Ewch i’r prif gynnwys
James Bell

Dr James Bell

Cydymaith Ymchwil

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Trosolwyg

Ymchwil

Rwy'n wyddonydd sy'n gweithio ar draws meysydd ffiseg, bioleg, peirianneg a meddygaeth. Fy niddordeb ymchwil yw strwythur hierarchaidd y meinweoedd yn ein cyrff, sut mae'n hwyluso swyddogaeth, sut mae'n cael ei newid mewn patholeg a sut y gallwn ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu therapïau wedi'u targedu. Rwy'n defnyddio amrywiaeth o dechnegau delweddu i ddelweddu strwythur hierarchaidd meinwe a sut mae'n ymateb i ysgogiadau mecanyddol sy'n dynwared yr amgylchedd ffisiolegol. Rwy'n ffitio fy data i fodelau mecanyddol i gael perthnasoedd strwythur-swyddogaeth y gellir eu defnyddio mewn ffyrdd ystyrlon gan glinigwyr a rhanddeiliaid eraill.

Ecwiti Rhyw

Rwy'n un o sylfaenwyr EMPOWER®, rhwydwaith sy'n cefnogi academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n uniaethu fel menywod. Mae gan y rhwydwaith dri phrif nod:

 • Dod â phobl at ei gilydd
  • Trefnu digwyddiadau wyneb yn wyneb a rhithwir i gysylltu academyddion benywaidd, datblygu perthnasoedd proffesiynol a hwyluso cyfleoedd prosiect cydweithredol trawsddisgyblaethol. Rydym hefyd yn darparu gweithdai thematig ar ddilyniant gyrfa ac effeithiolrwydd personol, yn ogystal â sesiynau adborth i ddysgu am brofiadau byw a'u rhannu.
 • Hwyluso mentora gan gymheiriaid
  • Rydym yn darparu hyfforddiant a llwyfan i'n haelodau gefnogi ei gilydd, cyfeirio cyfleoedd a chynnig cyngor anffurfiol
 • Cynrychioli ein haelodau
  • Rydym yn cynfasio ein haelodau am adborth ar eu profiadau byw fel academyddion benywaidd, ac yn bwydo hyn yn ôl i reolwyr y brifysgol drwy ryngweithio uniongyrchol (e.e. gyda'r EDI Hub) ac ymgorffori i mewn i strwythurau gweinyddol perthnasol. Mae ein gwaith yn helpu i lywio Cynllun Cydraddoldeb Strategol Caerdydd, a fydd yn cael ei lansio yn 2024.

Os hoffech ymuno â'r rhwydwaith neu ddysgu mwy amdano, cysylltwch â empower@cardiff.ac.uk.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

 • Al-Rawachy, A., Husseini, T., Benedikt, J., Tasker, P. and Bell, J. 2019. Cardiff behavioural model analysis using a two-tone stimulus. Presented at: 2019 IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Radio and Wireless Applications (PAWR), Orlando, FL, USA, 20-23 January 20192019 IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Radio and Wireless Applications (PAWR). IEEE pp. 5-8., (10.1109/PAWR.2019.8708726)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Trosolwg

Mae fy ymchwil yn cynnwys meintioli priodweddau mecanyddol meinwe, a chysylltu fy nghanfyddiadau â'r micro- a'r nano-strwythur. Mae'r rhan fwyaf o feinweoedd yn deillio o'u priodweddau mecanyddol o colagen, sy'n ffurfio matrics allgellog wedi'i deilwra i'r swyddogaeth feinwe trwy ryngweithio â proteoglycan, ffibrau elastig a hylif rhyng-sefydlog. Gellir dod o hyd i bapur ardderchog ar rôl colagen yn y gornbilen yma. Rwy'n defnyddio technegau fel microsgopeg amlffoton a gwasgariad pelydr-X (yn bennaf yn Diamond Light Source, synchrotron y DU) i gael gwybodaeth strwythurol am feinwe sy'n amrywio o raddfa o foleciwlaidd yr holl ffordd i fyny i feinweoedd cyfan. Rwy'n cyfuno'r technegau hyn â phrofion mecanyddol sy'n dynwared yr amgylchedd ffisiolegol gan ddefnyddio cyfarpar pwrpasol i ddelweddu sut mae'r strwythurau a welaf yn ymateb i straen.

Ffynhonnau trotropocollagen

Arweiniodd fy ngwaith mewn biomecaneg hierarchaidd at ddatblygiad arloesol yn y ddealltwriaeth o fecanweithiau straen mewn colagen. Yn y papur hwn , dangosais fod rhai ffibrau colagen yn gallu ymestyn yn sylweddol o dan straen cymharol fach, oherwydd sythu tebyg i wanwyn o'u strwythur uwch-foleciwlaidd. Yna dangosais yn y papur hwn fod y mecanwaith tebyg i'r gwanwyn yn elastig iawn, ac yn cyfrif am y rhan fwyaf o straen ar raddfa feinwe yn y rhan fwyaf o feinweoedd nad ydynt yn dwyn pwysau (cyfrifir am y gweddill trwy sythu crimp ar raddfa ffibril). Gallai hyn gael goblygiadau dwfn i'n dealltwriaeth biofecanyddol o ystod eang o feinweoedd, gan gynnwys pibellau gwaed, croen, cornbilen a llawer o feinweoedd eraill sy'n arddangos y bensaernïaeth hon tebyg i'r gwanwyn (gweler papur ardderchog gan Ottani et al. am drosolwg).

Ailfodelu microfasgwlaidd mewn diabetes

Gweithiais ar brosiect a noddir gan Sefydliad Prydeinig y Galon a ymchwiliodd i newidiadau yn ein rhydwelïau bach a achosir gan ddiabetes. Mae ein rhydwelïau bach (tua 100 - 400 μm mewn diamedr) yn hynod bwysig, oherwydd nhw yw'r prif ffordd y mae ein cyrff yn rheoli trwythiad organau. Cynhaliais astudiaeth amlffoton mewn rhydwelïau iach a oedd yn dangos y gwahanol fecanweithiau trosglwyddo straen sy'n bresennol sy'n rheoli'r ymateb i newidiadau pwysau, yn ogystal â dosbarthiad straen heterogenaidd iawn trwy wal y llong. Dilynais hyn gydag erthygl yn ymchwilio i'r newidiadau sy'n gysylltiedig â diabetes, a ganfu fod rhydwelïau'n llai abl i ddirywio a'u hystumio'n morffolegol oherwydd presenoldeb bwndeli taut patholegol o drwchus o golagen yn cyfyngu ymyl allanol y llong.

Cyllid

 • 2023: Cronfa Strategol yr Is-Ganghellor - cefnogaeth i rwydwaith POWER, £5,000, Cyd-I
 • 2023: Grant Beamtime Mynediad Cyflym ar gyfer Beamline K11 (DIAD) "Astudiaeth dichonoldeb ar gyfer delweddu'r cribrosa lamina yn DIAD", £8115 (gwerth cyfatebol ar gyfer REF), Diamond Light Source, PI.
 • 2022: Cronfa Strategol yr Is-Ganghellor - cefnogaeth i rwydwaith POWER, £5,000, Cyd-I
 • 2021: Cyllid prosiect Dyfodol Caerdydd, £3,000, Co-I
 • 2021: Grant Comisiynu Beamtime ar gyfer VMXi beamline "Hierarchical effects of mineralisation on collagen structure and biomechanics", £25,416 (gwerth cyfatebol ar gyfer REF), Diamond Light Source, PI.
 • 2021: Gwobr Prawf o Gysyniad "Effeithiau hierarchaidd mwyneiddio ar strwythur colagen a biomecaneg", £20,151, ImagingBioPro, Co-I.
 • 2019: Gwobr Prawf o Gysyniad "Dadansoddiad morffometrig hierarchaidd o ddisg ryngferyddol arferol a dirywio o dan lwyth ffisiolegol" £20,144, ImagingBioPro, Co-I.
 • 2019: Grant Comisiynu Beamtime ar gyfer beamline I22 "Dadansoddiad morffometrig hierarchaidd o ddisg ryngferyddol arferol a dirywio o dan lwyth ffisiolegol" £38,124 (gwerth cyfatebol ar gyfer REF), Ffynhonnell Golau Diemwnt, PI.
 • 2019: Grant Mynediad Tymor Hir ar gyfer beamline I22: Dealltwriaeth fecanistig o bathobioleg cornbilen a datblygu strategaethau therapiwtig newydd ar gyfer trin anhwylderau meinwe gysylltiol", £114,372 (gwerth cyfatebol ar gyfer REF), Diamond Light Source, Co-I.
 • 2019: Grant Rhaglen "Dealltwriaeth fecanistaidd o bathobioleg cornbilen a datblygu strategaethau therapiwtig ar gyfer trin anhwylderau meinwe cysylltiol", £2,379,357, Cyngor Ymchwil Feddygol, Cyd-Arweinydd Ymchwil.
 • 2019: Grant Beamtime Mynediad Safonol ar gyfer beamline I22 "Pensaernïaeth Microfibrillar colagen corneal" £5,887 (gwerth cyfatebol ar gyfer REF), Diamond Light Source, PI.
 • 2019: Cronfa Cymorth Cais am Grant Allanol RESCOM "Tuag at nodweddu nanofecanyddol o feinwe ocwlar in vivo". £2,686, PI.

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • 2006: BSc Mathemateg a Ffiseg, Dosbarth I, Prifysgol Exeter
 • 2010: Ffiseg PhD, 'Y berthynas rhwng strwythur a phriodweddau mecanyddol cartilag artiffisial'.

Trosolwg gyrfa

 • 2019 - presennol: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd.
 • 2018 - 2019: Athro, Prifysgol Caerdydd.
 • 2015 - 2018: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd.
 • 2010 - 2015: Cymrawd Ymchwil Cyswllt / Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Exeter

Penodiadau anrhydeddus

 • 2019 - presennol: Gwyddonydd Ymweld, Diamond Light Source
 • 2018: Darlithydd Gwadd Universite Grenoble-Alpes, Ffrainc.
 • 2015 - presennol: Gwyddonydd Gwadd Prifysgol Exeter

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2023: Gwobr "Papur Gorau," Journal of Vascular Research.
 • 2023: "Gwobr yr Aelod Anrhydeddus", Cymdeithas Ymchwil Poen Cefn
 • 2022: "Gwobr Dewis y Golygydd", Journal of Vascular Research
 • 2021: Dyfarnu lle ar gynllun hyfforddi Dyfodol Caerdydd
 • 2021: Dyfarnu lle ar GW4 Panel Ffug BBSRC
 • 2020: Dyfarnu lle ar gynllun hyfforddi arweinwyr y dyfodol Crucible Cymru.
 • 2019: Llysgennad STEM - 50 awr yn gwirfoddoli mewn blwyddyn
 • 2018: Nodwedd Gorchudd, Americal Journal of Ffisioleg - Ffisioleg y Galon a Chylchrediad Cylchrediad

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau'r ysgol

 • Cadeirydd y tîm Effaith Werdd
 • Cynrychiolydd yr amgylchedd ar y pwyllgor Iechyd a Diogelwch
 • Aelod a "hyrwyddwr lleol" ar bwyllgor TG

Adolygu

 • adolygydd rheolaidd ar gyfer Acta Biomaterialia

Arbenigeddau

 • Biomecaneg
 • Bioffiseg
 • Delweddu biofeddygol
 • Opteg anllinellol a sbectrosgopeg
 • Diffreithiant pelydr-X