Ewch i’r prif gynnwys
William Davies

Dr William Davies

Uwch Ddarlithydd, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
DaviesW4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70152
Campuses
Adeilad y Tŵr, Ystafell 10.20, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Research summary

I am interested in the (epi)genetic and endocrine mechanisms underlying sex differences in brain function and behaviour. My work focusses on the role of genes on the sex chromosomes (i.e. the X and Y), which are asymmetrically inherited between the sexes: females inherit two X chromosomes (one from each parent), whereas males inherit just one X chromosome (invariably from their mother) and a Y chromosome from their father. Principal aims of my research are: a) to understand why the sexes are differentially vulnerable to common and disabling developmental  disorders such as autism and ADHD, b) to understand the pathophysiology underlying psychological disorders associated with pregnancy and childbirth, and c) to help develop more effective sex-specific therapies.

As Human Tissue Officer for School of Psychology, and a member of the University's Human Tissue Research Governance Committee, I am responsible for ensuring that any research involving human tissue samples is conducted lawfully.

Location summary

I am based  in the Schools of Psychology (PSYCH) and Medicine (MEDIC) at Cardiff  University. I am a member of the Behavioural Genetics Group (PSYCH/MEDIC), the MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics and Genomics (MEDIC), the Division of Psychological  Medicine and Clinical Neurosciences (MEDIC) and the Neuroscience and Mental Health Research Institute (PSYCH/MEDIC).

Teaching summary

PSYCH

 • Module Co-ordinator (Biological Psychology and Individual Differences)
 • Deputy Module Co-ordinator (Behavioural Genetics)
 • Year 2 Developmental Psychology Practical Supervisor
 • Personal and Academic Tutor
 • Final Year Project Supervisor

MEDIC

 • Year 1 Case-based Learning Facilitator
 • Platform for Clinical Sciences Facilitator
 • Lecturer (The Scientific Basis of Psychological Medicine)
 • Intercalated B.Sc in Psychology Lecturer and Project Supervisor
 • Personal and Academic Mentor

PSYCH/MEDIC

 • Ph.D Supervisor and Mentor

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2001

1999

Articles

Book sections

Websites

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig

Mae ein gwaith yn defnyddio amrywiaeth eang o dechnegau arbrofol gan gynnwys: profion gweithredol a digymell o ymddygiad mewn cnofilod, dadansoddiad anatomegol a biocemegol o feinwe'r corff, asedion o fynegiant genynnau a phrotein, mesur marcwyr endocrin, addasu/dadansoddi genetig a geneteg moleciwlaidd dynol, profi niwroseicolegol, a dulliau arolygu ar-lein.

1. Rôl steroid sylffad mewn ffenoteipiau ymennydd, ymddygiadol a ffisiolegol mewn dyn a llygoden

Mae ein gwaith blaenorol mewn llygod a bodau dynol wedi awgrymu y gallai'r genyn X-gysylltiedig STS, sy'n amgodio'r hormon sy'n modiwleiddio swlfatase steroid ensym, ddylanwadu ar ystod eang o swyddogaethau ymddygiadol, gwybyddol a ffisiolegol, yn enwedig sylw a rhythm cardiaidd. Nod gwaith parhaus mewn modelau cnofilod a phoblogaethau clinigol yw nodi ymhellach brosesau biolegol sy'n sensitif i effeithiau swyddogaeth steroid sulfatase (dys), ac egluro'r mecanweithiau niwrobiolegol y gall swyddogaeth steroid sylffad (dys) amharu ar wybyddiaeth. Mae'r gwaith hwn yn uniongyrchol berthnasol i'r anhwylder prin sy'n gysylltiedig ag X-linked ichthyosis (a achosir gan ddiffyg steroid sulfatase), a gall hefyd daflu goleuni ar y mecanweithiau sy'n sail i anhwylderau datblygiadol a chardiaidd idiopathig (ee ffibriliad atrïaidd) ac anhwylderau hwyliau ôl-partum.

Nodweddu problemau rhythm y galon mewn unigolion sydd â dileu ichthyosis / Xp22.31 sy'n gysylltiedig ag X; STS a nodwyd fel genyn ymgeisydd Wren et al. (2022) Journal of Medical Genetics doi: 10.1136 / jmg-2022-108862

Croen ac amodau allgyrsiol mewn ichthyosis sy'n gysylltiedig ag X a mecanwaith biolegol uno posibl: Wren and Davies (2022) Iechyd a Chlefyd y Croen doi: 10.1002 / ski2.179

Materion meddygol comorbid mewn ichthyosis sy'n gysylltiedig X: Brcic et al. (2022) JID Innovations doi: 10.1016 / j.xjidi.2022.100109

Ffenoteipiau meddygol a niwroymddygiadol mewn cludwyr gwrywaidd a benywaidd o ddyblygiadau Xp22.31 ym Manc Bio'r DU: Gubb et al. (2020) Geneteg  Foleciwlaidd Dynol 29(17): 2872-2881

Roedd ffenoteipiau meddygol a niwroymddygiadol mewn ichthyosis sy'n gysylltiedig ag X-gysylltiedig â chludwyr dileu genetig ym Manc Bio'r DU: Brcic et al. (2020) Journal of Medical Genetics 57: 692-698; crynodebau lleyg o'r papur hwn ar gael yma ac yma 

Ymddygiad ac iechyd meddwl mewn cludwyr benywaidd o dreigladau genetig sy'n gysylltiedig ag ichthyosis X: Cavenagh et al. (2019) PLoS UN 14 (2): e0212330

STS, ymddygiad mamol ac iechyd meddwl: Davies (2018) Journal of Molecular Endocrinology 61(2): T199-T210

STS diffyg a seicosis: Malik et al. (2017) Journal of Medical Case Reports 11 (1): 267

Amrywiad genetig yn STS a gwybyddiaeth mewn dynion iach: Humby et al. (2017) Ymennydd ac Ymddygiad 7(3): e00646

Ymddygiad ac iechyd meddwl mewn dynion ag ichthyosis sy'n gysylltiedig ag X: Chatterjee et al. (2016) PloS ONE 11(10) : e0164417

Diffyg STS ac ataliad ymateb mewn llygod: Davies et al. (2014) Niwroseicopharmacology (2014) 39(11) : 2622-32

STS diffyg a mynegiant genynnau ymennydd a niwrocemeg mewn llygod: Trent  et al. (2014) Awtistiaeth Moleciwlaidd 5(1): 21

Diffyg STS a swyddogaeth hippocampal mewn llygod: Trent et al  (2013) Seicoendocrinoleg 38(8): 1370-80

STS diffyg a niwrocemeg mewn llygod: Trent et al (2012) Niwroseicopharmacoleg 37(5): 1267-74

STS diffyg ac ymddygiad mewn llygod: Trent et al (2012) Seiconeuroendocrinoleg 37(2): 221-9

Amrywiad genetig mewn STS a symptomau a gwybyddiaeth mewn bechgyn ag ADHD: Stergiakouli et al (2011) genynnau ymennydd ac ymddygiad 10(3): 334-44

Diffyg a sylw STS mewn llygod: Davies et al (2009) Seiciatreg Biolegol 66(4): 360-7

2.  mecanweithiau genetig ac endocrin sy'n sail i wahaniaethau rhyw yn natblygiad yr ymennydd, ymddygiad a ffisioleg

Mae benywod yn etifeddu dau gromosom X (un o bob rhiant) tra bod dynion yn etifeddu cromosom X sengl (yn ddieithriad gan eu mam) a chromosom Y gan eu tad. Mae'r anghymesuredd hwn o etifeddiaeth ar draws y rhywiau yn arwain at dri phrif fecanwaith genetig a allai naill ai fod yn sail i wahaniaethau gwrywaidd-benywaidd mewn ffisioleg yn uniongyrchol, neu drwy effeithiau ar hormonau gan gynnwys androgens ac estrogenau: i) mynegiant o genynnau cysylltiedig Y mewn dynion yn unig (gan gynnwys y genyn sy'n pennu  ceilliau), ii) mynegiant uwch o enynnau X-gysylltiedig sy'n dianc X-anactifadu  mewn  meinweoedd benywaidd, a iii) mynegiant gwahaniaethol o enynnau sy'n gysylltiedig ag X sy'n ddarostyngedig i'r broses epigenetig o fewnbrintio genomig. Nod ein gwaith cydweithredol, mewn modelau cnofilod (ee 39, XO llygoden a model Pedwar Genoteip  Craidd), mewn poblogaethau clinigol, ac mewn cyfranogwyr a meinweoedd iach yw ymchwilio i faint a phenodoldeb pob un o'r tri mecanwaith hyn yn cyfrannu at wahaniaethau rhyw mewn ffisioleg. Mae'r gwaith hwn yn debygol o lywio ein dealltwriaeth o'r pathoffisioleg foleciwlaidd sy'n sail i aneuploidies cromosomau rhyw fel syndromau Turner a Klinefelter, ac anhwylderau niwroddatblygiadol rhagfarnllyd rhyw fel ADHD ac awtistiaeth.

Cysylltiad rhwng oes atgenhedlu, oedran ar y menopos, cyfaint strwythurau llabed amserol yr ymennydd a chof Steventon et al. (2023) Psychoneuroendocrinology doi: 10.1016 / j.psyneuen.2023.106393

Mecanweithiau genetig sy'n gysylltiedig â rhyw a risg ffibriliad atrïaidd: Wren and Davies (2022 ) European Journal of Medical Genetics 65(4): 104459 doi: 10.1016 / j.ejmg.2022.104459

Xp22.31 dos genynnau, syndromau Turner a Klinefelter a gwahaniaethau rhyw: Davies (2021 ) European Journal of Medical Genetics doi: 10.1016 / j.ejmg.2021.104169

Gwahaniaethau rhyw mewn mynegiant genynnau mewn ymennydd ffetws dynol: O'Brien et al. (2019) bioRxiv https://doi.org/10.1101/483636

Amlygiad a diwydrwydd androgen bywyd cynnar: Richards et al. (2018) Adolygiad Seicoleg Trawsbersonol 20(1): 23-36

Patrymau teuluol o farciwr somatig o amlygiad androgen bywyd cynnar: Richards et al. (2017) Datblygiad Dynol Cynnar 112: 14-19

Adolygiad o'r gorgyffwrdd rhwng RASopathies a syndrom Turner: Green et al. (2017) Journal of Neurodevelopmental Disorders 9: 25

Effeithiau cromosom X ar morffoleg cardiaidd mewn llygod: Hinton.et al. (  2015) Journal of Cardiovascular Development and Disease 2(3): 190-199

Mecanweithiau genetig ac endocrin sy'n dylanwadu ar risg ADHD: Davies (2014) Ffiniau mewn Niwroendocrinoleg 35(3): 331-46

Ategu cromosom rhyw ac effeithiau endocrin ar ymddygiad mewn llygod: Kopsida et  al (2013) PLOS ONE 8 (8): e73699

Ymchwilio i effeithiau genetig sy'n gysylltiedig â rhyw ar ymddygiad mewn llygod: Davies  (2013) Bwletin Ymchwil i'r Ymennydd 92: 12-20

Adolygiad o effeithiau sy'n gysylltiedig â rhyw ar sylw a byrbwylledd: Trent & Davies (2012) Seicoleg Fiolegol 89(1): 1-13

Swyddogaeth y cromosom a'r ymennydd: Kopsida et al (2009) The Open Neuroendocrinology Journal 2: 20-30

Ffenoteipiau ymennydd ac ymddygiadol yn y llygoden 39, XO: Lynn et al (2007) Ymchwil Ymennydd Ymddygiad 172(2): 173-182 

Effeithiau monosomeg X ar sylw mewn llygod: Davies et al (2007) Seiciatreg Biolegol  61(12): 1351-1360

Effeithiau ymennydd ac ymddygiadol genynnau mewnbrintiedig X-gysylltiedig: Davies et al (2006) BioEssays 28(1):35-44 

Adolygiad o effeithiau genetig sy'n gysylltiedig â rhyw hormonau gonadal ar yr ymennydd ac ymddygiad: Davies & Wilkinson (2006) Ymchwil i'r Ymennydd 1126(1): 36-45

Effaith wybyddol rhiant-tarddiad sy'n gysylltiedig ag X mewn llygod a genyn mewnbrintiedig newydd sy'n gysylltiedig ag X: Davies et al (2005) Geneteg Natur 37(6): 625-629

Effeithiau monosomeg X ar ymddygiad sy'n gysylltiedig â phryder mewn llygod: Ynysoedd et al (2004) Geneteg Foleciwlaidd Dynol 13(17): 1849-1855

3. Deall sail biolegol perygl anhwylder hwyliau ôl-enedigol 

Gall mamau newydd gael eu heffeithio gan nifer o gyflyrau seiciatrig sy'n amrywio o ran difrifoldeb a mynychrwydd. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn seicosis ôl-enedigol (PP), anhwylder seiciatryddol prin ond difrifol iawn sy'n effeithio ar famau yn fuan ar ôl genedigaeth ac yn cael ei nodweddu gan rhithdybiau, siglenni hwyliau, pryder a dad-drefnu gwybyddol. Er gwaethaf ei ddifrifoldeb, mae'r neurobiology sy'n sail i risg PP yn cael ei ddeall yn wael iawn, yn rhannol o ganlyniad i beidio â chael modelau anifeiliaid addas ar gael. Nod ein gwaith mewn modelau cnofilod a phoblogaethau clinigol yw nodi a nodweddu llwybrau risg biolegol credadwy ar gyfer PP, yn y pen draw gyda'r bwriad o ddatblygu triniaethau gwell a biofarcwyr rhagfynegol.

Diweddariad ar seicosis ôl-enedigol Shepherd & Davies (2022) Psychiatric Times 39(6):23-25

Llwybr risg moleciwlaidd newydd ar gyfer anhwylderau hwyliau postpartum: cliwiau gan unigolion sy'n ddiffygiol o sulfatase-ddiffygiol steroid Thippeswamy & Davies (2020) Archifau Iechyd Meddwl Menywod doi: 10.1007 / s00737-020-01093-1

Proteinau CCN fel cyfryngwyr ymgeiswyr risg anhwylder hwyliau ôl-enedigol (mae'r papur hwn ymhlith y 1% uchaf a welwyd fwyaf ar draws holl gyfnodolion Frontiers) Davies (2019) Frontiers in Psychiatry 10:876

Mynegiant genynnau'r ymennydd mewn model llygoden newydd o anhwylder hwyliau postpartum: Humby & Davies (2019) Translational Niwrowyddoniaeth 10:168-174

Hypothesis newydd ar gyfer risg seicosis ôl-partum: Dazzan et al. (2018) Tueddiadau mewn Meddygaeth Foleciwlaidd 24 (11): 26-34

STS, ymddygiad mamol ac iechyd meddwl: Davies (2018) Journal of Molecular Endocrinology 61(2) : T199-T210

Ymchwilio i bathoffisioleg seicosis ôl-enedigol: Davies (2017) World Journal of Psychiatry 7(2): 77-88

Model llygoden newydd o seicosis ôl-partum: Humby et al. (2016) Psychoneuroendocrinology 74: 363-370

Diffyg STS a seicosis ôl-enedigol: Davies (2012) Tueddiadau mewn Meddygaeth Foleciwlaidd 18(5): 256-62

4. Iechyd meddwl mewn cyflyrau croen

Yn dilyn ein gwaith mewn ichthyosis sy'n gysylltiedig ag X, rydym wedi dechrau ymchwilio i ffenoteipiau iechyd meddwl ac ymddygiadol mewn cyflyrau croen eraill gyda rhagdybiaeth genetig sylfaenol gan gynnwys ichthyosis vulgaris, psoriasis a chlefyd Darier. 

Problemau hwyliau a'u hachosion mewn ichthyosis X-gysylltiedig, ichthyosis vulgaris a psoriasis Wren et al. (2022) Dermatoleg Glinigol ac Arbrofol doi: 10.1111 / ced.15116 

5. Datblygu tasgau cnofilod gwybyddol: deall gwahaniaethau rhyw mewn ymddygiad gamblo

Rydym wedi datblygu nifer o dasgau operant newydd i asesu gwybyddiaeth mewn cnofilod, y mae llawer ohonynt yn analogau o dasgau niwroseicolegol a ddefnyddir i asesu gwybyddiaeth mewn pobl, ac mae nifer ohonynt bellach wedi'u haddasu i'w defnyddio gydag offer sgrin gyffwrdd i ganiatáu cyflwyniad ysgogiad soffistigedig. Ar hyn o bryd mae gennym ddiddordeb mewn defnyddio'r tasgau hyn i ddeall sail fiolegol rhagdybiaeth  gamblo, ac yn benodol, i ddeall pam mae nifer yr achosion o ymddygiad gamblo, a'r dilyniant i hapchwarae patholegol, yn wahanol rhwng dynion a menywod.

Asesiad ymddygiad llygoden newydd o ymddygiad gamblo ac effeithiau cyffuriau serotonergig a gwybyddol sy'n gwella gwybyddiaeth: Humby et al. (2020) Psychopharmacology doi: 10.1007 / s00213-020-05496-x

Ymchwilio i ffactorau sy'n dylanwadu ar buteindra gamblo: Van den Bos et al. (2013) Adolygiadau Niwrowyddoniaeth a Bioymddygiadol 37(10): 2454-71

Asesiad ymddygiad llygoden newydd o sylw: Humby et al. (1999) European Journal of Neuroscience 11 (8): 2813-23

6. Ymchwilio i gysylltiadau rhwng trin system imiwnedd a'r ymennydd ac ymddygiad

Mae llawer o anhwylderau seiciatrig a niwrolegol yn gysylltiedig â newidiadau yn swyddogaeth y system imiwnedd; Fodd bynnag, mae'r cysylltiad rhwng newidiadau i'r system imiwnedd a swyddogaeth ymennydd / ymddygiadol yn dechrau cael ei egluro yn unig. Mae gennym ddiddordeb mewn rôl math penodol o gell imiwnedd (celloedd-T rheoleiddiol, Tregs) ar yr ymennydd ac ymddygiad. Mae tregs yn imiwnoataliol, a gallant hefyd ysgogi prosesau myelination - rydym yn amau y bydd eu disbyddiad yn arwain at ffenoteipiau sy'n gysylltiedig ag anhwylderau hwyliau a seicotig (gan gynnwys yn y cyfnod ôl-enedigol), ac rydym yn defnyddio modelau llygoden i fynd i'r afael â'r ddamcaniaeth hon.  

Cyllid

Academi Gwyddorau Meddygol/Wellcome Trust Cynllun INSPIRE Co-PI (£80K)

GW4 BioMed MRC Efrydiaethau Hyfforddiant Doethurol

Llywodraeth Cymru Gwobr Cyflymydd Partner Strategol Ser Cymru II yn Gyd-PI (£68K)

Canolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig Co-PI (£3.4M)

Cynllun PhD Niwrowyddoniaeth Integreiddiol Ymddiriedolaeth Wellcome Co-PI (£2.3M)

Gwobr Ymchwil Ymchwilwyr Newydd MRC (£430K)

Cymrodoriaeth Cynghorau Ymchwil y DU mewn Ymchwil Drosiadol mewn Meddygaeth Arbrofol (£125K)

Grŵp ymchwil

Rwy'n gweithio'n agos gyda'r DPau eraill yn y Grŵp Geneteg Ymddygiadol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn goruchwylio, yn goruchwylio ac yn fentor, nifer o fyfyrwyr graddedig ac israddedig yn y  grŵp hwn.

Cydweithredwyr ymchwil

Dr Trevor Humby a'r Athro Lawrence Wilkinson (Prifysgol Caerdydd, y DU)

Jack Underwood, Kimberley Kendall, Xavier Caseras a George Kirov (Prifysgol Caerdydd, y DU) 

Yr Athro Andrew Thompson (Prifysgol Caerdydd, y DU)

Yr Athro Awen Gallimore (Prifysgol Caerdydd, y DU)

Dr Evangelia Stergiakouli (Prifysgol Bryste, DU)

Yr Athro Christopher George (Prifysgol Abertawe, y DU) 

Yr Athro Paola Dazzan a Dr Monserrat Fuste-Boadella (Sefydliad  Seiciatreg, Seicoleg a Niwrowyddoniaeth, Coleg y Brenin Llundain, DU)

Dr Gareth Richards (Prifysgol Newcastle, DU)

Dr James Turner a Mr Obah Ojarikre (Sefydliad Crick  , DU)

Dr Tamar Green (Prifysgol Stanford, UDA)

Dr Wafaa Eyaid (Canolfan Ymchwil Feddygol  Ryngwladol y Brenin Abdullah, Saudi Arabia)

Yr Athro Dan Rujescu (Prifysgol Halle,  yr Almaen)

Dr Tommaso Cassano (Prifysgol Foggia, yr Eidal)

Addysgu

Teaching summary

PSYCH

 • Module Co-ordinator (Biological Psychology and Individual Differences, Year 1 and Masters in Psychology module)
 • Deputy Module Co-ordinator (Behavioural Genetics, Final Year module)
 • Year 2 Developmental Psychology Practical Supervisor
 • Personal and Academic Tutor
 • Final Year Project Supervisor

MEDIC

 • Year 1 Case-based Learning Facilitator
 • Platform for Clinical Sciences Facilitator
 • Lecturer (The Scientific Basis of Psychological Medicine)
 • Intercalated B.Sc in Psychology Lecturer and Project Supervisor
 • Personal and Academic Mentor
 • INSPIRE Scheme Lead

PSYCH/MEDIC

 • Ph.D Supervisor and Mentor

Our article on integrating research data in genomics with teaching in bioinformatics available here: Genetics Society magazine 87:30-31

Bywgraffiad

Undergraduate education

 • M.Biochem (1st Class) Hons. (University of Bath)

Postgraduate education

 • Ph.D (Behavioural Neuroscience) (University of Cambridge)
 • Postgraduate  Certificate in University Teaching and Learning (Module 1) (Cardiff University)

Employment

 • 2012-present:  Senior Lecturer, Cardiff University, UK
 • 2007-2012: RCUK Fellow, Cardiff University, UK
 • 2006-2007: Wellcome Trust 'Value in People’ Fellow, Cardiff University, UK
 • 2003-2006: Postdoctoral scientist, The Babraham Insitute, Cambridge, UK

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau/pwyllgorau allanol

 • Golygydd Cyswllt: Frontiers in Neurogenomics and Neuropharmacology
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol: Endocrinoleg, World Journal of Psychiatry, Frontiers in Pharmacology
 • Aelod Panel Adolygu Gwyddorau Biolegol a Meddygol y British Council
 • Aelod Coleg Adolygu Cymheiriaid UKRI Talent
 • Aelod o Goleg FWO (Fons Wetenschappelijk Onderzoek)
 • Cymdeithas Geneteg Cynrychiolydd Prifysgol Caerdydd
 • Cymrodyr, Academi Addysg Uwch
 • Gwobr 'Rhagoriaeth mewn Addysgu Israddedig' (2020)
 • Cymrodoriaeth Gweithdy EMBL
 • Enillydd, Gwobr Ysgrifennu Genedlaethol Brain-Gwyddoniaeth (categori Ymchwilydd)
 • Gwobr Florence P. Haseltine am Gyflwyniad Poster Eithriadol, 6ed Cynhadledd Mynegiant Rhyw a Genynnau Blynyddol, Winston-Salem, UDA
 • Gwobr Ôl-raddedig Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain
 • Oon Khye Beng Ch'hia Tsio Efrydiaeth ar gyfer Meddygaeth Ataliol, Coleg Downing, Prifysgol Caergrawnt

Meysydd goruchwyliaeth

Postgraduate research interests

We are interested in how, and why, the genders differ in terms of their behaviour and in their vulnerability to different psychological conditions. We are especially interested in understanding the biological mechanisms underpinning risk of developmental disorders such as ADHD and autism (which are diagnosed far more frequently in males than females) and pregnancy and childbirth-related psychiatric disorders such as postpartum psychosis, which affects women shortly after childbirth.

We use a wide variety of experimental approaches in rodent models and in healthy and clinical human populations, and focus particularly upon the brain and  behavioural effects of genes on the sex chromosomes (i.e. the X and Y) which  are asymmetrically inherited between males and females.

These studies may have important implications for understanding why men and women behave differently, for why the genders are differentially vulnerable to certain disorders, and for developing more effective sex-specific therapies and biomarkers.

If you are interested in applying for a PhD, or for further information regarding my postgraduate research, please contact me directly (contact details available on the 'Overview' page), or submit a formal application.

Goruchwyliaeth gyfredol

Georgina Wren

Georgina Wren

Tiwtor Graddedig

Ymgysylltu

Array