Ewch i’r prif gynnwys
Andreia De Almeida  BSc, MSc, PhD, FHEA

Dr Andreia De Almeida

(Mae hi'n)

BSc, MSc, PhD, FHEA

Uwch Ddarlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
DeAlmeidaA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88529
Campuses
Adeilad Cochrane, Ystafell 5th floor, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YU

Trosolwyg

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan: www.craftyscientist.co.uk

Helo! Fy enw i yw Dr Andreia de Almeida ac rwy'n Biocemegydd sy'n addysgu Gwyddorau Biofeddygol yng Ngham I y rhaglen israddedig feddygol (MBBCh).

Mae gen i angerdd am aquaporins a'u rôl ym maes iechyd a chlefydau, a diddordeb arbennig (a byw) mewn iechyd atgenhedlu. Mae gen i lawer o wahanol ddiddordebau (academaidd ac fel arall), sy'n fy arwain i fod yn rhan o amrywiaeth o brosiectau gwahanol. Rwy'n credu bod Cyfathrebu Gwyddoniaeth yn hanfodol, nid yn unig i ddod â gwyddoniaeth i gynulleidfa gyffredinol ond wrth ddysgu gwyddoniaeth hefyd.

Cyhoeddiad

2023

2021

2019

2018

2017

2016

2014

2013

Erthyglau

Ymchwil

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan: www.craftyscientist.co.uk

Addysg Feddygol Ddigidol

Mae gen i ddiddordeb yn rôl ganolog cyfathrebu gwyddoniaeth a dulliau addysg ddigidol mewn addysg feddygol. Rwy'n rhan o e-labordy Addysg Ddigidol yr Ysgol Meddygaeth, a gynhelir gan yr HIVE (Amgylcheddau Dysgu Hybrid a Rhyngweithiol). Mae'r grŵp hwn yn ymroddedig i wthio ffiniau ymarfer addysgeg arloesol. Mae ein gweithgarwch ymchwil yn canolbwyntio ar ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n ysgogi rhagoriaeth addysgu. Yma, rwy'n canolbwyntio ar gynwysoldeb (yn enwedig o ran niwroamrywiaeth) ar gyfer staff a myfyrwyr o ran addysgu a sut i ddatblygu sgiliau addysgu ECRs.
Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn creadigrwydd mewn addysg feddygol, mewn gwahanol ffyrdd (crefftau, fideo, darlunio), ac iechyd meddwl myfyrwyr meddygol.

Cyhoeddiadau a amlygwyd:
Hassoulas, A., et al. Datblygu model personol, seiliedig ar dystiolaeth a chynhwysol (PEBIL) o ddysgu cyfunol: arolwg trawstoriadol Technolegau Addysg a Gwybodaeth(2023)
- (Cyn-brint ) Srinivasan, S., et al. Herio Arddulliau Addysgeg Addysgol: Cyfuno Dysgu Cyfunol gydag Addysgu Agos-cyfoedion ar gyfer Paratoi Arholiad Clinigol Strwythuredig Integredig (ISCE).

Aquaporins mewn datblygu canser

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar nodi rôl dŵr a glyserol trawsmembrane bach, o'r enw Aquaglyceroporins, mewn datblygu canser. Ar gyfer hyn, rwy'n defnyddio atalyddion hysbys yn hytrach na chelloedd sy'n newid yn enetig, er mwyn pennu eu swyddogaeth a'u heffeithiau pan fyddant yn cael eu rhwystro. Fy nod yw mapio swyddogaeth glycerol a hydrogen perocsid, trwy sianeli glycerol, mewn datblygu canser, mudo celloedd, gwahaniaethu a metaboledd.  Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y modd y mae swyddogaeth, mynegiant a lleoleiddio sianeli glyserol yn cael eu heffeithio gan amgylchedd y tiwmor a sut mae eu mynegiant, yn ei dro, yn effeithio ar gynnydd canser.
Ar hyn o bryd, rwy'n canolbwyntio ar ddeall patrymau Spatio-temporal mynegiant aquaglyceroporin mewn canser y prostad, o dan hypocsia a sut mae hyn yn cyfrannu at metastasis canser y prostad.

Cyhoeddiadau a amlygwyd:
- de Almeida, A., et al. Mae mynegiant Aquaglyceroporin-3 a lleoleiddio cellog yn cael ei fodiwleiddio'n wahaniaethol gan hypocsia mewn llinellau celloedd canser y prostad.  Celloedd(2020)
Wragg, D., et al. Dadorchuddio mecanweithiau aquaglyceroporin-3 dŵr a glyserol treiddio gan metadynameg, Chem.: Eur. J  (2019)

Cyffuriau sy'n seiliedig ar fetel fel asiantau gwrth-ganser

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn mecanwaith gweithredu cyffuriau sy'n seiliedig ar fetel, fel therapïau gwrth-ganser posibl. Yn fwy penodol, mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar gyffuriau sy'n seiliedig ar fetel gydag eiddo fflworoleuedd, y gellir eu defnyddio fel chwiliedydd neu olrhain, ar gyfer gwahanol swyddogaethau celloedd, yn ogystal â meddu ar eiddo gwrth-ganser.

Cyhoeddiadau a amlygwyd:
de Almeida, A. & Bonsignore, R.;  Cymhlethdodau sy'n seiliedig ar fetel fflwroleuol fel chwiliedydd canser. Bioinorg. & Med. Chem. Llythyrau, (2020)
Wragg, D., et al. Ar fecanwaith cyfansoddion aur / NHC sy'n rhwymo i DNA G-quadruplexes: metadynameg cyfunol a dulliau bioffisegol.  Angew. Chem. Int. Ed. Engl., (2018)

Crefftio fel offeryn addysgu ac fel offeryn i wella iechyd meddwl

Yn y prosiect hwn, mae gennym ddiddordeb mewn sut y gall gweithgareddau crefftio (y gellir eu amrywio o arlunio, crochenwaith, celfyddydau tecstilau, ymhlith eraill) gael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl unigolyn. Yn ogystal, mae gennym ddiddordeb mewn sut y gellir defnyddio crefft fel offeryn addysgu effeithiol.

Addysgu

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan: www.craftyscientist.co.uk

Rwy'n addysgu yng Ngham un y radd israddedig feddygol (MBBCh): Hwylusydd Dysgu Seiliedig ar Achosion (CBL), tiwtor Llwyfan ar gyfer Gwyddorau Clinigol (PCS), tiwtor Elfen a Ddewisir gan Fyfyrwyr (SSC). Rwyf hefyd yn Gymrawd (AFHEA) o AdvanceHE.

Addysgu eraill:

2021 - Adnoddau e-ddysgu ar gyfer y BSc rhyng-gyfrifedig mewn genomeg, ar dechnegau qPCR a blot y Gorllewin
2021 - Gweithdy "Creadigrwydd a'i le mewn Addysg Feddygol", a gyflwynir yng nghynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Caerdydd
2021 - Darlith "sianeli glycerol mewn canser", ar gyfer myfyrwyr israddedig Ffarmacoleg Meddygol
2021 - Hyfforddiant Hwylusydd Cyflawn ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Achos (CBL)
2021 - Cysgodi dau achos Dysgu Seiliedig ar Achosion (CBL) ar gyfer blwyddyn 1 MBBCh
2019 - Goruchwylio un myfyriwr prosiect MSc mewn labordy MSc mewn Bioleg Canser a Therapeutics, y mae ei waith yn cael ei gyflwyno ar hyn o bryd fel rhan o lawysgrif
2018 - Aseswr Gwaith Cwrs ar gyfer Tueddiadau mewn Darganfod Cyffuriau, o raglen MSc Cemeg Feddyginiaethol a Addysgir
2017 a 2018 - Arddangoswr labordy ar gyfer Bioleg Gemegol a Cyflwyniad i Gemeg Bywyd (blynyddoedd
1 & 2 o BSc)
2016 - 2018 - Goruchwylio dau fyfyriwr PhD yn ddyddiol, goruchwylio un prosiect labordy MChem, dau brosiect cyfrifiannol BSc Cemeg, un adolygiad llenyddiaeth a addysgir MSc mewn Cemeg Feddyginiaethol. Yn ogystal, rwyf wedi goruchwylio / hyfforddi nifer o ymwelwyr labordy (ôl-raddedigion).
2012 - 2016 - Goruchwylio pedwar prosiect ymchwil MSc o MSc mewn Fferylliaeth, Gwyddorau Meddygol a Fferyllol ac MSc TopMaster mewn Arloesi Cyffuriau Meddygol a Fferyllol, y rhan fwyaf yn arwain at gyhoeddiadau cyhoeddedig a adolygir gan gymheiriaid. Yn ogystal, goruchwyliais ddau BSc mewn prosiectau labordy Fferylliaeth a goruchwylio/hyfforddi sawl ymwelydd labordy (ôl-raddedigion).
2008/2009 - Tiwtora myfyrwyr iau a benodwyd gan Brifysgol mewn BSc Biocemeg
2007/2008 - tiwtora personol disgyblion a grwpiau unigol (blynyddoedd 5-10) yn y Gwyddorau Naturiol, Mathemateg a Phortiwgaleg

Bywgraffiad

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan: www.craftyscientist.co.uk

Graddiais ym Mhortiwgal (lle rwy'n dod), gyda BSc ac MSc mewn Biocemeg yn Universidade NOVA de Lisboa. Fe wnes i sawl interniaeth yn ystod fy astudiaethau, lle roeddwn i'n gweithio mewn bioleg foleciwlaidd, modelu mathemategol, microbioleg, a bioffiseg. Ar ôl hynny, symudais i'r Iseldiroedd, lle dyfarnwyd fy PhD i mi ym mis Ebrill 2016. Roedd fy ngwaith doethurol yn canolbwyntio ar metallodrugs fel modulatyddion protein, yn enwedig cyfansoddion sy'n seiliedig ar fetel ag asiantau gwrth-ganser posibl ac atalyddion aquaporin. Yna symudais i Gaerdydd, gan weithio fel cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol yn yr Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd.
Yn 2018, dyfarnwyd Cymrodoriaeth ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome i mi ymchwilio i rôl sianeli glycerol mewn dilyniant canser. Ymunais â'r Grŵp Micro-amgylchedd Meinwe yn yr Is-adran Canser a Geneteg, Prifysgol Caerdydd, ar gyfer y rôl hon. Cefais fy mhenodi, yn 2021, yn Ddarlithydd mewn Gwyddorau Biofeddygol yn y Ganolfan Addysg Feddygol, Prifysgol Caerdydd, ac wedyn fel Uwch-ddarlithydd yn 2023. Yma, rwy'n addysgu Cam I y radd israddedig feddygol (MBBCh) yn bennaf ac yn cymryd rhan mewn amrywiol brosiectau ymchwil mewn 
ymchwil canser ac Addysg Feddygol.

Rwyf wrth fy modd yn cyfathrebu, darlunio gwyddoniaeth, a deall sut y gallwn gyfleu ein gwaith yn well i unrhyw gynulleidfa. Rwyf wedi ennill gwobr Arweinyddiaeth mewn Ymgysylltu â'r Cyhoedd ac Allgymorth 2021 gan y Gymdeithas Frenhinol Bioleg. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn e-ddysgu mewn addysg feddygol a chreu adnoddau gafaelgar i helpu i addysgu'r genhedlaeth nesaf o glinigwyr a gwyddonwyr. Mae fy niddordebau eraill mewn addysg feddygol yn cynnwys iechyd meddwl, crefftau/creadigrwydd mewn addysg, a chynwysoldeb.

Rwy'n aml yn defnyddio Twitter i rannu fy nhaith anffrwythlondeb a fy ADHD (heb ddiagnosis) a chodi ymwybyddiaeth am bynciau rwy'n angerddol amdanynt. Mae gen i filiwn o hobïau, ond rwy'n treulio'r rhan fwyaf o'm hamser hamdden yn dawnsio, yn gwneud fy nillad fy hun, neu'n tynnu lluniau o bethau o'm cwmpas.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Cyllid fel Prif Ymchwilydd

 • 2021 - Grant Arloesi i Bawb Ymgysylltu â'r Cyhoedd Cyllid Arloesi Ymchwil Cymru (RWIF) (£7.4k)
 • 2019 -  Gwobr Prawf Cysyniad Ymgysylltu â'r Cyhoedd Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF (£7.2k)
 • 2018 -  Cymrodoriaeth ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome (£75k)
 • 2018 -  Cymrodoriaeth Cymrodyr Uchelgeisiol fel rhan o fenter Arweinwyr y Dyfodol mewn Ymchwil Canser (FLiCR) (£5000)

Cyllid fel Cyd-Ymchwilydd

 • 2019 -  Cyd-ymchwilydd yn Grant Cychwynnol GW4 (GW4 NanoMedicine) (£14k)
 • 2018 -  Cyd-Ymchwilydd mewn prosiect a ddyfarnwyd gan y Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg (FCT), Portiwgal (220k €)

Grantiau a gwobrau teithio

 • 2021 - Arweinyddiaeth mewn Ymgysylltu â'r Cyhoedd ac Allgymorth, Cymdeithas Frenhinol Bioleg (Cyswllt)
 • 2018 -  Cyflwyniad Poster Gorau yn Offer Cemegol ar gyfer Systemau Bioleg III (Cynhadledd RSC), Llundain, y DU
 • 2018 - Cyflwyniad llafar gorau yn EUROBIC14 (Cynhadledd Cemeg Anorganig Biolegol Ewropeaidd), Birmingham, y DU
 • 2018 - Grant Teithio RSC (is-adran rhyngwyneb Cemeg-Bioleg), i fynychu cynhadledd Ymchwil Gordon ym mis Mehefin 2018 (£400)
 • 2017 - Cyfranogwr dethol ar gyfer y67fed Cyfarfod Llawryfog Nobel Lindau blynyddol (5000 €)
 • 2014 - Cymrodoriaeth Cenhadaeth Gwyddonol Tymor Byr (STSM) yng Nghwmpas Gweithredu COST CM1106 "Dulliau Cemegol o Dargedu Ymwrthedd Cyffuriau mewn Bôn-gelloedd Canser" (1800 €)
 • 2013 - Cymrodoriaeth Cenhadaeth Gwyddonol Tymor Byr (STSM) yng Nghwmpas Gweithredu COST CM0902 "Trawsleoli ïonau metelaidd ar draws y biobilen a'u tynged ar ôl eu derbyn" (1800 €)
 • 2012 - Cyflwynydd Gorau, Diwrnod Fferylliaeth Sefydliad Fferylliaeth Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Yr Iseldiroedd

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Gymdeithas Biocemegol
 • Aelod o'r Gymdeithas Ryngwladol er Hyrwyddo Cytometreg (ISAC)
 • Aelod o Ffederasiwn Cymdeithasau Biocemegol Ewrop (FEBS)
 • Llysgennad ac Aelod o'r Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Canser (EACR)
 • Cymdeithas Ymchwil Canser Portiwgal (ASPIC)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2020 - presennol -  Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol (British Lung Foundation), Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2018 - 2020 -  Cymrawd ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2016 - 2018 -  Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol, Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd
 • 2012 - 2016 - Ymgeisydd PhD, Sefydliad Fferylliaeth Groningen, Prifysgol Groningen, Yr Iseldiroedd

Pwyllgorau ac adolygu

 • Mehefin 2021 - Presennol - Teulu Prifysgol Caerdydd yn gadael gwelliannau - arweinydd anffrwythlondeb
 • Mawrth 2021 - Presennol - Cadeirydd pwyllgor DCG NeRD
 • 2020 - 2021 - Aelod o bwyllgor DCG NeRD: pwyllgor o'r Is-adran Canser a Geneteg, a gynhelir gan ECRs, sy'n ymroddedig i hyfforddi a datblygu cyd-ECRs ar draws yr adran
 • 2017 - 2018 - Aelod o bwyllgor Athena Swan, Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd

- Adolygydd Cyfathrebu Cemegol (1), ChemMedChem (1), Cemeg - Cyfnodolyn Ewropeaidd (1), International Journal of Molecular Sciences (6), Asidau Amino (1), Celloedd (3), Moleciwlau (2), Inorganica Chimica Acta (1)

- Adolygydd grant ar gyfer Sefydliad Ymchwil Feddygol Auckland, BBSRC, ac Asiantaeth Ymchwil a Datblygu Slofacia

Ymgysylltu

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan: www.craftyscientist.co.uk.

Rwy'n angerddol iawn am Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cyfathrebu Gwyddoniaeth ac Allgymorth a dyfarnwyd gwobr Arweinyddiaeth y Gymdeithas Frenhinol Bioleg mewn Ymgysylltu â'r Cyhoedd ac Allgymorth yn 2021. Gallwch ddarllen mwy amdano yma. Os hoffech wrando arna i, siarad am fy nhaith ymgysylltu â'r cyhoedd, a gwrando ar Elizabeth Mills, enillydd y categori Ymchwilydd Newydd, gallwch wylio'r fideo ar YouTube.

Rhestrir rhai o fy mhrosiectau isod, a gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth ac adnoddau ar fy ngwefan, y gallwch eu cyrchu trwy ddilyn y LINK hwn.

Pwythau Gwyddoniaeth - Cyfathrebu Gwyddoniaeth trwy Ffasiwn (Gwefan)

Ariannwyd y prosiect hwn i ddechrau gan Gronfa Cymorth Strategol Sefydliadol Ymddiriedolaeth Wellcome fel Prosiect Ymgysylltu â'r Cyhoedd prawf-o'r gysyniad. Yma, rydym yn dod ag ymchwil canser i gymunedau difreintiedig, drwy ymgysylltu â disgyblion Tecstil (blynyddoedd 9/10), gyda'r nod o gynyddu ymwybyddiaeth ar gyfer sgrinio ac atal canser. Mae'r prosiect hefyd yn canolbwyntio ar ffasiwn gynaliadwy, gan fod hyn yn cyfrannu'n sylweddol at ffactorau economaidd-gymdeithasol ac iechyd yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ddod â'r prosiect hwn i gymunedau eraill ar ffurf ddigidol.

Yn 2020, oherwydd pandemig COVID-19 a chyfyngiadau parhaus, bu'n rhaid i lawer o fyfyrwyr israddedig hunan-ynysu a byw ar eu pennau eu hunain, peidio â mynychu dosbarthiadau corfforol a gallu cysylltu â chydweithwyr newydd, ac yn aml mewn dinas newydd, wedi cael effeithiau negyddol cryf ar eu hiechyd meddwl. Er mwyn goresgyn / gwanhau effeithiau ynysu, ac ysgogi creadigrwydd, gwnaethom ganghennog Pwythau Gwyddoniaeth i gynnwys anfon pecynnau brodwaith at fyfyrwyr meddygol. Ein nod yw ysgogi diddordeb ac ymgysylltiad myfyrwyr meddygol israddedig â gwyddoniaeth yn ystod eu hastudiaethau. Serch hynny, prif nod y prosiect hwn yw helpu i wella iechyd meddwl myfyrwyr israddedig meddygol yn ystod cyfnodau ynysig, trwy roi cyfle creadigol iddynt ryngweithio â gwyddonwyr.

EVee - Mae'r Vesicle Allgellol 3D (Gwefan)

Mae fesiglau allgellog (EVs) yn ronynnau bach sy'n cael eu rhyddhau'n naturiol o gelloedd. Mae eu maint yn amrywio, ond mae'r rhan fwyaf o EVs fel arfer o dan 200 nm, tua 2000x yn llai na chell ddynol! Gallant gael llawer o swyddogaethau, gan gynnwys trosglwyddo negeseuon rhwng gwahanol gelloedd. Rydym wedi datblygu model 3D sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim ar ein gwefan a gellir ei argraffu ar unrhyw argraffydd 3D. Ein nod yw defnyddio'r model hwn ar gyfer gweithgareddau addysgu ac ymgysylltu ledled y byd a datblygu deunyddiau cysylltiedig (llyfrynnau) ar gyfer cynulleidfaoedd lleyg a lleyg. Gellir lawrlwytho'r deunyddiau hyn o'n gwefan a'n nod yw eu cynnig mewn amrywiaeth o ieithoedd yn y dyfodol agos. Mae'r prosiect wedi derbyn cyllid i ehangu a datblygu adnoddau digidol mewn partneriaeth ag ysgolion lleol.

Cydlynydd Gwyddonydd Brodorol yr Iaith Portiwgaleg yng Nghymru

Trefnu gweithdai gwyddoniaeth yn Portuguese, i hyrwyddo gwyddoniaeth ac iaith dysgu integredig ar gyfer plant mudol neu ail genhedlaeth Portiwgaleg eu hiaith.