Ewch i’r prif gynnwys
Rhiannon Evans

Dr Rhiannon Evans

Darllenydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
EvansRE8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70099
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 1.18, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Trosolwg

Rwy'n Ddarllenydd mewn Gwyddorau Cymdeithasol ac Iechyd, yn DECIPHer (Canolfan Datblygu, Gwerthuso, Cymhlethdod a Gweithredu mewn Gwella Iechyd y Cyhoedd), Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Rwy'n aelod o'r Uwch Dîm Rheoli yn DECIPHer, lle rwy'n arweinydd academaidd ar gyfer y rhaglen ymchwil 'Perthnasoedd Cymdeithasol Iach' a phroffil Addysgu a Dysgu y Ganolfan. Rwyf hefyd yn aelod o Fwrdd Rheoli SPARK a Gweithgor Rhyngwladol SPARK.

Ffocws sylweddol fy ymchwil yw gwella iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc, yn ogystal ag atal hunan-niweidio a hunanladdiad. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn grwpiau allweddol sy'n profi anfantais, yn enwedig y rhai sydd â phrofiad gofal.

Fy ffocws methodolegol yw datblygu ymyriad, gwerthuso prosesau, dulliau ansoddol ac adolygiadau systematig dull cymysg. Mae gen i arbenigedd blaenllaw mewn addasu ymyrraeth i'w weithredu mewn cyd-destunau newydd, ar ôl cyd-arwain canllawiau methodolegol a ariennir gan NIHR-MRC.

Rwy'n arwain ar ystod o addysgu methodolegol ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy'n cyfrannu at arweinyddiaeth rhaglen cwrs byr methodolegol DECIPHer, ac yn cyflwyno'r cyrsiau byr hyn i nifer o bartneriaid academaidd rhyngwladol, yn fwyaf diweddar yn Nenmarc, Namibia a De Affrica. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil:

 • Plant a Phobl Ifanc
 • Iechyd meddwl, dysgu cymdeithasol ac emosiynol, a lles
 • Hunan-niweidio a hunanladdiad
 • Trais
 • Ymyrraeth yn yr ysgol
 • Ymyrraeth deuluol, yn enwedig mewn gofal sy'n berthnasau, gofal maeth a gofal preswyl
 • Datblygu, addasu, gwerthuso a gweithredu ymyriadau
 • Dulliau ymchwil ansoddol
 • Systemau cymhleth, adolygiadau systematig dull cymysg
 • Iechyd byd-eang (yn enwedig mewn perthynas ag addasu ymyriad)

Cyllid Ymchwil Dewis Diweddar (Seilwaith a Grantiau)

 • Pobl ifanc sy'n canolbwyntio ar y teulu a hybu iechyd gydol oes (FLOURISH). Gorwel, (2,999,492), 2023-2026
 • Cymrodoriaeth y Gymanwlad / ERASMUS Fellowship mewn cydweithrediad â Phrifysgol Namibia a'r Weinyddiaeth Addysg Sylfaenol, Namibia, Cymrodoriaeth y Gymanwlad / ERASMUS, 2022.
 • Archwiliad ansoddol ar y cyd o safbwyntiau menywod ifanc ar drallod seicolegol yn eu poblogaeth a chamau gweithredu blaenoriaeth ar gyfer ymateb, NIHR-PHR. (£42,062), 2022.
 • Cynadledda grŵp teulu ar gyfer plant a theuluoedd: Gwerthuso gweithredu, cyd-destun ac effeithiolrwydd (Llais y Teulu), nihr-phr. (£1,173,396), 2021-2025.
 • Adolygiad o Wasanaethau Cwnsela Ysgolion Statudol a Chymunedol ac ymchwil a dylunio cynllun peilot ar gyfer plant oed cynradd, Llywodraeth Cymru. (£149,982), 2020-2021
 • Canolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer), Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. (£2.488,488), 2020-2025.
 • Ymyriadau Iechyd Meddwl a Lles ar gyfer Plant a Phobl Ifanc â phrofiad o ofal: Adolygiad systematig o ddamcaniaethau ymyriad, proses, effaith a thegwch NIHR PHR (£277, 789). 2020-2022.
 • Adferiad Teulu ar ôl Cam-drin Domestig (FReDA): Treial dichonoldeb a gwerthusiad proses nythu o ymyriad seicoaddysgol grŵp ar gyfer plant sy'n agored i drais a cham-drin domestig. PHR NIHR (£570,808), 2019-2021.
 • Cwrs byr DECIPHer yn addysgu Univeristy Stellenbosch, De Affrica. Cronfa Symudedd Newton (£9,700), 2019.
 • HASTAG De Affrica a Nepal, MRC Ymchwil i wella iechyd pobl ifanc mewn lleoliadau LMIC. (£504, 247), 2019-2020.
 • Gwobr Effaith Seren Rising Academi Prydain, yr Academi Brydeinig (£11, 500), 2019-2020.
 • Gwerthuso Pathfinder Iechyd, SafeLives (£200k), 2019-2020.
 • Ymchwil Trawsddisgyblaethol ar gyfer Gwella Rhwydwaith Iechyd Meddwl Ieuenctid y Cyhoedd (TRIUMPH), UKRI. (£1.2m), 2018-2020.
 • Dyfodol Diogel. Gofal Cymdeithasol Cymru (£100,000), 2018-2019.
 • Addasu ymyriadau iechyd poblogaeth cymhleth sy'n seiliedig ar dystiolaeth i'w gweithredu a/neu ailwerthuso mewn cyd-destunau newydd. Rhaglen Ymchwil Methodoleg MRC. (£320,261), 2018-2020.
 • What Works Centre for Children's Social Care, Adran Addysg. (£4.8m) 2017-2020.
 • Canolfan Ymchwil Iechyd a Lles y Boblogaeth (NCPHWR), Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru. (£1.5m), 2018-2020.
 • Hapdreial rheoledig clwstwr o ymyrraeth i wella'r cymorth a'r hyfforddiant iechyd meddwl sydd ar gael i athrawon ysgolion uwchradd – prosiect WISE (Lles mewn Addysg Uwchradd), NIHR. (£1.3m), 2015-2019.

 

Addysgu

Addysgu Israddedig 

Gwerthuso Polisi Cymdeithasol, Ymarfer ac Arloesi (2il flwyddyn)

Addysgu Ôl-raddedig

Gwerthuso Ymyriadau mewn Systemau Cymhleth (MSc Polisi Cymdeithasol/Doethuriaeth Broffesiynol)

MSc Dulliau Ymchwil Polisi Cymdeithasol Cyfres Seminarau

DECIPHer Methodolegol Cyrsiau Byr

Rwy'n gynnull cwrs byr Addasiad Ymyrraeth DECIPHer (a ddechreuodd 2022), ac yn gyflwynydd ar gyfer y cwrs byr Gwerthuso Prosesau (a arweiniais 2016-2019), y ddau yn cael eu cyflwyno ym Mhrifysgol Caerdydd yn flynyddol.

Rwyf wedi cyfrannu at arweinyddiaeth fersiynau pwrpasol o'r rhaglen cyrsiau byr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan ddarparu cyrsiau i'r canlynol: Llywodraeth Cymru; Coleg y Brenin Llundain; HSC Public Health Agency, Gogledd Iwerddon; Prifysgol Aalborg, Denmarc; Prifysgol Aarhus, Denmarc; Prifysgol De Denmarc, Denmarc; Prifysgol Stellenbosch, De Affrica; Prifysgol Namibia, Namibia; Prifysgol Galway, Iwerddon; Prifysgol Wageningen, Yr Iseldiroedd; Prifysgol Klagenfurt, Awstria; a Sefydliad Canada ar gyfer Sefydliad Dysgu Cydweithredol mewn Gwerthuso, Prifysgol Waterloo, Canada.

 

Bywgraffiad

Gyrfa

 • 2022 -         : Darllenydd, DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • 2017 - 2022: Uwch Ddarlithydd, DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • 2015 - 2017: Cymrawd Ymchwil, DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • 2014 - 2015: Cydymaith Ymchwil, DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • 2013 - 2014: Tiwtor Iechyd y Cyhoedd (Darlithydd Epidemioleg), Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

Addysg a Chymwysterau

 • Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch
 • PhD yn y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • MSc Polisi Cyhoeddus, Prifysgol Bryste
 • BA Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg, Prifysgol Rhydychen

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwylio PhD

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym maes iechyd meddwl, hunan-niweidio a hunanladdiad plant a phobl ifanc. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn rôl teulu mewn canlyniadau iechyd meddwl, gan gynnwys y profiad o fod mewn gofal. Rwy'n awyddus i oruchwylio PhDs gyda ffocws ar arloesi methodolegol, yn enwedig mewn perthynas ag addasu ymyriadau yn rhyngwladol ar gyfer cyd-destunau newydd.

Myfyrwyr PhD cyfredol

Dr Lucy Maddox (NIHR) (mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerfaddon a Phrifysgol Birbeck) (2022-2027)

Bethan Pell (ESRC) (2021-2025)

Sofie Langergaard (Prifysgol Aalborg) (mewn cydweithrediad â Phrifysgol Aalborg, Denmarc) (2019-2023)

Lorna Stabler (ESRC) (2019-2023)

Rachel Parker (ESRC) (2018-2023)