Ewch i’r prif gynnwys
Julia Gee

Dr Julia Gee

Senior Lecturer

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymunais ag Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd yn 2000 ac yn dilyn fy Nghymrodoriaeth Breast Cancer Now, cefais fy mhenodi’n Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol yn 2015. Mae fy ymchwil yng ngrŵp Ffarmacoleg Foleciwlaidd Canser y Fron yn canolbwyntio ar ddeall ymateb therapiwtig a methiant mewn canser y fron, yn enwedig mewn perthynas â thriniaethau gwrth-hormonaidd sy'n atal signalau derbynyddion estrogen a therapïau wedi'u targedu ymhellach. Mae fy ymchwil yn defnyddio modelau celloedd arbrofol unigryw yr ydym wedi'u datblygu yn yr Ysgol i ddynwared ymwrthedd, yn ogystal â samplau tiwmor cleifion.

Arweiniodd ein grŵp y cysyniad y gall triniaethau canser o'r fath ysgogi llwybrau signalau goroesiad cydadferol a goroesi celloedd mewn canser y fron sy'n cyfyngu ar eu gwerth therapiwtig ac yn ysgogi datblygiad ymwrthedd. Ar hyn o bryd mae gennyf ddiddordeb mewn archwilio colli derbynnydd estrogen a’r enillion mewn signalau amgen a all ddigwydd ar ôl triniaeth wrth-hormonau hirdymor. Mae nifer o fecanweithiau nad oeddent wedi'u cysylltu o'r blaen ag ymwrthedd gwrth-hormonau yn dod i'r amlwg o'r astudiaethau signalau. Mae'r gwaith hwn yn bwysig oherwydd bod ymwrthedd yn datblygu mewn o leiaf draean o gleifion canser y fron ac mae'n parhau i fod yn faes lle mae angen clinigol heb ei ddiwallu yn y clefyd hwn i raddau helaeth. Ein nod wrth ddehongli'r mecanweithiau hyn yw datgelu dulliau posibl o dargedu ymwrthedd gwrth-hormonau a'i ymddygiad ymosodol yn y dyfodol a hefyd darganfod biofarcwyr posibl ar gyfer canser y fron ag ymwrthedd.

Ochr yn ochr â'r astudiaethau triniaeth gwrth-hormonau hyn, mae gen i ddiddordeb hefyd mewn llwybrau therapiwtig mwy newydd a allai fod o werth yn y dyfodol mewn canser y fron - er enghraifft, rydym ar hyn o bryd yn gwerthuso sensitifrwydd therapi dynamig mewn gwahanol isdeipiau canser y fron gan ddefnyddio modelau celloedd. Gan ddefnyddio fy arbenigedd imiwnohistocemegol, rwyf hefyd wedi ymgymryd ag astudiaethau biofarcwyr trosiadol allweddol ar gyfer nifer o dreialon cenedlaethol o asiant newydd ar gyfer canser y fron mewn cydweithrediad â chydweithwyr clinigol. Yn flaenorol, mae'r rhain wedi cynnwys imiwnohistocemeg ar gyfer astudiaethau gyda'r gwrth-hormon Fulvestrant mewn canser y fron (ee treialon Astudiaeth 41 a NEWEST) ac yn fwyaf diweddar ar gyfer astudiaethau atalydd trosglwyddo signal wedi'u targedu newydd (ee treialon FURVA a STAKT), gyda rhai o'r astudiaethau hyn yn defnyddio samplau cleifion a gymerwyd yn olynol yn ystod ymateb triniaeth ac ailwaelu.

Rwy'n aelod o thema ymchwil yr Ysgol:

Darganfod Cyffuriau, y Gwyddorau Fferyllol a Therapiwteg Arbrofol (DDPSET)

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1988

Articles

Book sections

Conferences

 • Nicholson, R. I. et al. 1994. Pure antioestrogens in breast cancer - experimental and clinical observations. Presented at: Sex Hormones and Antihormones in Endocrine Dependent Pathology: Basic and Clinical Aspects: International Symposium, Milano, Italy, 10-14 April 1994 Presented at Motta, M. and Serio, M. eds.Sex Hormones and Antihormones in Endocrine Dependent Pathology: Basic and Clinical Aspects: Proceedings of an International Symposium, Milano, Italy, 10-14 April 1994. International Congress Series Vol. 1064. Amsterdam: Elsevier Science pp. 347-360.

Ymchwil

Meysydd ymchwil:

 • Arwyddion gwrth-hormonau a cholled ER mewn canser y fron ER+.
 • Mecanweithiau twf a chynnydd canser y fron sy’n ymwrthol i ffactorau gwrth-hormon a gwrth-dwf
 • Darganfod targed newydd a gwerthusiad cyn-glinigol o therapïau newydd gan ddefnyddio modelau canser y fron.
 • Astudiaethau trawsgludo signal trosiadol a biofarcwr mewn canserau clinigol y fron

Arbenigedd ymchwil:

 • Canser y fron a bioleg ymwrthedd gwrth-hormonau clinigol ac arbrofol
 • Derbynnydd steroid a derbynnydd ffactor twf/trawsgludiad signal cinas;
 • Biofarciwr newydd a darganfyddiad targed
 • Imiwnocytocemeg glinigol ac arbrofol, gan gynnwys defnyddio gwrthgyrff ffosffo-benodol.
 • Modelau celloedd sy'n gwrthsefyll triniaeth
 • Micro-araeau genynnau a biowybodeg cysylltiedig.

Mae fy niddordebau ymchwil wedi'u cyfeirio'n bennaf at gael gwerthfawrogiad llawnach o fioleg canser y fron, mecanweithiau methiant cyfryngau gwrth-hormonaidd a'r cynnydd cysylltiedig o brognosis gwaeth.

Yn fy PhD, defnyddiais ficrosgopeg electronau ac imiwnocytocemeg i archwilio effaith gwrth-hormonau ar y fron arferol. Roedd yr efrydiaeth yn cynnwys optimeiddio gweithdrefnau imiwnocytocemegol newydd i fonitro derbynnydd estrogen (ER) mewn canser y fron clinigol ac arbrofol, protein sydd bellach yn cael ei fesur yn rheolaidd yn y clinig. Roedd fy swyddi ôl-ddoethurol dilynol yn canolbwyntio ar fonitro derbynnydd estrogen a dadreoleiddio trawsgludo signal pellach mewn DCIS clinigol, ac yna yn fy swydd fel Uwch Gydymaith Ymchwil ar gyfer Canolfan Tenovus ar gyfer Ymchwil Canser yn archwilio canser ymledol y fron, gan bennu trawsnewid signal twf ffactor sy'n sail i ymwrthedd i wrth-hormonau a ffactorau gwrth-dwf mewn modelau arbrofol a chlefydau clinigol. Nod yr astudiaethau olaf hyn oedd nid yn unig datgelu biomarcwyr o fethiant cyffuriau newydd, ond hefyd dargedau therapiwtig newydd.

Yn dilyn hynny dechreuais ymddiddori mewn dehongli a thargedu'r signalau oncogenig a achosir yn baradocsaidd gan wrth-hormonau yn ystod y cyfnod ymatebol i gyffuriau o ganser y fron ER+ sy'n cyfyngu ar yr ymateb twf-atal twf cychwynnol mwyaf posibl ac yn cynorthwyo ymddangosiad ymwrthedd. Deilliodd y maes ymchwil newydd hwn, a arloeswyd gan ein grŵp Ffarmacoleg Foleciwlaidd Canser y Fron yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd, o’n hastudiaethau sy’n dangos sefydlu cydadferol o signalau erbB gan wrth-hormonau. Roedd canfyddiadau in vitro’r grŵp gan ddefnyddio modelau canser y fron yn dangos bod potensial i dargedu signalau cydadferol, gyda’n hastudiaethau nodedig yn dangos gwerth cyd-dargedu EGFR, HER2 neu Src a achosir ar y cyd ochr yn ochr ag asiantau gwrth-hormonaidd mewn canser y fron ER+. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys llawer o gydweithio â Diwydiant ar eu rhaglenni datblygu cyffuriau canser mewn celloedd canser y fron ag ymwrthedd. Yn dilyn hynny fe wnaeth fy Nghymrodoriaeth Wyddonol Breast Cancer Now ganiatáu i mi ystyried gallu amlygiad gwrth-hormonaidd estynedig i ail-raglennu canser y fron ER+ yn radical, gan gwmpasu astudiaethau canser y fron in vitro a chlinigol a datgelu y gallai colled ER ddigwydd hefyd o ganlyniad uniongyrchol i ganser y fron o'r fath driniaeth. Fe wnaeth y Gymrodoriaeth ddyfnhau fy ngwybodaeth ymwrthedd, gwella fy sgiliau biowybodeg, a chaniatáu i mi ffynnu ymhellach fel ymchwilydd annibynnol mewn canser y fron, gan arwain at fy mhenodiad fel Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol. Roedd hefyd yn caniatáu datblygu panel mawr o fodelau celloedd gwrth-hormon hirdymor o ffenoteipiau ER+ lluosog sy'n adnodd pwysig yn ein hymchwil barhaus ac ar gyfer ein hastudiaethau cydweithredol.

Diddordebau ymchwil cyfredol:

1. Darganfod mecanweithiau ymwrthedd sy'n ganlyniad i driniaeth gwrth-hormon hirdymor


Mae astudiaethau o wrthwynebiad gwrth-hormon a gaffaelwyd gyda chanser y fron yn aml yn defnyddio modelau in vitro gwrth-hormon cymharol fyrdymor (~ 12 mis) wedi'u trin â hormonau, gan awgrymu derbynyddion erbB, kinasau i lawr yr afon ac ER crosstalk. Fodd bynnag, mae targedu signalau ymgeiswyr o'r fath yn gyffredinol wedi bod yn siomedig yn glinigol ac mae gan asiantau endocrin ail linell fanteision cyfyngedig. Mae astudiaethau ein grŵp yn nodi y gall celloedd canser y fron sy'n gwrthsefyll hormonau yn y tymor hwy (~ 3 blynedd) recriwtio llwybrau twf / goresgyniad amgen newydd, ennill signalau sy'n lleihau / yn distewi ER, ac sy'n ymosodol iawn, gyda llai o effeithlonrwydd asiant ail linell. Felly gallai'r amlygiad gwrth-hormon cynorthwyol hirfaith cyn ailwaelu clinigol fod yn hollbwysig wrth hyrwyddo'r mecanwaith ymwrthedd a'r ffenoteip. Ymhlith y llwybrau newydd yr ydym yn eu cynnwys yn ein hymchwil mae signalau llwybr HIPPO, kinase signalau amgen sydd hefyd yn cynyddu mewn samplau canser y fron clinigol ag ymwrthedd, a moleciwlau tebyg i tetraspanin. Mae'r mecanweithiau hyn yn cael eu harchwilio ar hyn o bryd yn ein modelau celloedd gwrth-hormon hirdymor (gan gynnwys trwy broffilio micro-arae a biowybodeg) ac mewn samplau clinigol. Drwy ddehongli mecanweithiau o'r fath, y nod yw darganfod targedau therapiwtig newydd a allai fod yn well yn y pen draw i oedi neu drin ail bwl o ganser y fron clinigol. Er enghraifft, rydym wedi nodi rhai cyfuniadau cyffuriau sydd yn ôl pob golwg yn gallu adennill derbynyddion estrogen yn rhannol ac felly sensitifrwydd triniaeth gwrth-hormon yn ein modelau celloedd gwrthsefyll hirdymor gyda cholled ER, canfyddiadau a allai fod â pherthnasedd clinigol yn y pen draw gan fod tua 15% o ganserau’r fron hefyd yn colli’r derbynnydd hwn yn yr ail bwl.


2. Ymchwilio i therapïau newydd a manteisio arnynt, gan gynnwys mewn canserau clinigol y fron


Mae gan ein grŵp hanes hir o gydweithio â Diwydiant a chlinigwyr i archwilio cyffuriau newydd, yn ein modelau celloedd a thrwy ein hymwneud ag astudiaethau biofarciwr mewn treialon clinigol canser y fron. Mae ein hymchwil model gwrth-hormon wedi nodi bod cydrannau signalau RET, gan gynnwys ei gyd-dderbynyddion GFR-alffa, yn cael eu dadreoleiddio mewn gwrthiant. Mae celloedd o'r fath yn dibynnu ar y signalau hyn ac felly gellir eu targedu'n effeithiol iawn yn y labordy gan ddefnyddio atalyddion RET, tra bod kinase pellach sy'n gysylltiedig yn aml â gwrthiant yn AKT y gellir ei atal yn llwyddiannus hefyd i reoli twf celloedd gwrthsefyll. Yn ddiweddar mae ein hastudiaeth o driniaethau canser newydd wedi adeiladu ymhellach ar ganfyddiadau addawol hyn y system enghreifftiol - rydym wedi cynnal astudiaethau trosiadol (imiwnohistocemegol) mewn samplau canser y fron o dreialon clinigol STAKT (atalydd AKT) ac FURVA (atalydd RET) sy'n archwilio trawsgludiad signal o'r fath atalyddion.


Mae fy myfyriwr PhD hefyd yn gwerthuso sensitifrwydd therapi ffotodeinamig (PDT) mewn panel o fodelau celloedd sy'n adlewyrchu gwahanol isdeipiau canser y fron ac ochr yn ochr â thriniaethau confensiynol, er mwyn dehongli ymateb PDT a mecanweithiau ymwrthedd. Dylai'r ymchwil hwn nodi sut i wneud y mwyaf o effaith y dull therapiwtig newydd posibl pellach hwn.

Cydweithwyr ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol cyfredol:

 • Mae gennyf gydweithrediadau yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd gyda S Hiscox, K Taylor, E Kidd, a hefyd P Prokopovich a C Simons
 • J Robertson (Athro Llawfeddygaeth, Ysbyty Brenhinol Derby), Prifysgol Nottingham
 • A Green (Grŵp Ymchwil Patholeg y Fron, Ysgol Feddygaeth), Sefydliad Bioddarganfod Prifysgol Nottingham
 • R Clarkson (Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd)
 • M Y Fflint, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Biomoleciwlaidd, Prifysgol Brighton
 • R Clarke a B Simoes, Grŵp Bioleg y Fron, Canolfan y Fron Manceinion, Prifysgol Manceinion
 • C Ormandy, Bioleg Canser, Sefydliad Ymchwil Feddygol Garvan, Awstralia
 • S Clark, Labordy Ymchwil Epigenetics, Sefydliad Ymchwil Feddygol Garvan, Awstralia
 • M Milevskiy, Sefydliad Ymchwil Feddygol Walter ac Eliza Hall, Awstralia

Cyrff cyllido a diwydiant sydd wedi cefnogi ein hymchwil:

 • Canser y Fron Nawr
 • Prifysgol Nottingham
 • AstraZeneca
 • Cronfeydd Elusennol Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Addysgu

  MPharm:

 • PH1124 Systemau Corff Dynol: darlithydd ar gyfer endocrinoleg atgenhedlu
 • PH3101 Optimeiddio Dylunio Cyffuriau: darlithydd ar gyfer asiantau gwrth-hormonaidd mewn canser y fron
 • PH4116 Prosiect Ymchwil Fferylliaeth: goruchwyliwr prosiect ymchwil (ymchwil yn y labordy a fel arall) ac aelod o dîm modiwl PH4116
 • Cyfrannu at farcio OSCE ar gyfer MPharm blynyddoedd 1-4
 • MSc Bioleg Canser a Therapiwteg:

 • Fel Uwch Ddarlithydd craidd ar gyfer y rhaglen MSc Bioleg Canser a Therapiwteg a addysgir, rwy'n cyfrannu at ddylunio/rheoli, cyflawni, ac asesu ar gyfer y moleciwlau canlynol: PHT801 (Bioleg Moleciwlaidd Cellog a Moleciwlaidd Canser), PHT802 (Oncoleg Drosi a Therapiwteg), PHT803 (Sgiliau Ymchwil Academaidd), PHT804 (Methodoleg Ymchwil), PHT805 (Prosiect Ymchwil) a PHT806 (dadansoddi data a biowybodeg).
 • Fi yw arweinydd modiwl PHT806 (Biowybodeg) ac rwyf hefyd yn arwain sawl uned o fewn PHT801 a PHT802
 • Rwy'n oruchwyliwr ar gyfer prosiectau ymchwil canser ar PHT805 (ymchwil yn y labordy a fel arall).
 • Addysgu allanol:

 • Prifysgol Brighton PYM14 modiwl pwnc arbennig canser: darlithydd ar fiowybodeg i fiolegwyr canser

Bywgraffiad

Ces i BSc (Anrh) ym 1985 mewn Gwyddorau Ffisiolegol o Brifysgol Newcastle-Upon-Tyne. Yna ymgymerais ag ysgoloriaeth ymchwil PhD a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Feddygol yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Cymru yn labordy canser y fron fu’n rhan o Sefydliad Tenovus bryd hynny (dyfarnwyd y PhD ym 1991) yn archwilio effaith gwrth-estrogenau ar y fron arferol.

Yn dilyn fy PhD, daliais 3 swydd ymchwil canser y fron ôl-ddoethurol yn olynol yn Sefydliad Tenovus rhwng 1991-2000 (gan gynnwys un gyda Llawfeddygaeth Adrannol, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru yn archwilio DCIS clinigol cyn-neoplastig), gan ddod yn Uwch Ymchwilydd Ôl-ddoethurol ym 1995.

Rhwng 2000 ac Ebrill 2007, ymgymerais â swydd Uwch Gydymaith Ymchwil a Chydlynydd Ymchwil ar gyfer grŵp Canolfan Tenovus ar gyfer Ymchwil Canser yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd, gan ganolbwyntio ar ymwrthedd a dilyniant mewn canser y fron. Ochr yn ochr â chyfrannu at reoli grŵp Tenovus, fy rôl oedd goruchwylio ei Dîm Imiwnocytocemeg Clinigol, gan ymestyn i ddadansoddi elfennau signalu gan ddefnyddio gwrthgyrff sy'n benodol i actifadu mewn sawl treial canser y fron Cam II. Roedd fy nhîm yn chwaraewr allweddol yn astudiaethau biofarcwyr clinigol Cam II a ddarparodd dystiolaeth sylfaenol ar gyfer cymeradwyaeth FDA/UE o Faslodex ar gyfer canser datblygedig y fron. Fe wnes i hefyd gydlynu gwaith Darganfod Genynnau yn y grŵp, gan gymhwyso micro-araeau a biowybodeg i ddatgelu signalau newydd mewn modelau canser y fron sydd ag ymwrthedd. Cefais fy ariannu tan fis Medi 2010 fel Prif Ymchwilydd ar grant rhaglen Elusen Tenovus yn ymchwilio i sut i wella ymateb i driniaeth mewn celloedd canser y fron ER+.

Yna dyfarnwyd Cymrodoriaeth Wyddonol 5 mlynedd o fri gyda Breast Cancer Now (Ymgyrch Canser y Fron bryd hynny) (2010-2015) i mi yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd, i ddatblygu modelau celloedd newydd ac i ddefnyddio’r rhain i archwilio effaith cysylltiad â gwrth-hormonau ar y ffenoteip gwrthsefyll caffaeledig mewn clefyd ER+. Wedi hynny yn 2015, cefais fy mhenodi’n Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol, lle mae fy niddordebau ymchwil ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar golli derbynyddion estrogen a achosir gan hormonau ac ennill signalau andwyol amgen mewn modelau canser y fron, astudiaethau biofarciwr mewn canser y fron clinigol, ac yn ddiweddaraf, archwilio sensitifrwydd therapi ffotodeinamig o wahanol isdeipiau canser y fron.

Mae rhan sylweddol o fy rôl fel Uwch Ddarlithydd hefyd yn cynnwys cyfrannu at ddylunio/rheoli, cyflwyno addysgu, ac asesu ar gyfer rhaglen Meistr a addysgir hynod lwyddiannus yr Ysgol mewn Bioleg a Therapiwteg Canser, yn ogystal â chyfrannu at addysgu ar gwrs MPharm yr Ysgol yn y meysydd trin canser ac endocrinoleg atgenhedlu.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gold medal, 9th World Congress on Advances in Oncology/7th International Symposium on Molecular Medicine, for my group's microarray and bioinformatic research in resistant breast cancer cells (2002)

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod etholedig o Grŵp y Fron Prydain.
 • Aelod gwadd o Fwrdd Golygyddol ar gyfer Journal of Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation 2010
 • Aelod gwadd o Fwrdd Golygyddol BMC Cancer Journal 2010
 • Aelod gwadd o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer Endocrinology Journal 2009-2012
 • Cyd-olygydd ar gyfer Gweithdai Tenovus/AstraZeneca 1af-3ydd (2005, 2006, 2008).
 • Rwy’n gwasanaethu fel Gohebydd gwahoddedig ar gyfer Ymchwil Canser y Fron Ar-lein 2003-2006.
 • Dyfarnwr rheolaidd ac adolygydd cymheiriaid ar gyfer cyfnodolion gwyddonol gan gynnwys JNCI, cyfnodolion Nature, Breast Cancer Research, Endocrinology, ac ar gyfer cyrff cyllido gan gynnwys CR-UK (TRICC), MRC, Ymchwil Canser Swydd Efrog; Cronfa Ganser Iwerddon; Ymgyrch Canser y Fron; Ysbyty Weston Park Sheffield

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2015- present:  Senior Lecturer, Cardiff School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, Cardiff University
 • 2010-2015:       Breast Cancer Now Scientific Fellow, Breast Cancer Molecular Pharmacology Group, Cardiff School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, Cardiff University
 • 2000-2010:       Senior Research Associate, Tenovus Centre for Cancer Research, Welsh School of Pharmacy, Cardiff University
 • 1993-1999:       Postdoctoral Researcher, Tenovus Centre for Cancer Research, University of Wales College of Medicine
 • 1991-1993:      Junior Postdoctoral Research Fellow (interdisciplinary award between Tenovus Cancer Research Centre &  Dept. Surgery), University of Wales College of Medicine
 • 1988-1991:      Research Technician, Tenovus Cancer Research Centre, University of Wales College of Medicine

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cynrychiolydd ôl-ddoethurol ar Bwyllgor Ymchwil yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol ers 2010
 • Aelod Sylfaenol o Goleg Ymchwilwyr Ôl-ddoethurol yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
 • Aelod gweithgar o Grŵp y Fron Sefydliad Canser Cymru, grŵp CRUK-ECMC Caerdydd, a grŵp Canser Sartre Caerdydd/Bryste
 • Aelod presennol (a chydymgeisydd a enwir) o grŵp astudio treial canser y fron ABC (TRICC tamoxifen relapse)
 • Aelod etholedig o Grŵp y Fron Prydain, ac aelod o Bwyllgor y Rhaglen Wyddonol a etholwyd yn ddiweddar ers 2010
 • Aelod gwadd o Bwyllgor Mynediad Banc Meinweoedd ar gyfer Elusen Ymgyrch Canser y Fron ers 2010
 • Aelod o Fwrdd Gwyddonol Cynhadledd Ymchwil Canser y Fron Prydain, Nottingham UK, ers mis Ionawr 2010
 • Aelod o Bwyllgor Trefnu Cyfarfodydd Gwyddonol Ymgyrch Canser y Fron ers 2006. Hefyd Aelod o'r Pwyllgor ar gyfer (a chyd-awdur y ddogfen ganlyniadol ar ei gyfer) Dadansoddiad Bwlch Cenedlaethol mewn canser y fron a ysgogwyd gan Ymgyrch Canser y Fron. Amlygodd hyn feysydd o flaenoriaeth ar gyfer ymchwil wyddonol canser y fron yn y DU. Thompson A, Brennan K, Cox A, Gee J, Harcourt D, Harris A, Harvie M, Holen I, Howell A, Nicholson R, Steel M, Streuli C. Gwerthusiad o'r cyfyngiadau gwybodaeth cyfredol mewn ymchwil canser y fron: dadansoddiad bwlch. Breast Cancer Res. 2008;10(2):R26.
 • Trefnu Gweithdai Tenovus/AstraZeneca ar Ganser (1af, 2005; 2il, 2006; 3ydd, Gweithdy "Therapeutic Resistance to anti-hormonal drugs in breast cancer: new molecular aspects and targets Mai 2008, Caerdydd). Cyhoeddwyd trafodion o'r Gweithdai hyn fel atchwanegiadau yn y cyfnodolyn Endocrine Related Cancer ac yng nghyhoeddiad llyfr Springer (2009) “Gwrthiant therapiwtig i gyffuriau gwrth-hormonaidd yng nghanser y fron: agweddau moleciwlaidd newydd a'u potensial fel targedau”.
 • Aelod blaenorol o'r Bwrdd Cynghori Gwyddonol ar gyfer Ymgyrch Canser y Fron (2004-2007)
 • Aelod blaenorol o Oncopool (“Cyfuno Data Ewropeaidd i Gysoni Ymchwil Drosiadol mewn Canser y Fron”) Grŵp Astudio Canser y Fron Ewropeaidd (2002-2004)
 • Cydlynydd Imiwnocytocemeg NEQAS ar gyfer Canolfan Ymchwil Canser Tenovus (2001-2008)
 • Gwasanaethodd yn flaenorol ar Baneli Cynghori ac Adolygu Patholeg AstraZeneca a Thargedau Moleciwlaidd Canser y Fron (2001; Ebrill 2008)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

Ymchwil Canser y Fron, yn benodol:

 • Deall mecanweithiau signalau ymateb triniaeth canser a methiant
 • Astudiaethau trosi - darganfod targedau/biofarcwyr newydd gan ddefnyddio modelau celloedd ac archwilio'r rhain mewn samplau canser y fron clinigol (rwyf hefyd wedi cyd-oruchwylio prosiectau MD yn y meysydd hyn o'r blaen)

Goruchwyliaeth bresennol ym maes ymchwil canser y fron:

 • Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r myfyriwr PhD Robin Aske ar gyfer ei brosiect "Design, Synthesis And Biological Evaluation Of Polymer Therapeutics For Photodynamic Treatment In Different Breast Cancer Phenotypes".
 • Rwyf hefyd yn cyfrannu at gyd-oruchwylio nifer o brosiectau PhD pellach gan gynnwys Zoe Hudson (MEDIC) ar "Investigation Of Biomarker Determinants Of Treatment Efficacy Of Fulvestrant And The Ret Inhibitor Vandetanib In Oestrogen Receptor Positive Breast Cancer" ac Ahmed Eissa ar "4th generation aromatase inhibitors for the treatment of breast cancer: design, synthesis, biochemical and molecular biology studies".
 • Rydw i hefyd yn cynnal prosiectau ymchwil 3 mis sy'n canolbwyntio ar ganser y fron ar gyfer y rhaglen MSc Bioleg Canser a Therapiwtigau a Addysgir gan Radd Meistr yn yr Ysgol.

Goruchwylio ar hyn o bryd

Robin Aske

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau yn y gorffennol

Ers 2014:

Prif Oruchwyliwr ar gyfer:

 • Benyamin Ertefai  "Resistance mechanisms during endocrine treatment in breast cancer" (dyfarnwyd 2016)
 • Hayley Francies "Characterising response and resistance mechanisms to Faslodex in breast cancer" (dyfarnwyd 2014)
 • Cyd-oruchwyliaeth i sawl myfyriwr gan gynnwys:
 • Silvia Ziliotto "Understanding how targeting zinc transporters prevents the development of aggressive cancer"  (dyfarnwyd 2019)
 • Jessica Davis (MEDIC) "Identification of novel anti-hormone induced pro-survival genes in oestrogen receptor-positive breast cancer cells" (dyfarnwyd 2017)
 • Rebecca Bellerby: "The exploration of CD44 as a mediator of a drug resistant phenotype in ER+ breast cancer" (dyfarnwyd 2015)

Goruchwyliaeth gyfredol

Robin Aske

Robin Aske

Myfyriwr ymchwil