Ewch i’r prif gynnwys
Patrick Hardinge

Dr Patrick Hardinge

Cymrawd Ymchwil

Ysgol y Biowyddorau

Email
HardingeP@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell Ystafell W/3.12, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

Fy mhrif ddiddordeb yw canfod symiau olrhain o DNA mewn samplau biolegol. Mae hyn yn deillio o'r blynyddoedd a dreuliais yn gweithio fel Gwyddonydd Fforensig ac yn dilyn egwyddor sylfaenol gwyddoniaeth fforensig bod 'pob cyswllt yn gadael olrhain'. Rwy'n arbenigo mewn cymhwyso ymhelaethiad DNA isothermol, ymhelaethiad wedi'i gyfryngu â dolen yn bennaf (LAMP), i gynyddu'r DNA targed olrhain i lefel y gellir ei ganfod. Rwy'n gweithio'n bennaf gyda chanfod bioluminescent ac mae gennyf gydweithrediad hirsefydlog gydag ERBA MDX yn Nhrelái, Swydd Gaergrawnt ac rwy'n defnyddio ystod o dechnegau delweddu i ddelweddu a chofnodi'r canlyniadau. Rwyf hefyd wedi datblygu ac ymchwilio i ddulliau canfod fflwroleuol amgen ar gyfer ymhelaethu DNA LAMP sydd wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar.

Mae fy mhrosiect ymchwil presennol yn fy ngalluogi i archwilio meysydd newydd gyda chydweithrediad cyffrous ym Mhrifysgol Caerdydd gyda'r Ysgolion Fferylliaeth a Pheirianneg, i ddefnyddio microhylifeg i gynhyrchu defnynnau a chelloedd artiffisial sy'n cynnwys adwaith ymhelaethu DNA bioluminescent. Mae sefydlogrwydd y defnynnau unffurf lluosog yn agor y posibilrwydd o fesur digidol LAMP ac mae'r adwaith bioluminescent yn ein galluogi i astudio'r celloedd artiffisial.

Hefyd yn y prosiect rwyf wedi datblygu sgiliau dilyniannu a biowybodeg yng nghynulliad de novo llyngyr sydd o gynyddu diddordeb milfeddygol yn y DU. Prif nod y gwaith hwn yw datblygu prawf penodol, sensitif i ganfod yr haint hwn a chyfuno'r ymchwil hon â chynhyrchu defnynnau microhylifig a chanfod mwyhad.

Cefnogir fy ymchwil gan raglen Sêr Cymru II Llywodraeth Cymru sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Brifysgol Caerdydd a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2014

2013

2012

Articles

Book sections

Thesis

Websites

Bywgraffiad

Cyn fy PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, treuliais dros ddegawd yn gweithio fel Gwyddonydd Fforensig mewn ymchwil a datblygu ac ar achosion ar gyfer y system cyfiawnder troseddol yn y Gwasanaeth Gwyddoniaeth Fforensig. Yn ystod fy PhD ac ymchwil ôl-ddoethurol dilynol ym Mhrifysgol Caerdydd, canolbwyntiais ar fesur DNA gyda chanfod fflwroleuol a bioluminescent.

Prosiect Cymrodoriaeth Sêr Cymru II:

Datblygu, gwerthuso a dilysu dyfais ficrohylifig ar gyfer canfod pathogenau gan ddefnyddio ymhelaethu DNA isothermol a chanfod bioluminescent. (bioleg foleciwlaidd)

Mae'r prosiect yn cyfuno ymhelaethiad isothermol o foleciwlau DNA targed gyda'r assay bioluminescent mewn amser real (BART), mewn cydweithrediad ag ERBA MDX, gan ddefnyddio biocemeg sy'n deillio o Fireflies. Arweiniodd fy ymchwil PhD ac ôl-ddoethurol fi at ganfod a meintioli niferoedd isel iawn o foleciwlau DNA targed ac ysgogi diddordeb mewn datblygu strategaeth feintioli ystod ddeinamig llawn sy'n gallu pennu crynodiadau o isel iawn i uchel iawn gyda chywirdeb. Mae'r prosiect yn fy ngalluogi i gydweithio ag arbenigwyr o'r Ysgolion Fferylliaeth a Pheirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd ym maes cyffrous microhylifeg. Mae ymgorffori adweithyddion bioluminescent i nifer o ddiferion unffurf bach yn rhoi data meintiol gwerthfawr i mi o ganfod golau. Datblygu dyfais syml sy'n dwyn ynghyd fanteision ymhelaethu DNA isothermol, canfod bioluminescent BART, cynhyrchu defnynnau microhylifig a chrynhoi gyda chanfod a dadansoddi golau, yw prif ffocws fy ymchwil. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn datblygu ensymau luciferase thermostable o fireflies ar gyfer canfod BART ac wrth ddatblygu'r canfyddiad DNA targed tuag at nifer o barasitiaid o ddiddordeb milfeddygol. Yn fwy diweddar rwyf wedi datblygu diddordeb mewn genomeg, Oxford Nanopore Technology MinION dilyniannu a biowybodeg ar gyfer cynulliad genom de novo.