Ewch i’r prif gynnwys
John Atack

Yr Athro John Atack

Cyfarwyddwr, Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Ysgol y Biowyddorau

Email
AtackJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76983
Campuses
Y Prif Adeilad, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Rwy'n ffarmacolegydd moleciwlaidd gyda dros 25 mlynedd o brofiad darganfod cyffuriau, yn bennaf ym maes niwrowyddoniaeth. Yn ystod y cyfnod hwn, rwyf wedi cyfrannu at y camau cynharaf o ddarganfod cyffuriau (adnabod targedau a dilysu targed) yr holl ffordd hyd at dreialon clinigol Cam 1 a Cham 2.

Rwyf wedi gweithio ar nifer o wahanol fathau o dargedau cyffuriau (ensymau, derbynyddion wedi'u cyplysu â phrotein a sianeli ïonau) sy'n cwmpasu ystod o glefydau niwroddirywiol (e.e. clefydau Alzheimer, Huntington a Parkinson) ac anhwylderau seiciatrig (anhwylder deubegynol, sgitsoffrenia, anhwylder gorbryder cyffredinol, iselder). Mae gen i ddiddordeb arbennig yn yr agweddau trosiadol o ddarganfod cyffuriau preclinical sy'n rhoi hyder y gall ymgeisydd cyffuriau penodol ymgysylltu â'r targed a chynhyrchu darlleniad swyddogaethol mewn dyn.

Fy hoff gyffur a mecanwaith gweithredu? Wel, byddai'n rhaid i hynny fod yn diazepam a'r derbynnydd GABAA ... Neu efallai mai cetamin a'r derbynnydd NMDA ydyw... Neu lithiwm a sut bynnag mae hynny'n gweithio mewn anhwylder deubegynol ... Heb sôn am donepezil, felly wna i ddim.

Cyhoeddiad

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Articles

Book sections

Patents

Ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan mewn prosiectau sy'n nodi moleciwlau sy'n rhyngweithio ag isdeipiau penodol o'r derbynnydd GABAA neu isdeip AMPA o dderbynnydd glwtamad. Mae'r prosiectau hyn yn cynnwys timau amlddisgyblaethol o wyddonwyr gan ddefnyddio cemeg feddyginiaethol arloesol (dan arweiniad yr Athro Simon Ward) ac electroffisioleg (Athro. Martin Gosling a Jerry Lambert a Phrifysgol Sussex a Phrifysgol Dundee, yn y drefn honno) yn ogystal â nifer o gydweithwyr diwydiannol (ee, GSK ac AstraZeneca).

Rwyf hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau cyfnod cynnar ychwanegol sy'n astudio mecanwaith gweithredu lithiwm a rôl ApoE4 mewn clefyd Alzheimer yn ogystal â dulliau newydd o fodiwleiddio NMDA a swyddogaeth sianel ïon glwtamad kainate.

Rwy'n cael fy ngyrru gan yr awydd i ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer yr anhwylderau niwroddirywiol a seiciatrig sy'n cael effaith ddofn ar gynifer o'n teuluoedd ac y mae angen meddygol sylweddol heb ei ddiwallu ar eu cyfer.

Ar hyn o bryd rwy'n Brif Ymchwilydd ar y gwobrau grant byw canlynol:

 • MICA - Valium heb y tawelydd: modulatyddion derbynnydd GABAA Anxioselective ar gyfer trin anhwylderau pryder (Cyngor Ymchwil Meddygol £ 3M)
 • modulatyddion derbynnydd alffa-GABAa ar gyfer trin nam gwybyddol sy'n gysylltiedig â chlefyd Huntington (Wellcome Trust £2M)
 • Prawf o Gysyniad ar gyfer PAMs A5-GABAAR wrth drin seicosis (Ymddiriedolaeth Wellcome £500k)
 • Datblygu moleciwlau bach fel strategaeth amnewid niwrosteroid ar gyfer trin seicosis ôl-enedigol ' (Wellcome Trust £500k)
 • modulatyddion allosterig o dderbynyddion GABAA extrasynaptig ar gyfer trin iselder ôl-enedigol (MRC - DPFS £ 650k)
 • Atalyddion racemase serine fel therapiwtig newydd ar gyfer iselder sy'n gwrthsefyll triniaeth (Cyngor Ymchwil Meddygol £18k)
 • Cynllun busnes deillio ar gyfer prosiectau darganfod cyffuriau cam cynnar ar gyfer Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd (iTPA £7.5k)

Ar hyn o bryd rwy'n Gyd-ymchwilydd ar y gwobrau grant byw canlynol:

 • Atalyddion LIMK1 - Dull newydd, addasu clefydau ar gyfer trin syndrom X bregus (Cyngor Ymchwil Meddygol £2.5M)
 • Trawsnewid triniaeth sgitsoffrenia: Dylunio a datblygu modulatyddion derbynnydd AMPA gyda phroffil diogelwch llawer gwell fel cyffuriau newydd ar gyfer trin y camweithrediad gwybyddol sy'n gysylltiedig â sgitsoffrenia ac anhwylderau CNS eraill (Wellcome Trust £4M)
 • Datblygiad Assay a sgrinio trwybwn uchel ar gyfer adnabod moleciwlau bach newydd sydd â'r potensial i leihau'r storm cytokin cyfryngol NEAT1_2 yn COVID-19 (Llywodraeth Cymru - Sêr Cymru – COVID 19 £75k)
 • MSH3: dull addasu clefyd i glefyd Huntington (LoQus23 Therapeutics Ltd £500k)
 • Trawsnewid Cyfieithiad Caerdydd (Ymddiriedolaeth Wellcome £320k)

Bywgraffiad

Yn dilyn PhD mewn patholeg niwrocemegol yn yr Adran Patholeg yn Ysbyty Cyffredinol Newcastle, gweithiais am 5 mlynedd (1984-89) yn y Labordy Niwrowyddoniaeth yn y Sefydliad Cenedlaethol ar Heneiddio ar gampws y Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol (NIH) ym Methesda, Maryland, gan astudio newidiadau cyn ac ôl-mortem ym niwrocemeg cleifion â chlefyd Alzheimer a syndrom Down.

Yn ystod fy nghyfnod yn yr NIH, dechreuais brosiect yn edrych ar ddatblygu atalyddion acetylcholinesterase ar gyfer trin clefyd Alzheimer. O'r fan honno, ymunais â Chanolfan Ymchwil Niwrowyddoniaeth Merck Sharp a Dohme yn Harlow lle gweithiais o 1989-2006 ar amrywiaeth o agweddau in vitro ac in vivo o ddarganfod cyffuriau niwrowyddoniaeth. Pan gaeodd y safle o ganlyniad anuniongyrchol i'r cyffur Blockbuster Merck, Vioxx, yn cael ei dynnu oddi ar y farchnad, ymunais â Janssen Pharmaceuticals, cangen fferyllol Johnson & Johnson, lle gweithiais o 2006 i 2012 (yn La Jolla i ddechrau ac yna, wedi'i ddenu gan y cwrw, sglodion a siocled, yn Beerse, Gwlad Belg).

Gadewais y diwydiant fferyllol i ymuno â Phrifysgol Sussex i helpu i sefydlu, gyda'r Athro Simon Ward, Canolfan Darganfod Cyffuriau Sussex a oedd, ynghyd ag ychwanegu'r Athro Martin Gosling, wedi ennill enw da am ddarganfod cyffuriau niwrowyddoniaeth a ffarmacoleg sianel ïonau yn benodol.

Yn haf 2017, dewisodd Simon a minnau symud i Gaerdydd, a ddenwyd gan ragoriaeth mecanwaith y clefyd a gwyddoniaeth glinigol ac ansawdd ac ysbryd cydweithredol yr ymchwilwyr y byddwn yn rhyngweithio â nhw. Fodd bynnag, rydym yn cynnal ein cysylltiadau â Martin sy'n parhau i fod yn gydweithredwr allweddol ac yn caniatáu inni ehangu ein diddordeb mewn ffarmacoleg sianel ïonau.