Ewch i’r prif gynnwys
Rachel Hale  PhD (Nottingham), MSc, PGCE (PCET), BA (Hons)

Dr Rachel Hale

(hi/ei)

PhD (Nottingham), MSc, PGCE (PCET), BA (Hons)

Cydymaith Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
HaleR3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70336
Campuses
Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil ar brosiect ALCHIMIA sy'n archwilio mewnosod technoleg Deallusrwydd Artiffisial penodol sy'n ymgorffori 'dysgu ffederal' yn y diwydiant dur Ewropeaidd ar gyfer gweithredu cynhyrchu dur ffwrnais Electric Arc yn fwy effeithlon.

Rwyf hefyd yn gyd-PI ar astudiaeth a ariennir gan UKERC: Hwyluso cyfranogiad mewn gwyddoniaeth dinasyddion o ansawdd aer (EXPO-ENGAGE).

Rwy'n gymdeithasegydd sydd wedi fy swyno gan y materion cymdeithasol a moesegol sy'n ymwneud â gwyddoniaeth a thechnoleg.  Mae gen i arbenigedd mewn dulliau ymchwil ansoddol a dulliau damcaniaethol Cymdeithaseg/Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg; yn ogystal ag mewn dulliau adolygu meintiol, cymysg a systematig. Mae gen i brofiad o ymchwil ac addysgu mewn sawl prifysgol.  

Cyhoeddiadau diweddar:

Collins, H., Shrager, J., Bartlett, A., Conley, S., Hale, R. ac Evans, R. 2023. Gwyddoniaeth hypernormal a'i harwyddocâd. Safbwyntiau ar Wyddoniaeth (10.1162  /posc_a_00572)

Shirani, F., O'Sullivan, K., Henwood, K., Hale, R. a Pidgeon, N. 2022. Arloesi trawsnewidiol mewn ynni cartref: Sut mae datblygwyr yn dychmygu ac yn ymgysylltu â thrigolion cartrefi carbon isel yn y dyfodol. Ymchwil Ynni a Gwyddorau Cymdeithasol 91, rhif erthygl: 102743. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462962200247X

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

Articles

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

Rwy'n gymdeithasegydd sy'n ymddiddori yn y materion cymdeithasol a moesegol sy'n ymwneud ag iechyd, gwyddoniaeth a thechnoleg.  Mae gen i arbenigedd mewn dulliau ansoddol a dulliau damcaniaethol Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg; yn ogystal ag mewn dulliau adolygu meintiol, cymysg a systematig. Mae gen i brofiad o addysgu pynciau sylweddol a dulliau ymchwil mewn sawl prifysgol, i ystod amrywiol o fyfyrwyr, a goruchwyliaeth traethawd estynedig / prosiect proffesiynol israddedig ac ôl-raddedig. Rwy'n ddinesydd academaidd ymroddedig, gan gynnwys fel ymgynghorydd arbenigol ar gyfer Sefydliad Iechyd y Byd.    

Yn ystod 2021 i 2022, gweithiais ar brosiect y Ganolfan Adeiladu Gweithredol a oedd yn edrych ar brofiadau preswylwyr a gweithwyr tai proffesiynol o Gartrefi Egnïol.

Yn ystod 2020 i 2021, gweithiais ar yr astudiaeth 'Cynadleddau Gwyddonol ar ôl COVID' a oedd yn ymchwilio i'r ffyrdd y mae gwyddonwyr yn defnyddio cynadleddau a chyfarfodydd ar draws y gwyddorau, i nodi'r agweddau hynny ar waith gwyddonol sy'n ddibynnol ar gyfarfodydd wyneb yn wyneb a'r rhai y gellid parhau i'w gwneud o bell yn ddiogel. Gwnaethom hefyd edrych ar yr effeithiau posibl ar anghydraddoldeb.    Y canlyniad yw cyfraniad unigryw i gymdeithaseg gwyddoniaeth ac argymhellion ymarferol ar gyfer ad-drefnu cyfarfodydd gwyddonol.

Yn ystod 2021 cymerais ran yn Crwsibl GW4 2021 - Pontio i Sero Net yn amser COVID-19 – a oedd yn meithrin sgyrsiau a chydweithrediadau rhwng arweinwyr ymchwil y dyfodol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau o'r gwyddorau naturiol a gwleidyddol i'r celfyddydau, y dyniaethau a'r sectorau creadigol.  O hyn deuthum yn rhan o Gynghrair GW4 ar yr Hinsawdd ac Iechyd, a drefnodd weithdy rhwydweithio i nodi blaenoriaethau ar gyfer ceisiadau am gyllid, gan gynnwys cyllid IAA GW4.

Rhwng 2020 a 2021, gweithiais fel ymchwilydd ansoddol yn y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd.  Gweithiais ar ddwy astudiaeth: Astudiaeth a ariennir gan Sefydliad y Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) 'Tu Mewn i'r Blwch Du - Archwiliad ethnograffig o Ddyfarniad Proffesiynol Nyrsys mewn Systemau Staff Nyrsio yng Nghymru a Lloegr'; ac astudiaeth a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) 'Datblygu a phrofi taflenni gwybodaeth cyfranogwr (PILs) sy'n hysbysu ac nad ydynt yn achosi niwed (princiPILs)'.

Yn ystod 2019, gweithiais ym Mhrifysgol Caerdydd ar astudiaeth ansoddol a ariannwyd gan yr Athro Adam Hedgecoe gan Ymddiriedolaeth Wellcomee : 'Gwneud penderfyniadau proffesiynol mewn geneteg glinigol y genhedlaeth nesaf'.

Rhwng 2017 a 2019, gweithiais ym Mhrifysgol Warwick ar astudiaeth dulliau cymysg a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome Dr. Felicty Boardman: 'Sgrinio genetig cyn-feichiogi ar gyfer cyflyrau cilyddol awtosomaidd o prognosis ansicr neu hynod amrywiol: goblygiadau cymdeithasol a moesegol'.

Rhwng 2015 a 2017, gweithiais ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ar astudiaeth ansoddol yr Athro Julie Kent a ariannwyd gan NIHR: 'Materion cymdeithasol, economaidd a moesegol o amgylch celloedd coch diwylliedig, bôn-gelloedd a llinellau celloedd wedi'u hanfarwoli'.

Rhwng 2013 a 2017, gweithiais ym Mhrifysgol Caerdydd ar sawl prosiect ymchwil ansoddol a dulliau cymysg gan gynnwys; perchnogaeth adrannol o atal a rheoli heintiau; goroesedd canser; ac, penderfyniadau deintyddion ynghylch lleoli a disodli'r goron. Bûm hefyd yn gweithio ar adolygiadau llenyddiaeth a cheisiadau grant.  

DYFARNIADAU ARIANNU

 • Cronfa Rhwydweithio Systemau Cyfan (UKERC) Canolfan Ymchwil Ynni y DU (UKERC), 'Hwyluso cyfranogiad mewn gwyddoniaeth dinasyddion o ansawdd aer (EXPO-ENGAGE)', £73, 790, Gorffennaf 2022
 • Cyllid Ymchwil Cynghrair AMR GW4, 'Ymgysylltu'r cyhoedd ag ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) gan ddefnyddio digwyddiadau celfyddydau a gwyddoniaeth cyfunol', £7,500, Hydref 2021
 • Cyllid Hadau Crwsibl GW4, 'Amlygiad ac ymgysylltu â'r amgylchedd: Peilot sy'n integreiddio synwyryddion gwisgadwy, ansawdd aer a gwyddoniaeth dinasyddion (EXPO-ENGAGE)', £3,855, Gorffennaf 2021
 • Cyllid Prifysgol Goethe i gyflwyno yn y gweithdy 'Gobaith ac ofn am ddyfodol golygu genomau dynol, Ni, iwtopiaid newydd – Golygu genomau ac adleisiau bywyd yn y dyfodol', Frankfurt, Medi 2019
 • Cyllid Cysylltiadau Ymchwil y Cyngor Prydeinig ar gyfer gweithdy Ymchwil Ansoddol mewn Rheoli Heintiau (Sao Paulo, Brasil), Chwefror 2015
 • Cyllid Rhaglen Mewnwelediad Strategol Prifysgol Caerdydd/CCAUC, 'Perchnogaeth Ranbarthol Atal a Rheoli Heintiau mewn Gofal Iechyd Eilaidd', £2500, Tachwedd 2014
 • Cyllid cynhadledd Ymchwilydd Gyrfa Gynnar Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA) i'w gyflwyno yng Nghynhadledd Cymdeithaseg Feddygol BSA, Efrog, Medi 2013
 • Bwrsariaeth Coleg y Brenin Llundain i fynychu cwrs ysgol haf 'Gwneud ymchwil gwyddorau cymdeithasol mewn lleoliadau gofal iechyd', Llundain, Gorffennaf 2013
 • Prifysgol Nottingham Gwyddoniaeth Technoleg a Chymdeithas (STS) Blaenoriaeth Grŵp teithio fwrsari, Mehefin 2013
 • ESRC/MRC llawn efrydiaeth PhD Hydref 2010-Medi 2013

Addysgu

 • Ym Mhrifysgol Caerdydd, rwyf wedi dysgu ar MSc mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol a Dulliau Ymchwil 2 - Tystiolaeth ar gyfer Polisi Iechyd (BSc Meddygaeth Boblogaeth Rhyng-gyfrifedig).
 • Rwyf wedi goruchwylio traethodau hir israddedig ac ôl-raddedig a phrosiectau proffesiynol.
 • Ym Mhrifysgol Caerdydd, goruchwyliais gwblhau traethawd hir Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd (MPH) 'Iechyd, Ffitrwydd a Dylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol: Astudiaeth grŵp ffocws sy'n archwilio effaith Instagram ar ymddygiadau iechyd menywod ifanc'.
 • Rwyf wedi dysgu mewn sawl prifysgol yn flaenorol (Warwick, Nottingham, Gorllewin Lloegr, De Cymru/Morgannwg) i ystod amrywiol o fyfyrwyr israddedig, ôl-raddedig a doethurol (cymdeithaseg, troseddeg, addysg, rhyngddisgyblaethol, meddygol, gweithwyr iechyd proffesiynol eraill).
 • Rwyf wedi bod yn ddarlithydd gwadd dro ar ôl tro mewn sefydliad blaenorol lle'r oeddwn yn ddarlithydd cymdeithaseg.
 • Rwyf wedi dysgu ar y cyrsiau sylweddol canlynol: Hunaniaeth Gymdeithasol ac Anghydraddoldeb; Cyrff, Technoleg a Chymdeithas; Genomeg: Gwyddoniaeth a Chymdeithas; Cymdeithaseg y corff; Gwerthoedd, y Gyfraith a Moeseg; Moeseg sgrinio iechyd; Cynllunio pandemig; Cymdeithaseg pornograffi; Materion allweddol mewn addysg rhyw.
 • Rwyf wedi dysgu ar y cyrsiau dulliau ymchwil canlynol: Dylunio Ymchwil, Ymarfer a Moeseg; Dulliau ymchwil ansoddol mewn iechyd; Dulliau Cymysg mewn Ymchwil Iechyd; a, technegau ymchwil dulliau cymysg.
 • Mae fy ymarfer addysgu yn cael ei lywio gan TAR mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Bywgraffiad

ADDYSG

Hydref 2010-Mai 2016: PhD mewn Cymdeithaseg ac Iechyd y CyhoeddPrifysgol Nottingham

 • Efrydiaeth doethuriaeth lawn a ariennir ar y cyd gan ESRC ac MRC
 • Thesis Title: Dadansoddiad Rhwydwaith Actor o'r Rhaglen Imiwneiddio Ffliw Gweithwyr Gofal Iechyd yng Nghymru – 2009-11
 • Cyfarwyddwyd gan: Yr Athro Robert Dingwall a'r Athro Jonathan Van Tam
 • Archwiliwyd gan: Yr Athro Trisha Greenhalgh a'r Athro Ian Shaw
 • Modiwlau Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd: Cymdeithaseg Iechyd a Salwch; Dulliau ymchwil ansoddol; Dulliau Ymchwil Epidemioleg ac Ystadegau Sylfaenol

Ebrill 2010-Medi 2010: MSc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Morgannwg

 • Traethawd Hir Title: Dadansoddiad o Ddisgwrs Foucauldian o'r trafodaethau swyddogol a'r cyfryngau o amgylch y brechlyn firws papiloma dynol yn y DU – 2008-10

Tachwedd 2006-Ebrill 2010: Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Dip PG, Prifysgol Agored

 • Modiwlau – Ethnograffeg; Dadansoddiad Sgwrs; Ailfeddwl Polisi Cymdeithasol, Cyflwyniad i Ymchwil: Sgiliau Sylfaenol a Dulliau Arolygu

Medi 2008-Gorffennaf 2010: TAR (PCET), Prifysgol Morgannwg

Medi 1991-Gorffennaf 1994: BA (Anrh) Dyniaethau (Cymdeithaseg), Prifysgol Morgannwg

Anrhydeddau a dyfarniadau

ROLAU CYNGHORI ARBENIGOL

 • Arbenigwr Covid-19 Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2020-presennol
 • Gwahodd aelod o Labordy Polisi Cynhwysol UNESCO E-Dîm COVID-19: beth y mae angen i lunwyr polisi ei wybod ar y gwyddorau cymdeithasol, 2020-presennol
 • Gwahodd aelod o Dîm Cyhoeddus Labordy Polisi Cynhwysol UNESCO: 'Anghydraddoldebau yn amser COVID-19', 2020-presennol
 • Aelod Cronfa Ddata Arbenigol Achosion COVID-19 Llywodraeth y DU, 2020-presennol
 • Rhwydwaith Moeseg Ymateb a Pharodrwydd Argyfwng Iechyd y Cyhoedd (PHEPREN)
 • Aelod Pwyllgor Adolygu Gwyddonol Biobanc Prifysgol Caerdydd, 2019-presennol
 • Arbenigwr Labordy Polisi Cynhwysol UNESCO, 2019-presennol
 • Aelod Grŵp Cynghori Arbenigol Annibynnol (IEAG) ar gyfer Sefydliad Iechyd y Byd Influenza Gweithredu Ymchwil Canolbwynt (Menter ar gyfer Ymchwil Brechlyn), 2018- presennol
 • Ymgynghorydd Allanol ar gyfer Teilwra Rhaglenni Imiwneiddio Ffliw (TIP FLU) ar gyfer Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), 2014-presennol
 • Ymgynghorydd Allanol ar gyfer astudiaeth ymchwil imiwneiddio gweithiwr iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2013
 • Ymgynghorydd Allanol ar gyfer Sgrinio Serfigol Iechyd Cyhoeddus Cymru ymhlith astudiaethau ymchwil grwpiau anodd eu cyrraedd, 2010

DYFARNIADAU ARIANNU

 • Cronfa Rhwydweithio Systemau Cyfan (UKERC) Canolfan Ymchwil Ynni y DU (UKERC), 'Hwyluso cyfranogiad mewn gwyddoniaeth dinasyddion o ansawdd aer (EXPO-ENGAGE)', £73,790, Gorffennaf 2022
 • Cyllid Ymchwil Cynghrair AMR GW4, 'Ymgysylltu'r cyhoedd ag ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) gan ddefnyddio digwyddiadau celfyddydau a gwyddoniaeth cyfunol', £7,500, Hydref 2021
 • Cyllid Hadau Crwsibl GW4, 'Amlygiad ac ymgysylltu â'r amgylchedd: Peilot sy'n integreiddio synwyryddion gwisgadwy, ansawdd aer a gwyddoniaeth dinasyddion (EXPO-ENGAGE)', £3,855, Gorffennaf 2021
 • Cyllid Prifysgol Goethe i gyflwyno yn y gweithdy 'Gobaith ac ofn am ddyfodol golygu genomau dynol, Ni, iwtopiaid newydd – Golygu genomau ac adleisiau bywyd yn y dyfodol', Frankfurt, Medi 2019
 • Cyllid Cysylltiadau Ymchwil y Cyngor Prydeinig ar gyfer gweithdy Ymchwil Ansoddol mewn Rheoli Heintiau (Sao Paulo, Brasil), Chwefror 2015
 • Cyllid Rhaglen Mewnwelediad Strategol Prifysgol Caerdydd/CCAUC, 'Perchnogaeth Ranbarthol Atal a Rheoli Heintiau mewn Gofal Iechyd Eilaidd', £2500, Tachwedd 2014
 • Cyllid cynhadledd Ymchwilydd Gyrfa Gynnar Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA) i'w gyflwyno yng Nghynhadledd Cymdeithaseg Feddygol BSA, Efrog, Medi 2013
 • Bwrsariaeth Coleg y Brenin Llundain i fynychu cwrs ysgol haf 'Gwneud ymchwil gwyddorau cymdeithasol mewn lleoliadau gofal iechyd', Llundain, Gorffennaf 2013
 • Prifysgol Nottingham Gwyddoniaeth Technoleg a Chymdeithas (STS) Blaenoriaeth Grŵp teithio fwrsari, Mehefin 2013
 • ESRC/MRC llawn efrydiaeth PhD Hydref 2010-Medi 2013

Aelodaethau proffesiynol

RHWYDWEITHIAU PROFFESIYNOL

 • Gwybodaeth, Arbenigedd a Gwyddoniaeth (KES)
 • Cymdeithas Astudiaethau mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg Arloesi (AsSIST-UK)
 • Rhwydwaith Ynni a Gwyddorau Cymdeithasol (EASSN)
 • Rhwydwaith Gyrfa Cynnar Canolfan Tyndall (TECN)
 • Cynghrair GW4 - Sero Net
 • Cynghrair GW4 - Hinsawdd ac Iechyd
 • GW4 Crucible 2021 - Pontio i Sero Net yn amser COVID-19
 • Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA), (grŵp astudio Newid Hinsawdd, Grŵp astudio Cymdeithaseg Feddygol, Grŵp astudio Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Grŵp Astudio Cyfraniad Arbennig Datgodio, grŵp astudio Anifeiliaid/Dynol)
 • Fforwm ECR UKRI
 • Fforwm ECR yr Academi Brydeinig
 • Rhwydwaith Moeseg Ymateb a Pharodrwydd Argyfwng Iechyd y Cyhoedd (PHEPREN)
 • Cymdeithas Ddysgedig Cerddi
 • ELSI 2.0 Networ
 • EuroScience
 • Ymchwil Cyfrifol ac Arloesi wedi'i rwydweithio yn fyd-eang Cymuned (RRING)
 • Rhwydwaith Cyfieithu ac Effaith Ymchwil Prifysgol Caerdydd ar gyfer Ymchwilydd Gyrfa Gynnar
 • Diwylliannau Amgylcheddol Caerdydd
 • Grŵp diddordeb ymchwil Meddygaeth, Gwyddoniaeth a Diwylliant Prifysgol Caerdydd (MeSC)
 • Canolfan Ymchwil Prifysgol Caerdydd ar gyfer Astudio Gwyddor Arbenigedd Gwybodaeth (KES)
 • Sefydliad Ymchwil Peirianneg Meinwe Caerdydd (CITER)
 • Moeseg Gwyddorau Lles Anifeiliaid a Chymdeithas Filfeddygol y Gyfraith (AWSELVA)
 • Menywod yn Academia@USW rhwydwaith
 • Rhwydwaith Llesiant WISERD

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 02/2019-presennol: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 02/2017-01/2019: Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Warwick
 • 10/2015-03/2017: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Gorllewin Lloegr
 • 05/2013-02/2017: Cyswllt Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 09/2008-09/2010: Darlithydd Cymdeithaseg, Prifysgol Morgannwg

Pwyllgorau ac adolygu

 • Aelod o'r Pwyllgor Gwaith a chydlynydd cynhadledd y Gymdeithas Astudiaethau mewn Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg (AsSIST-UK), Medi 2019-presennol.
 • Adolygydd ceisiadau cyllid ar gyfer ESPRC a NIHR
 • Golygydd Cyswllt Cyfnodolion, Gwyddorau Cymdeithasol Cogent
 • Adolygydd cyfnodolion: Gwyddoniaeth fel Diwylliant; Ymchwil Ynni a'r Gwyddorau Cymdeithasol; Cymdeithaseg Iechyd a Salwch; SSM - Ymchwil Ansoddol mewn Iechyd; Journal of Hospital Infection; American Journal of Infection Control (AJIC); Ffliw a firysau anadlol eraill.

DINASYDDIAETH ARALL

 • Dirprwy arweinydd ar gyfer is-grŵp Heintiau Llwybr Genitourinary, o'r Grŵp Haint, Imiwnedd a Llid (I3), yn y Ganolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd, Awst 2020-Ebrill 2021
 • Gwirfoddolwr Gwasanaeth Galw i Mewn i Fyfyrwyr Covid-19, Mawrth-Ebrill 2020
 • Cydlynydd y ffrwd Rhaniadau Cymdeithasol / Hunaniaethau Cymdeithasol yng nghynhadledd Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA), Tachwedd 2013-Ebrill 2019
 • Llysgennad STEM, Ebrill 2019-presennol
 • Gwirfoddolwr Ymgysylltu â Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC), Ebrill 2012-Ebrill 2013

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig ym meysydd:

 • Gwyddorau cymdeithasol amgylcheddol
 • Cymdeithaseg o heatlh a salwch
 • Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STS)
 • Ymchwil Goblygiadau Moesegol, Cyfreithiol a Chymdeithasol (ELSI)
 • Ymchwil Gwasanaethau Gofal Iechyd

Prosiectau'r gorffennol

 • Traethawd hir Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd (MPH) 'Iechyd, Ffitrwydd a Dylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol: Astudiaeth grŵp ffocws sy'n archwilio effaith Instagram ar ymddygiadau iechyd menywod ifanc'.