Ewch i’r prif gynnwys
Jason Tucker

Yr Athro Jason Tucker

Deon Cyflogadwyedd Myfyrwyr ac Athro y Gyfraith

Email
TuckerJM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70966
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 3.43a, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

Cyn cymhwyso fel cyfreithiwr, gweithiais mewn diwydiant (Shell UK Oil) ac yn y sector gwirfoddol (SOVA a Chymdeithas y Plant).  Cefais fy nerbyn fel cyfreithiwr ym mis Tachwedd 1996, tra roeddwn gyda Loosemores Solicitors yng Nghaerdydd, ac ymgymerodd ag ystod eang o waith ymgyfreitha.  Ym mis Mehefin 2001, Symudais i Hurlows Solicitors, practis cyfraith teulu arbenigol, fel Cyswllt, gan arbenigo mewn cyfreitha plant cyfraith gyhoeddus a phreifat, ac roeddwn yn aelod o Banel Plant Cymdeithas y Gyfraith rhwng 2000-2012.

Ymunais â'r Ganolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol (CPLS) yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd ym mis Ionawr 2003, a chwblhau MA (Ymarfer Cyfreithiol) yn ddiweddarach y flwyddyn honno. Rwyf wedi dysgu ymgyfreitha ac amrywiaeth o sgiliau ymarferwyr ar yr LPC a BPTC. Yn ogystal, roeddwn yn Gyfarwyddwr Tystysgrif Tyst Arbenigol Unawd Unawd Prifysgol Caerdydd rhwng 2005 a 2017.    Yn ddiweddarach, rwyf wedi arbenigo mewn darpariaeth addysg gyfreithiol glinigol, gan weithredu fel goruchwyliwr academaidd prosiect cyngor myfyrwyr Mencap-WISE ,  wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth â Mencap Cymru, o 2014-2020.

Ers 2015, rwyf wedi bod yn rhan o ddatblygu strategaeth cyflogadwyedd y Brifysgol i ddechrau fel Deon Cyswllt (Cyflogadwyedd Graddedigion) ar gyfer Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, ac yn ddiweddarach fel Deon Prifysgol ar gyfer Cyflogadwyedd Myfyrwyr.  Mae gwreiddio ymarferydd cyfreithiol a sgiliau cyflogadwyedd cyffredinol yn y cwricwlwm yn ganolbwynt allweddol i'm haddysgeg, a gafodd ei gydnabod yn 2016, pan gefais fy ngwneud yn Gymrawd Addysgu Cenedlaethol yr AAU, ac, yn 2017, trwy ddyfarnu cadair bersonol.

Rwyf wedi ymgymryd â phrosiectau ymchwil amrywiol ar gyfer y CPLS, ac roeddwn yn aelod o dimau'r prosiect a gynhaliodd y peilot Sicrhau Ansawdd i Eiriolwyr, a'r Peilot Comisiynu Tystiolaeth Amgen (y ddau ar gyfer yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol).  Yn ogystal, roeddwn yn gyd-awdur (gyda'r Athro Luke Clements a Dr Julie Doughty), o 'Cyfraith Plant i Weithwyr Cymdeithasol yng Nghymru' (Cyngor Gofal Cymru).  Rwyf hefyd yn cyflwyno yn rheolaidd Papurau cynhadledd sy'n ymwneud â'm prif ddiddordebau, gan gynnwys tystiolaeth arbenigol a sgiliau addysg/cyflogadwyedd cyfreithiol clinigol.

Y tu allan i'r Brifysgol, cadwais ymgynghoriaeth gyda Hurlows Solicitors, rhwng 2003-2013, gan ddarparu cymorth ymgyfreitha ac eiriolaeth yn nhrafodion plant. Rhwng 2007-2021, eisteddais fel Ynad Heddwch, i ddechrau yn y llys troseddol oedolion ac yn ddiweddarach fel arbenigwr llys teulu. Yn 2011, cefais fy mhenodi'n Farnwr ar ffioedd y Tribiwnlys Haen Gyntaf, Siambr Hawliau Cymdeithasol (SSCS), gan glywed apeliadau nawdd cymdeithasol. Yn 2022, ymunais â bwrdd golygyddol y Tribunals Journal.    Rwy'n aelod o nifer o bwyllgorau Cymdeithas y Gyfraith: Is-bwyllgor Cyfraith Plant (a benodwyd yn 2016) a'r Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant (a benodwyd yn 2020).  Ers 2021, rwyf wedi bod yn aelod o'r Pwyllgor Ymchwiliadau ar gyfer CIPFA.

Ymchwil

2023

Adolygiad llyfr: Gwneud Penderfyniadau yn Farnwriaethol (Tribunals Journal, Rhifyn 3 o 2023; Coleg Barnwrol: https://sway.office.com/8uNGeBXPK0ZpqCMT?ref=Link)

2014 i 2020

Prosiect Cyngor Myfyrwyr Mencap WISE

Goruchwyliwr prosiect addysg gyfreithiol clinigol, a gyflwynir mewn partneriaeth â Mencap Cymru, sy'n awduron canllawiau cyngor i gefnogi pobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd/gofalwyr sy'n profi anawsterau mewn perthynas â:

 • 'Cyfraith Tai: Cefnogi tenantiaid ag anabledd';
 • 'Manteisio ar wasanaethau gofal cymdeithasol a gofal iechyd yng Nghymru';
 • 'Cefnogi rhieni ag anabledd dysgu drwy'r system amddiffyn plant';
 • 'Gwneud cais am ddarpariaeth addysg bellach arbenigol';
 • 'Eiriolaeth a Mynediad at Wybodaeth, Cyngor a Chymorth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014';
 • 'Cael mynediad at wasanaethau hamdden a chymunedol';
 • 'Cyfeillgarwch, perthnasoedd rhywiol a phriodas';
 • 'Mynediad i addysg';
 • 'Gwneud cais am fudd-daliadau anabledd'.

Mae'r canllawiau ar gael fel adnodd mynediad cyhoeddus drwy wefan Mencap Cymru: Canllawiau Cyfreithiol Anabledd Dysgu - Gwybod Eich Hawliau | Mencap Cymru ~ Cymru ac enillodd y prosiect Wobr Pro Bono LawWorks 2018 am 'Bartneriaeth Pro Bono Mwyaf Effeithiol'.

2018

Addysg gyfreithiol glinigol a ariennir gan y trydydd sector yn y Deyrnas Unedig: Myfyrdod a Chynnig ar gyfer Partneriaethau yn y Dyfodol (Tucker J) yn 'Ailddychmygu Addysg Gyfreithiol Glinigol' (Thomas L, Vaughan S, Malkani B a Lynch T; Hart (2018))

[Myfyrdod ar gyflawni prosiect addysg gyfreithiol glinigol mewn partneriaeth â sefydliad trydydd sector – Mencap Cymru.]

2017

Cyflogadwyedd i Raddedigion – Sut y gall prifysgolion gwrdd â disgwyliadau myfyrwyr orau (Tucker J) yn 'Rôl y Gyfraith, Hawliau Dynol a Chyfiawnder Cymdeithasol, Systemau Cyfiawnder, Masnach a Chwricwlwm y Gyfraith' (Frenkel D; Sefydliad Athen ar gyfer Addysg ac Ymchwil (2017))

[Adolygiad o wahanol fodelau cyflogadwyedd sy'n cefnogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a pharatoi ar gyfer eu gofalwyr yn y dyfodol.]

2014

Gweithredu fel tyst arbenigol (Tucker J) yn 'Forensic Odontology – An Essential Guide' (Adams C, Carabott R ac Evans S; Wiley (2014)

[Canllaw i weithredu fel tyst arbenigol, wedi'i ysgrifennu ar gyfer llyfr testun ar gyfer odontologists fforensig.]

2013

Cyfraith ac Ymarfer Gofal Plant (Tucker J, Sefydliad Siartredig Gweithredwyr Cyfreithiol (2013))

[Llawlyfr cwrs ar gyfer cwrs ymarferydd mewn cyfraith gofal plant ar gyfer staff cymorth cyfreithiol.]

2011

Gwerthusiad o Gomisiynu Amgen Tystion Arbenigol mewn Achosion Gofal Peilot (Tucker J, Moorhead R a Doughty J; Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol (2011))

[Prosiect 18 mis, gwerthuso darpariaeth gwasanaethau tyst arbenigol gan dimau amlddisgyblaethol mewn achosion plant cyfraith gyhoeddus. Cyfeiriwyd at y gwerthusiad fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth sy'n llywio'r Adolygiad Cyfiawnder Teuluol, a argymhellodd y dylid cynnal peilot pellach gan adeiladu ar wersi'r cynllun cychwynnol.]

Cyfraith Plant i Weithwyr Cymdeithasol yng Nghymru (Clements L, Doughty J a Tucker J, Cyngor Gofal Cymru (2011))

[Rhaglen o ddeunyddiau hyfforddi ar gyfer gweithwyr cymdeithasol amddiffyn plant yng Nghymru.]

2009

Sicrhau Ansawdd ar gyfer Eiriolwyr (Devereux A, Tucker J, Moorhead R a Cape E; Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol (2009))

[Prosiect 18 mis, treialu a gwerthuso gweithdrefnau sicrhau ansawdd ar gyfer eiriolwyr mewn achosion troseddol.]

Addysgu

Rwy'n addysgu amrywiaeth o bynciau gwybodaeth a sgiliau ar draws y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol a'r Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar, a hefyd y rhaglen israddedig, gyda phwyslais arbennig ar ymgyfreitha troseddol a chyfraith gofal plant, a sgiliau ymarferydd.

Yn ogystal, rwy'n goruchwylio myfyrwyr sy'n ymgymryd â'r LLM Ymarfer Cyfreithiol, a myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn rhaglen addysg gyfreithiol glinigol yr Ysgol, ac ar hyn o bryd rwy'n treialu clinig Cymorth a Hunangymorth Cyfraith Deuluol (FLASH).

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

2016 – Cymrawd Addysgu Cenedlaethol yr Academi Addysg Uwch

2018 – Gwobrau Pro Bono LawWorks 'Partneriaeth Pro Bono Mwyaf Effeithiol'

Aelodaethau proffesiynol

 • Cyfreithiwr [Heb ymarfer] (derbyniwyd 1 Tachwedd 1996).
 • Cyfryngwr Achrededig Grŵp Datrys Anghydfodau Amgen (Mehefin 2005).
 • Academi Addysg Uwch (2016).
 • Aelod o Is-bwyllgor Cyfraith Plant Cymdeithas y Gyfraith (2016 hyd yn hyn).
 • Aelod o Fwrdd y Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Addysg Gyfreithiol Glinigol (2017 hyd yn hyn).
 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (2018).
 • Aelod o Bwyllgor Addysg a Hyfforddiant Cymdeithas y Gyfraith (2020 hyd yn hyn).
 • Aelod o fwrdd golygyddol Tribunals Journal (2022 hyd yn hyn).

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Cynadleddau

2023

'Edrych yn ôl i symud ymlaen: mynd ar drywydd y Greal Sanctaidd CLE diflino' (gyda'r Athro Julie Price a Dr Michal Urban) (Gorffennaf: Cynhadledd Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Addysg Gyfreithiol Glinigol, Prifysgol John Moores Lerpwl)

2022

'Caerdydd, Covid a Chlinigau (ond nid yr amrywiaeth feddygol!) ' (gyda'r Athro Julie Price) (Tachwedd: Te Puna Aurei LearnFest, Symposiwm Addysg Uwch, Prifysgol Waikato)

'Arbenigwyr a'r Gyfraith: Cyflwyniad, a sut y gall pethau fynd o chwith!' (Chwefror: Rhaglen DPP Radiograffwyr, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd)

2020

'Externships, lleoliadau a phartneriaid allanol' (gyda'r Athro Julie Price a Hannah Marchant) (Hydref: Gweithdy Hyfforddi Hyfforddwyr ar gyfer Athrawon y Gyfraith, ENCLE a Sefydliad Technoleg Letterkenny)

2019

'Treialu Clinig Hunangymorth Cyfraith Teulu' sesiwn pecha kucha ( Gorffennaf: Cynhadledd IJCLE/ENCLE, Prifysgol Comenius, Bratislava) 

2018

'Achosion diweddar dylai tystion seiciatrig arbenigol wybod amdanynt' (Medi: 17eg Cynhadledd Flynyddol Grange ar gyfer Gweithwyr Iechyd Meddwl, Rhwydwaith Addysg a Hyfforddiant Iechyd Meddwl, Harrogate)

2017

'O beilot i fodiwl – datblygu darpariaeth glinigol mewn partneriaeth â sefydliad trydydd sector' (Gorffennaf: Cynhadledd IJCLE-ENCLE-CLEO, Prifysgol Northumbria) 

2016

'Cyflogadwyedd Graddedig - Sut all prifysgolion gwrdd â disgwyliadau myfyrwyr orau?' (Gorffennaf: 13eg Cynhadledd Ryngwladol Flynyddol ar y Gyfraith, Sefydliad Athen dros Addysg ac Ymchwil)

'Hyfforddiant ar gyfer Yfory, TEF a Thu Hwnt - Bygythiadau a Chyfleoedd ar gyfer addysg gyfreithiol glinigol' (gyda'r Athro Julie Price) (Mehefin: Cynhadledd Sefydliad Addysg Gyfreithiol Glinigol, Prifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn)

'Cwricwlaidd neu allgyrsiol - pa fodel o addysg gyfreithiol glinigol sy'n diwallu anghenion myfyrwyr orau a sut y gellir ei gyflawni?' (Mai: Cynhadledd Cyfiawnder Cyhoeddus a Phreifat Blynyddol, Canolfan Rhyng-Brifysgol, Dubrovnik)

2015

Diweddariad Cyfreithiol Blynyddol 2015 - Adolygiad o'r newidiadau polisi, gweithdrefnol a chyfraith achosion sy'n effeithio ar arbenigwyr sy'n gweithio yn yr awdurdodaethau troseddol, sifil neu deuluol (Tachwedd: Cynhadledd Tystion Arbenigol Bond Solon, Llundain)

'Gwneud pethau'n iawn' - Yr hyn y mae'r llysoedd yn ei ddisgwyl gan dystion arbenigol (Medi: Pedwaredd Cynhadledd Cyfryngol ar gyfer Seiciatryddion, Canolfan Andrew Sims, Ymddiriedolaeth Sylfaen GIG Leeds ac Efrog, Castell Ripley, Harrogate)

'Rhedeg a chynnal clinig cyfreithiol' (gyda'r Athro Julie Price) (Ebrill: Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Addysg Gyfreithiol Glinigol, Prifysgol Northumbria)

'Addysg Gyfreithiol Glinigol a'r Trydydd Sector: creu cyfleoedd newydd' (Mawrth: Ail-ddychmygu Cynhadledd Addysg Gyfreithiol Glinigol, CEPLER - Prifysgol Birmingham)

2014

'Clinigau a'r Trydydd Sector' - Cyfleoedd i gydweithio rhwng Ysgolion y Gyfraith a sefydliadau'r Trydydd Sector (Tachwedd: Cynhadledd Sefydliad Addysg Gyfreithiol Glinigol, Sheffield)

Diweddariad Cyfreithiol Blynyddol 2014 - Adolygiad o'r newidiadau polisi, gweithdrefnol a chyfraith achosion sy'n effeithio ar arbenigwyr sy'n gweithio yn yr awdurdodaethau troseddol, sifil neu deuluol (Tachwedd: Cynhadledd Tystion Arbenigol Bond Solon, Llundain)

2013

Diweddariad Cyfreithiol Blynyddol 2013 - Adolygiad o'r newidiadau polisi, gweithdrefnol a chyfraith achosion sy'n effeithio ar arbenigwyr sy'n gweithio yn yr awdurdodaethau troseddol, sifil neu deuluol (Tachwedd: Cynhadledd Tystion Arbenigol Bond Solon, Llundain)

2012

Diweddariad Cyfreithiol Blynyddol 2012 - Adolygiad o'r newidiadau polisi, gweithdrefnol a chyfraith achosion sy'n effeithio ar arbenigwyr sy'n gweithio yn yr awdurdodaethau troseddol, sifil neu deuluol (Tachwedd: Cynhadledd Tystion Arbenigol Bond Solon, Llundain)

'Mynd i mewn i'r Llys' - Rhoi tystiolaeth arbenigol mewn achosion teuluol (Hydref: Cynhadledd Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (Cymru), Caerdydd)

2011

'Jones v Kaney' - Goblygiadau i dystion arbenigol a'r proffesiwn cyfreithiol (Tachwedd: Cynhadledd Cymdeithas yr Odontolegwyr Fforensig, Efrog)

Diweddariad Cyfreithiol Blynyddol 2011 - Adolygiad o'r newidiadau polisi, gweithdrefnol a chyfraith achosion sy'n effeithio ar arbenigwyr sy'n gweithio yn yr awdurdodaethau troseddol, sifil neu deuluol (Tachwedd: Cynhadledd Tystion Arbenigol Bond Solon, Llundain)

2010

Diweddariad Cyfreithiol Blynyddol 2010 - Adolygiad o'r newidiadau polisi, gweithdrefnol a chyfraith achosion sy'n effeithio ar arbenigwyr sy'n gweithio yn yr awdurdodaethau troseddol, sifil neu deuluol (Tachwedd: Cynhadledd Tystion Arbenigol Bond Solon, Llundain)

2009

Diweddariad Cyfreithiol Blynyddol 2009 - Adolygiad o'r newidiadau polisi, gweithdrefnol a chyfraith achosion sy'n effeithio ar arbenigwyr sy'n gweithio yn yr awdurdodaethau troseddol, sifil neu deuluol (Tachwedd: Cynhadledd Tystion Arbenigol Bond Solon, Llundain)

2008

Diweddariad Cyfreithiol Blynyddol 2008 - Adolygiad o'r newidiadau polisi, gweithdrefnol a chyfraith achosion sy'n effeithio ar arbenigwyr sy'n gweithio yn yr awdurdodaethau troseddol, sifil neu deuluol (Tachwedd: Cynhadledd Tystion Arbenigol Bond Solon, Llundain)

Arbenigeddau

 • Addysg Gyfreithiol Glinigol
 • Cwricwlwm addysg a hyfforddiant galwedigaethol ac addysgeg