Ewch i’r prif gynnwys
Anne Harrington

Dr Anne Harrington

Senior Lecturer in International Relations

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Trosolwyg

Since earning her Ph.D. from the University of Chicago in 2010, Anne Harrington has held academic fellowships at Stanford University, and the Middlebury Institute of International Relations at Monterey, and ETH Zürich. In 2013-2014, she worked for the United States Congress as an American Political Science Association Congressional Fellow. Her research interests are located at the nexus of International Relations, and Science and Technology Studies. They include nuclear deterrence, disarmament and nonproliferation, cybersecurity, and the evolution of special operations tactics.

Cyhoeddiad

2019

2017

2016

2014

2011

2009

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

International Relations Theory; Nuclear Strategy and Politics; Cybersecurity; Critical Security Studies; Gender and Militarism

Addysgu

Modiwlau Cyfredol

PL9320 - Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn yr Oes Niwclear

Nod y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth ryngddisgyblaethol i fyfyrwyr o wleidyddiaeth niwclear ryngwladol o ddyfodiad y prosiect bom atomig ym 1941 hyd heddiw. Bydd rhan gyntaf y cwrs yn cael ei neilltuo i astudiaeth episodig o hanes gwleidyddiaeth niwclear yn ystod y Rhyfel Oer, gyda'r nod o ddangos sut y gwnaeth perygl rhyfel atomig a niwclear siapio'r gwrthdaro rhwng yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd yn bendant—a sut y penderfynodd ei ddiweddglo. Mae'r ail ran yn cyflwyno'r broblem o ddefnydd deuol a heriau amlhau niwclear. Mae'n cynnwys ymarfer efelychu Cytundeb Nonproliferation Niwclear. Mae'r drydedd ran yn archwilio problemau a dulliau dadansoddi cyfoes:  o nodweddion allweddol gwleidyddiaeth pŵer niwclear heddiw ac ymdrechion damcaniaethol mawr i'w deall. Mae'r bedwaredd ran yn rhoi trosolwg o bum ymgais i ddatrys y cyfyng-gyngor niwclear.

PL9331 Rhyfel a Chymdeithas

Mae achosion, cwrs a chanlyniadau rhyfel wedi ac yn parhau i lunio arfer gwleidyddol, diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd yn rhyngwladol ac o fewn gwahanol wladwriaethau a chymdeithasau. Yn y modiwl hwn, fe'ch anogir i ystyried rhyfel fel profiad dynol byw yn hytrach nag fel ffenomen amlwg wedi'i ffinio neu eithriadol. Byddwch yn archwilio ac yn trafod sut mae rhyfel a grym milwrol, boed yn rhyng-wladwriaeth, gwladwriaeth ychwanegol neu'n fewnosod ar ffurf, yn siapio ac yn cael ei siapio gan wahanol gymdeithasau, cymunedau ac unigolion. Bydd y modiwl yn gofyn sut mae rhyfel yn bosibl mewn a thrwy sefyllfaoedd ac arferion bob dydd yn ogystal â rhai geopolitical. Bydd yn archwilio sut mae rhyfel a thrais yn gwneud, treiddio ac yn newid sefydliadau cymdeithasol, arferion economaidd, iaith a mynegiant diwylliannol a bydd yn archwilio effaith a chymynroddion rhyfel i wahanol gymdeithasau, cymunedau ac unigolion drwy gyfres o faterion ac astudiaethau achos.

Trefnir y darlithoedd yn ôl y gwahanol resymau, neu ddiwedd, rhyfel cyflog cymdeithasau. Mae pob darlith yn cynnwys astudiaeth achos neu enghraifft o wrthdaro sy'n tynnu sylw at y ffyrdd ac yn golygu bod actorion yn eu defnyddio i ddilyn yr amcan hwnnw. Mae arc y modiwl yn gronolegol. Mae'n dechrau gyda'r Rhyfel Byd Cyntaf a phandemig Ffliw Sbaen ar ddechrau'r 20fed ac yn gorffen gyda'r gwrthdaro cyfoes yn Afghanistan ac Irac.

PL9220: Rhyw, Rhyw a Marwolaeth mewn Gwleidyddiaeth Fyd-eang

Bydd ffocws canolog y modiwl hwn ar y ffyrdd y mae rhyw, hil a rhyw yn fater mewn gwleidyddiaeth fyd-eang. Bydd yr ystod o bynciau a astudiwyd yn cynnwys detholiad o: militareiddio, diwylliant poblogaidd, yr economi wleidyddol fyd-eang, gwleidyddiaeth coffau, y diwydiant harddwch, ôl-wladychiaeth, twristiaeth, ffeministiaethau du, arfau niwclear, gwrywdodau, yr agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch, y rhyfel yn erbyn terfysgaeth, a chymeriad rhywedd a hiliol 'marwolaeth' (pa gyrff marw sy'n bwysig? Pa gyrff marw sy'n 'cyfrif' a/neu sy'n cael eu cyfri?) Y cwestiynau allweddol sy'n sail i'r modiwl hwn yw: lle mae'r menywod mewn gwleidyddiaeth fyd-eang? Pa waith sy'n wrywaidd a ffeministiaeth yn ei wneud? Pa waith mae rhywioldeb yn ei wneud? Sut mae hil yn bwysig? Sut a pham mae rhywedd yn bwysig ym myd gwleidyddol uchel gwleidyddiaeth ryngwladol/byd-eang? Lle ydyn ni'n 'gweld' rhywedd mewn gwleidyddiaeth fyd-eang? Pa rywedd(au) ydyn ni'n eu gweld? Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i rai o'r cysyniadau canolog mewn theori ffeministaidd, theori rhywedd, astudiaethau gwrywdod, theori hil feirniadol a damcaniaethau gwladychiaeth a ddefnyddir i archwilio materion allweddol mewn gwleidyddiaeth fyd-eang (efallai nad yw rhai o'r 'materion' yn 'amlwg'). Bydd testunau a astudir yn cynnwys testunau confensiynol yn ogystal â ffilmiau, fideos, cyfryngau cymdeithasol/blogiau, adroddiadau newyddion, celf, cartwnau ac ati.

PLT439 Dulliau Technopolitical o Wleidyddiaeth Ryngwladol

Mae penderfyniadau gwleidyddol yn fwyfwy cymhleth yn dechnolegol. O ddatblygiadau mewn arfau a systemau gwyliadwriaeth i gasglu a dadansoddi data mawr, mae amodau posibilrwydd gwleidyddol a thechnolegol wedi dod yn fwy a mwy o blethu. Mae ysgolheigion wedi rhoi enwau gwahanol i'r prosesau y mae gwleidyddiaeth technoleg yn dod yn rhan annatod o drafodaethau gwleidyddol ehangach. Mae'r modiwl hwn yn cymryd ei deitl o waith Gabriele Hecht, sy'n siarad am "technopolitics," term y mae'n ei ddefnyddio i ddynodi'r prosesau niferus y mae systemau technolegol yn dod i gael eu priodoli at ddibenion gwleidyddol, gan wasanaethu fel cerbydau y mae gwleidyddiaeth yn datblygu drwyddynt.

Mae technopolitics fel fframwaith yn ddefnyddiol ar gyfer tynnu sylw at y ddeinameg gymhleth lle mae dewisiadau gwleidyddol yn llunio technolegau, sydd wedyn yn llywio canlyniadau cymdeithasol-wleidyddol. Gellir dadlau y bydd yr union syniad o 'benderfyniad gwleidyddol' fel gweithred unigol ar wahân i brosesau technolegol yn broblemus. Mae penderfyniadau gwleidyddol yn cael eu cyflyru cymaint gan fodolaeth systemau technolegol, sydd eu hunain yn gynnyrch penderfyniadau gwleidyddol blaenorol, fel bod siarad amdanynt fel arwahanol yn gamarweiniol. Prif her bywyd gwleidyddol heddiw yw deall goblygiadau'r hyn y mae'n ei olygu i wleidyddiaeth a thechnoleg gael ei arysgrifio yn ei gilydd.

Gan gymryd y syniad o technowleidyddiaeth fel man cychwyn, bydd y cwrs yn eich cyflwyno i drafodaethau'r ugeinfed ganrif am dechnolegau trawsnewidiol gan gynnwys pŵer awyr, arfau niwclear a thechnolegau cyfathrebu. Gofynnir i chi ateb cwestiynau fel: Beth sy'n ysgogi newid technolegol? A oes gan dechnoleg ei hun? A yw datblygiad technolegol yn anochel? Beth yw rôl briodol arbenigwyr gwyddonol o fewn prosesau gwleidyddol o fewn cymdeithasau democrataidd? Sut mae awdurdod arbenigwyr yn llunio'r llwybrau technolegol?

Mae hwn yn gwrs sy'n cael ei yrru gan theori sy'n gofyn i chi yn gyntaf ac yn bennaf i ryngweithio â dadleuon athronyddol a gwleidyddol am rôl technoleg mewn cymdeithas. Mae'r astudiaethau achos yno fel cyfrwng i ddysgu sut i feddwl yn feirniadol am y berthynas rhwng technoleg a gwleidyddiaeth.

Modiwlau blaenorol

PL9223 Technolegau Digidol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang

Mae canoli cynyddol technolegau digidol mewn gwleidyddiaeth fyd-eang yn codi cwestiynau y tu hwnt i'r pryderon technegol sydd fel arfer yn dominyddu'r drafodaeth. Mae materion fel seiberddiogelwch, llywodraethu Rhyngrwyd a hawliau dynol ar-lein yn herio cysyniadau traddodiadol mewn Cysylltiadau Rhyngwladol. Er bod disgyblaethau eraill fel y gyfraith, cymdeithaseg a chyfrifiadureg wedi ymgysylltu'n agos â'r Oes Wybodaeth, nid yw ysgolheigion cysylltiadau rhyngwladol wedi dod â phŵer dadansoddol llawn eu disgyblaeth eto i ddatblygu ein dealltwriaeth o'r hyn y mae technolegau digidol yn ei olygu i gysyniadau fel rhyfel, heddwch, diogelwch, cydweithredu, hawliau dynol, ecwiti a phŵer.

Mae'r modiwl yn cynnwys pedair adran, pob un ohonynt yn adeiladu ar yr un blaenorol i helpu myfyrwyr i ddatblygu trosolwg eang o'r dadleuon allweddol sy'n animeiddio'r ysgolheictod eginol ar dechnolegau digidol a gwleidyddiaeth fyd-eang. Bydd yr addysgu hefyd yn cynnwys pedwar seminar â gofod cyfartal lle bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i ddatblygu'r themâu a gymerir mewn darlithoedd. Bydd yr asesiad ar gyfer y modiwl yn un traethawd hanner ffordd drwy'r semester ac yna arholiad terfynol.

Cyflwyniad PL9197 i Globaleiddio

Mae globaleiddio (neu, yn fwy cyffredin, globaleiddio) yn gysyniad cymhleth a dadleuol, sy'n cael ei ddehongli'n amrywiol fel: math o 'gywasgu amser' sy'n 'crebachu' ein byd; cyfres o gyfleoedd ar gyfer twf a moderneiddio; neu sefydliadu a rhyngwladoli anghydraddoldebau ac anghyfiawnder. Mae ei eiriolwyr yn dadlau ei fod wedi cynyddu dyfnder a chwmpas cymhwyso hawliau dynol a chodi miliynau o bobl allan o dlodi. Mae ei wrthwynebwyr yn cyfeirio at ei gysylltiad â'r argyfwng ariannol byd-eang diweddar a pharodrwydd a gallu elites pwerus i drin ei fecanweithiau a'i ganlyniadau. Mae'r llenyddiaeth sy'n ehangu ar Globaleiddio yn rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol ac mae hyn yn union oherwydd bod y ddadl anodd hon yn mynd y tu hwnt i feysydd academaidd; Gan gynnwys gwleidyddiaeth, economeg, hanes a chymdeithaseg. Drwy gydol y cwrs hwn, cewch eich annog i ymgysylltu â chyfres o gwestiynau sy'n parhau i rannu ysgolheigion a sylwebyddion: A yw globaleiddio yn 'real'? Os felly, a yw'n 'newydd'? A yw'n rym er daioni ac, os na, a allai fod? Ar gyfer pwy mae globaleiddio? Beth yw ei ganlyniadau? A yw ei gynnydd yn anfaddeuol? Beth sydd gan y dyfodol ar gyfer ein byd 'byd-eang'?

Bywgraffiad

Yn 2016, ymunais â staff Prifysgol Caerdydd fel aelod o'r Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol lle rwy'n addysgu ar faterion ar groesffordd gwyddoniaeth, technoleg a rhyfel. 

Ar ôl ennill fy PhD o Brifysgol Chicago, cynhaliais Gymrodoriaeth Stanton yn y Ganolfan Diogelwch a Chydweithrediad Rhyngwladol ym Mhrifysgol Stanford; a Chymrodoriaeth Ymchwil Ôl-ddoethurol yng Nghanolfan James Martin ar gyfer Astudiaethau Amlhau Sefydliad Cysylltiadau Rhyngwladol Middlebury ym Monterey a Washington DC. Yn ystod y cyfnod hwnnw, ymchwiliais a chyhoeddais ar bynciau mewn diffyg niwclear.

Yn 2013-2014, bûm yn gweithio i Gyngres yr Unol Daleithiau fel Cymrawd Cyngresol Cymdeithas Gwyddor Wleidyddol America yn Swyddfa'r Seneddwr Kirsten Gillibrand (D-NY), lle bûm i, fel Cymrawd Diogelwch Cenedlaethol, yn gweithio ar weithredu diddymu'r polisi gwahardd ymladd ar gyfer aelodau benywaidd sy'n aelodau'r lluoedd arfog; cytundeb niwclear Iran a elwir yn Gynllun Gweithredu Cynhwysfawr ar y Cyd; ymosodiad rhywiol yn milwrol yr Unol Daleithiau; a dulliau newydd o fygythiadau seiber. Yn dilyn hynny, fel cymrawd yn y Gwasanaeth Ymchwil Cyngresol yn Llyfrgell y Gyngres, fe wnes i gyd-ysgrifennu adroddiad ar "Cyber Operations in DOD Policy and Plans: Issues for Congress."

Fel Uwch Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Astudiaethau Diogelwch yn ETH Zuerich yn 2015 fe wnes i barhau â'm hymchwil ar faterion niwclear, gan gyhoeddi ar "Next Generation Nuclear Technologies: heriau newydd i fframwaith cyfreithiol yr IAEA o Ffynonellau Neutron Dwys" gyda Dr. Mattias Englert, a derbyn grant gan Sefydliad Cenedlaethol y Swistir (gyda Dr. Mahsa Rouhi) i astudio deinameg argyfwng niwclear Iran. 

Mae fy niddordebau ymchwil wedi'u lleoli yng nexus Cysylltiadau Rhyngwladol, ac Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Maent yn cynnwys ataliaeth niwclear, diarfogi a diffyg amlhau, seiberddiogelwch, ac amrywiaeth yn milwrol yr Unol Daleithiau. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect llyfrau o'r enw Power, Violence, and Nuclear Weapons lle rwy'n adeiladu theori macro-lefel o werth gwleidyddol arfau niwclear.

Pan nad wyf yn gweithio rwy'n mwynhau marchogaeth marchogaeth gyda fy ngwraig, y Brigadydd Cyffredinol Brenda Cartier.