Ewch i’r prif gynnwys
Sue Channon

Dr Sue Channon

(Mae hi'n)

Uwch Gymrawd Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
ChannonS2@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 418c, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 418C, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Treialon (CTR), Prifysgol Caerdydd. Mae fy nghefndir fel Seicolegydd Clinigol y GIG mewn Iechyd Plant pan oedd fy ngwaith yn canolbwyntio ar ddatblygiad plant, effaith cyflyrau hirdymor ar les seicolegol ac ymyriadau seicolegol ar lefel teulu. Fy mhrif feysydd o ddiddordeb ymchwil yw iechyd menywod, gweithredu newid gwasanaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol a newid ymddygiad sy'n gysylltiedig ag iechyd. Mae gen i brofiad o ddatblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth a gwerthusiadau prosesau fel rhan annatod o dreialon rheoledig ar hap. Fi yw arweinydd academaidd Rhaglen Aelodau Cyswllt Treialon Cymru, a ddatblygwyd i alluogi staff mewn sefydliadau rhanddeiliaid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i gysylltu â'r Ganolfan Ymchwil Treialon a bod yn rhan ohoni. 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2003

0

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Mae fy meysydd presennol o weithgarwch ymchwil yn maternity gan gynnwys rheoli gordewdra yn ystod beichiogrwydd a diogelwch geni dŵr, ymddygiadau iechyd a gwerthuso prosesau.

Grantiau Ymchwil a Ddewisir

 • 2023-25 . Jones A, Sanders J, Kenyon S, Channon S, Milotn R, Prendeville T, Barry S, Davies K, Haque H. Ffactorau sy'n dylanwadu ar weithredu model gofal Parhad Gofalwyr Bydwreigiaeth (MCoC) yn Lloegr: dadansoddiad traws-achos dulliau cymysg.   Astudiaeth SIMCA. £798,458.76 NIHR HS&DR
 • 2019-20 Channon S, Cannings-John R, Coulman E, Couzens Z, Davies F, Grant A, Morantz L, Sanders J, Scherf C, Strange H. Ymarferoldeb a derbynioldeb ymyrraeth colli pwysau cyn-beichiogrwydd arfaethedig: Astudiaeth Cynllun TG. £281,958 NIHR HTA wedi'i argymell ar gyfer cyllid.
 • 2018-2021 Sanders J, Brocklehurst P, Cannings-John R, Channon S, Gale C, Holmes A, Hunter B, Lugg-Widger F, Mornatz L, Mc Mullen S, Nolan M, Paranjothy S, Robling M. Astudiaeth Pwll. Sefydlu diogelwch geni dŵr i famau a babanod: Astudiaeth garfan gydag elfen ansoddol nythol NIHR HTA £895,187.06
 • 2017-18 Robling MR, Waters C, Channon S, Cannings-John R, Lugg-Widger F. Sefydlu effaith ymweliadau cartref arbenigol ar ddatblygiad iaith plant a rhyngweithio rhwng rhieni a phlant: llwybrau datblygiadol at ganlyniadau niweidiol diweddarach. Panel cydweithio Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF3 -Poblogaeth yn dyfarnu £50,000.
 • 2016-18 Sanders J, Cannings-John R, Channon S, Hunter B, Warren L, Watson G. Datblygu siartiau pwysau unigol ar gyfer beichiogrwydd Ymddiriedolaeth Burdett dros Nyrsio £164,046
 • 2016-17 Channon S. Datblygu Gwerthusiad Realaidd o'r Gwasanaeth Ymyrraeth Amlddisgyblaethol, Torfaen (MIST). Gweithredu dros Blant £30,292
 • 2014- 2018 Robling MR, Owen-Jones E, Cannings-John R, Sanders J, Kemp A, Segrott J, Holland S, Kenkre J, Cohen D, Channon S, Hood K, Butler C, Jones K, Blociau adeiladu 2-6: Cymorth rhianta cynenedigol ac ôl-enedigol i leihau cam-drin plant: Ymchwil Iechyd Cyhoeddus £680,015
 • 2012-2015 Ludgate M, Dyan C, Gregory J, Channon S, Okosieme OE, Astudiaeth Sgrinio Thyroid Antenatal Rheoledig (CATS) II. Ymchwil Meddygol Gweithredu £110,353
 • 2011-2014 Channon S. Gwella cefnogaeth seicogymdeithasol i blant a theuluoedd sy'n byw gyda diabetes: Datblygu rhaglen mentora rhiant – i rieni. Cydweithrediad Gwyddorau Iechyd Academaidd NISCHR £77,072
 • 2007 - 2010 Lowes L, Gregory J, Cohen D, Hood K, Waugh N, Channon S, Robling M, Gane W, Trevelyan N, Bath L, Warner J. "Darparu Gofal Cynnar mewn Gwerthuso Diabetes" Diabetes UK £680,773

  Cyhoeddiadau Dethol

  Allen, D. Cohen, D. Hood, K., Robling, M., Atwell, C., Lane, C., Lowes, L., Channon, S., Gillespie, D., Groves, D., Harvey, J., Gregory, J. (2012) Parhad gofal wrth drosglwyddo o wasanaethau diabetes plant i oedolion: astudiaeth werthuso realistig, J Health Serv Res Policy 17 (3): 140-148.

  Channon S, Bekkers MJ, Sanders    J, Cannings-John  R, Robertson   L, Bennert  K, Butler  C, Hood K, Robling    M. Cymwyseddau cyfweld ysgogol ymhlith nyrsys partneriaeth nyrsys teulu'r DU: elfen gwerthuso proses o'r treial blociau adeiladu. BMC Nursing.2016, 15:55.

  Channon S, Coulman E, Cannings-John R, Henley J, Lau M, Lugg-Widger F, Strange H, Davies F, Sanders J, Scherf C, Couzens Z, Morantz L. Derbynioldeb gofyn i fenywod oedi cyn cael gwared ar atal cenhedlu gwrthdroadwy hirdymor i gymryd rhan mewn rhaglen colli pwysau rhagdybiaeth: astudiaeth dulliau cymysg gan ddefnyddio data ansoddol a chyffredin (Cynlluniwch ef). Genedigaeth Beichiogrwydd BMC. 2022 Hyd 18; 22(1): 778. doi: 10.1186/s12884-022-05077-0.

  Channon, S, Coulman, E, Moody, G, Brookes-Howell, L, Cannings-John, R, Lau, M, Rees, A Segrott, J, Scourfield, J a Robling, M 2020. Gwerthusiad proses ansoddol o'r rhaglen Newidiadau Maethu ar gyfer gofalwyr maeth fel rhan o'r treial rheoledig ar hap Hyder mewn Gofal.  Cam-drin ac Esgeuluso Plant 109 ,       104768. 10.1016 / j.chiabu.2020.104768 

  Channon S, Marsh K, Jenkins A Robling M (2013) Defnyddio Cyfweld Ysgogol fel sail ar gyfer rhaglen cymorth cymheiriaid yn yr ysgol uwchradd. Gofal Bugeiliol mewn Addysg: Cyf 31 Rhifyn 1 66-78

  Christie D, Channon S. (2013) Y potensial ar gyfer cyfweld ysgogol i wella canlyniadau wrth reoli diabetes a gordewdra mewn poblogaethau pediatreg ac oedolion: adolygiad clinigol. Diab. Gordewdra a Metabolaeth. 2013 Awst 8. doi: 10.1111 / dom.12195.

  Copeland, L.et al. 2019. Ymarferoldeb a derbynioldeb darparu ymyrraeth cymorth cyfoedion bwydo ar y fron newydd wedi'i lywio gan Cyfweld Ysgogiadol. Maeth Mamau a Phlant 15(2), rhif erthygl: e12703

  Gregory JW, Townson J, Channon S, et al Effeithiolrwydd cychwyn triniaeth yn y cartref neu'r ysbyty wrth gael diagnosis ar gyfer plant â diabetes math 1 (treial DECIDE): treial rheoledig aml-ganolfan ar hap BMJ Open 2019; 9: e032317. doi: 10.1136 / bmjopen-2019-032317

  Hales, C., S. Channon, P.N. Taylor, M.S. Draman, I. Muller, J. Lasarus et al (2014). Mae ail don yr astudiaeth Sgrinio Thyroid Antenatal Rheoledig (CATS II): y protocol asesu gwybyddol. Anhwylderau endocrin BMC, 14(1), 95

  Hales C, Taylor PN, Channon S et al. Sgrinio Thyroid Antenatal Rheoledig II: effaith trin swyddogaeth thyroid is-optimaidd mamol ar gwybyddiaeth.   Journal of Endocrinology & Metabolaeth Glinigol 2018 https://doi.org/10.1210/jc.2017-02378

  Hales C, Taylor P, Channon S, McEwan K, Thapar A, Langley K, Muller I, MS, Dayan C, Gregory JW, Okosieme O, Lasarus JH, Rees DA, Ludgate M, Sgrinio Thyroid Antenatal Rheoledig II: Effaith trin swyddogaeth thyroid is-optimaidd mamol ar ymddygiad plant, The Journal of Endocrinology Clinigol & Metabolaeth, dgz098,       https://doi.org/10.1210/clinem/dgz098

  Henwood, T, Channon, S, Penny, H, Robling, M and Waters,   C 2020. A yw rhaglenni ymweld â chartrefi yn gwella datblygiad iaith plant? Adolygiad systematig. International Journal of Nursing Studies 109, 103610. 10.1016 / j.ijnurstu.2020.103610  

  Holford N, Channon S, Heron J, Jones I. Effaith seicosis ôl-enedigol ar bartneriaid. Genedigaeth Beichiogrwydd BMC.  2018;18(1):414. Cyhoeddwyd 2018 Hydref 23. doi:10.1186 / s12884-018-2055-z

  Lasarus J., Bestwick J., Channon S., Paradice R., Maina A., Rees R., Chiusano E.et al, (2012) Sgrinio thyroid angenedigol a swyddogaeth wybyddol plentyndod. New England Journal of Medicine; 366:493-501.

  Lugg-Widger FV, Cannings-John R, Channon S, Fitzsimmons D, Hood K, Jones KH, Kemp A, Kenkre J, Longo M, McEwan K, Moody G. Asesu effaith tymor canolig rhaglen ymweld â chartref ar gam-drin plant yn Lloegr: protocol ar gyfer astudiaeth cysylltu data arferol. BMJ agored. 2017 Gorff 1; 7(7): e015728.

  McLackland B, Channon S Fowles K, Asley-jones L. (2013) Ymyrraeth gyda'r nod o helpu rhieni gyda'u hagwedd emosiynol tuag at eu plentyn. Pract Cymunedol; 86(4): 24–27.

  Milosevic S, Channon S, Hunter B, Nolan M, Hughes J, Barlow C, Milton R, Sanders J. Ffactorau sy'n dylanwadu ar y defnydd o byllau geni yn y Deyrnas Unedig: Safbwyntiau menywod, bydwragedd a staff meddygol.   Bydwreigiaeth 79, 2019: https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.102554

  Milosevic, S, Channon, S, Hughes, J, Hunter, B, Nolan, M, Milton, R a Sanders, J 2020. Ffactorau sy'n dylanwadu ar drochi dŵr yn ystod llafur: astudiaethau achos ansoddol o chwe uned famolaeth yn y Deyrnas Unedig. Beichiogrwydd BMC a  genedigaeth 20 (1) ,     719. 10.1186   /s12884-020-03416-7

  Milton, R, Sanders, J, Barlow, C, Brocklehurst, , Cannings-John, R, Channon, S, Gale, C, Holmes, A, Hunter, B, Paranjothy, S, Lugg-Widger, F, Milosevic, S, Morantz, L, Plachcinski, R, Nolan, M a Robling,              M 2021. Sefydlu diogelwch genedigaeth ddŵr i famau a babanod: astudiaeth garfan gyda chydran ansoddol nythol: Y protocol ar gyfer astudiaeth POOL. BMJ Agored 11 (1) , e040684. 10.1136  / bmjopen-2020-040684

  Moody G, Coulman E, Brookes-Howell L, Cannings-John R, Channon S, Lau M, Rees A, Segrott J, Scourfield J, Robling M. Treial rheoledig pragmatig o'r rhaglen newidiadau maethu. Cam-drin ac Esgeuluso Plant Cyfrol 108, Hydref 2020, 104646, https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104646.

  Morgan, J.E., Channon, S., Penny, H. Waters C.   Astudiaethau hydredol sy'n archwilio effaith cyfnodau cyn-enedigol a phenodau dilynol o iselder mamol ar ymddygiad gwrthgymdeithasol epil yr epil. Eur Child Adolesc Psychiatry (2019) https://doi.org/10.1007/s00787-019-01447-w

  Morgan‐Trimmer S, Channon S, Gregory JW, Townson J,  Lowes L. (2016) Dewisiadau teuluol ar gyfer gofal cartref neu ysbyty wrth gael diagnosis ar gyfer plant â diabetes yn astudiaeth DECIDE. Meddygaeth Diabetig,  33 (1), 119–124.

  Paine, AL, Cannings‐John, R, Channon, S, Lugg-Widger, F, Waters, CS, Robling,     M. Asesu effaith ymyrraeth dan arweiniad nyrs deuluol ar gyfeiriadau mamau ifanc at wladwriaethau mewnol. Iechyd Babanod Ment. J.    2020; 41: 463– 476 https://doi.org/10.1002/imhj.21849

  Rees S, Channon S, Waters CS. Effaith pryder cynenedigol ac ôl-enedigol ar broblemau emosiynol plant: adolygiad systematig. Seiciatreg Eur Child Adolesc. Mehefin 2018 doi:10.1007/s00787-018-1173-5. PMID: 29948234

  Robling M, McNamara R, Bennert K,, Butler C, Channon S, Cohen  D,  et al (2012). Effaith yr ymyriad sgiliau ymgynghori Diabetes Llafar ar reolaeth glycaemig ac ansawdd bywyd plant â diabetes math 1: hapdreial rheoledig clwstwr (astudiaeth a ddarperir). BMJ 2012; 344:e2359 doi: 10.1136 / bmj.e2359

  Robling M, Bekkers M, Bell K, Butler C, Cannings-John R, Channon C, et al. Effeithiolrwydd rhaglen ddwys o ymweliadau cartref dan arweiniad nyrsys ar gyfer mamau yn eu harddegau am y tro cyntaf (Building Blocks): treial rheoledig pragmataidd ar hap. Lancet Hydref 14, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/

  Robling M, CanningsJohn R, Channon S, et al. Beth yw gofal arferol i bobl ifanc yn eu harddegau sy'n disgwyl eu plentyn cyntaf yn Lloegr? Gwerthusiad proses gan ddefnyddio mapio hysbysydd allweddol ac arolwg cyfranogwyr fel rhan o dreial rheoledig ar hap y Blociau Adeiladu o ymweld â chartrefi arbenigol. BMJ Agored 2018; 8:e020152. doi:10.1136 / bmjopen-2017-020152

  Sanders, J, Channon, S, Cannings -John, R, Coulman, E, Hunter, B, Paranjothy, S, Warren, L, Drew, C a Phillips, B 2020. Monitro beichiogrwydd a phwysau: astudiaeth ddichonoldeb o siartiau pwysau a chymorth bydwragedd. Maeth Mamau a  Phlant 16 (4) ,       e12996. 10.1111 / mcn.12996  

  Sanders, J.et al. 2019. Gweithredu'r rhaglen Partneriaeth Nyrsys Teulu yn Lloegr: profiadau gweithwyr iechyd proffesiynol allweddol a archwiliwyd trwy werthuso proses gyfochrog treialon. BMC Nyrsio 18(1): 13. (10.1186/s12912-019-0338-y)

  Bywgraffiad

  Cymwysterau: BSc Seicoleg Gymdeithasol, Dip Clin Psych, DClinPsych,  PhD gan waith a gyhoeddwyd Mehefin 2017

  Post cyfredol: Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd,  Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Dylunio ac Ymddygiad Ymchwil / Uwch Gymrawd Ymchwil

  Previous University and Clinical Posts in last 10 years

  2014-2017          Canolfan Treialon Ymchwil Uned Treialon De Ddwyrain Cymru Prifysgol Caerdydd (0.4wte), Uwch Gymrawd Ymchwil / Dirprwy Gyfarwyddwr y Gwasanaeth Dylunio ac Ymddygiad Ymchwil

  2012-2017            Hyfforddiant Seicoleg Glinigol Ymgynghorol y GIG Hyfforddiant Seicoleg Glinigol Caerdydd a'r Fro (0.6wte)

  2005-2011            Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol y GIG Pediatreg/Arweinydd Gwasanaeth ar y Cyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro