Ewch i’r prif gynnwys
Deborah Edwards  Bsc (Hons), MPhil PhD

Deborah Edwards

Bsc (Hons), MPhil PhD

Uwch Gymrawd Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n uwch gymrawd ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ac yn Gyd-gyfarwyddwr Canolfan Gofal Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru, Canolfan Ragoriaeth  JBI https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/wales-centre-for-evidence-based-care

Ym mis Ebrill 2023, ynghyd â phum canolfan arall ledled Cymru, cafodd Canolfan Gofal Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru ei chontractio gan Ganolfan Dystiolaeth Iechyd a Gofal Cymru https://researchwalesevidencecentre.co.uk/ i ddarparu cynnyrch synthesis tystiolaeth sy'n ateb cwestiynau â blaenoriaeth ar gyfer polisi ac ymarfer yng Nghymru. Mae Canolfan Dystiolaeth Iechyd a Gofal Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid sy'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru, i ddeall effaith y pandemig ar y systemau darparu iechyd a gofal yng Nghymru, blaenoriaethu cwestiynau sy'n atebol o'r dystiolaeth ymchwil, a sicrhau bod y dystiolaeth orau sydd ar gael, gyfoes a pherthnasol ar gael yn rhwydd i lywio eu penderfyniadau. 

Mae gen i ddiddordeb mewn anghydraddoldebau gofal iechyd ar draws grwpiau agored i niwed ac roedd fy PhD yn canolbwyntio ar fynd i'r afael ag anghenion poblogaeth fregus mewn gofal iechyd. Tynnais dystiolaeth o bum adolygiad systematig o ddulliau cymysg i archwilio sut y gellir lleihau anghydraddoldebau gofal iechyd yn y boblogaeth hon. Ymhlith y pynciau sydd o ddiddordeb cyfredol mae mynediad at wasanaethau canser a phrofiadau o ofal canser i oedolion ag anabledd corfforol, gofal ymataliaeth i bobl sy'n byw gyda dementia,  gofal diwedd oes i bobl ag afiechyd meddwl difrifol ac ymatebion argyfwng i blant a phobl ifanc.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

Diddordebau ymchwil
 
 • Synthesis tystiolaeth ar gyfer grwpiau bregus mewn gofal iechyd

Arbenigedd methodolegol a phenodiadau golygyddol

 • Golygydd Cyswllt ar gyfer JBI Evidence Synthesis
 • Ymgynghorydd adolygu systematig ar gyfer y Celfyddydau a'r Health Journal.
 • Aelod o grŵp Methodoleg Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.
 • Aelod o Banel Cynghori Tacsonomeg Synthesis Tystiolaeth JBI (Grŵp rhyngwladol dan arweiniad JBI Collaboration, Prifysgol Adelaide, Awstralia).
 • Aelod o grŵp Dulliau Tystiolaeth Testunol JBI sy'n cyfrannu at ddatblygiad rhyngwladol y methodolegau hyn (Grŵp rhyngwladol dan arweiniad Cydweithrediad JBI, Prifysgol Adelaide, Awstralia). . .
 • Adolygydd ar gyfer archwaeth, BMJ Open, Gwyddorau Cymdeithasol Cogent, International Journal of Nursing Studies, International Journal of Nursing Older People, Journal of Clinical Nursing, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, BMC Systematic Reviews. 

comisiynau CBSW

Rwyf wedi bod yn brif ymchwilydd ar nifer o brosiectau synthesis tystiolaeth, a gomisiynwyd gan sefydliadau gan gynnwys GIG Lloegr, Sefydliad Canser Ewrop, Canolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Datblygu Bydwreigiaeth, Coleg Brenhinol Midwivies, Cynghrair James Lind, Llywodraeth Cymru, ac Ysgolion Peirianneg a Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ein rhaglen waith bresennol gyda Chanolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

https://researchwalesevidencecentre.co.uk/

 

Addysgu

I teach research methodology and statistics across a number on postgraduate courses.

Bywgraffiad

Hanes gwaith

Awst 2023 - presennol

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd

Uwch Gymrawd Ymchwil

2021-Gorffennaf 2023

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd

Cymrawd Ymchwil

2003-2021

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd

Cydymaith Ymchwil

1999-2003

Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth,  Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru

Cynorthwy-ydd Ymchwil

1996-1998

Adran Meddygaeth Gymdeithasol. Prifysgol Bryste

Cydymaith Ymchwil

1994- 1996

Adran Llawfeddygaeth y Llafar, Meddygaeth a Phatholeg, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Profiad ymchwil

Pa ymyriadau sy'n gwella'r nifer sy'n derbyn brechiadau HPV a'u bwriad mewn plant, pobl ifanc ac oedolion ifanc? Adolygiad ymbarél.

Technolegau a ddefnyddir i hwyluso adsefydlu o bell oedolion â datgyflyru, cyflyrau cyhyrysgerbydol, strôc, neu anaf trawmatig i'r ymennydd. Adolygiad ymbarél

Ymatebion argyfwng i blant a phobl ifanc: synthesis tystiolaeth o effeithiolrwydd, profiadau a threfniadaeth gwasanaethau (CAMH-Crisis).

Gofal diwedd oes i bobl â phroblemau iechyd meddwl cyn-fodolaeth, difrifol: synthesis tystiolaeth (astudiaeth MENLOC).

Canfyddiadau dynion o effaith canlyniadau corfforol prostatectomi radical ar ansawdd eu bywyd: adolygiad systematig ansoddol.

Rhwystrau a hwyluswyr mynediad at, gwasanaethau canser a phrofiadau o ofal canser i oedolion ag anabledd corfforol. Adolygiad systematig o ddulliau cymysg.

Deall ymataliaeth mewn lleoliadau acíwt ar gyfer pobl â dementia: codi ymwybyddiaeth a gwella gofal.

Cymorth yn ystod amser bwyd mewn ysbytai ac unedau adsefydlu ar gyfer oedolion hŷn o safbwynt cleifion, teuluoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Prosiect RISC. Synthesis tystiolaeth o adnabod, asesu a rheoli risg ar gyfer pobl ifanc gan ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc cleifion mewnol haen 4 (CAMHS)

Y 'Prosiect Epig': Datblygu a gwerthuso ymyrraeth sy'n canolbwyntio ar blant ar gyfer rheoli meddygaeth diabetes gan ddefnyddio dulliau cymysg a Threial Rheoledig Aml-ganolfan

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Gofal ar sail Tystiolaeth Cymru - Ionawr 2022 i gyflwyno
 • Uwch Aelod Craidd Canolfan Gofal sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru - Ionawr 2020 i Ionawr 2022

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Ansawdd gofal iechyd ar bwynt gofal - cynhyrchu, synthesis a throsglwyddo tystiolaeth: Ystafell Ateb JBI gLOCAL, Ar-lein 3 Mehefin 2024. Gweithgaredd cydweithredol rhwng Canolfan Ymchwil Nyrsio Rwmania a Chanolfan Gofal Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru
  • Sesiwn 2. Sicrhau ansawdd trwy synthesis tystiolaeth - Astudiaeth achos o gynhyrchu, synthesis a throsglwyddo tystiolaeth
  • Sesiwn 3. O'r beichiogi i gyfieithu - Diffinio'r cwestiwn, penderfynu ar y dull, cynnal yr adolygiad

 

 • Trosolwg o dystiolaeth yr adolygiad rhyngwladol ar ffactorau sy'n effeithio ar wydnwch mewn nyrsys a bydwragedd. Cynhadledd Flynyddol OAMGMAMR, Bucharest Branch, Bucharest, Romania. Mai 22ain i 23ain Mai, 2024

 

 • Edwards, D. Rapin, J., Parisod, H., McArthur, A. Ford gron: JBI cyfraniad model i EBH cynaliadwy: Sut mae EBH yn hysbysu'r rhanddeiliaid, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau, a'r sefydliadau llywodraethol? JBI 2024 Symposiwm Ewropeaidd, Ysgol Gwyddorau Iechyd Lausanne / HESAV (CANOLFAN RAGORIAETH JBI ORAU, Y Swistir), Ebrill 16th, 2024.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Cyswllt ac aelod o fwrdd golygyddol JBI Evidence Synthesis: Chwefror 2022 i gyflwyno
 • Adolygiad systematig ymgynghorydd golygyddol ar gyfer Arts and Health Journal: Chwefror 2022 i gyflwyno
 • JBI Tystiolaeth Synthesis Aelod Panel Cynghori Tacsonomeg: Chwefror 2022 i gyflwyno 
 • Aelod gwahoddedig Grŵp Dulliau Tystiolaeth Testunol JBI: Chwefror 2021 i gyflwyno

 

 

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of

 • Evidence synthesis
 • Healthcare inequalities
 • Vulnerability 

Goruchwyliaeth gyfredol

Bethan Thomas

Bethan Thomas

Tiwtor Graddedig

Prosiectau'r gorffennol

Cyd-oruchwyliwr

 • Dechreuodd Madeline Boots (Darlithydd, myfyriwr PhD - rhan-amser, ym mis Medi 2021), gan ddarparu arbenigedd methodolegol ar gyfer elfen adolygu cwmpasu. Teitl traethawd ymchwil -  Sefydlu cod gwirfoddol consensws ar gyfer cyflwyno hyrwyddo gweithgarwch corfforol a hwyluso newid ymddygiad: Pontio'r bwlch o ofal iechyd i ddarparwyr gweithgarwch corfforol. 


   

 

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Adolygiadau systematig
 • Anghydraddoldebau Iechyd
 • Dulliau adolygu cyflym
 • Methodoleg adolygu systematig
 • Grwpiau bregus mewn gofal iechyd