Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Forrester

Yr Athro Andrew Forrester

Athro Seiciatreg Fforensig, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
ForresterA1@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n Athro Seiciatreg Fforensig ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn Seiciatrydd Fforensig Ymgynghorol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Oxleas.

Rwyf wedi gweithio fel seiciatrydd mewn carchardai a lleoliadau cyfiawnder troseddol eraill ers 25 mlynedd, ac wedi ysgrifennu dros 1000 o adroddiadau i'r Llysoedd, yn bennaf mewn achos troseddol.

Mae fy niddordebau clinigol ac ymchwil yn ymwneud â chyflyrau iechyd meddwl fel y maent yn bresennol yn y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys carchardai, llysoedd, dalfa'r heddlu, prawf a mannau cadw eraill, gan ganolbwyntio ar fregusrwydd ac ymyleiddio.

Rwy'n arweinydd fforensig yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (https://www.ncmh.info/investigators/andrew-forrester/), Cyfarwyddwr Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Troseddwyr Cymru, a chadeirydd Grŵp Llywio Cyfiawnder Troseddol Straen Trawmatig Cymru. 

Rwy'n cadeirio'r Rhwydwaith Ansawdd ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Carchardai, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, ac rwy'n Ysgrifennydd Academaidd Cyfadran Seiciatreg Fforensig, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Rwy'n Brif Olygydd Bwletin BJPsych, Golygydd yn Bennaeth y cylchgrawn SAGE Medicine, Science and the Law, ac rwy'n eistedd ar fwrdd golygyddol y cyfnodolyn Criminal Behaviour and Mental Health. 

Rwy'n eistedd ar bwyllgorau gweithredol Cyfadran Fforensig Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, Academi Gwyddorau Fforensig Prydain, a'r elusen Crime in Mind.

Rwy'n cadeirio tasglu iechyd meddwl carchardai Cymdeithas Seiciatrig y Byd, ac rwy'n aelod o fwrdd ymgynghorol Howard League ar gyfer dedfrydu egwyddorion ar gyfer oedolion ifanc. Rwy'n aelod o Gymdeithas y Tystion Arbenigol, Undeb Amddiffyn Meddygol a Deintyddol yr Alban, a'r Royal Society of Medicine.

Rwy'n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, yn aelod anrhydeddus o Gymdeithas Seiciatrig y Byd, ac yn gyn-aelod o Weithgor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ar Iechyd Meddwl Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2002

2001

2000

1999

1996

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Other

Thesis

teaching_resource

Ymchwil

Mae fy niddordebau clinigol ac ymchwil yn ymwneud â chyflyrau iechyd meddwl fel y maent yn bresennol yn y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys carchardai, llysoedd, dalfa'r heddlu, prawf a mannau cadw eraill, gan ganolbwyntio ar fregusrwydd ac ymyleiddio.

Bywgraffiad

Hyfforddais mewn seiciatreg yn Ysbyty Brenhinol Caeredin ac Ysbyty Maudsley, Llundain, ac rwyf wedi gweithio fel Seiciatrydd Fforensig Ymgynghorol ers 20 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rydw i wedi gweithio yn Llundain, Melbourne, Cernyw, Lerpwl, Manceinion a Chaerdydd. 

Yn glinigol, fy mhrif ddiddordeb fu mewn seiciatreg carchar, lle datblygais ddiddordeb mewn rhannau eraill o'r system cyfiawnder troseddol (dalfa'r heddlu, y llysoedd troseddol a'r gwasanaeth prawf), a phobl sy'n cael eu cadw mewn lleoliadau eraill (e.e. canolfannau symud mewnfudo). 

Rwy'n cydweithio'n eang ac mae gennyf ddiddordeb eang mewn cyflyrau iechyd meddwl wrth iddynt godi yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru, y DU ehangach, ac yn rhyngwladol, gyda ffocws ar fregusrwydd ac ymyleiddio. Tanlinir fy niddordebau gan ganolbwyntio ar driniaeth deg a chyfartal i bobl yn y system cyfiawnder troseddol, gan ystyried rhwymedigaethau a materion hawliau dynol mewn perthynas â chyfiawnder cymdeithasol.

Anrhydeddau a dyfarniadau

BSc (Hons), MBChB, MPhil, MD (Res), CMgr, MCMI, FRSA, FRCPsych