Ewch i’r prif gynnwys
Sarah Fry

Dr Sarah Fry

Uwch Ddarlithydd: Nyrsio Oedolion

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
FryS4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87724
Campuses
Tŷ Dewi Sant, Ystafell Ystafell 2.14, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n  Uwch-ddarlithydd mewn Gwyddorau Gofal Iechyd. Mae fy arbenigedd ymchwil yn cynnwys deall gwybodaeth iechyd sy'n deillio o gymdeithas, ac yn enwedig adeiladu gwybodaeth mewn cymunedau sydd â risg uchel o anghydraddoldebau iechyd. Mae gen i arbenigedd hefyd mewn cyfranogiad cleifion a'r cyhoedd mewn ymchwil ac yn cynghori researcers ar sut i gynnwys pobl ar gamau cynnar dylunio resarch, casglu data a lledaenu. Rwy'n gweithio'n agos gyda phrosiect ymgysylltu blaenllaw'r Brifysgol, Porth y Gymuned, i ddod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu â grwpiau risg uchel yn well a datblygu prosiectau a arweinir gan y gymuned i astudio amrywiaeth ddiwylliannol wrth ddeall risgiau  iechyd.  Mae'r gwaith hwn yn cynnwys ymgysylltu â chymunedau lleol i Gaerdydd Prifysgol i sefydlu a chynnal digwyddiad rhedeg milltir ym mis Awst bob blwyddyn, sef Milltir Butetown, ac rwyf wedi bod yn gweithio gyda'r gymuned i gyflwyno'r digwyddiad hwn ers 2013.

Fel rhan o Wobrau Dathlu Rhagoriaeth y Brifysgol 2022, cefais ragoriaeth mewn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant am waith gyda chymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Mae fy nghefndir mewn nyrsio wedi datblygu fy meddwl academaidd ynghylch lle mae gwybodaeth am iechyd a salwch yn deillio ac efallai y bydd angen i ymarferwyr ac academyddion addasu gofal iechyd fod yn fwy hygyrch i'r cymunedau hyn i ddatblygu newidiadau cynaliadwy i ganlyniadau iechyd.  

Fel rhan o'r gwaith hwn, dyfarnwyd (Mawrth 2022) imi'n ddiweddar (Mawrth 2022), cronfa Seedcorn Arweinwyr y Dyfodol mewn Ymchwil Canser (FLiCR), a gynhaliwyd gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd, i ddatblygu Grŵp Ymchwil Gymunedol gyda dynion Affricanaidd ac Affricanaidd Caribïaidd. Gweithiodd y grŵp gyda'i gilydd i ddod o hyd i ddulliau ar gyfer astudio dehongliad dynion lleiafrifoedd ethnig o lenyddiaeth iechyd canser y prostad.    Dyma oedd pwnc fy PhD, a gafodd ei swyno o'm profiad o weithio mewn clinigau canser y prostad, lle mae dynion du yn cael eu tangynrychioli er gwaethaf eu risg uchel am y canser hwn. Fy niddordebau i yw sut mae llenyddiaeth canser y prostad yn cael ei dehongli ar lefel gymunedol, a gweithiodd y Grŵp Ymchwil Cymunedol gyda mi i ddod o hyd i ddulliau hyfyw i astudio hyn. 

Mae fy niddordebau addysgu ar lefel ôl-raddedig ac israddedig. Mae fy niddordebau addysgu mewn ymchwil a dadansoddiad beirniadol o lenyddiaeth, yn ogystal â datblygu meddwl beirniadol mewn ymarferwyr clinigol uwch. Rwy'n gweithio'n agos gydag uwch glinigwyr yn y GIG i gefnogi cenhedlaeth o ymarferwyr sy'n gweithio mewn systemau gofal cymhleth ac sydd angen lefel uchel o sgiliau meddwl beirniadol.    Rwyf hefyd yn addysgu ar fodiwlau gofal canser ar risgiau penodol canser mewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2018

2017

Adrannau llyfrau

  • Fry, S. 2020. Strengthening community action. In: Bennett, C. L. and Lillyman, S. eds. Promoting Health and Wellbeing: For nursing and healthcare students. Banbury: Lantern Publishing Ltd, pp. 139-152.

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

PhD title: Differences in perceptions of prostate cancer risk between black British men and white British men living in South Wales: Implications for service delivery

Funded on a part-time bases by RCBC Wales (October 2012 – October 2017)

Research grant from Prostate Cancer UK (December 2014  - December 2015)

Addysgu

Cyflwyno modiwl israddedig blwyddyn 2; Gwerthusiad beirniadol o dystiolaeth.

Arweinydd addysgu a chyd-fodiwl ar gyfer modiwl ôl-raddedig; Ymarfer Uwch.

Addysgu arbenigol ar gyfer modiwl gofal canser ôl-raddedig; Materion Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig mewn diagnosis a thriniaeth canser.

Goruchwylio cyflwyno portffolio ymarfer uwch ôl-raddedig, gan gynnwys tri chyflwyniad damcaniaethol ac asesiad gan OSCE.

Cefnogaeth tiwtor personol israddedig ac ôl-raddedig.

Bywgraffiad

Hanes cyflogaeth

Uwch Ddarlithydd, Ysgol Gwyddor Healhcare (2022 - parhaus)

Darlithydd, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd (2015 – 2022)

Ymgeisydd PhD rhan-amser ac Arbenigwr Nyrsio Clinigol Canser y Prostad (2012 – 2015)

Nyrs ymchwil canser y prostad (2009 – 2015)

Nyrs Damweiniau ac Achosion Brys (lefelau iau ac uwch) (1995 – 2009)

Cymwysterau

PhD (2018): Prifysgol Caerdydd: Canfyddiadau o Risg Canser y Prostad yn y Dosbarth Gweithiol Gwyn, Caribïaidd Affricanaidd, a Dynion Somalïaidd sy'n Byw yn Ne-ddwyrain Cymru: Damcaniaeth wedi'i seilio ar adeiladwr.

Tystysgrif Addysg Ôl-raddedig (2018): Prifysgol Caerdydd

BSc Seicoleg (2007): Prifysgol Caerdydd

BSc Nyrsio Gofal Critigol (1998): Prifysgol Chilterns Swydd Buckingham

Prosiect 2000 Nyrsio (1995): Imperial Collage, St. Mary's Hospital, Llundain

Aelodaeth Broffesiynol:

Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth: Nyrs Oedolion ac Athro

Uwch Gymrawd Academi Addysg Uwch

Dyfarniadau:

Dathlu Rhagoriaeth (Prifysgol Caerdydd 2022):  Gwobr am Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rhestr Fer: Nyrs y Flwyddyn Coleg Brenhinol Nyrsio (2022): Gwobr Gwella Iechyd Unigol a Phoblogaeth

Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio yn cael ei chydnabod am ei hymrwymiad i wella bywydau mewn cymunedau lleol - Newyddion - Prifysgol Caerdydd

Aelodaethau proffesiynol

Cyngor  Nyrsio a Bydwreigiaeth - Nyrs Oedolion Gofrestredig Ionawr 1995

Meysydd goruchwyliaeth

Karen Wingfield (2021) 2il oruchwyliwr:  Profiadau cleifion, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol pan gaiff canser ddiagnosis mewn lleoliadau ysbyty brys.

Marianne Jenkins (2016) 2il oruchwyliwr: Wynebu tensiynau yr ymarferydd uwch: Dadansoddiad sefyllfaol o sut mae ANP yn rheoli ac yn cysoni amwysedd rôl.

Tidziwe Malinki (2018) 2il oruchwyliwr: Effaith cefnogi cleifion â salwch dros dro yn ystod 12 wythnos olaf bywyd mewn lleoliad gofal cymunedol.

Arbenigeddau

  • Newid Ymddygiad
  • sgrinio canser
  • Anghydraddoldebau Iechyd
  • Cynnwys y cyhoedd