Ewch i’r prif gynnwys
Jill Atkins

Yr Athro Jill Atkins

Athro Cyfrifeg

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
AtkinsJ10@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14116
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell Ystafell T41, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ar hyn o bryd rwy'n Ddirprwy Bennaeth Adran (Arloesedd Effaith Ymchwil) (DHSRII). Rwy'n academydd mewn cyfrifeg a chyllid, gyda fy ymchwil yn croesi ffiniau rhyngddisgyblaethol ac yn llywio ymarfer. Fy mhrif ffocws yw cyfrifeg a chyllid cynaliadwy, gyda fy niddordebau ymchwil cyfredol gan gynnwys cyfrifo difodiant, llywodraethu difodiant, cyllid difodiant, cyfrifeg ESG (cymdeithasol a llywodraethu amgylcheddol) a buddsoddiad ESG. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn archwilio gwreiddiau hanesyddol cyfrifeg amgylcheddol ac ecolegol. Mae cyfrifo am fioamrywiaeth a mecanweithiau ariannol ar gyfer diogelu bioamrywiaeth a rhywogaethau yn thema hollbwysig ar draws fy holl brosiectau cyfredol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2008

2007

2003

2002

2000

1999

1998

0

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Ymchwil

Mae fy ymchwil academaidd yn rhychwantu cyfrifeg a chyllid er fy mod yn canolbwyntio ar gyhoeddi mewn cyfnodolion cyfrifeg academaidd rhagorol rhyngwladol, gyda dros 50 o gyhoeddiadau cyfnodolion, yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau, penodau llyfrau ac adroddiadau proffesiynol, ymarferwyr.

Mae tri maes lle credaf fy mod wedi gwneud y cyfraniad mwyaf sylweddol at y llenyddiaeth cyfrifeg cynaliadwyedd, yn benodol yn: adroddiadau cymdeithasol ac amgylcheddol preifat (SER); difodiant cyfrifo, ac; archwilio gwreiddiau hanesyddol cyfrifeg amgylcheddol, ecolegol a difodiant.

Adroddiadau Cymdeithasol ac Amgylcheddol Preifat: Buddsoddi Cynaliadwy

Mewn prosiect a ariannwyd gan Sefydliad Nuffield, gwnaethom ymchwilio i broses SER preifat trwy gyfweld ag aelodau o'r gymuned fuddsoddi sefydliadol. Fe wnaethom nodi cynnwys SER preifat yn ogystal ag elfennau o reoli argraffiadau mewn cyfarfodydd un-i-un rhwng buddsoddwyr sefydliadol a'u cwmnïau buddsoddai. Arweiniodd y gwaith hwn ataf i ganfod trawsnewidiad mewn SER preifat o broses a oedd yn ei hanfod ar wahân i adroddiadau ariannol preifat i 'adrodd integredig preifat', gan fod prosesau ymgysylltu buddsoddwyr sefydliadol yn integreiddio materion cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol fwyfwy yn y broses adrodd ariannol breifat prif ffrwd. Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn ehangu'r ymchwil hwn i ddatblygu fframweithiau ar gyfer 'ymgysylltu â difodiant', lle mae adroddiadau preifat yn ymgorffori ymgysylltiad ar ddiogelu rhywogaethau a bioamrywiaeth.

Cyfrifeg Difodiant

Rwy'n teimlo fy mod wedi cyfrannu'n sylweddol at lenyddiaeth ymchwil cyfrifeg cynaliadwyedd drwy ddatblygu'r cysyniad o 'ddifodiant cyfrifo'. Arweiniodd fy ymchwil i gyfrifo am fioamrywiaeth dros y degawd diwethaf i mi ganfod newid yn yr adrodd ond hefyd i nodi angen archwilio a datblygu ffurfiau newydd o gyfrifeg, o ystyried brys a chyflymu difodiant rhywogaethau. Datblygais a chyhoeddais fframwaith cyfrifo difodiant. Arweiniodd yr ymchwil hon at lyfr yn nodi materoliaeth ariannol peillwyr, The Business of Bees, sydd wedi dylanwadu ar ddatblygiad strategaethau ymgysylltu â pheillwyr gan sefydliadau buddsoddi blaenllaw, ac a amlygwyd yn ddiweddar mewn stori Reuters ar-lein (gweler y ddolen isod). Mae'r fframwaith cyfrifo difodiant wedi ysbrydoli ymchwil academaidd ryngwladol helaeth i arferion cyfrifo difodiant ar draws gwahanol sectorau. Golygais rhifyn arbennig o Accounting , Auditing & Accountability Journal on 'Extinction Accounting and Accountability', a gyhoeddwyd yn 2018. Rwyf wedi datblygu'r gwaith hwn ymhellach trwy adeiladu model llywodraethu difodiant sy'n dod â chyfrifo difodiant ynghyd ac ystod eang o fecanweithiau llywodraethu gyda'r nod o atal difodiant rhywogaethau a cholli bioamrywiaeth. Mae datblygu cyfrifo difodiant hefyd yn integreiddio cysyniadau o gyfrifeg emancipatory o'r llenyddiaeth gyfrifyddu beirniadol, fel un o'r ffyrdd y gellir gwahaniaethu cyfrifo difodiant o gyfrifo am fioamrywiaeth, yn ei fwriadrwydd i ennyn newid rhyddfreiniol, h.y. atal difodiant rhywogaethau. Mae'r model llywodraethu difodiant hwn yn rhan o lyfr diweddar, ' Extinction Governance: Implementing a Species Protection Action Plan for the Financial Markets'. Mae'r llyfr yn cynnwys naw cyfraniad pennod gan academyddion rhyngwladol mewn cyfrifeg cynaliadwyedd, a 13 o ymarferwyr blaenllaw mewn buddsoddiad cyfrifol, graddfeydd cynaliadwyedd, dadansoddwyr ariannol, a darparwyr fframwaith adrodd, gan gynnwys  y Capitals Coalition, Moody's, Vigeo Eiris, AXA, Ossiam Investors, ShareAction, Hermes EOS, Business for Nature, WWF a'r Endangered Wildlife Trust. Y nod yw dangos arfer blaengar sy'n integreiddio bioamrywiaeth ac atal difodiant i bob agwedd ar y marchnadoedd ariannol a'r fframweithiau cyfrifyddu.

Archwilio Gwreiddiau Hanesyddol Cyfrifeg Amgylcheddol ac Ecolegol

Ers tua 15 mlynedd, rwyf wedi canolbwyntio ar ddatblygu maes arall o ymchwil cyfrifeg cynaliadwyedd, gan archwilio gwreiddiau hanesyddol cyfrifeg amgylcheddol, cyfrif am fioamrywiaeth a chyfrifo difodiant. Mae'r corff hwn o ymchwil yn dwyn ynghyd feysydd ymchwil hanes cyfrifeg ac ymchwil cyfrifeg cynaliadwyedd. Mae hefyd yn cysylltu â'r maes ymchwil cyfrifeg amgen, yn ogystal ag ymchwil ryngddisgyblaethol i gelf a chyfrifeg. Fel rhan o'r prosiect hirdymor hwn, rwyf wedi cyhoeddi cyfres o bapurau mewn cyfnodolion cyfrifeg o fri rhyngwladol sy'n archwilio mathau cynnar o gyfrifeg amgylcheddol o wahanol gyfnodau, gan gynnwys cyfrifeg llygredd dŵr allanol Oes Fictoria, dylanwad gwaith William Morris ar esblygiad atebolrwydd amgylcheddol, a chyfrifeg o'r 18fed ganrif am fioamrywiaeth a difodiant mewn dyddiaduron natur. Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio ar bapurau pellach sy'n archwilio cyfrifon rhyddfreiniol o lygredd aer yn Llundain yn yr 17eg ganrif ac yn dehongli dyddiaduron teithio'r 18fed ganrif fel adroddiadau cynnar o lygredd diwydiannol sy'n datgelu dechreuadau rheoli argraffiadau, yn fy marn i. Ar hyn o bryd rwy'n cyd-olygu rhifyn arbennig o Gyfrifeg , Archwilio ac Atebolrwydd Journal, o'r enw, "Archwilio Gwreiddiau Hanesyddol Cyfrifeg Amgylcheddol ac Ecolegol". Dylai'r rhifyn arbennig hwn ysbrydoli ymchwilwyr cyfrifyddu ledled y byd i archwilio ymhellach ddatblygiad hanesyddol cyfrifeg cynaliadwyedd, mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau daearyddol, diwylliannol a disgyblaethol, gan arwain at dwf sylweddol yn y maes ymchwil hwn.

Gweler: https://uk.reuters.com/article/uk-climate-change-accounting-insight/putting-the-green-in-greenback-esg-investors-target-corporate-accounts-idUKKBN28S0LR

Addysgu

Fy mhrif faes addysgu a darlithio yw Llywodraethu Corfforaethol

Dros y blynyddoedd rwyf wedi ysgrifennu gwerslyfr rhyngwladol blaenllaw ar gyfer israddedigion, ôl-raddedigion ac ymchwilwyr yn y maes llywodraethu corfforaethol, 'Llywodraethu Corfforaethol ac Atebolrwydd' sydd ar hyn o bryd yn ei 5ed rhifyn. Mae'r testun yn ymdrin â theori ac ymarfer, yn crynhoi'r llenyddiaeth llywodraethu academaidd ac yn darparu astudiaethau achos cyfoes.

Bywgraffiad

Mae'r Athro Atkins yn Athro mewn Cyfrifeg yn Ysgol Busnes Caerdydd ac mae hefyd yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol y Witwatersrand, De Affrica. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar lywodraethu corfforaethol, buddsoddiad cyfrifol, cynaliadwyedd, adrodd integredig a chyfrifo difodiant. Hi yw Golygydd Cyfres Astudiaethau de Gruyter mewn Llywodraethu Corfforaethol, ac mae'n ymwneud yn uniongyrchol â chomisiynu a golygu'r llawysgrifau ar gyfer y gyfres hon. Golygodd The Business of Bees: An Integrated Approach to Bee Decline and Corporate Responsibility sy'n deillio o brosiect hirdymor sy'n ymchwilio i rôl cyfrifeg a buddsoddiad cyfrifol mewn cadw bioamrywiaeth. Ysgrifennodd a golygodd hefyd, Around the World in 80 Species: Exploring the Business Case for Extinction Prevention, a gyhoeddwyd gan Routledge yn 2019 yn ogystal â ' Extinction Governance, Accounting and Finance', a gyd-olygwyd gyda Martina Macpherson. Cyd-awdur yr Athro Atkins Prif Swyddog Gwerth: Accountants Can Save the Planet. Mae ei gwerslyfr blaenllaw, Llywodraethu Corfforaethol ac Atebolrwydd, bellach yn ei 5ed argraffiad. Mae cymwysterau academaidd yr Athro Atkins yn cynnwys BA Anrh (Dosbarth Cyntaf) mewn Economeg Ewropeaidd gyda Thrwydded ès Sciences Economiques o Brifysgol Nantes, MSc mewn Cyllid Corfforaethol a Rhyngwladol o Brifysgol Durham, a PhD mewn Cyllid o Brifysgol Manceinion. Mae'r Athro Atkins yn adnabyddus ledled diwydiant buddsoddi a maes llywodraethu ESG fel arweinydd meddwl ac fe'i gwahoddir yn rheolaidd i roi nodiadau allweddol mewn ymarferwr rhyngwladol a digwyddiadau academaidd ar gyfrifeg, cyllid a llywodraethu cynaliadwyedd.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb yn bennaf mewn goruchwylio ymgeiswyr doethurol yn y meysydd canlynol:

Cyfrifeg Difodiant

Llywodraethu Difodiant

Buddsoddiad ESG (Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu)

Cyfrifeg am Fioamrywiaeth

Llywodraethu Corfforaethol (ymchwil ansoddol)