o gyfrannau yn y sefydliad sydd â boddhad myfyrwyr, ansawdd ac effaith themâu sy'n rhedeg trwyddynt.

Mae gen i ystod eang o brofiadau sy'n arwain prosiectau o bwys cenedlaethol ym maes poen, gan hyrwyddo poen cronig heb falaen i gael y rhai sy'n byw gydag ef yn cydnabod ei fod yn gyflwr ynddo'i hun yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

Cyhoeddiad

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2006

1997

Adrannau llyfrau

Arall

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Addysgu

Rwy'n addysgwr profiadol ac wedi bod yn ymwneud â chyflwyno profiadau dysgu ac addysgu ers 1993. Rwy'n academydd arloesol a strategol sydd â chyfoeth o eDdysgu a phrofiad addysg ddigidol. Rwyf wedi arwain ar ddatblygu ystod o raglenni o wyneb yn wyneb, ar-lein a chyfunol. Rwyf wedi gweithio gyda dysgwyr ar lefel 2 i lefel 7 mewn lleoliadau addysg uwch gan ddarparu cynnwys, mentora, darparu adborth ac adborth, marcio a goruchwylio. Rwy'n cymryd rhan mewn adolygiad cyfoedion o addysgu. Rwy'n gweithio gyda chyfarwyddwyr rhaglenni yn yr Ysgol Meddygaeth a'r tu allan iddi i gefnogi ailddilysu a datblygu rhaglenni, gan fod â gwybodaeth fanwl o ddatblygu fy rhaglenni fy hun, trwy fy rôl fel Cyfarwyddwr TT a thrwy fod yn gadeirydd cylchdro ac yn aelod o Is-bwyllgor Rhaglen ac Ailddilysu. Mae'r addysgeg sylfaenol i'r ffordd rwy'n myfyrio ar weithgarwch addysgu a dysgu a gweithredu wedi'i seilio ar yr MSc mewn Addysg Feddygol a oedd yn hynod werth chweil.

Bywgraffiad

Rwy'n Athro mewn Addysg Feddygol a'r Cyfarwyddwr Ôl-raddedig a Addysgir yn yr Ysgol Meddygaeth, BLS a des i'r Brifysgol yn 1993. Llwyddais i gael dyrchafiad personol a chefais fy mhenodi i'm rôl bresennol yn 2017. Cyn 2017, roeddwn yn gyfarwyddwr rhaglen 4 rhaglen lefel 7 a gynlluniais ac a redais, gan eu symud o gyfuno i ar-lein yn 2008. Fel Cyfarwyddwr TAR un o'r darparwyr addysg gofal iechyd ôl-raddedig mwyaf, rwyf bellach yn gyfrifol am y cyfeiriad strategol y mae portffolio ein rhaglenni yn symud i mewn. 

Rwy'n gadeirydd cylchdroi Pwyllgor Sefydlog Partner y Rhaglen, bellach yr Is-bwyllgor Rhaglen ac Ailddilysu a Phwyllgor Ymddygiad Myfyrwyr a chefais fy ngwahodd i'r panel gwella cyflym ar gyfer hyfforddiant ac i weithredu newid yn y broses ddilysu. Rwy'n cadeirio Bwrdd Astudiaethau TAR ac mae gennyf rôl llywio strategol yn y Ganolfan Addysg Feddygol a'r Ysgol Meddygaeth. Rwy'n aelod o'r Pwyllgor Hyrwyddo Academaidd a'r Pwyllgor Hyrwyddo Academaidd ar C4ME EDI, grwpiau Addysg ac Ansawdd. Rwy'n cyfrannu'n weithredol at ASQC fel aelod etholedig.

Rwyf wedi cychwyn a hwyluso dau grŵp trawsnewidiol o'r gwaelod i fyny ac wedi cadeirio'r ddau. Y Grŵp Dysgu Hyblyg a Dosbarthedig, lle daeth grŵp o academyddion o'r un anian, staff PSS a rheolwyr addysgol ynghyd i edrych ar ffyrdd o wella'r hyblygrwydd i fyfyrwyr posibl a gwirioneddol. Unwaith eto, roedd y Grŵp Ysgoloriaethau yn cynnwys academyddion o'r un anian a oedd am gefnogi a mentora a'r rhai sydd angen cefnogaeth a mentoriaeth i wneud cais am hyrwyddo academaidd ac i ddarparu addysg ar draws y sefydliad o ran pa ysgolheictod. Mae'r ddau grŵp bellach wedi'u ffurfioli, rwyf wedi camu i lawr ac mae'r gwahanol arweinwyr bellach yn bwrw ymlaen â'r gwaith hwn mewn ffyrdd arloesol a strategol.

Yn 2021 cefais fy nghynnwys mewn cyhoeddiad gan Gymdeithas Feddygol Prydain yn arddangos modelau rôl menywod yn y byd academaidd. Rwyf wedi cyflwyno mewn meysydd poen ac addysgol allweddol yn fyd-eang ac fel awdur a chydweithredwr rwyf wedi cyhoeddi canllawiau a phapurau arloesol yn benodol ym maes rheoli poen.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2021, Modelau Rôl Menywod mewn Meddygaeth Academaidd https://www.bma.org.uk/media/3903/bma-wam-role-models-march-2021.pdf

Cyflwynwyd i'r Frenhines 2009 am gyfraniad i wasanaethau'r GIG yng Nghymru

2007 Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

1999 Menywod mewn Addysg a Chymraes y Flwyddyn

Aelodaethau proffesiynol

Coleg Brenhinol Nyrsio

 

Safleoedd academaidd blaenorol

Trosolwg gyrfa

2017 i gyflwyno Athro a Chyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig a Addysgir

2010 i 2017: Darllenydd mewn Ymchwil Poen ac Addysg Prifysgol Caerdydd

2000 i 2010: Uwch Ddarlithydd mewn Ymchwil Poen ac Addysg Prifysgol Caerdydd

1999 i 2003 Darlithydd rhan amser Coleg y Barri

1994 i 2000 Darlithydd nad ydynt yn ddarlithydd clinigol UWCM

1993 i 1994 Cydlynydd y cwrs UWCM

1988 i 1992 Chwaer Gofal Dwys Caerdydd Ysbyty Brenhinol Caerdydd

Addysg a chymwysterau

2013 Doethur mewn Athroniaeth, CUBRIC, Prifysgol Caerdydd

2002 NVQ D32,33, Coleg y Barri

2001 MSc Addysg Feddygol, Prifysgol Cymru

1994 Addysg Bellach, Addysgu Tystysgrif UWIC

1993 Baglor mewn Nyrsio, Prifysgol Cymru

1989 Diploma mewn Nyrsio, Prifysgol Cymru

1983 Nyrs Gyffredinol Gofrestredig, SGHA (Addysgu)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

2017 yn unig

 • 2020, sesiwn holi ac ateb panel arbenigol (aelod o'r panel). Uwchgynhadledd Poen Cronig Rhithwir Ryngwladol Gyntaf. 
 • 2019, Gweithredu Clymblaid Polisi Poen Cronig 'Byw gyda Phoen Parhaus', Derbyniad Senydd.  

 • 2019 - Hyd yn oed yn well na'r hyn sy'n digwydd? Datblygu profiadau a chymunedau dysgu ar-lein deniadol. Cynhadledd CESI, Prifysgol Caerdydd. 

 • 2019, Cynllunio a disgrifio Canlyniadau Dysgu, Diwrnod Addysgu EARTH, Prifysgol Caerdydd. 

 • 2019, Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysg. Gweithdy, Cynhadledd Datblygu Staff C4ME, Prifysgol Caerdydd. 

 • 2019, ysgrifennu canlyniadau dysgu. Gweithdy i gefnogi datblygiadau rhaglenni yn SocSci, Prifysgol Caerdydd. 

 • 2017-2021, Hyrwyddiadau demig Aca.Prifysgol Caerdydd. 

 • 2017, Cyfres Darlithoedd Athena Swan, Nyrs yn herio stereoteipiau mewn rôl ysgol feddygol, Caerdydd. 

 • 2017, Gweithdy ar boen a gwydnwch, Fforwm Poen, Canolfan Caerfaddon ar gyfer Rheoli Poen. 

 • 2017, Whet allwn ni ddysgu o'r gweithdy Cyn-OMERACT ar Boen Cronig?, Cyfarfod Effaith Gymdeithasol Poen, Malta. 

 • 2017, Gweithdy E-ddysgu, Cynhadledd Cwricwlwm Cymru Gyfan, Caerdydd. 

 • 2017, EULAR: Gweithdy Diweddaru Canllawiau Ffibromyalgia, Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol 50fed Pen-blwydd Cymdeithas Poen Prydain, Llundain. 

 • 2017, Ai gwytnwch yw'r sgôr poen newydd? Gweithdy, 50 mlwyddiant Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol Cymdeithas Poen Prydain, Llundain.  

 

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgor Hyrwyddiadau Academaidd Ysgol a Chanolog

Pwyllgor Gweithredol yr Ysgol Meddygaeth

Uwch Bwyllgor Tîm Rheoli Canolfan Addysg Feddygol

Ysgol a BLS ESEC

Pwyllgor PGT BLS

ASQC

Cylchdroi Cadeirydd ac aelod o Is-bwyllgor Rhaglen ac Ailddilysu

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr traethawd hir lefel 7 o fewn PGT, mae'r pynciau'n cynnwys:

 • Rheoli Poen
 • Iechyd Heneiddio
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Addysg Feddygol

Ymgysylltu

Array