Ewch i’r prif gynnwys
Mark Gumbleton

Yr Athro Mark Gumbleton

Athro Therapiwteg Arbrofol a Chyfarwyddwr Ymchwil

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Email
Gumbleton@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75449
Campuses
Adeilad Redwood , Ystafell Room 2.20, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwyg

Yn dilyn astudiaethau israddedig mewn Fferylliaeth a chwblhau cofrestriad proffesiynol, ymgymerais ag astudiaethau ôl-raddedig a chymrodoriaethau mewn Ffarmacoleg Glinigol a Biopharmaceuteg yn Ysgol Feddygol Prifysgol Aberdeen, Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd a'r Ganolfan Feddygol ym Mhrifysgol California, San Francisco.

Ar ôl hyn cefais fy mhenodi i'r staff academaidd ym Mhrifysgolion Ystrad Clyd a Glasgow. Yn ôl yn UDA treuliais amser fel ymchwilydd gwadd yn GeneMedicine Inc. cyn ymgymryd â phenodiad academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd lle rwyf ar hyn o bryd yn dal penodiad athrawol.

Mae gweithgareddau ymchwil yn cynnwys deall ar lefel y corff cyfan, meinweoedd, celloedd a moleciwlau sut mae therapiwteg arbrofol â rhwystrau biolegol yn rhyngweithio, yn enwedig y gwahanfur gwaed-ymennydd. Mewn therapiwteg arbrofol mae gen i ddiddordeb arbennig mewn therapiwteg canser mewn perthynas â thiwmorau ar yr ymennydd.

Cymwysterau

 • Graddiodd BPharm (1982)
 • Ph.D (1988) Ffarmacoleg Biocemegol a Ffarmacocineteg (Prifysgol Cymru)
 • Cofrestru Proffesiynol RPSGB (1983)
 • Arbenigedd Ffarmacoleg Glinigol (M.Sc) Ysgol Meddygaeth Prifysgol Aberdeen (1985)
 • Cymrodoriaeth ôl-ddoethurol a phenodiadau Arbenigol Ymchwil mewn Biofferylliaeth a Ffarmacoleg Glinigol (Prifysgol California, San Francisco 1998-1992)

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Articles

Book sections

Ymchwil

Gwyddoniaeth a yrrir gan ddamcaniaeth yn ymwneud â phroblemau ar y ffin rhwng natur rhwystrau biolegol a therapiwteg arbrofol.

Mae'r labordy yn cynnal ystod eang o dechnegau sy'n cynnwys bioleg celloedd a moleciwlaidd, modelau ex-vivo ac in-vivo a mynd i'r afael â phroblemau gwyddonol.

Ceir dau brif faes sy’n rhan o strategaeth ymchwil y labordy: rhwystr gwaed yn yr ymennydd a maes ymchwil tiwmorau’r ymennydd sy'n ehangu.

Yr ymennydd

Ar y cyd â’r Athro Geoff Pilkington yng Nghanolfan Ragoriaeth Ymchwil ar Diwmorau’r Ymennydd ym Mhrifysgol Portsmouth, mae’r labordy yng Nghaerdydd yn gwneud ymchwil ar diwmorau’r ymennydd, gan ganolbwyntio’n benodol ar gliomas a ffenoteip bôn-gelloedd canser.

Gall gliomas malaen ymledu i feinwe iach yr ymennydd a gwrthsefyll triniaethau sy’n defnyddio cyffuriau ac ymbelydredd. Mae nodweddion glioma datblygedig yn awgrymu bod gan y math hwn o diwmor nodweddion sy’n debyg i fôn-gelloedd canser (CSC).

Yn ôl damcaniaeth CSC, mae gan diwmorau boblogaethau sy’n cynnwys celloedd heterogenaidd, ac mae’r rhain yn amrywio o ran eu gallu i adnewyddu eu hunain, amlhau a goresgyn. Mae un neu ragor o'r is-boblogaethau hyn yn gelloedd sy'n dynwared canser ac mae’r rhain yn gyfrifol am gychwyn tiwmor a’i barhau. Mae targedu celloedd CSC yn benodol yn cynnig y posibilrwydd bod modd dileu tiwmorau celloedd metastatig sy'n gwrthsefyll cyffuriau yn effeithiol.

Rhwystr Gwaed yn yr Ymennydd

Ar y cyd â rhwydweithiau a byd diwydiant o bwys yn Ewrop, mae'r maes gwaith hwn yn canolbwyntio ar rwystrau biolegol ac yn benodol felly rhwystr gwaed yn yr ymennydd (BBB).  Mae'r labordy'n ymchwilio i’r ffordd mae mathau o gelloedd yn yr uned niwrofasgwlaidd yn rhyngweithio â’i gilydd, ac yn pennu’r ffordd y bydd moleciwlau macro therapiwtig, peptidau a strwythurau uwchfoleciwlaidd, ee nanoronynnau, yn treiddio i'r BBB i gael mynediad at parenchyma'r ymennydd.  Mae hyn yn cynnwys yr endidau dylunio newydd.

Prosiectau ymchwil cyfredol

Title Investigator(s) Funded Dates Amount (£)

Mucus permeating nanoparticulate drug delivery systems (ALEXANDER)

Yr Athro M Gumbleton (PHRMY) (Prif Ymchwilydd)

Comisiwn y Cymunedau Ewropeaidd

01/03/12 - 28/04/16

£179,162

Caveolin-1 and Glioma Tumour Initiator Cells

Yr Athro M Gumbleton (PHRMY) (Prif Ymchwilydd)

Ymchwil Canser Cymru

01/10/14 - 01/10/18

£114,896

Needle-free administration and targeted delivery of biophamaceuticals through smart engineering and novel formulations

Yr Athro M Gumbleton (PHRMY) (Prif Ymchwilydd)

Comisiwn y Cymunedau Ewropeaidd

01/11/12 - 31/10/17

£171,418

Addysgu

Proffil addysgu cyfredol

 • PH1121 O’r moleciwl i’r claf
 • PH1122 Rôl y fferyllydd mewn ymarfer proffesiynol
 • PH1125 Priodweddau cemegol a biolegol moleciwlau cyffuriau
 • PH2110 Fferylliaeth glinigol a phroffesiynol
 • PH2203 Tueddiadau cyffuriau
 • PH3110  Optimeiddio gofal fferyllol
 • PH3113 Clefydau a chyffuriau II
 • PH3202 Methodoleg ymchwil
 • PH4116 Prosiect ysgoloriaeth neu ymchwil ym maes fferylliaeth
 • PH4118 Gwyddorau fferyllol, ymarfer fferyllol a’r claf

Bywgraffiad

Ar hyn o bryd yn Olygydd Gweithredol ar gyfer Advanced Drug Delivery Reviews, cyfnodolyn sy'n cyhoeddi adolygiadau thematig o ansawdd uchel ar ystod eang o bynciau ynghylch Cyflenwi Cyffuriau Uwch.

Hefyd ar fwrdd golygyddol y Journal of Drug Targeting ac International Journal of Nanomedicine.

Rwyf wedi cyhoeddi dros:

 • 90 o gyhoeddiadau ymchwil hyd llawn wedi'u hadolygu gan gymheiriaid
 • 20 cyfres gyfnodol, penodau gwerslyfrau neu lyfrau wedi'u golygu
 • 116 o grynodebau cynhadledd neu olygyddol.

Rwyf wedi goruchwylio 25 o fyfyrwyr PhD llwyddiannus a 24 o wyddonwyr ôl-ddoethurol/gwadd.

Rwyf wedi gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau llywio gwyddonol ledled Ewrop ym maes cyflenwi cyffuriau ac fel trefnydd/trefnydd rhaglenni gwyddonol ar gyfer cyfarfodydd gwyddonol rhyngwladol. Rwyf hefyd yn gwasanaethu fel ymgynghorydd i'r diwydiant fferyllol yn UDA a'r DU ac yn Gyfarwyddwr Ymchwil yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddor

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Dalal Alablani

Dalal Alablani

Myfyriwr ymchwil