Ewch i’r prif gynnwys
Angharad Berrow  AFHEA BA (Hons) MA (Dist) PG Cert MHSci

Angharad Berrow

AFHEA BA (Hons) MA (Dist) PG Cert MHSci

Tiwtor Graddedig

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd, sgriptiwr ac yn feirniad rhyngddisgyblaethol sy'n gweithio ar groesffordd damcaniaeth y cyfryngau, seicoleg, niwrowyddoniaeth ac ysgrifennu creadigol. Mae fy ymchwil yn archwilio:

- Ffyrdd o herio stigma tuag at afiechyd meddwl
- agweddau tuag at salwch meddwl yn y cyfryngau ehangach
- Cyflwyniadau salwch meddwl mewn gweithiau sgriptiedig
- sut y gellir defnyddio arswyd, realaeth hudol a ffuglen hapfasnachol i wneud seicoleg annormal yn hygyrch i gynulleidfaoedd
- cwestiynau moesegol ac ymarferol ynghylch creu cyflwyniadau o anhwylder meddwl.

Mae fy ngwaith wedi cael ei arddangos yn The Other Room a Theatr y Sherman. Rwy'n gyfrannwr rheolaidd i adrannau Theatr a Dawns Buzz Magazine, ac mae fy nonfiction creadigol wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau. 

Ar hyn o bryd rwy'n Diwtor Ôl-raddedig yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd, ac yn Diwtor Datblygu Ysgrifennu 1-1 ar gyfer Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Caerdydd. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio gyda nifer o awduron fel dramatwrg, gan eu cefnogi i saernïo eu gwaith sgriptio eu hunain. Er bod yr awduron rwy'n gweithio gyda nhw yn rhychwantu ystod eang o bynciau, genres a fformatau, mae fy ymchwil wedi bod yn rhan annatod o ddatblygu proses sy'n gwasanaethu eu gweledigaeth artistig ac sy'n eu galluogi i greu rhywbeth sy'n fasnachol hyfyw yn ogystal ag ystyrlon. Mae gen i gefndir mewn actio, ac rydw i wedi gweithio fel cyfarwyddwr, awdur a chynhyrchydd ar gymysgedd o gynyrchiadau llwyfan a sgrin. Rwyf wedi gweithio fel sgriptiwr corfforaethol ers sawl blwyddyn, ac mae gen i brofiad mewn cynhyrchu fideo corfforaethol ac adloniant.

Ymchwil

 • Cyflwyniadau o afiechyd meddwl ac anhwylder meddwl mewn testunau wedi'u sgriptio
 • Ffyrdd o ddefnyddio seicoleg a niwrowyddoniaeth i greu cymeriad
 • ffyrdd o ddefnyddio damcaniaeth gymdeithasol a chynulleidfa i lywio naratif 
 • y ffordd mae cynulleidfaoedd yn ymgysylltu â chyfryngau sgriptio
 • arswyd, realaeth hudolus, ffuglen gothig a ffuglen hapfasnachol

Cyhoeddiadau

 • Berrow, H. (2021) 'On Mental Health, Creation and Horror' yn Benstead, C., Parris, S. C. & Burns, V. (eds.) Hear Us Scream: The Voices of Horror Vol. 1.
 • Raelyn, H. (2021) 'Grymuswyd', t'Art Magazine, Jan, Rhifyn 1. 

Cynhyrchiadau

Mae drama gyntaf Hari, Strange Matter , wrthi'n cael ei datblygu ar hyn o bryd, gyda'r bwriad o gynhyrchu yn 2024/2025.

 • Raelyn, H. (2022) Strange Matter (Excerpt). Theatr y Sherman.
 • Raelyn, H. (2021) Delwedd Dawel (Detholion). The Other Room Theatre/Online (dolen yma: https://www.youtube.com/watch?v=UyT0XZiA7po
 • Raelyn H. (2018) Brav Sein (Scratch). Theatr arall yr ystafell.

Arall

Gellir dod o hyd i ddolen i'r adolygiadau a'r cyfweliadau a gyhoeddais gyda Buzz Magazine yma: https://www.buzzmag.co.uk/author/hari-berrow/ 

Rwyf hefyd wedi ysgrifennu copi ar gyfer nifer o ymgyrchoedd hysbysebu a hyfforddi ar gyfer cwmnïau mwy, gan gynnwys sgriptio fideos hyfforddi ar gyfer y GIG mewn cydweithrediad â Healthy Teen Minds, Great Western Railway a Bowel Screening Wales. 

Addysgu

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd (JOMEC)

 • 2023 - Tiwtor Seminar - Hysbysebu a'r Gymdeithas Defnyddwyr
 • 2023 - Tiwtor Seminar - Diwylliant Enwogion
 • 2023 - Tiwtor Seminar - Sylwadau 
 • 2022 - Tiwtor Seminar -  Hysbysebu a'r Gymdeithas Defnyddwyr

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd (ENCAP)

 • 2023 - Tiwtor Seminar - Drama: Llwyfan a Tudalen 
 • 2022 - Tiwtor Seminar - Ffyrdd o Ddarllen 
 • 2021 - Tiwtor Gwadd - MA mewn Ysgrifennu Creadigol
 • 2021 - Tiwtor Seminar - Darllen ac Ysgrifennu Beirniadol

Ar hyn o bryd rwy'n Diwtor Datblygu Ysgrifennu 1-1 yn ENCAP, gan helpu myfyrwyr i wella eu hymarfer ysgrifennu eu hunain trwy fyfyrio a thrafodaeth. Rwyf hefyd yn dysgu ioga, ac wedi dysgu nifer o weithdai ysgrifennu a drama mewn gwahanol sefydliadau, yn academaidd ac yn breifat.

Bywgraffiad

 

Rydw i'n awdur, dramodydd dosbarth gweithiol Cymraeg, yn newyddiadurwr celfyddydau ac yn ymchwilydd ôl-raddedig. 

Cwblheais Ddosbarth Cyntaf (Anrh) mewn Actio o Ysgol Actio Guildford Prifysgol Surrey yn 2016. Roedd fy nhraethawd hir yn archwilio ffyrdd y gallai actorion ddefnyddio testunau seicolegol i gefnogi'r broses ymarfer a chynorthwyo'r mynegiant cywir o salwch meddwl ar y llwyfan. Yna cwblheais radd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol (Rhagoriaeth) yn y Brifysgol Agored yn 2020, ac, yn 2021, dechreuais fy ymchwil PhD ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf i fod i gwblhau ail radd Meistr mewn Gwyddor Iechyd Meddwl gyda'r Brifysgol Agored yn 2024, gyda fy ymchwil yno'n canolbwyntio'n bennaf ar y cyfranwyr bioseicogymdeithasol at seicosis a achosir gan drawma. 

Mae fy ngwaith yn canolbwyntio'n benodol ar theori gymhwysol, ac rwyf wedi aros yn weithgar yn y diwydiant theatrig yng Nghymru drwy gydol fy ngyrfa academaidd. Rwyf wedi gweithio fel actor, cyfarwyddwr a chynhyrchydd yn gyson ers fy israddio, ac mae hyn wedi fy ngalluogi i aros yn ymwybodol o'r gwaith sy'n digwydd yn fy maes a'r caeau gerllaw. Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi gweithio fel dramatwrg, yn cefnogi awduron trwy eu proses greadigol ac yn eu galluogi i grefftio gwaith sy'n ystyrlon yn ogystal â hyfyw yn fasnachol. Yn gynnar yn 2023 dechreuais weithio am ddim hyd at y pwynt Ymchwil a Datblygu gydag awduron ar ddechrau eu gyrfa yng Nghymru i fynd i'r afael â'r bylchau mewn cyfleoedd a chymorth sydd ar gael i ddramodwyr dosbarth gweithiol ac incwm isel.

Yn 2022, roeddwn yn aelod o raglen Unheard Voices Theatr y Sherman a rhaglen newyddiaduraeth gyrfa gynnar Buzz Magazine, Buzz Culture - rwyf bellach yn gweithio i Buzz fel cyfrannwr rheolaidd. Mae fy ngwaith wedi cael sylw yn Hear Us Scream: The Voices of Horror, rhaglen Emerging Writers The Other Room, a T'Art Magazine. Rwyf wedi cyflwyno papurau ar gyfer nifer o gynadleddau ac wedi gweithio gyda phrifysgolion a sefydliadau amrywiol i gynnig seminarau a gweithdai creadigol.

Rwyf hefyd yn gweithio fel sgriptiwr corfforaethol, ac wedi gweithio ar nifer o ymgyrchoedd mawr - fy ffefryn oedd cydweithrediad 2021 Healthy Teen Minds gyda'r GIG, lle bûm yn gweithio fel sgriptiwr ac ymgynghorydd, gan gefnogi datblygiad rhaglen hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol y GIG sy'n cefnogi pobl ifanc sy'n cyflwyno i'r ysbyty mewn argyfwng iechyd meddwl. 

Aelodaethau proffesiynol

- Aelod Ecwiti (2015 ymlaen)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

● 2022, Gan ddefnyddio arswyd a'r anonest i feithrin dealltwriaeth ar gyfer cymeriadau ag afiechyd meddwl, Ymchwil Gyfredol mewn Cynhadledd Ffuglen Ddamcaniaethol, Prifysgol Lerpwl      

● 2021, Ar greu cymuned Celf ac Iechyd Meddwl ar-lein - Mad Hearts Conference, Queen Mary's University Llundain      

● 2021, Nid yw cariad a cholled yn Alice yn marw - Cynhadledd Gothig wledig      

● 2020, Sut i Adeiladu Gwrach: Archwilio PTSD mewn Arswyd Gwerin - Darlithoedd Podlediad Llên Gwerin      

Arbenigeddau

 • Damcaniaeth y Gynulleidfa
 • Sgriptio
 • Seicoleg gymhwysol
 • Niwrowyddoniaeth gymhwysol
 • Stigma Iechyd Meddwl