Ewch i’r prif gynnwys
Ceri Fielding

Dr Ceri Fielding

Darlithydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
FieldingCA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10233
Campuses
Adeilad Henry Wellcome ar gyfer Ymchwil Biofeddygol, Ystafell UG17, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd mewn Firoleg o fewn y grŵp 'Imiwnoleg Firaol' a hefyd y grŵp 'Cytomegalovirus and Adenovirus Virology'. Mae fy ymchwil yn ymchwilio i ryngweithio firysau â'r system imiwnedd dynol. Yn flaenorol, rwyf wedi astudio rhyngweithiadau imiwnedd â cytomegalofirws, prif achos heintus diffygion geni a phroblem mewn cleifion trawsblaniad, a SARS-CoV-2, achos COVID-19. Rwyf bellach hefyd yn edrych ar sut mae firysau RNA sydd â photensial pandemig yn rhyngweithio â'r system imiwnedd gynhenid.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

Articles

Ymchwil

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 yw'r coronafirws newydd, sy'n achosi COVID-19. Mae ein canfyddiadau diweddar wedi nodi mecanwaith y mae SARS-CoV-2 yn gallu atal actifadu celloedd lladd naturiol (NK), math o gell imiwnedd, trwy atal cynhyrchu proteinau ('gewynnau actifadu') a fyddai'n eu actifadu. Mae'n ymddangos ei fod yn gwneud hyn trwy atal eu cyfieithu. Gellir goresgyn yr ataliad hwn o gelloedd NK gan wrthgyrff penodol SARS-CoV-2 sy'n bresennol mewn pobl sydd wedi gwella o COVID-19. Mae'r gwrthgyrff hyn yn adnabod sawl protein SARS-CoV-2 gwahanol sy'n bresennol ar wyneb y gell heintiedig, gan gynnwys Spike (S), Nucleocapsid (N), Pilen (M) ac Orf3a (Fielding et al., 2022, https://doi.org/10.7554/eLife.74489).

Cytomegalofirws

Yn fyd-eang, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu heintio â cytomegalofirws (CMV) heb sylweddoli hynny. Mae CMV yn perthyn yn agos i herpes simplex, y firws sy'n achosi briwiau oer. Fel herpes simplex, mae heintiau CMV am oes a rhaid eu rheoli'n gyson gan ein system imiwnedd. Mae clefyd yn digwydd pan fydd y rheolaeth hon yn chwalu. Mae clefyd CMV yn broblem fawr mewn ysbytai; Yn bennaf oherwydd ei allu i achosi heintiau sy'n peryglu bywyd mewn cleifion sydd wedi'u hatal ag imiwnedd, yn enwedig derbynwyr mêr esgyrn, aren a thrawsblaniad y galon ynghyd â chleifion â HIV-AIDS. Gall clefyd CMV amlygu mewn bron unrhyw organau (e.e. ysgyfaint, coluddyn, ysgyfaint, ymennydd, llygad, clust). Yn feirniadol, mae CMV yn gallu croesi'r brych i heintio'r ffetws, ac mae'n gwneud hynny mewn ~ 1% o feichiogrwydd. Gall haint cynhenid ysgogi camesgoriad, mae'n achos cyffredin o fyddardod ac yn ei ffurf fwy difrifol mae'n achosi niwed i'r ymennydd. Yn nhermau creulon, y gost mewn gofal cleifion yn unig yw $ 1.86 biliwn y flwyddyn yn yr UD. Mae clefyd cynhenid CMV yn sbarduno datblygiad brechlynnau. Yn fwy cynnil, mae haint CMV yn newid cyfansoddiad celloedd imiwnedd cludwyr ymddangosiadol iach ac nid yw goblygiadau hyn yn hysbys. Mae CMV yn bathogen dynol mawr y mae angen ymchwilio iddo ac mae'n haeddu proffil cyhoeddus llawer uwch.

CMV yw'r firws dynol mwyaf cymhleth sy'n cynnwys bron i 200 o enynnau, ac nid oes angen >124 o enynnau i efelychu'r firws. Mae ymchwil gennym ni, ac eraill, yn dangos bod llawer yn rheoli ein system imiwnedd. Gan fod y rhan fwyaf ohonom yn cario'r pathogen hwn trwy gydol ein hoes, mae'n bwysig darganfod beth mae'r genynnau hyn yn ei wneud. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn fe wnaethom ddiffinio genom yr asiant clinigol yn gyntaf ac yna datblygu systemau i sgrinio ar gyfer swyddogaeth genynnau CMV: gwnaethom gynhyrchu i) llyfrgell fector sy'n gallu mynegi pob genyn CMV mewn celloedd yn unigol a ii) panel o firysau CMV wedi'u dileu mewn blociau mawr o enynnau. Mae cyfuno'r adnoddau hyn wedi ein galluogi i fapio nifer sylweddol o swyddogaethau osgoi imiwnedd CMV yn gyflym. Fodd bynnag, byddem hefyd eisiau gwybod sut yr oeddent yn gweithio. Sefydlwyd cydweithrediadau gydag ymchwilwyr yn Harvard a Chaergrawnt i fanteisio ar systemau proteomig o'r radd flaenaf i olrhain mynegiant o arwyneb celloedd >700 a phroteinau mewngellol >7000 yn ystod heintiau firws. Mae'r technolegau hyn yn cyfuno i ddatgelu yn union sut mae genynnau osgoi imiwnedd CMV unigol yn gweithredu.

Mae celloedd Killer Naturiol (NK) yn gelloedd gwaed gwyn sy'n hanfodol wrth reoli clefyd CMV cytomegalofirws. Ar hyn o bryd rydym yn sgrinio pob genyn CMV yn systematig am eu gallu i fodiwleiddio swyddogaeth celloedd NK. Mae'r genom CMV wedi'i drefnu yn 'deuluoedd' o enynnau cysylltiedig sydd wedi codi trwy ddyblygu rhagflaenydd hynafol cyffredin. Nod ein hymchwil gyfredol yw nodweddu effaith dau deulu genynnau CMV (y teulu US12 a'r teulu RL11) ar yr ymateb imiwnedd i CMV, yn enwedig celloedd NK. Mae ein gwaith diweddar yn tynnu sylw at rôl y teulu US12 wrth reoleiddio swyddogaeth celloedd NK (Fielding et al., 2014, https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004058; Fielding et al., 2017, https://doi.org/10.7554/eLife.22206).

Addysgu

 • Tiwtor ar gyfer Adolygu Llenyddiaeth SSC 1af Blwyddyn MBCH
 • Tiwtor ar gyfer tiwtorialau firoleg 2il flwyddyn MBCH
 • Darlithydd ac Aseswr ar gyfer ME3045 modiwl Imiwnoleg Ymlaen Llaw BSc a Patholeg Rhyng-gyfrifedig;  'Rhyngweithio firysau â'r system imiwnedd' ac 'Osgoi imiwnedd gan firysau'
 • Darlithydd ar gyfer MSc Imiwnoleg Gymhwysol, Arbrofol a Chlinig; 'Gwrthfiraol' a phaogenesis 'COVID-19'
 • Goruchwyliwr ac Aseswr ar gyfer Ffarmacoleg Prosiectau labordy BSc
 • goruchwyliwr myfyrwyr PhD

Bywgraffiad

Trosolwg Gyrfa

 • 2021-presennol: Darlithydd mewn Firoleg (CCAUC)
 • 2011-2021: Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Caerdydd (grant prosiect 3x MRC, grant cydweithredol 1x Ymddiriedolaeth Wellcome)
 • 2009-2010: Gwobr Gwerth mewn Pobl (Ymddiriedolaeth Wellcome)
 • 2006-2009: Cymrawd Datblygu Gyrfa Ymchwil Arennau y DU
 • 2003-2006: Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Caerdydd (Ymddiriedolaeth Wellcome)
 • 2001-2003: Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru (Ymddiriedolaeth Leverhulme)

Addysg a Chymwysterau

 • 1998-2001: PhD Firoleg Moleciwlaidd, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru (Cronfa Ymchwil Lewcemia)
 • 1998-1999: Diploma mewn Dulliau Biofeddygol, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru
 • 1994-1998: BSc (Anrh) gyda Firoleg Blwyddyn Rhyng-gyfrifedig, Prifysgol Warwick

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Haniaethol, Cynhadledd Cymdeithas Arennol (2010)
 • Gwobr Sheldon Wolff am Ymchwil Cytokine, Cymdeithas Ryngwladol Cytokine (2004)

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Microbioleg
 • Cymdeithas Imiwnoleg Prydain

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cynrychiolydd Cymru, Pwyllgor Fforwm, Cymdeithas Imiwnoleg Prydain
 • Trysorydd, Grŵp Rhanbarthol De Cymru Cymdeithas Imiwnoleg Prydain

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau ymchwil ar gyfer myfyrwyr BSc Biocemeg/Ffarmacoleg/Ffarmacoleg Feddygol (prosiectau blwyddyn olaf), myfyrwyr blwyddyn hyfforddi proffesiynol (PTY), myfyrwyr MSc a myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Firoleg
 • Imiwnoleg

Ymgysylltu

 • Pennod 'Monkey Pox' Caffi Gwyddoniaeth BBC Radio Wales (darlledwyd gyntaf 30 Awst 2022)
 • Sesiwn 'Dathlu Brechlynnau' Cymdeithas Imiwnoleg Prydain yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe (2020)
 • Techniquest After Hours 'Rogue Cells' (2020) yn cynrychioli Cymdeithas Imiwnoleg Prydain
 • Techniquest After Hours 'Superbugs' (2018) yn cynrychioli Cymdeithas Imiwnoleg Prydain
 • Taith diwrnod agored 'Gwyddoniaeth mewn Iechyd'
 • Cynllun profiad gwaith 'Gwyddoniaeth mewn Iechyd'
 • Digwyddiad MedWales
 • Diwrnod agored Sefydliad Aren Cymru
 • Diwrnod agored Cronfa Ymchwil Lewcemia