Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Buck BA (hons), MA, PhD, FHEA, FRHistS

Dr Andrew Buck

(Translated he/him)

BA (hons), MA, PhD, FHEA, FRHistS

Darlithydd mewn Hanes Canoloesol

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
BuckA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 12378
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 4.32, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Gyfarwyddwr Canolfan y Croesgadau Caerdydd ac rwy'n hanesydd y Croesgadau a'r Dwyrain Lladin yn bennaf, gydag arbenigedd arbennig yn ffurfiant a diwylliannau llygredigaethau'r Lefant a Syria yn y ddeuddegfed a'r drydedd ganrif ar ddeg. Canolbwyntiodd fy ymchwil PhD ar dywysogaeth Antioch yn y ddeuddegfed ganrif (Twrci a Syria heddiw) a'i natur ffiniol, gan archwilio'r ffyrdd y cafodd pŵer ei adeiladu a'i fynegi mewn cyfnod o bwysau milwrol a gwleidyddol penodol. Ers hynny, rwyf wedi troi at ystyried yr agweddau cymdeithasol ar wasgu, gyda phwyslais ar y tywallt ysgrifennu a ddaeth i'r amlwg mewn ymateb i wasgu, yn ogystal â rôl y cof wrth lunio a throsglwyddo deialogau o amgylch croesgad ac anheddiad, yn y Dwyrain Lladin ac yn y Gorllewin Lladin. Mae fy ngwaith presennol yn canolbwyntio ar Gronicon William o Tyrus, hanes y Groesgad Gyntaf a'r taleithiau croesgadwr a gynhyrchwyd yn Jerwsalem yn y ddeuddegfed ganrif, a'r ffyrdd ehangach yr ysgrifennodd awduron Cristnogol Lladin canoloesol am Outremer fel man anheddu.

Diddordebau Ymchwil Allweddol:

 • Y Croesgadau a'r Dwyrain Lladin
 • Rhyngddiwylliannol
 • Ffiniau Canoloesol
 • Ysgrifennu Hanesyddol Canoloesol
 • Pŵer ac Awdurdod
 • Rhyw Ganoloesol
 • Astudiaethau Cof

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Creu Allanol: William o Tyrus a'r Groesgad Gyntaf

Mae fy ymchwil presennol yn ddwy gainc ac mae'n edrych i ystyried Adeiladu Hanesyddol y Dwyrain Crwsio yng Nghyfnod Canoloesol Lladin Christendom. Wrth wneud hynny, mae'n ceisio chwyldroi ein dealltwriaeth o'r rôl a chwaraeir gan aneddiadau crusading wrth lunio deialogau Ewropeaidd ar wladychiaeth a rhyngddiwylliannoldeb.

Mae'r prong cyntaf, sy'n adeiladu ar waith cynharach a wneuthum i gof crusading yn y Dwyrain Lladin, yn astudiaeth o gyfrif Croesgad Cyntaf a gynhyrchwyd yn Jeriwsalem a ddelir gan yr Archesgob William o Tyrus (m.1184). Er bod hanes ehangach William o hanes taleithiau'r croesgadwr, y Chronicon, yn adnabyddus, mae ei fersiwn o'r groesgad wedi'i anwybyddu'n gymharol fel deillian. Gyda chynnydd dulliau llenyddol-hanesyddol, fodd bynnag, mae'r cyfle wedi codi i ail-edrych ar y rhan hon o'i naratif fel arteffact diwylliannol. Gosodwyd y sylfaen ar gyfer hyn gan gymrodoriaeth ôl-ddoethurol ddwy flynedd yng Ngholeg Prifysgol Dulyn, sydd wedi datgelu sut y defnyddiodd William stori'r groesgad i atgyfnerthu hunaniaethau cymdeithasol, yn ogystal â dilysrwydd gwleidyddol Dwyrain Lladin. Mae amgodio o fewn cyfrifon o'r digwyddiadau y tu ôl i wŷ'r croesgad, yn ogystal â choncwest y brif ddinas (Edessa, Antioch, a Jeriwsalem), yn ddeialogau ar drosglwyddo pŵer yn gyfreithlon oddi wrth y boblogaeth leol. Maen nhw'n gwrthgyferbynnu Cristnogion y Dwyrain, a groesawodd y croesgadwyr fel eu gwaredwr, y gelyn Mwslimaidd, a gyhuddwyd o lygru gofodau Cristnogol, a'r croesgadwyr a gyflwynir fel pobl a ddewiswyd gan Dduw. Mae'r testun hwn yn cynnig, mewn geiriau eraill, gipolwg hynod werthfawr ar ganolrwydd concwest ac anheddiad i ffurfio hunaniaeth yn y Dwyrain Lladin. Rwyf eisoes wedi dechrau cyhoeddi cynnyrch o'r ymchwil hwn, gan gynnwys pennod llyfr (mewn cyfrol rwy'n cyd-olygu) ar ddefnydd William o ddulliau llafar/clywedol o adrodd stori wrth fanylu ar eiliadau allweddol trosglwyddo pŵer, ac erthygl ar sut y defnyddiodd William genynnau y croesgad fel offeryn ar gyfer creu hunaniaeth.

Adeiladu Hanesyddol y Dwyrain Gwasgu yng Nghristendom Lladin Canoloesol

Wedi'i gyd-gysylltu â'r archwiliad agos hwn o destun William, ac yn unol â'm ffoci ymchwil cyfredol ar gof a ffurfiant hunaniaeth, mae'n gynllun eang i olrhain cysyniadau ehangach o fodolaeth Outremer. Bydd yr ymchwil hon yn arwain at fonograff a sawl cyhoeddiad arall. Rhan bwysig o hyn fydd dadansoddiad o'r newydd o naratifau a gyfansoddwyd yn y Dwyrain Lladin a'r rhai a ysgrifennwyd yn y Gorllewin Lladin, gan gynnwys testunau sydd, er nad ydynt yn ymwneud yn bennaf â'r Tir Sanctaidd, yn ymgorffori ei hanes. Agwedd sylweddol fydd trafod testunau llai adnabyddus, rhai ohonynt yn dal i fod ar ffurf llawysgrif neu argraffiadau hen ffasiwn, sydd wedi eu hamgylchynu gan ysgolheictod modern oherwydd eu diffyg gwerth am ailadeiladu empirig ond sydd wedi ennill gwerth newydd trwy ymddangosiad dulliau llenyddol-hanesyddol. Bydd yr ymchwil hon yn adeiladu ymdeimlad ehangach o agweddau Cristnogol Lladin tuag at anheddiad a choncwest dros bobloedd nad ydynt yn Ladin ym Môr y Canoldir Dwyreiniol. Bydd yn gwneud hynny trwy ymgartrefu ar agweddau thematig allweddol, megis naratifau concwest, perthynas, rhyfela rhyng-ffydd, a chyswllt rhyngddiwylliannol, gyda rhai testunau neu genres yn cael eu defnyddio fel prism i gyfarwyddo dadansoddiad o'r fath. Mae erthygl prawf-o-gysyniad ar naratif canol y ddeuddegfed ganrif ar y Dwyrain Lladin a gynhyrchwyd yng ngogledd-ddwyrain Ffrainc wedi'i chyhoeddi'n ddiweddar yn y cyfnodolyn Speculum tra bod argraffiad beirniadol sydd ar ddod a chyfieithiad o ffynhonnell newydd ar y Dwyrain Lladin sydd i ddod yn y cyfnodolyn  Crusades.

Addysgu

BA Addysgu (fel trefnydd)

Bydoedd Canoloesol HS1112

HS6302 Crwydro Bydoedd

MA Addysgu

Ymerodraethau canoloesol

Ffynonellau a Thystiolaeth: Sgiliau Ymchwil Hanesyddol Uwch

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

2005-2009:  BA (Anrh) Hanes ac MA Hanes Canoloesol , Prifysgol East Anglia

2010-2014:  PhD mewn Hanes Canoloesol, Prifysgol Queen Mary Llundain

Anrhydeddau a Gwobrau

2019-2022:  Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Llywodraeth Iwerddon, Coleg Prifysgol Dulyn

Trosolwg Gyrfa

Cyn dod i Gaerdydd, treuliais sawl blwyddyn yn dysgu ym Mhrifysgol Queen Mary yn Llundain, yn ogystal â gweithio yno fel Tiwtor Ymgysylltu â Myfyrwyr. Rhwng 2019-22 roeddwn yn Gymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol Llywodraeth Iwerddon yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yn gweithio ar brosiect o'r enw 'Creu Allanol: William o Tyrus ac Ysgrifennu Hanes yn y Dwyrain Lladin'.

Aelodaeth Proffesiynol

Aelod o'r Gymdeithas Astudio'r Croesgadau a'r Dwyrain Lladin (ers 2009)

Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol (ers 2017)

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (ers 2023)

Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch (ers 2018)

Meysydd goruchwyliaeth

 • Y Croesgadau a'r Dwyrain Lladin
 • Rhyngddiwylliannol
 • Ffiniau Canoloesol
 • Ysgrifennu Hanesyddol Canoloesol
 • Pŵer ac Awdurdod
 • Rhyw Ganoloesol
 • Astudiaethau Cof