Ewch i’r prif gynnwys
Adrian Chappell

Professor Adrian Chappell

Reader in Climate Change Impacts

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
ChappellA2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70642
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell Ystafell 1.16A, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

 • Land surface processes
 • Soil erosion
 • Geomorphology
 • Geostatistics
 • Remote sensing

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2007

2006

2001

1999

Erthyglau

Ymchwil

My current research is on wind erosion and dust emission and particularly representing these processes in land surface models (LSMs) to improve regional and global carbon (C), dust (D), energy (E) and water (W) cycles for CO2 emission and human impact on global climate change

Addysgu

I am a geographer specialising in geomorphology and particularly drylands.

Bywgraffiad

 • Reader in Climate Change Impacts – School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University (2017-present)
 • Principal Research Scientist in Land Surface Processes – Land & Water, CSIRO, Canberra Australia (2009-2017)
 • Senior Lecturer in Physical Geography – School of Environment and Life Sciences, University of Salford (1998-2007)
 • Wind Erosion on European Light Soils (WEELS) Postdoctoral Fellow – Department of Geography, University College London (1996-1998)
 • West African Sahelian fluxes Postdoctoral Fellow – Department of Physical Geography, University of Lund, Sweden (1995-1996)
 • PhD – Department of Geography, University College London (1995)
  BSc Geography – University of Coventry (1991)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cymrodoriaeth, Ymddiriedolaeth Leverhulme, amrywiad gofod-amser modelu mewn erydiad gwynt

Aelodaethau proffesiynol

 • Prif olygydd Elsevier Journal Aeolian Research
 • Llywydd Cymdeithas Ryngwladol Aeolian Research

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Prif Wyddonydd CSIRO, Canberra Awstralia
 • Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Salford, Manceinion, UK

Pwyllgorau ac adolygu

Medi 2019 - presennol: Aelod Rhwydwaith Cynghori Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol y DU (NERC) yn cyfrannu at ganllawiau ar strategaeth a pholisi ymchwil ryngddisgyblaethol a thraws-sector.

Medi 2019 - presennol: Adolygiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y DU (REF) o allbynnau ymchwil ar gyfer Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr, Prifysgol Caerdydd

Meysydd goruchwyliaeth

Dynameg arwyneb tir cynlluniau allyriadau llwch byd-eang i wella amcanestyniadau newid hinsawdd
Cefndir y Prosiect
Mae allyriadau llwch mwynol daearol yn cael effaith ddwys a threiddiol ar systemau'r Ddaear a thafluniadau hinsawdd yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae ei effaith fyd-eang net (oeri neu gynhesu) yn dal i gael ei drafod ac mae llwyth llwch yn amrywio o 10-60% o allyriadau llwch. Mae'r ansicrwydd mewn effaith fyd-eang net yn cael ei achosi gan sensitifrwydd cynlluniau allyriadau llwch byd-eang (GDESs) i ddeinameg arwyneb tir amrywiad naturiol ac aflonyddwch anthropogenig. Mae'r GDESs yn tybio yn afrealistig: i) bod wyneb y tir yn unffurf dros fathau o orchudd a statig dros amser; ii) Mae gan arwynebau pridd gyflenwad anfeidrol o ddeunydd erydol rhydd. Y gwir amdani yw bod defnydd tir, gorchudd tir a rheoli tir wedi newid yn sylweddol ers e.e. dechrau amaethyddiaeth a bod cyflenwi deunydd erydol ar wyneb y pridd wedi'i gyfyngu gan gramenni a morloi corfforol, cemegol neu fiolegol. Mae'r GDE presennol wedi'u cyplysu â modelau hinsawdd byd-eang ond mae allyriadau llwch paradocsaidd a'r adborth a'r rhyngweithio yn yr ecosystem ddaearol yn cael eu hepgor o Fodelau System Ddaear (ESM). O ganlyniad, mae canlyniadau ESM yn debygol iawn o fod yn fwy ansicr nag a gydnabyddir ar hyn o bryd, yn enwedig mewn tiroedd sych sy'n agored iawn i erydiad gwynt a gollwng llwch. 

Amcanion a Dulliau Prosiect
Mae cynllun allyriadau llwch byd-eang (GDEs) a ddatblygwyd yn ddiweddar wedi cyflwyno deinameg arwyneb y tir ac mae'r dull newydd yn cynnig cryn botensial i ddatblygu brasamcan cyntaf ar gyfer cyfyngu ar gyflenwad allyriadau llwch. Cam cyntaf y prosiect yw datblygu'r paramedr cyfyngedig hwnnw ar y cyflenwad a dangos yr effaith y mae'r dull newydd hwn yn ei chael ar GDEs. Ail gam y prosiect fydd cyflwyno'r GDEs i mewn i Fodel System Ddaear a datblygu adborth a rhyngweithiadau erydiad gwynt a gollwng llwch yn raddol ar yr ecosystem ddaearol. Er enghraifft, disgwyliwn y bydd colli pridd trwy erydiad gwynt ac allyriadau llwch yn cael gwared ar faetholion pridd ffafriol a charbon organig pridd, yn newid ffrwythlondeb y pridd, yn gostwng wyneb y pridd ac yn newid proffil y pridd, yn newid albedo wyneb y pridd, y gyfradd ymdreiddiad a gallu dal lleithder ac yn dylanwadu ar lystyfiant a chynhyrchiant cnwd. Gyda gweithrediad yr adborth a'r rhyngweithiadau hyn yn ESM rydym wedyn yn bwriadu ymchwilio i effaith newid mewn gorchudd tir / defnydd / rheoli ac yna deall arwyddocâd adborth a rhyngweithio mewn rhagamcanion newid hinsawdd cypledig llawn. 

Gofynion Ymgeiswyr
Rydym yn chwilio am rywun sydd â diddordeb mewn torri ar draws ffiniau disgyblaeth draddodiadol synhwyro o bell, geomorffoleg pridd a newid yn yr hinsawdd ac sydd â gallu amlwg i ddatblygu cod cyfrifiadurol. 

Hyfforddiant 
Bydd y myfyriwr yn gweithio'n agos gyda'r goruchwyliwr arweiniol i ddatblygu'r paramedr cyfyngedig o gyflenwad. Bydd y cam hwn yn cael ei ddefnyddio i hyfforddi mewn cod cyfrifiadurol a datblygu algorithm ac i gydbwyso ffyddlondeb cynrychiolaeth prosesau gyda'r parsimony angenrheidiol ar gyfer y modelu ar raddfa fawr. Rydym yn rhagweld y bydd y myfyriwr yn gweithio gyda'n cydweithwyr tramor presennol ar gyfer datblygu modelau a dilysu gan ddefnyddio mesuriadau maes a gwirio ffynhonnell lwch o synhwyro o bell lloeren.
Cyfeirnodau 

Chappell, A. et al. (2017) Gwella monitro gorchudd daear ar gyfer asesiad erydiad gwynt gan ddefnyddio gorchudd ochrol sy'n deillio o baramedrau BRDF MODIS. Rem. Sens. Amgylchedd, 204: 756-768. 
Chappell, A. and Webb, N (2016) Defnyddio albedo i ddiwygio modelu erydiad gwynt, mapio a monitro. Ymchwil Aeolian 23, 63–78. 
Darmenova, K. et al. (2009) Datblygu modiwl allyriadau llwch yn gorfforol o fewn y model Ymchwil a Rhagweld Tywydd (WRF): Asesu paramedriadau allyriadau llwch a pharamedrau mewnbwn ar gyfer rhanbarthau ffynhonnell yng Nghanolbarth a Dwyrain Asia. J. Geoph. Res. 114 (D14201). 
Webb NP et al. (2017) Gwella Monitro ac Asesu Erydiad Gwynt ar gyfer Rangelands yr Unol Daleithiau. Rangelands, 39: 85-96.

Ardrawiad

Cefnogi lleihau damweiniau traffig ffyrdd oherwydd storm lwch llai o welededd wrth weithredu model allyriadau llwch newydd

Cefnogi ansawdd aer (deunydd gronynnol < 10 micron; PM10) modelu ar draws UDA a De Cymru Newydd, Awstralia gyda gweithredu model allyriadau llwch newydd.