Ewch i’r prif gynnwys
Rhiannon Snaith

Miss Rhiannon Snaith

Myfyriwr ymchwil

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr PhD a ariennir gan ESRC yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy'n cael fy nghefnogi gan fy ngoruchwylwyr, yr Athro Jenny Kitzinger, a Dr Cynthia Carter.

Mae fy ymchwil doethurol yn archwilio cynrychioliadau cyfryngau o benderfyniadau diwedd oes a ddechreuais ym mis Hydref 2022. Mewn ymchwil flaenorol, edrychais ar sut mae penderfyniadau diwedd oes yn y Llys Gwarchod yn cael eu hadrodd ym mhapurau newydd y DU. Cyn hyn, fe wnes i hefyd archwilio'r cysyniad o ddefnyddio ysgrifennu creadigol at ddibenion therapiwtig ac edrych ar y goblygiadau a'r effeithiau y gall newyddiaduraeth eu cael ar iechyd meddwl o sawl persbectif, gyda ffocws penodol ar bandemig Covid-19.

Mae gen i radd israddedig mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol De Cymru, gradd ôl-raddedig mewn Newyddiaduraeth Ryngwladol o Brifysgol Abertawe a gradd ôl-raddedig mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol o Brifysgol Caerdydd. 

Os oes gennych ddiddordeb yn fy ymchwil, neu os hoffech estyn allan, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi.

Ymchwil

Pwnc Ymchwil: Rôl newyddiadurwyr wrth adrodd penderfyniadau diwedd oes: cwestiynau moeseg, cyfraith a dinasyddiaeth ddemocrataidd

Goruchwylwyr Ymchwil: Yr Athro Jenny Kitzinger, a Dr Cynthia Carter

Goruchwylio ysgol: Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Ffynhonnell ariannu sylfaenol: Efrydiaeth ESRC

Geiriau allweddol ymchwil: Gofal diwedd oes, triniaeth cynnal bywyd, galluedd meddyliol, moeseg feddygol, marw â chymorth

Yn bennaf, bydd fy ymchwil yn dadansoddi cynrychiolaethau'r cyfryngau o benderfyniadau a wneir ynghylch triniaeth cynnal bywyd i'r rheini heb y gallu i wneud penderfyniadau o'r fath drostynt eu hunain. Er enghraifft, y rhai sydd â dementia difrifol, anableddau dysgu neu'r rhai sydd mewn cyflwr llystyfiant. Mae fy ymchwil yn arwyddocaol oherwydd bod llawer o bobl yn y DU yn anghyfarwydd â sut y gwneir penderfyniadau diwedd oes.

Gwneir penderfyniadau ynghylch triniaethau sy'n cynnal bywyd, neu driniaethau meddygol, ar gyfer y rhai heb alluedd gyda 'budd gorau' y claf mewn golwg gan glinigwr, barnwr neu rywun sydd wedi'i aseinio'n ffurfiol gydag Atwrneiaeth Arhosol ar gyfer Iechyd a Lles. Fodd bynnag, nid yw'r penderfyniadau hyn bob amser yn syml. Yn gyntaf, rhaid i'r penderfynwr fod yn sicr nad oes gan y claf y galluedd i wneud y penderfyniad drosto'i hun ac, os penderfynir nad oes ganddo alluedd, bod y penderfyniad yn cael ei wneud gyda dymuniadau a chredoau'r claf (pan oedd ganddo'r galluedd) mewn golwg.

Yn ystod y broses benderfynu hon, mae hefyd yn bwysig bod yn ymwybodol o offerynnau cyfreithiol fel Penderfyniadau Ymlaen Llaw. Mae Penderfyniad Ymlaen Llaw, sydd wedi dilyn y gweithdrefnau a amlinellir yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005, yn ddogfen gyfreithiol rwymol neu'n ddatganiad llafar sy'n nodi gwrthod triniaeth.

Cydnabyddir yn aml bod y cyfryngau yn offeryn dylanwadol a all effeithio ar ganfyddiadau, credoau a dealltwriaeth y cyhoedd ar ystod o faterion. Nod yr ymchwil hon yw tynnu sylw at bwysigrwydd rheoli cyfathrebu rhwng sefydliadau cymdeithasol a'r cyfryngau i sicrhau sylw cywir, gwrthrychol a chynhwysol i benderfyniadau diwedd oes.

Gosodiad

Rôl newyddiadurwyr wrth adrodd penderfyniadau diwedd oes: cwestiynau moeseg, cyfraith a dinasyddiaeth ddemocrataidd

Goruchwylwyr

Jenny Kitzinger

Jenny Kitzinger

Cyfarwyddwr Ymchwil: Effaith ac Ymgysylltu, Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Caerdydd-Efrog ynghylch Anhwylderau Ymwybyddiaeth Cronig

External profiles