Ewch i’r prif gynnwys
Elaine Dunlop BSc (Hons) PhD FHEA

Dr Elaine Dunlop

BSc (Hons) PhD FHEA

Darlithydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
DunlopEA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87785
Campuses
Adeilad Geneteg Canser, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

'Gweithio tuag at therapïau wedi'u teilwra ar gyfer clefydau a chanser etifeddol'

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar yr amodau etifeddol, Tuberous Sclerosis Complex (TSC) a syndrom Birt-Hogg-Dubé (BHD) lle mae cleifion yn cael eu rhagflaenu i ddatblygu cystiau a thiwmorau. Rwy'n anelu at ddeall beth sy'n camweithio yn y celloedd hyn ar lefel foleciwlaidd, gyda'r nod o nodi gwendidau y gellid eu targedu'n benodol gan therapïau. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn cyfathrebu rhynggellog a'r microamgylchedd, gan archwilio sut y gall yr agweddau hyn ar fioleg tiwmor gefnogi twf tiwmor. Gan fod croesiad rhwng y llwybrau twf newidiol a welwyd yn y clefydau genetig hyn a'r llwybrau sydd ar fai o ran canser ysbeidiol, gallai'r triniaethau hyn yn y dyfodol hefyd fod yn effeithiol i'r gymuned ganser ehangach. Felly, trwy ddealltwriaeth well o brosesau clefydau, gallwn weithio tuag at ymestyn cleifion ar sail geneteg eu clefyd a'u trin â therapïau sydd wedi'u teilwra'n briodol.

Safleoedd Rhwydwaith Proffesiynol

 • ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Elaine_Dunlop
 • Tafarnau: https://publons.com/researcher/1555538/elaine-a-dunlop
 • ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-9209-7561

Cyhoeddiad

2023

2021

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

Erthyglau

Ymchwil

Trosolwg ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y llwybrau signalau sy'n sail i glefydau genetig a chanser. Mae llawer o'm gwaith yn canolbwyntio ar y targed mamalaidd o lwybr signalau cymhleth 1 (mTORC1) cymhleth rapamycin sy'n rheoli twf celloedd, ac sy'n cael ei amharu mewn nifer o syndromau dadleoli tiwmorau genetig, fel Tuberous Sclerosis Complex (TSC) a Syndrom Birt-Hogg-Dubé (BHD), yn ogystal ag mewn canser sporadig. Mae fy niddordebau ymchwil i gyd yn gysylltiedig â mecanweithiau signalau sy'n ysgogwyr canser, gan gynnwys prosesau fel awtophagy, metastasis a chyfathrebu cell-i-gell. Yn ddiweddar, rwyf wedi ehangu fy ymchwil i archwilio cyfraniad y micro-amgylchedd i glefyd genetig ac rwy'n archwilio biofarcwyr rhagfynegol posibl clefydau.

Nod cyffredinol fy ymchwil yw cael dealltwriaeth ddigonol o'r diffygion sy'n sail i TSC a BHD i nodi llwybrau y gellid eu targedu i ddod â budd therapiwtig i gleifion. Oherwydd y croesiad rhwng y llwybrau signalau newidiol a welir yn TSC, BHD a chanser, cwmpas ehangach fy ymchwil yn y dyfodol yw penderfynu a yw'r therapïau hyn hefyd yn effeithiol ar ganserau ysbeidiol haenedig. Rwy'n gweithio'n agos gyda thîm ymchwil ehangach TSC yng Nghaerdydd, sy'n cynnwys clinigwyr a genetegwyr i ddod o hyd i fecanweithiau cellog y gellir eu defnyddio ar gyfer therapi posibl. Mae gen i hefyd gydweithrediadau cryf gyda Grŵp Micro-amgylchedd Meinwe Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, gan gefnogi prosiectau fesigl allgellog.

Cyfraniad Gwyddonol

 • Rôl fesiglau allgellog a'r micro-amgylchedd yn TSC. Mae fy ngwaith diweddar wedi archwilio cyfansoddiad a swyddogaeth fesiglau allgellog a ryddhawyd gan gelloedd TSC. Mae hyn wedi datgelu bod fesiglau plasma gwaed yn cynnwys biofarcwyr posibl ar gyfer TSC ac y gall signalau rhynggellog trwy fesiglau allgellog fodiwleiddio celloedd y microamgylchedd.
 • Targedu therapiwtig celloedd sy'n cael eu gyrru gan mTORC1.Rwyf wedi defnyddio gwybodaeth am y pwyntiau straen yng nghelloedd diffygiol TSC i nodi targedau therapiwtig posibl. Rydym wedi archwilio'r defnydd o asiantau cemegol ac ail-leoli cyffuriau a gymeradwywyd gan FDA er mwyn cymell marwolaeth celloedd mewn celloedd diffygiol TSC. Gwnaethom ddarganfod y gallai cyfuniad o nelfinavir a bortezomib ladd llinellau celloedd diffygiol TSC2 yn vitro yn ddetholus ac yn lleihau cyfaint tiwmor in vivo, gan nodi y gallai targedu straen reticulum endoplasmig ar y cyd ag ataliad proteasomal fod yn strategaeth hyfyw i drin cleifion TS. Roedd y cyfuniad hefyd yn effeithiol mewn llinellau celloedd canser achlysurol gyda gorfywiogrwydd mTORC1, gan nodi cymwysiadau ehangach posibl.
 • Archwilio mecanweithiau signalau cellog mTORC1 .Mae fy ymchwil wedi nodweddu'r rhyngweithio rhwng y gwahanol broteinau sy'n gysylltiedig â mTORC1 yn well a ni oedd y cyntaf i nodi dolen adborth newydd gan ganiatáu i'r kinase ULK1 sy'n ymwneud ag awtophagy ddiffodd signalau mTORC1 trwy ddigwyddiadau ffosfforyleiddio penodol. Yn ogystal, mae dau gyhoeddiad cydweithredol wedi dadansoddi rôl proteinau TSC yn y peroxisome a dylanwad arginin ar echel signalau TSC2-Rdi. Mae'r gwaith hwn wedi gwella ein dealltwriaeth o'r rhwydwaith signalau mTORC1 y gwyddys ei fod yn cael ei reoleiddio mewn llawer o glefydau dynol.
 • Deall Syndrom Birt-Hogg-Dubé (BHD). Nid yw swyddogaeth gellog y protein atal tiwmor, folliculin (FLCN), sy'n gyfrifol am syndrom BHD wedi'i nodweddu'n dda. Yn ystod fy Nghymrodoriaeth Ymddiriedolaeth Myrovlytis, datgelais lwybrau homeostatig wedi'u newid mewn celloedd diffygiol FLCN, gan gynnwys gweithio gyda chydweithwyr i ddangos bod FLCN yn chwarae rhan mewn signalau AMPK, gan arwain at biogenesis mitochondrial, cynhyrchu mwy o ROS a throsiad tuag at ailraglennu metabolig Warburg. Yn ogystal, darganfyddais fod FLCN yn angenrheidiol ar gyfer autophagy sylfaenol effeithlon, yn rhyngweithio â dwy elfen allweddol o'r peiriannau autophagy ac mae'n swbstrad newydd o ULK1. Fe wnaethom hefyd gadarnhau diffygion autophagy mewn samplau tiwmor gan gleifion BHD. Mae'r gwaith hwn wedi helpu i egluro swyddogaeth FLCN a rhoi cipolwg ar y newidiadau homeostatig yng nghelloedd cleifion BHD.

Addysgu

Fi yw'r arweinydd llwybr ar gyfer y BSc rhynglywodraethol mewn Meddygaeth Genomeg. Mae croeso i fyfyrwyr sydd â diddordeb gysylltu â mi am fwy o wybodaeth am y cwrs.

Yn y cwrs Meddygaeth Genomeg, rwyf hefyd:

 • Arweinydd modiwl ar gyfer Hanfodion Geneteg a Genomeg
 • Cydlynydd prosiect ar gyfer prosiectau ymchwil Meddygaeth Genomig

Rwy'n cyfrannu at ddarpariaeth cwricwlwm israddedig MBBCh C21 trwy:

 • Blwyddyn 1 – Elfen a ddewisir gan fyfyrwyr, Adolygiad Llenyddiaeth
 • Blwyddyn 2 – Hwylusydd Dysgu Seiliedig ar Achos
 • Blwyddyn 2 - Myfyriwr Dethol Elfen
 • Blwyddyn 4 - Goruchwyliwr prosiect Cydran a Ddewisir gan Fyfyrwyr

Rwyf hefyd yn cyfrannu at Ffarmacoleg Feddygol a Rhaglenni BSc rhyng-gyfrifedig eraill

 • Modiwl Geneteg Moleciwlaidd a Bioleg Cell
 • Dadansoddiad beirniadol a modiwl Dulliau Gwyddonol
 • Goruchwyliwr Ymchwil i Brosiectau Intercalated yn y labordy

Rwy'n diwtor personol i fyfyrwyr MBBCh a BSc Meddygaeth Genomeg.

Rwy'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Rwy'n Llysgennad STEM, yn cyfrannu at weithgareddau allgymorth sy'n cynnwys plant ysgol a grwpiau cleifion. Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiad 'Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw' yr Ysgol Meddygaeth a'r Her Gwyddorau Bywyd.

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

2019 FHEA - Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

2006 PhD (Canolfan Ymchwil Canser a Bioleg Celloedd) Prifysgol y Frenhines, Belfast

2003 BSc (Anrh) Biocemeg, Dosbarth Cyntaf, Prifysgol y Frenhines, Belfast

Dyfarnwyd Gwobr Tim Bramley (myfyriwr Biocemeg Uchaf, 2003) ac Ysgoloriaeth John Sinclair Porter (2001)

Trosolwg Gyrfa

 • Ionawr 2019 – Darlithydd presennol     , Is-adran Canser a Geneteg/Canolfan Addysg Feddygol,                                             Prifysgol Caerdydd
 • Jul 2015 – Jan 2019    Cymrawd Ymchwil , Is-adran Canser a Geneteg, Prifysgol Caerdydd
 • Mawrth 2013 – Gorff 2015   Cydymaith Ymchwil , Sefydliad Canser a Geneteg, Prifysgol Caerdydd
 • Ionawr 2011 – Chwef 2013  Cymrawd Ymchwil Ymddiriedolaeth Myrovlytis , Sefydliad Canser a Geneteg, Prifysgol Caerdydd                                     
 • Mai 2007 – Rhag 2010 Cydymaith Ymchwil , Sefydliad Geneteg Feddygol, Prifysgol Caerdydd
 • Hydref 2006 – Ebr 2007   Ysgolhaig Ymchwil Arbennig, Haematoleg Ymchwil , Prifysgol y Frenhines,                                      Belfast

Aelodaethau proffesiynol

2016                  Welsh Crucible Participant

2016                  Member of the European Association for Cancer Research

2014 - present    Associate Fellow of the Higher Education Academy

Pwyllgorau ac adolygu

 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, PeerJ
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, Cancers
 • Adolygydd ar gyfer cyfnodolion gan gynnwys Autophagy, British Journal of Cancer, Scientific Reports, yn ogystal â nifer o gyfnodolion MDPI.

Ymgysylltu

Gweithgareddau allgymorth

Fy rhan gyntaf mewn ymgysylltu â'r cyhoedd oedd drwy gynllun Ymchwilwyr mewn Ysgolion Beacon yn 2010, gan gynnal gweithdai Geneteg yn Ysgol Uwchradd Duffryn, Casnewydd. Yn dilyn hyn, deuthum yn Llysgennad STEM, ac rwyf wedi ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau yn rheolaidd ers hynny.

Rwyf wedi cyfrannu at weithgareddau allgymorth a drefnir gan eraill ar gyfer plant ysgol, megis 'Her Gwyddorau Bywyd' yr Ysgol Meddygaeth a digwyddiadau 'Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw'. Rwyf hefyd wedi cydweithio ag athrawon i gyflwyno digwyddiadau pwrpasol, megis profiad PCR/gel electrofforesis a sgyrsiau gyrfaoedd.

Rwyf wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau ar gyfer y cyhoedd, gan gynnwys digwyddiad 'Sut ydym ni'n datblygu cyffuriau canser newydd?' Canolfan Ymchwil Canser Cymru yn 2017 a 'Pheint o Wyddoniaeth' yng Nghaerdydd yn 2019. Rwyf hefyd wedi siarad am fy ymchwil i grwpiau cleifion, megis yn Big Day 2018 Cymdeithas Sglerosis Tuberous a Diwrnod Gwybodaeth Gymraeg TSA 2019 a 2020.