Ewch i’r prif gynnwys
Sarah Raymond

Miss Sarah Raymond

Arddangoswr Graddedig

Ysgol y Biowyddorau

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd PhD yn Ysgol y Biowyddorau, yn gweithio ochr yn ochr â The Road Lab (Project Splatter, gynt) a'r Prosiect Dyfrgwn. Rwy'n edrych ar effeithiau ffyrdd ar fywyd gwyllt, gan ganolbwyntio'n benodol ar raddfa gwrthdrawiadau cerbydau bywyd gwyllt, ffactorau dylanwadol, ac ymddygiad anifeiliaid mewn ymateb i ffyrdd a lliniaru ffyrdd. Darllenwch fwy am fy ymchwil o dan y tab "Thesis."

Cyn hyn, graddiais o Brifysgol Nottingham gydag MSci mewn Bioleg yn 2019, lle cynhaliais brosiectau ymchwil yn ymchwilio i ddibynadwyedd galwadau nightjar Ewropeaidd fel dynodwyr unigolion, a lledaeniad infertebratau anfrodorol i'r DU gan ddefnyddio modelu dosbarthu rhywogaethau. Yn dilyn hyn, gweithiais mewn ymgynghoriaeth ecolegol, EMEC Ecology, am 6 mis.

Cyhoeddiad

2023

2021

2019

Articles

Ymchwil

 • Rhyngweithiadau bywyd gwyllt-dynol
 • Ecoleg ffyrdd a threfol
 • Lliniaru bywyd gwyllt
 • Ecoleg ofodol
 • Gwyddoniaeth dinesydd a chymunedol

Mae fy ymchwil presennol yn canolbwyntio ar gyfuniad o'r pynciau uchod; Fodd bynnag, mae gen i ddiddordeb hefyd mewn ecoleg tirwedd, ardaloedd gwarchodedig, dosraniadau rhywogaethau a newid defnydd tir.  

Gosodiad

Cadw cynefinoedd yn gysylltiedig: A yw lliniaru bywyd gwyllt yn gweithio?

Mae fy nhraethawd ymchwil yn archwilio'n fras effeithiau ffyrdd ar fywyd gwyllt yn y DU, yng nghyd-destun ymddygiad anifeiliaid, cysylltedd cynefinoedd a gwrthdrawiadau cerbydau bywyd gwyllt (CBAC). Rwy'n defnyddio gweld lladd ffordd gwyddoniaeth dinasyddion o brosiect The Road Lab i ymchwilio i batrymau gofodol ac amserol yn nigwyddiad WVC. Y nod yn y pen draw yw defnyddio canfyddiadau i helpu i lywio ymdrechion lliniaru ffyrdd. 

Hyd yn hyn, mae fy ymchwil wedi cynnwys ymchwilio i effeithiau gostyngiadau traffig sy'n gysylltiedig â COVID-19 ar risg WVC, trwy gydweithio â Phrifysgol Lerpwl a Phrifysgol Caerwysg (gellir gweld cyhoeddiad o dan Gyhoeddiadau). Yn ogystal, rwyf wedi cynnal arbrawf maes i ymchwilio i effeithiau sŵn ffordd a gyflwynwyd ar ymddygiad anifeiliaid, gan ddefnyddio dyluniad Effaith Reoli Cyn-ôl. Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi bod yn ymchwilio i ddosbarthiad a chyfansoddiad 'ardaloedd di-ffyrdd' yn y DU, a sut mae'r rhain yn ymwneud â digwyddiad WVC.

Ffynhonnell ariannu

Ariannwyd gan Rhaglen Hyfforddiant Doethurol GW4+ NERC GW4+

Addysgu

 • Arddangoswr PGR - Hydref 2020-bresennol - cynorthwyo gyda chyrsiau maes, dosbarthiadau ymarferol, a nifer o gyrsiau ystadegau israddedig a Meistr yn Ysgol y Biowyddorau
 • Marcio PGR - Ebrill 2022-bresennol

Bywgraffiad

 • Cynorthwy-ydd Prosiect / Arolwg rhan-amser, Ecoleg EMEC - Mai 2019-Ionawr 2020
 • Ecolegydd Cynorthwyol, Ecoleg EMEC - Jul-Oct 2018 (interniaeth a ariennir)
 • MSci Bioleg, Prifysgol Nottingham - 2015-2019

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • "Sgyrsiau tân" gorau ar gyfer Ysgol y Biowyddorau - Cynhadledd Siarad am Wyddoniaeth 2021
 • Poster gorau - Diwrnod Organebau a'r Amgylchedd i Ffwrdd, Ysgol y Biowyddorau 2021

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Ecolegol Prydain

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Pwyllgorau ac adolygu

Goruchwylwyr

Ymgysylltu

Array

Arbenigeddau

 • Ecoleg drefol
 • Ecoleg ffyrdd
 • Ecoleg ymddygiadol
 • Ecoleg tirwedd
 • GIS