Ewch i’r prif gynnwys
Catherine Cherry

Dr Catherine Cherry

(hi/ei)

Cydymaith Ymchwil

Yr Ysgol Seicoleg

Trosolwyg

Rwy'n wyddonydd cymdeithasol amgylcheddol gyda chefndir rhyngddisgyblaethol sy'n torri ar draws disgyblaethau gwyddorau cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae gan fy ymchwil ddwy elfen graidd: 1) cyfranogiad a gweledigaeth y cyhoedd ar gyfer dyfodol carbon isel, a 2) trafodaethau hinsawdd/sero net (mewn polisi a'r cyfryngau) a sut maent yn rhyngweithio â chanfyddiadau'r cyhoedd. Yn fethodolegol, rwy'n ymchwilydd ansoddol, gan ddefnyddio dulliau cyfranogol, rhagwelol a seiliedig ar le i ymgysylltu â'r cyhoedd â'r materion hyn a'u goblygiadau ar gyfer bywyd bob dydd. Mae gen i ffocws cryf ar effaith polisi a'r prif gymhelliant ar gyfer fy ngwaith yw rhoi mwy o lais i gyhoeddwyr amrywiol wrth lunio polisïau hinsawdd ar lefel genedlaethol a lleol.  

Ar hyn o bryd rwy'n Gyd-fyfyriwr yn y Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewidiadau Cymdeithasol (CAST) sy'n ceisio archwilio sut y gall pobl fyw yn wahanol ac yn well, tra'n parhau i gyflawni gostyngiadau radical mewn allyriadau. Mae gen i gyfrifoldeb dros gyflawni dau o fewn thema gweledigaeth CAST: Prosiect 1.1 'Ymgysylltu â'r cyhoedd ar gyfer gweledigaethau 'dymunol' a 'ymarferol' o newid' a Phrosiect 1.5 'Cynrychiolaeth y cyfryngau o newid yn yr hinsawdd a gweithredu trawsnewidiol'. Fel Cyd-I ar y prosiect Cynulliadau Dinasyddion ar Newid Hinsawdd, roeddwn hefyd yn ymchwilydd swyddogol yng Nghynulliad Hinsawdd y DU. Cyn hyn, mae fy ymchwil wedi archwilio dealltwriaeth a dychymyg y cyhoedd ynghylch ystod o bynciau sy'n gysylltiedig â hinsawdd ac ynni, gan gynnwys: yr economi gylchol, yr economi sy'n rhannu, systemau ynni datganoledig lleol, a thai carbon isel.

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

Articles

Book sections

Monographs

Thesis

Ymchwil

Yn dilyn fy PhD yn archwilio trafodaethau tai carbon isel (Ymchwil Ynni a Gwyddorau Cymdeithasol - https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.10.011; Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth - https://doi.org/10.1177/0963662513512442), mae fy ngyrfa ymchwil wedi dod â thrafodaethau cymdeithasol at ei gilydd o newid yn yr hinsawdd, ymgysylltu â'r cyhoedd a dulliau gweledigaeth ystyriol i ymchwilio i rôl trawsnewidiadau cymdeithasol wrth gyflawni dyfodol teg a chynaliadwy. Ar hyn o bryd rwy'n archwilio trafodaethau cyhoeddus o ddiffyg gweithredu yn yr hinsawdd. Fel cyd-ymchwilydd ac arweinydd pecyn gwaith yn y Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewidiadau Cymdeithasol (CAST), cynhaliais weithdai gweledigaethu i ymchwilio i ganfyddiadau'r cyhoedd o ddyfodol carbon isel radical. 

Fy bwa rese mwyaf arloesolhyd yma yw cydweithrediad rhyngddisgyblaethol â phartneriaid ym Mhrifysgol Leeds, a oedd yn integreiddio data canfyddiadau ansoddol y cyhoedd â modelu economaidd blaenllaw yn y byd, er mwyn asesu'r potensial i leihau ôl troed carbon y DU (Newid yn yr Hinsawdd Natur - https://doi.org/10.1038/s41558-018-0298-3 ). Fy ngwaith a ddyfynnir fwyaf oedd y dadansoddiad cyntaf o drafodaethau cyhoeddus yr economi sy'n rhannu, gan ddangos natur amodol derbyniad cyhoeddus ar sail gwerthoedd cymdeithasol a rennir (Journal of Cleaner Production - https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.278). 

Mae gen i 10+ mlynedd o brofiad ymchwil ansoddol (dylunio a chynnal cyfweliadau, grwpiau ffocws a gweithdai;  dadansoddiad sail, thematig a disgwrs - dadansoddi dogfennau a chyfryngau). Rwy'n datblygu dulliau newydd ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd gyda'r dasg anodd o ddychmygu dyfodol carbon isel cyfiawn a chynaliadwy. Arweiniodd hyn at ddatblygu'r dull sy'n seiliedig ar bersona tuag at brosesau gweledigaethu cyfranogol (Ymchwil Ynni a Gwyddorau Cymdeithasol - https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102455).

Bywgraffiad

Swyddi ymchwil
(2020 ymlaen) Ymchwilydd Co-I, Y Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewidiadau Cymdeithasol (CAST)
(2015-2019) Cydymaith Ymchwil, Deall Grŵp Ymchwil Risg

Addysg
(2015) PhD Gwyddorau Cymdeithasol Amgylcheddol, Prifysgol Caerdydd, UK
             Thesis: Archwilio Trafodaethau Datgarboneiddio: Adeiladu Cymdeithasol Tai Carbon Isel
(2010) MSc Newid Hinsawdd: Gwyddoniaeth a Chymdeithas, Prifysgol East Anglia, UK
(2008) BSc Gwyddor yr Amgylchedd, Prifysgol y Frenhines Mary's Llundain, DU