Ewch i’r prif gynnwys
John Harrington  LL.B (Dublin) BCL (Oxon) FLSW

John Harrington

LL.B (Dublin) BCL (Oxon) FLSW

Athro Cyfraith Iechyd Byd-eang, Cyfarwyddwr Ysgol Graddedigion Cymru ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
HarringtonJ3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74098
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 3.27, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Iechyd, y gyfraith a'r wladwriaeth yw canolbwynt fy ymchwil, addysgu a goruchwylio. Ysgrifennu ar y meysydd canlynol:

  • effaith cyfraith iechyd fyd-eang ar wladwriaethau yn y de byd-eang, gan gynnwys mynediad at feddyginiaethau hanfodol, rheoli pandemig, gwybodaeth feddygol gynhenid, yr hawl i iechyd;
  • cyfraith iechyd gwledydd datganoledig y DU, gan gynnwys rhoi organau, rheoli clefydau, systemau iechyd, iechyd y cyhoedd, gofal trawsffiniol;
  • datblygu cyfraith feddygol Prydain ers sefydlu'r GIG.

Cyfuno dulliau cymdeithasol-gyfreithiol a'r dyniaethau o ymdrin â'r gyfraith, gan gynnwys dulliau empirig ansoddol, athrawiaethol cyfreithiol, ac archifol, yn ogystal â thechnegau o ddarllen agos o astudiaethau rhethreg glasurol a diwylliannol modern. Diddordeb yn y wladwriaeth sy'n cael ei llywio gan lywodraetholdeb byd-eang, adeiladydd IR, a dulliau trydydd byd o weithredu'r gyfraith.

Cyfarwyddwr Sefydlu Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol i Raddedigion Cymru (Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC) ac ar hyn o bryd Cadeirydd y Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol.

Fáilte chuig mo shuíomh! Karibuni ukarasani kwangu! Croeso/Croeso!

 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Articles

Book sections

Books

Monographs

Websites

Ymchwil

Beth sy'n bwysig yn fy ymchwil?

Iechyd a'r gyfraith
Mae fy ngwaith cyhoeddedig yn amrywio ar draws pynciau fel mynediad at feddyginiaethau hanfodol, parch at yr hawl i iechyd, mesurau i reoli clefydau heintus, atebolrwydd gweithwyr iechyd proffesiynol, a masnacheiddio  meddygaeth frodorol. Adroddiad cynhwysfawr ar Rwymedigaethau'r Wladwriaeth ynghylch Dosbarthu Adnoddau Iechyd ar gyfer Menter Cyfiawnder Cymdeithas Agored i gefnogi cwynion Bwlgaria gerbron Pwyllgor Hawliau Cymdeithasol Ewrop.

Cyd - destunau
Wedi'i lywio gan astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol, y gyfraith a'r dyniaethau, ac ymagweddau Trydydd Byd at y gyfraith, rwy'n ymwneud â'r berthynas ddwyochrog rhwng y gyfraith a'i chyd-destunau gwleidyddol a chymdeithasol. Yn benodol, rwy'n dadlau bod cyd-destunau cenedlaethol yn cael eu hanwybyddu mewn cyfraith iechyd byd-eang, er bod seneddau a llysoedd, grwpiau gweithredwyr a gweinidogaethau yn chwarae rhan hanfodol wrth weithredu, gwrthsefyll neu addasu mesurau gan Sefydliad Iechyd y Byd ac asiantaethau eraill. Dangosodd Covid-19 fod cyfraith iechyd yn ymwahanu yng ngwledydd gwahanol y DU. Mae cyd-destunau 'cenedlaethol' hefyd yn bwysig.

Dulliau
Gan wrthod ffiniau caled, rwy'n cymryd ymagwedd amlddisgyblaethol, fel yr adlewyrchir yn y mannau lle cyhoeddir fy ngwaith: cyfnodolion y gyfraith, ond hefyd y rhai mewn anthropoleg, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol, astudiaethau maes, hanes cyfreithiol, ac iechyd y cyhoedd. Mae'r dulliau yn cynnwys dadansoddiad 'blackletter' o'r gyfraith, cyfweliadau, ymchwil archifol ac astudiaethau diwylliannol o'r gyfraith.

Geiriau
Gan weithio trwy bynciau ac amrywiaeth o ddisgyblaethau, mae fy ymchwil yn gyson yn ymwneud â sut mae pethau'n cael eu cynrychioli mewn testunau a lleferydd, apporach damcaniaethol a metholegol a nodir yn fy monograff yn 2017 Tuag at Rhethreg Cyfraith Feddygol a phapurau dilynol.

- Wladwriaethau
Mae rôl  y wladwriaeth fel ffynhonnell cyfraith iechyd, ac fel ffocws ar gyfer dyletswyddau cyfraith iechyd, yn llinyn cyson yn fy ngwaith. O Tanzania yn ystod y cyfnod o addasu strwythurol (llymder) yn y 1990au, trwy weithredu'r  cytundeb TRIPs yn y de byd-eang, i gynnydd 'partneriaethau iechyd byd-eang' ar gyfer ymchwil, i effaith datganoli ar gyfraith iechyd yn y DU. 

Pethau eraill
Rwyf wedi cymryd y pryderon a'r dulliau hyn y tu hwnt i gyfraith iechyd, gyda ffocws penodol ar y gyfraith mewn cyd-destunau ôl-drefedigaethol, gan gynnwys: addysg gyfreithiol mewn gwladwriaethau annibynnol, a rôl ysgolheigion a barnwyr cyn-wladol;  llygredd, llywodraethu a diwygio etholiadol; dinasyddiaeth a hil Ewropeaidd/Iwerddon.

Ardrawiad
Astudiaeth achos Dylanwadu ar Ddyfarniad y Goruchaf Lys 2017 i wrthdroi canlyniad yr Etholiad Arlywyddol yn Kenya, yr oeddwn yn brif awdur arno, ei raddio 4 * / 3 * yn REF 2021. Yn seiliedig ar ymchwil cyhoeddedig ar anffurfio tr consitutionala phŵer y wladwriaeth yn Nwyrain Affrica

Moeseg Iechyd a'r Gyfraith ar gyfer Myfyrwyr Ôl-Gynradd yng Nghymru (HEAL):  cwrs ar gyfer myfyrwyr ôl-gynradd a gyd-gynhyrchwyd gydag Ysgol Uwchradd Fitzalan Caerdydd. Datblygu deunyddiau a gweithgareddau o safon ar gyfer athrawon a myfyrwyr gan alluogi cyflwyno Cwricwlwm newydd i Gymru. Yn seiliedig ar brosiect ymchwil ar gyfraith iechyd o dan ddatganoli yng Nghymru a'r DU (gweler uchod). Wedi'i gyd-arwain gyda Dr Barbara Hughes Moore (Cardiff LawPl) gyda chefnogaeth Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC. Dan arweiniad grŵp cynghori (gan gynnwys Rhwydwaith Seren, Cyngor Caerdydd, LTA Prifysgol Caerdydd, Theatr y Sherman). 

Roedd blwyddyn gyntaf HEAL yn diweddu mewn llys ffug (ffug dreial) yn canolbwyntio ar ddadlau moesegol a chyfreithiol wrth roi organau yn cynnwys myfyrwyr Fitzalan, myfyrwyr ac actorion y Gyfraith Caerdydd. Cymryd rhan yng Ngŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC i dreialu deunyddiau HEAL yn yr iaith Gymraeg gydag Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. 

Prosiectau cyfredol a diweddar
Trawsblaniadau Cyfreithiol a Throsglwyddiadau Polisi: Deddfu ar gyfer Rhoi Organau mewn DU Ddatganoledig mewn cydweithrediad â Mason Institute, Prifysgol Caeredin. Wedi'i ariannu gan wobr Academi Brydeinig / Leverhulme, mae'r cwrs hwn yn astudio'r broses o lunio cyfraith iechyd ar draws pedair gwlad y DU. Set ddata wedi'i chwblhau: 30 o gyfweliadau gyda deddfwyr, llunwyr polisi a gweithwyr iechyd proffesiynol ledled gwledydd y DU. Mae dau bapur yn cael eu hadolygu.

Tuag at Gyfraith Iechyd Cymru: Gwerthoedd, Llywodraethu a Datganoli ar ôl COVID-19 Yr astudiaeth gyntaf o'r maes hwn sy'n dod i'r amlwg a ariennir gan wobr Llywodraeth Cymru/Ser Cymru. Arolygu meysydd sylweddol: iechyd y cyhoedd, y GIG yng Nghymru, mynediad trawsffiniol at driniaeth, iechyd meddwl/galluedd, yn ogystal â sail gwerthoedd a chyd-destun cyfansoddiadol. Papurau - wedi'u cyhoeddi:  Chwarteri cyfreithiol Gogledd Iwerddon; ac yn cael ei adolygu, yn ogystal â blog UKCLA.

COVID-19 yn Kenya: Iechyd Byd-eang, Hawliau Dynol a'r Wladwriaeth mewn Cyfnod o Bandemig mewn cydweithrediad â Chanolfan Ymchwil Poblogaeth ac Iechyd Affrica a Sefydliad Katiba, Nairobi, a ariennir gan wobr AHRC. Prosiect wedi'i gwblhau gydag erthyglau a gyhoeddwyd yn Astudiaethau Cyfreithiol, Materion Affricanaidd, Astudiaethau Gwyddelig mewnMaterion Arennol Internati ac Iechyd Cyhoeddus BMC, yn ogystal â blogiau yn Dadleuon Affricanaidd, Yr Eliffant,  a Mambo. . 

Cynhwysiant, Cyfranogiad a Datblygu: Gweithredu Deddf Diogelu Gwybodaeth Draddodiadol ac Ymadroddion Diwylliannol Kenya 2016 mewn cydweithrediad ag Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Strathmore Nairobi (dyfarniad £37k CCAUC GCRF). Set ddata wedi'i chwblhau: grwpiau ffocws gyda chymunedau sy'n dal gwybodaeth mewn dau safle yng nghefn gwlad Kenya a chyfweliadau â llunwyr polisi a lefel sirol a chenedlaethol.

 

 

Addysgu

Mae fy addysgu yn cael ei lywio'n gryf gan ymchwil: gan arloesi addysgu Cyfraith Iechyd Byd-eang ar lefel meistr yn y DU ac fel Ysgolhaig Visting Byd-eang ym Mhrifysgol Melbourne. Dylunio a darparu hyfforddiant iechyd a hawliau dynol fel rhan o'r rhaglen PhD gydweithredol ym mhoblogaeth ac iechyd cyhoeddus y Consortiwm ar gyfer Hyfforddiant Ymchwil Uwch yn Affrica (CARTA). Mae Modiwl ar Iechyd Byd-eang: Y Gyfraith a Llywodraethu wedi'i ddysgu ar y cyd i fyfyrwyr Cysylltiadau Rhyngwladol a'r Gyfraith ar lefel meistr yng Nghaerdydd. Cyd-arwain Gweithdai Ysgrifennu Global South Socio-Legal Journals ( Delhi, Accra, Nairobi) gydag arian yr Academi Brydeinig. Nodir ymhellach arloesedd addysgu a gwaith addysgu allanol isod.

Addysgu Arloesi

1 Clinig Cyfraith Cyfiawnder Byd-eang

Sefydlwyd y rhaglen 'pro-bono' hon yn 2015 i alluogi myfyrwyr Caerdydd i weithio gyda chyfreithwyr a chyrff anllywodraethol byd-eang ar sicrhau atebolrwydd trawsffiniol am dorri hawliau dynol (ee clirio slymiau yn Kenya, materion diogelwch y diwydiant mwyngloddio yn Tanzania). Yn un o ddim ond dwy raglen o'r fath yn y DU, soniwyd amdani yn ffafriol gan y Farwnes Hale, Llywydd Goruchaf Lys y DU (yng nghyfarfod llawn Cymdeithas yr Ysgolheigion Cyfreithiol 2017), ac arweiniodd at fy hun a'r Athro Manji sy'n ei rhedeg gyda mi, yn cael gwahoddiad i annerch plenaries yn y tair prif gymdeithas ddysgedig yn y gyfraith yn y DU (h.y . ALT, SLSA) ar arloesi mewn addysg gyfreithiol.

Ymhlith y partneriaid allweddol mae Deighton Pierce Glynn (cyfreithwyr hawliau dynol, Llundain a Bryste), Amnest Rhyngwladol (Llundain a Nairobi), Sefydliad Hingorani (New Delhi), Open Society Foundation (Llundain ac Efrog Newydd), y Ganolfan Hawliau Dynol a Chyfreithiol (Dar es Salaam) a Katiba - Sefydliad y Cyfansoddiad (Nairobi), Hawliau ac Atebolrwydd mewn Datblygu (Rhydychen).

Mae myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn drafftio dogfennau cyfreithiol (ee cwynion i'r Comisiwn Ewropeaidd), yn cynnal cyfweliadau â chleientiaid (ee yn Tanzania) ac yn paratoi sesiynau briffio ar gyfer cyfreithwyr treial (ee achos camwedd a hawliau dynol y DU, ac yn hawlio gerbron Llys Hawliau Dynol a Phobl Affrica). Lleoliadau a sicrhawyd ar gyfer myfyrwyr yn New Delhi (e.e. Tribiwnlys Gwyrdd India a Chomisiwn Delhi ar Hawliau Menywod) ac yn Nairobi (ee Comisiwn Rhyngwladol y Cyfreithwyr) gyda cheisiadau llwyddiannus i gynllun Cyfleoedd Byd-eang Caerdydd yn 2017 a 2018.

2 Cyfraith a Llenyddiaeth: Cydweithrediad Theatr y Sherman

Yn un o'r ychydig o'i fath yn Ysgolion y Gyfraith yn y DU, cyflwynwyd y modiwl hwn i gynnwys myfyrwyr israddedig i astudio'r gyfraith fel math o berfformiad a gyda chynrychioliadau o'r gyfraith mewn diwylliant. Ers ei gyflwyno yn 2015, datblygodd y modiwl sydd bellach yn cael ei arwain gan Dr Barabra Hughes Moore, bartneriaeth gyda Theatr y Sherman, Caerdydd, lle mae'r addysgu'n cael ei integreiddio ag un o brif gynyrchiadau newydd y cwmni bob blwyddyn (h.y. Cariad, Celwydd a Videotape yn 2016 a The Cherry Orchard yn 2017). Myfyrwyr sy'n gwneud gwaith seminar estynedig ar faterion llenyddol, cyfreithiol a gwleidyddol y ddrama, cyn mynd i berfformiadau a chymryd rhan mewn trafodaethau ôl-gynhyrchu yn y Theatr gydag actorion a chyfarwyddwyr. Yna caiff dosbarthiadau dilynol ar berfformiad yn y gyfraith ac ar y llwyfan eu cyd-ddysgu â staff Theatr Gymunedol y Sherman.

3 Problemau Byd-eang a Theori Gyfreithiol

Yn seiliedig ar ailwampio radical o addysgu Theori Gyfreithiol draddodiadol, nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i ddadleuon athronyddol allweddol (e.e. natur y gyfraith, terfynau i hawliau dynol, a chyfiawnder hanesyddol) trwy broblemau pendant yng nghymdeithas y byd (ee. cyfiawnder trosiannol yn Ne Affrica, hawliau eiddo deallusol byd-eang, ac ymrwymiad cymorth datblygu'r DU). Wedi'i addysgu mewn fformat wedi'i fflipio, gyda dosbarthiadau dan arweiniad myfyrwyr timau, cyflwynir y modiwl hwn mewn cydweithrediad â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch. Yn yr un modd â'r Gyfraith a Llenyddiaeth, mae adborth myfyrwyr yn canmol y dull arloesol o gyflwyno, profiad ymarferol a chynnwys deniadol. 

 

Ysgoloriaeth ar Addysgu

Mae fy mhortffolio ymchwil yn cynnwys ymgysylltiad parhaus â materion ym maes addysg gyfreithiol. Mewn papurau cynharach a ysgrifennwyd gyda'r Athro Ambreena Manji ac a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion Affricanaidd a'r gyfraith, rwyf wedi archwilio eiliadau yn hanes addysg gyfreithiol yn Affrica a'r gwersi ar gyfer gwaith cyfredol ar ddad-drefedigaethu'r cwricwlwm. Mae gwaith diweddar yn cynnwys hanes o wrthdaro dros hyfforddiant cyfreithiol yn Ghana gan Kwame Nkrumah (American Journal of Legal History), ple am adnewyddiad cosmopolitaidd ym maes addysg gyfreithiol y DU (cyfres Papurau Gwaith UCD ), ac adolygiad o gyfraniad y cyfnodolyn Social and Legal Studies yn y maes hwn.

Bywgraffiad

Athro Cyfraith Iechyd Byd-eang ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ddal graddau yn y gyfraith o Goleg y Drindod, Dulyn (LL.B.) a Phrifysgol Rhydychen (BCL).

Cyfarwyddwr Sefydlu Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol i Raddedigion Cymru (WGSSS), Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC. Y prif gais am ailgomisiynu yn 2022/23, a raddiwyd yn  'rhagorol' a gweledigaethol' gan ESRC. 

Bydd WGSSS yn darparu hyfforddiant a chyllid PhD o'r radd flaenaf ar gyfer 360 o fyfyrwyr dros 5 carfan ar draws 7 prifysgol. Sparternships trategig Llywodraeth Cymru, HEFCW, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, i ddatblygu llwyfan hyfforddi cyffredin ledled Cymru, yn ogystal ag interniaethau ar gyfer pob myfyriwr ac efrydiaeth PhD cydweithredol.

Mae'n cynrychioli cyfanswm buddsoddiad o £40 miliwn yn y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys £20 miliwn gan ESRC, £18.5 miliwn mewn arian cyfatebol gan SAUau, a £1.5 miliwn gan bartneriaid anacademaidd

Etholwyd yn Gadeirydd y Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol (SLSA) am bedair blynedd yn 2022. Mae SLSA yn gymdeithas ddysgedig fawr yn y DU, gydag aelodau ledled y byd. Gweithio gyda Bwrdd o Ymddiriedolwyr i gefnogi gweithgareddau rheolaidd: gwobrau llyfr ac erthyglau; Dyfarniadau; cyllid ymchwil ac effaith; goruchwylio cynhadledd flynyddol (dros 20 nent, 900 o gynadleddwyr - 650 yn bersonol, 250 ar-lein – o dros 20 o  wledydd); Digwyddiadau hyfforddi PGR pwrpasol. Hyrwyddo mentrau strategol mewn cydweithrediad rhyngwladol, EDI a rhaggaredd, a chydweithio rhyngddisgyblaethol â chymdeithasau dysgedig eraill.

Cyfarwyddwr Sefydlu Cyfraith Caerdydd a Chyfiawnder Byd-eang, canolfan ymchwil (2015-22): cyd-arwain Gweithdai Ysgrifennu De Byd-eang yr Academi Brydeinig; Clinig cyfraith hawliau dynol myfyrwyr gyda Deighton, Pierce Glyn Cyfreithwyr ac Amnest Rhyngwladol; gweithdy doethurol cydweithredol gyda Phrifysgolion Caint a Warwick; cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru; aelod sefydlu'r Rhwydwaith Ymchwil Rhyngwladol y Gyfraith a Datblygu

 

Cyn symud i Gaerdydd, cefais fy mhenodi'n Athro'r Gyfraith, Prifysgol Lerpwl (2004-14), Darlithydd yn y Gyfraith, Prifysgol Warwick (1994-2004) a Darlithydd yn Adran y Gyfraith Gymharol ym Mhrifysgol Rydd Berlin (1992-4).

Cyfarwyddwr Sefydliad Cyfraith Meddygaeth a Biofoeseg Prifysgol Lerpwl (2006-10), ysgolhaig Ymweld Byd-eang yng Nghyfadran y Gyfraith, Prifysgol Melbourne (2006) a Chymrawd Jean Monnet yn Sefydliad y Brifysgol Ewropeaidd, Fflorens, yr Eidal (2001-2). Cynhaliwyd cymrodoriaethau ymchwil hefyd ym Mhrifysgolion Dar es Salaam a Cape Town, yn y fuer Sozialforschung Wissenschaftszentrum (WZB) ym Merlin a'r Sefydliad Iechyd, Prifysgol Warwick.

Yn fwy diweddar, roeddwn yn Uwch Gymrawd Ymchwil yn y Sefydliad Prydeinig yn Nwyrain Affrica ac yn Ymchwilydd Ymweld yng Nghanolfan Ymchwil Poblogaeth ac Iechyd Affrica, y ddau Nairob (201-14).

Is cainteoir Ghaeilge mé a mbíonn le clos ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ag labhairt fén dlí is fé chúrsaí polaitíochta sa Ríocht Aontaithe agus níos faide i géin. 

Rwy'n siarad Gwyddeleg, Saesneg, Almaeneg (C2), Ffrangeg (C1) Eidaleg (C1), Kiswahili (A2) a Chymraeg (A1).

Anrhydeddau a dyfarniadau

Runner-up, Socio-Legal Theory and History Book Prize of the Social and Legal Studies Association for Towards a Rhetoric of Medical Law (2017).

Safleoedd academaidd blaenorol

2013-          Professor of Global Health Law, Cardiff University

2004-2013  Professor of Law, University of Liverpool

1994-2004   Lecturer in Law, University of Warwick

1192-1994   Lecturer, Department of Comparative Law, Freie Universität Berlin

Pwyllgorau ac adolygu

Cyfnodolion a Chymdeithasau Dysgedig

Cyfraith Feddygol Ryngwladol - Bwrdd Golygyddol (2023)

Journal of Law and Society - Bwrdd Golygyddol: mae dyletswyddau'n cynnwys hyrwyddo menter cyhoeddi byd-eang y de yn y cyfnodolyn (o 2017).

Cymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol - Cadeirydd ac Ymddiriedolwr (o 2017).

Dyfarnu ar gyfer cyfnodolion / cyhoeddwyr sy'n cynnwysMedical Law Review; Adolygiad Cyfraith Modern, Astudiaethau Cyfreithiol, Anthropoleg Feddygol; Dadansoddiad Gofal Iechyd; British Medical Journal; Y Gyfraith a'r Dyniaethau, y Gyfraith, Diwylliant a'r Dyniaethau;  Edward Elgar, Gwasg Prifysgol Caergrawnt, Hart Publishing.

Cyllid: Adolygu Gwaith

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau Aelod o'r Coleg Adolygu Cyfoed (o 2016)

Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol Aelod Coleg Adolygu Cyfoed y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (o 2016).

Adolygu ceisiadau unigol ar gyfer y Cyngor Ymchwil Feddygol, Ymddiriedolaeth Leverhulme ac Ymddiriedolaeth Wellcome.

Meysydd goruchwyliaeth

Yn hapus i oruchwylio ym mhob maes yn fy ngwaith ymchwil ac addysgu. Mae'r rhain yn cynnwys: cyfraith iechyd byd-eang, iechyd a hawliau dynol; cyfraith a llenyddiaeth; rhethregi cyfreithiol; cyfraith a gwladychiaeth; addysg gyfreithiol (gan gynnwys clinig); athroniaeth y gyfraith. 

Ar hyn o bryd goruchwyliwr arweiniol ar gyfer 4 myfyriwr PhD, gan ymchwilio yn y meysydd canlynol: 

- Cyfranogiad plant mewn ymgyfreitha newid hinsawdd (Asteropi Chatzinikola)
- Cymunedau cynhenid a mynediad at ofal iechyd yn Kenya (Simiyu Ffydd)
- Cymunedau teithiol, ymddiriedaeth a'r hawl i iechyd yng Nghymru (Erin Thomas)
- Cyfraith a gwleidyddiaeth isafbris uned o alcohol yng Nghymru a'r Alban (Simon Jones) 

Prosiectau'r gorffennol

Goruchwylio llwyddiannus diweddar ar bynciau ymchwil gan gynnwys:

- Cyllid treth Islamaidd, hawliau dynol a gofal iechyd;
- Fframio dadleuon rhyngwladol mewn llafur plant;
- Dyblau cyfrifoldeb ffuglen a throseddol yng nghyfraith Lloegr a Chymru;
- Damcaniaethau am gyfiawnder byd-eang a gweithdrefn lloches yn y DU;
- Diogelu buddiannau ymchwyddiadau yng nghyfraith India;
- Cyfiawnder gofodol, cyfranogiad a gofal iechyd mewn setliad Nairobi;
- Rheoleiddio therapi bôn-gelloedd yn India;
- Yr 'amgylchedd gelyniaethus' a ffin y DU.

Mae myfyrwyr ymchwil sy'n gweithio gyda mi wedi cael eu hariannu gan Ysgoloriaethau'r Gymanwlad, dyfarniadau ESRC 1+3, Efrydiaethau Ymchwil AHRC ac Efrydiaethau Is-Ganghellor (Caerdydd). Rwy'n hapus i weithio gydag ymchwilwyr posibl i helpu i sicrhau cyllid.

 

Arbenigeddau

  • Cyfraith feddygol ac iechyd
  • Cyfraith Trawswladol
  • Y Gyfraith, Diwylliant a Rhethreg
  • Cyfraith Iechyd Byd-eang
  • Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol