Ewch i’r prif gynnwys
Georgina Wren   MSc AFHEA BSc (Hons) GMBPsS

Miss Georgina Wren MSc AFHEA BSc (Hons) GMBPsS

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Seicoleg

Email
WrenG@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad y Tŵr, Ystafell 2.05, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr PhD sy'n gweithio yn y Grŵp Geneteg Ymddygiadol yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae gen i ddiddordeb mewn deall effaith seicogymdeithasol conditonau dermatolegol tymor hir, i gefnogi datblygiad ymyriadau clinigol yn y dyfodol.  Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n benodol ar icthyosis sy'n gysylltiedig ag X, anhwylder croen cynhenid prin, a achosir gan ddiflaniad yn y sulfatase steroid ensym (STS). Rwy'n defnyddio dull dulliau cymysg i ddeall y cyflwr hwn yn well, gan ddefnyddio dulliau sy'n seiliedig ar arolwg, anlalysis cynnwys, a phrofion gwybyddol ar-lein yn benodol. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am ein gwaith ymchwil, neu os hoffech gymryd rhan yn ein gwaith, cysylltwch â ni drwy wreng@cardiff.ac.uk neu drwy fy mhrif oruchwyliwr, William Davies, yn daviesw4@cardiff.ac.uk

Mae fy niddordebau ymchwil eraill yn canolbwyntio ar gymhwyso Seicoleg Iechyd, er mwyn deall penderfyniadau cleifion a dewisiadau triniaeth yn well ar gyfer y rhai â chyflyrau cymhleth. Mae gennyf ddiddordeb ymchwil brwd hefyd mewn ymchwil drosiadol gyda lleoliad gofal iechyd.

Cyhoeddiad

2023

2022

Articles

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb mewn ymchwilio i effeithiau seicolegol byw gyda chyflyrau croen gweladwy, ac mae fy ngwaith presennol yn canolbwyntio ar y rhai yr effeithir arnynt gan ichthyosis sy'n gysylltiedig ag X. Mae'r prosiect hwn yn dair gwaith:

  • Astudiaeth 1: Ymchwilio i nodweddion sy'n gysylltiedig â hwyliau a niwroddatblygiadol mewn XLI, ichthyosis vulgaris a psoriasis
  • Astudiaeth 2: Ymchwilio i symptomau ac agweddau sy'n gysylltiedig â'r galon tuag at sgrinio'r galon yn XLI
  • Astudiaeth 3: Ymchwilio i'r cof, swyddogaeth wybyddol a hwyliau mewn ichthyosis

Rwy'n cynnal prosiect dulliau cymysg i ymchwilio i'r agweddau hyn ar XLI, yn ogystal â defnyddio data ansoddol i archwilio effaith y ffactorau hyn. Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn deall profiadau cleifion a chlinigwyr XLI ymhellach, gan gyfeirio'n benodol at eu profiadau mewn gofal sylfaenol, a lleoliad gofal iechyd arbenigol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn ein hymchwil, neu glywed mwy am y prosiect, cliciwch yma i gysylltu â ni. 

Allbwn Ymchwil

1. Ymchwilio i nodweddion sy'n gysylltiedig â hwyliau ac anhwylder niwroddatblygiadol yn XLI, ichthyosis vulgaris a psoriasis

Symptomau hwyliau a nodweddion niwroddatblygiadol, a'u ffactorau cyfrannol mewn ichthyosis X-gysylltiedig, ichthyosis vulgaris a psoriasis: Wren et al. (2022) Dermatoleg Clinigol ac Arbrofol doi: 10.1111 / ced.15116 

Cyflwynais ein hastudiaeth yn ESDAP ym mis Gorffennaf 2021 - 'Ymchwiliad i nodweddion sy'n gysylltiedig â hwyliau ac anhwylder niwroddatblygiadol mewn ichthyosis sy'n gysylltiedig ag X, Ichthyosis Vulgaris a psoriasis'.

- Os oes gennych ddiddordeb mewn gweld y cyflwyniad hwn, cliciwch yma.

2. Ymchwilio i symptomau ac agweddau sy'n gysylltiedig â'r galon tuag at sgrinio'r galon yn XLI

Wren, G., & Davies, W. (2022). Mecanweithiau genetig sy'n gysylltiedig â rhyw a risg ffibriliad atrïaidd. European Journal of Medical Genetics 104459

Brcic, L., Wren, G. H., Underwood, J. F., Kirov, G., & Davies, W. (2022). Materion meddygol comorbid mewn ichthyosis sy'n gysylltiedig ag X. JID Innovations2(3).

Yn ddiweddar, fe wnes i ledaenu'r gwaith hwn trwy gyflwyniad llafar yn y Gynhadledd Siarad am Wyddoniaeth Prifysgol Caerdydd ym mis Mai 2022, a chyflwynais boster yn y Gynhadledd Ewropeaidd ar Glefydau Prin ym mis Mehefin 22. 

3. Ymchwilio i'r cof, ffynctin gwybyddol a hwyliau mewn ichthyosis

Yn ddiweddar, rydym wedi gorffen dadansoddi data rhagarweiniol ar gyfer ein prosiect nesaf, gan ymchwilio i'r berthynas rhwng diffyg STS a gweithrediad cof, hwyliau a gwybyddol.

4. Profiadau merched ifanc o endometriosis

Roedd fy ymchwil ôl-raddedig blaenorol yn ymchwilio i brofiadau menywod ifanc o ddiagnosis endometriosis a chymorth dilynol, gan archwilio sut y gellir gwella arferion clinigol a rôl strwythurau gofal cymhleth yn y daith hon.

Diswyddo, diffyg ymddiriedaeth a siom: Archwiliad ffenomenolegol o brofiadau diagnostig menywod ifanc gydag endometriosis a chefnogaeth ddilynol: Wren & Mercer (2021) Journal of Health Psychology: doi: 13591053211059387

Gosodiad

Materion seicolegol mewn anhwylderau croen cynhenid

Addysgu

Cynorthwy-ydd Addysgu i Raddedigion – Ysgol Seicoleg

Prifysgol Caerdydd

2020-2024

Bywgraffiad

Addysg

Addysg Israddedig

BSc Seicoleg (Anrh Dosbarth Cyntaf) Prifysgol Metropolitan Caerdydd 2016-2019

Addysg Ôl-raddedig

MSc Seicoleg Iechyd (Rhagoriaeth) Prifysgol Metropolitan Caerdydd 2019-2020

Anrhydeddau a dyfarniadau

Ym mis Mehefin 2022, dyfarnwyd gwobr 'Rising Researcher' gan Gymdeithas Seicolegol Prydain a Grŵp Materion Ôl-raddedig Seicoleg i mi am fy ngwaith PhD cynnar 'rhagorol' a chyfraniadau i'r maes ymchwil.

Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd Tiwtor Graddedigion PGR - Enillydd (2022), ar y rhestr fer (2021), Enwebwyd (2023).

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Ehangu Mynediad 

Fel ymchwilydd gen-gen, LGBTQ+, credaf ei bod yn bwysig iawn hyrwyddo ac annog cyfleoedd Addysg Uwch cronadwy i ddarpar fyfyrwyr o bob cefndir. Rwyf wedi ymrwymo i rolau amrywiol o wasanaeth academaidd a chyfaill i sicrhau bod hygyrchedd ac ecwiti  yn chwarae rhan ganolog yn y broses o wneud penderfyniadau o fewn y byd academaidd lefel mynediad a thu hwnt.

'Anhwylder croen prin, galluoedd cof diffygiol ac iselder - beth yw'r cyswllt (x)?  (Symposiwm Meddygaeth PGR Prifysgol Caerdydd - Mawrth 2023)

'Ymchwilio i symptomau ac agweddau sy'n gysylltiedig â'r galon tuag at sgrinio'r galon yn XLI' (Prifysgol Caerdydd yn Siarad am Wyddoniaeth Confernce - Mai 2022; Cynhadledd Ewropeaidd ar Glefydau Prin - 22 Mehefin)

PsyPAG Quarterly Journal - 'How I changed my approach to failure' (Rhifyn 122) (Mehefin 22)

'Ymchwiliad i hwyliau ac anhwylder niwroddatblygiadol sy'n gysylltiedig â nodweddion sy'n gysylltiedig ag ichthyosis, Ichthyosis Vulgaris a psoriasis' (ESDAP - Gorffennaf 2021)

EY Gibraltar - Cyfres Sgyrsiau Rhyngwladol y Swyddfa Ddydd y Menywod - 'Beth yw endometriois?' (Ebrill 22)

Dysgu STEM - Llysgennad (2021-presennol)

'Profiadau menywod ifanc o endometriosis' (Symposiwm Seicoleg Iechyd, Coleg Undod y Ddinas, Athen: Cyflwyniad Llafar - Ionawr 21; Cynhadledd Cymdeithas Seicoleg Iechyd Ewrop 2021 - Mehefin 21).

Pwyllgorau ac adolygu

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Gorfodol ym Mhrifysgol Caerdydd - Cynrychiolydd ôl-raddedig (2021)

Is-adran academyddion, ymchwilwyr ac athrawon seicoleg - Cynrychiolydd PsyPAG (2021-2023)

CAWR (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) Cymuned Gyrfa Gynnar - Aelod o'r Grŵp Llywio (Chwefror 21-Cyfredol)

SkinCare Cymru - Gwirfoddolwr (Chwefror 21 - Cyfredol)

Grŵp Rheoli Gwobr Partneriaeth Cyfieithu Sefydliadol (ITPA) Ymddiriedolaeth Wellcome Prifysgol Caerdydd - cynrychiolydd ECR (Tachwedd 2020 - Mai 20

 

Journal of Health Psychology - Adolygydd (Gorffennaf 2021-presennol )

Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders - Adolygydd (Hydref 2022-Cyfredol)

Seicoleg, Iechyd a Meddygaeth - Adolygydd (Ionawr 2021-Cyfredol)
 

Goruchwylwyr

Trevor Humby

Trevor Humby

Darllenydd

William Davies

William Davies

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Epigeneteg
  • Seicoleg glinigol ac iechyd
  • Dermatoleg
  • Seicoleg fiolegol
  • Seicoleg iechyd