Ewch i’r prif gynnwys
Emily O'rourke

Mrs Emily O'rourke

Myfyriwr ymchwil

Ysgol y Biowyddorau

Trosolwyg

Rwy'n gwneud fy PhD gyda Phrosiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd. Mae'r prosiect yn rhaglen ymchwil a monitro genedlaethol, sy'n casglu dyfrgwn a ganfuwyd yn farw er mwyn astudio iechyd yr amgylchedd ac ecoleg dyfrgwn. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar lygredd cemegol dyfrgwn a'n dyfrffyrdd. Mae defnydd cemegol yn hanfodol ar gyfer bywyd modern, fodd bynnag, trwy weithgynhyrchu, defnyddio a gwaredu, mae'n anochel bod y cemegau hyn yn mynd i mewn i'n hamgylchedd, ac mae rhai yn cael effeithiau gwenwynig ar fywyd gwyllt a phobl. Fel ysglyfaethwyr gorau, mae dyfrgwn yn agored i gemegau parhaus, biogronnol a gwenwynig (PBT), felly mae'n bwysig monitro cemegau yn ein bywyd gwyllt fel ein bod yn gwybod pa gemegau sy'n fio-argaeledd i fywyd gwyllt, ac yn gallu adnabod bygythiadau i iechyd bywyd gwyllt. Ond yn ogystal, gall dyfrgwn weithredu fel 'sentinels' effeithiol gan ddweud wrthym pa gemegau sy'n bresennol yn yr amgylchedd a allai fod ar gael i rywogaethau eraill hefyd, gan gynnwys bodau dynol: yr afonydd lle mae dyfrgwn yn bwydo darparu'r dŵr ar gyfer ein cronfeydd dŵr. Oherwydd gwanhau, mae cemegau mewn samplau dŵr yn aml ar grynodiadau islaw'r terfyn canfod (hy o dan lefel y gellir ei godi gan y dulliau dadansoddol a ddefnyddir). Oherwydd biocronni, gall crynodiadau mewn dyfrgwn fod ar lefel y gellir eu canfod, ac, oherwydd nad yw dyfrgwn yn anwadal, mae crynodiadau a geir yn eu cyrff ar ôl marwolaeth yn adlewyrchu'r ardal lle roeddent yn byw ac yn cael eu bwydo. O ganlyniad, gallwn ddefnyddio dyfrgwn i gymharu crynodiadau rhwng gwahanol ardaloedd, ac i wneud cymariaethau rhwng blynyddoedd. 

Ymchwil

Gosodiad

Gyrwyr Amgylcheddol ac Anthropogenig Mewnlifiad Halogedig ac Ailgylchredeg o fewn Systemau Dŵr Croyw

Bywgraffiad

Cwblheais fy ngradd israddedig mewn sŵoleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2009, ac yn 2011 enillais TAR mewn gwyddoniaeth eilaidd o Brifysgol Eglwys Crist Caergaint. Ar ôl hynny, gweithiais fel athro gwyddoniaeth ac arweinydd cyfnod allweddol mewn dwy ysgol yng Nghaint. Yn 2018, ar ôl cymryd blwyddyn allan i deithio, cefais fy ysbrydoli i ddilyn newid gyrfa i ganolbwyntio ar ecoleg, cadwraeth ac addysg afonydd y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Deuthum yn ôl i'r DU i ymuno â Phrosiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd ac ym mis Ionawr 2019 dechreuais fy PhD.

Goruchwylwyr

Elizabeth Chadwick

Elizabeth Chadwick

Uwch Ddarlithydd

Frank Hailer

Frank Hailer

Uwch Ddarlithydd

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Tocsicoleg
  • Bioavailability ac ecotoxicoleg