Ewch i’r prif gynnwys
Martin Elliott   DipSW PhD

Dr Martin Elliott

DipSW PhD

Uwch Gymrawd Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
ElliottMC1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76326
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd yr wyf yn:

Prif Ymchwilydd ar gyfer astudiaeth a ariennir gan NIHR, sy'n edrych ar gofrestru'r gweithlu gofal plant preswyl. 

Cyd-ymchwilydd ar astudiaeth a ariennir gan NIHR, sy'n archwilio gwasanaethau argyfwng iechyd meddwl i blant a phobl ifanc hyd at 25 mlynedd yng Nghymru a Lloegr. 

Ymgynghorydd Datblygu Ymchwil ar gyfer Cyfadran Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys plant sy'n 'derbyn gofal' gan y wladwriaeth; pobl ifanc mewn llety diogel; plant ar gyrion gofal;  tlodi ac anghydraddoldebau cymdeithasol; Gwasanaethau a chanlyniadau i blant a phobl ifanc anabl

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Monograffau

Ymchwil

Cyllid allanol

2023 Zhang, ML. (PI), Elliott, M., Griffith, G. Asesiad gwerthuso o Sure Start (Gogledd Iwerddon) a Dechrau'n Deg gan ddefnyddio data gweinyddol ac arbrofion sy'n digwydd yn naturiol

2022 - 2025. Hannigan, B.(cyd-PI), Bennett, C. (Cyd-PI), Jones, A., Elliott, M., Pryjmachuk, S., Evans, N., Elliott, M., Fraser, C., Hails, E. a McMillan, I. CAMH-Crisis2: Gofal Argyfwng i Blant a Phobl Ifanc â Phroblemau Iechyd Meddwl: Mapio Cenedlaethol, Modelau Cyflenwi, Cynaliadwyedd a Phrofiad. (NIHR, £811,060)

2022 - 2024. Elliott, M. (PI), Rees, A., Manthorpe, G., Baginsky, M., Robling, M., Playle, R. Effaith rheoleiddio a chofrestru ar y gweithlu gofal preswyl i blant: cymharu Cymru a Lloegr (Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd a Gofal £496,507)

2020 - 2023. Forrester, D.(PI) ac Elliott, M. Research capacity building programme (Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru £137,602). Roedd rhaglen o weithgareddau a fydd yn cynyddu gallu ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru yn canolbwyntio ar dri chyfnod allweddol sy'n mynd ag ymarferydd trwy astudio PhD, ymchwil ôl-ddoethurol/penodiad academaidd cyntaf, ac yna arweinyddiaeth ymchwil. Bwriad y rhaglen yw cefnogi a datblygu mwy: 1. ceisiadau PhD o ansawdd uchel 2. Ceisiadau llwyddiannus am grantiau cyntaf 3. Arweinwyr ymchwil y dyfodol (https://www.youtube.com/watch?v=D6NCiYC9p38).

2018 - 2020. Elliott, M.(PI), Scourfield, J. a Morris, K. Anghydraddoldebau Lles Plant yng Nghymru: ymarfer ac atal. (Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, £208,961) Prif amcan yr astudiaeth hon yw archwilio a disgrifio'r berthynas rhwng tlodi ac anghydraddoldeb cymdeithasol, ymarfer gwaith cymdeithasol a gwneud penderfyniadau, ac ymyriadau lles plant, fel plant yn 'derbyn gofal' neu eu rhoi ar y gofrestr amddiffyn plant.

2018 - 2019. Williams, A. (PI), Elliott, M., Evans, R., Lyttleton-Smith, J., Young, H. and Long, S. Pobl ifanc mewn llety diogel yng Nghymru (Gofal Cymdeithasol Cymru, £100,000) Bu'r prosiect hwn yn archwilio profiadau pobl ifanc o Gymru sydd wedi treulio amser mewn Cartrefi Plant Diogel ar sail lles. Gweithiodd y prosiect ansoddol hwn gyda rhai o'r bobl ifanc mwyaf agored i niwed yng Nghymru, a nododd nifer o feysydd lle mae angen newid polisi i sicrhau ein bod yn cefnogi pobl ifanc ar lefelau uchel o risg yn effeithiol.

2018. Elliott, M. Economic and Social Research Council (ESRC) gymrodoriaeth ymchwil ôl-ddoethurol am flwyddyn (£93,303) Roedd y gymrodoriaeth blwyddyn hon yn seiliedig ar fy nhraethawd doethurol 'Plant sy'n Derbyn Gofal' yng Nghymru: Dadansoddiad o gefndiroedd plant sy'n mynd i ofal cyhoeddus'.

2018. J. Lyttleton-Smith (PI), Scourfield, J. ac Elliott, M. Cefnogi'r agenda gwella o fewn Gwasanaethau Plant yng Nghymru.   (Gofal Cymdeithasol Cymru, £15,558)

2015. Elliott, M (PI), Scourfield, J. a Staples, E. Dadansoddiad o ddata ar blant mewn gofal preswyl yng Nghymru (Cyngor Gofal Cymru, £7,400) Gan ddefnyddio data gweinyddol a gesglir yn rheolaidd gan y cyfrifiad plant sy'n derbyn gofal, archwiliodd yr ymchwil hon nodweddion plant a phobl ifanc sy'n mynd i ofal mewn lleoliadau preswyl yng Nghymru.

Cyllid mewnol

2017. Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedigion Prifysgol Caerdydd (CUROP) Anghydraddoldebau Lles Plant: Effaith rhaglenni Dechrau'n Deg ar gyfraddau ymyrraeth (£1600) 

Addysgu

  • Darlithoedd a gweithdai ar bynciau amrywiol gan gynnwys tlodi ac anghydraddoldebau, a gwaith cymdeithasol gyda phlant anabl a'u teuluoedd

Bywgraffiad

Rwy'n gyn-weithiwr cymdeithasol gyda 17 mlynedd o brofiad gwasanaethau plant statudol gan gynnwys, rheoli ac ymarfer rheng flaen; Contractio a chomisiynu; a gwaith datblygu strategol. Dechreuais fy ngyrfa academaidd fel ymchwilydd meintiol, gan wneud PhD yn seiliedig ar ddadansoddi data gweinyddol a gasglwyd yn rheolaidd a dadansoddiad Cymru ar gyfer y Prosiect Anghydraddoldebau Lles Plant pedair cenedl (https://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/current-projects/2014/child-welfare-inequality-uk/).  Rwyf bellach wedi symud tuag at wneud ymchwil dulliau mwy cymysg.  

Addysg a Chymwysterau

1997 Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol

1998 BA (Anrh) Astudiaethau Cymunedol (Gwaith Cymdeithasol)

2013 MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

2018 PhD

Anrhydeddau a dyfarniadau

Cyhoeddiad rhagorol gan ddyfarniad traethawd ymchwil doethurol, Cymdeithas Ymchwil Gwaith Cymdeithasol Ewrop (ESWRA). 2020.

Gwobr BASW Kay McDougall British Journal of Social Work 2021.

Pwyllgorau ac adolygu

Golygydd Cyswllt - Adolygiad Gwasanaethau Plant ac Ieuenctid

Adolygydd cyfnodolion - British Journal of Social Work

Adolygydd cyfnodolion - Child Care in Practice

adolygydd cyfnodolion - Children and Youth Services Review

Adolygydd Journal - Journal of Children's Services

adolygydd cyfnodolion - Triniaeth Breswyl i Blant ac Ieuenctid

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Angela Endicott

Angela Endicott

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Gwaith cymdeithasol