Ewch i’r prif gynnwys

Dr Daniella Holland-Hart

Cydymaith Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
Holland-HartD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87138
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 6ed Llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd yng Nghanolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Cure (Is-adran Meddygaeth Boblogaeth) gyda chefndir mewn gwyddorau cymdeithasol a pholisi. Mae fy ymchwil presennol yn canolbwyntio ar brofiadau cleifion ar hyd llwybrau canser sydd â diddordeb penodol mewn triniaeth a gofal lliniarol, cyfathrebu cleifion - clinigwyr, cydgynhyrchu gan gynnwys gwneud penderfyniadau ar y cyd, anghydraddoldebau ac ansawdd bywyd.

 

 

 

Cyhoeddiad

2023

2021

2019

Articles

Conferences

Ymchwil

Ymchwil cyfredol

Ar hyn o bryd mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar integreiddio dewisiadau cleifion ac yn blaenoriaethu dulliau meddygaeth fanwl a gwneud y gorau o brofiad cleifion ar hyd llwybrau canser, gan gynnwys                                  

Anghenion gwybodaeth a chyfathrebu cleifion â chanser anwelladwy datblygedig: Adolygiad cyflym [CRD42023434023]

Adolygiad Realist: Sut mae dulliau gwneud penderfyniadau ar y cyd a chymhorthion cleifion yn dylanwadu ar benderfyniadau triniaeth ar gyfer cleifion â chanser anwelladwy datblygedig. PROSPERO: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42021251690

Y gwaith hwn yw Canolfan Ymchwil Canser Cymru (WCRC), CRUK a Marie Curie a gyllidir. Rwyf hefyd yn cynnal ymchwil ansoddol ar gyfer treialon canser:

(VALTIVE1) Astudiaeth ar ddilysu Tie2 fel y biomarciwr ymateb fasgwlaidd tiwmor cyntaf ar gyfer atalyddion VEGF. Astudiaeth ansoddol o ganfyddiadau cleifion o gael y prawf biomarciwr Tie2 a sut y gallent deimlo pe bai eu triniaeth yn cael ei newid yn seiliedig ar ganlyniadau'r prawf.

(CWMPAS 2) Astudiaeth o Chemoradiotherapi mewn canser Oesoffagaidd gan gynnwys ymateb PET a dos Prosiectau uwchgyfeirio. Dadansoddiad ansoddol o brofiadau cleifion a chanfyddiadau o gymryd rhan mewn treial o chemoradiotherapi diffiniol uwch (dCRT) o'i gymharu â dos safonol ac o'r ddwy gyfundrefn cyffuriau a yrrir gan PET.

(CHRONOS) Astudiaeth o Ganlyniadau Ymchwil Iechyd Cymharol Llawfeddygaeth Newydd mewn canser y prostad. Ymchwil ansoddol gyda chleifion a staff yn cymryd rhan mewn treial, gwneud penderfyniadau ar gyfer llwybrau trin canser y prostad ac ansawdd bywyd cleifion.  

Ymchwil blaenorol

(PLUS): Cyfeiriadau Fferyllfa ar gyfer Astudiaeth Symptomau Canser yr Ysgyfaint. Archwilio derbynioldeb a dichonoldeb gwasanaeth atgyfeirio fferyllfeydd ar gyfer canser yr ysgyfaint a oedd yn canolbwyntio ar bobl o gymunedau economaidd-gymdeithasol is.

(PREDICT-CAT) Rhagweld Budd-dal Hunan-gofnodedig i gleifion cataract, Penderfyniad Cefnogol. Gwneud a graddnodi cyfleustodau Iechyd ar gyfer Llawfeddygaeth Cataract. Astudiaeth dulliau cymysg sy'n datblygu a phrofi defnyddwyr ymyrraeth cymorth penderfyniadau ar gyfer cleifion cataract. 

(Gofal Iechyd Darbodus)- archwilio canfyddiadau a phrofiadau clinigwyr, cleifion a'r cyhoedd ynghylch cysyniad y polisi gofal iechyd darbodus, gan ganolbwyntio ar gydgynhyrchu a gwneud penderfyniadau ar y cyd. 

Anghenion hyfforddi a datblygu gweithwyr gofal cymdeithasol sy'n cefnogi pobl hŷn ag anableddau dysgu mewn perthynas â'u hiechyd.

Cyhoeddiadau:

Edwards, M, Holland-Hart, D et al. 2023. Deall sut mae dulliau gwneud penderfyniadau ar y cyd a chymhorthion cleifion yn dylanwadu ar gleifion â chanser datblygedig wrth benderfynu ar driniaethau lliniarol a gofal: Adolygiad realaidd. Disgwyliadau Iechyd (10.1111 / hex.13822 )

Holland-Hart D, Edwards M, Mann M, et al.  26 Adolygiad realaidd cyflym: sut mae dulliau gwneud penderfyniadau ar y cyd a chymhorthion cleifion yn dylanwadu ar benderfyniadau triniaeth ar gyfer cleifion â chanser datblygedig (anwelldol)? BMJ Cefnogol a Gofal Lliniarol 2023; 13:A11.

Holland-Hart D, McCutchan GM, Quinn-Scoggins HD, et al. (2021) Dichonoldeb a derbynioldeb gwasanaeth atgyfeirio fferyllfa gymunedol ar gyfer symptomau canser yr ysgyfaint a amheuir. BMJ Ymchwil Anadlol Agored 2021; 8: e000772. doi: 10.1136 / BMJRESP-2020-000772

Jordan, A., Joseph-Williams, N., Edwards, A., Holland-Hart, D., Wood, F. (2019) "Hoffwn gael mwy o lais oherwydd mai fy nghorff i ydyw": canfyddiadau pobl ifanc ynghylch rhwystrau a hwyluswyr i wneud penderfyniadau ar y cyd. Journal of Adolescent Health, Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.05.024

Holland-Hart, D., Addis, S., Edwards, A., Kenkre, J., Wood, F. (2018) Cyd-gynhyrchu ac iechyd: canfyddiadau cyhoeddus a chlinigwyr o'r rhwystrau a'r hwyluswyr, Disgwyliadau Iechyd. Wiley doi: 10.1111 / hex.12834

Addis, S., Holland-Hart, D., Edwards, A., Neal, R, Wood, F. (2018), Gweithredu Gofal Iechyd Darbodus yn y GIG yng Nghymru: beth yw'r Rhwystrau a'r Galluogwyr i Glinigwyr? Journal of Evaluation in Clinical Practice, Wiley. doi: 10.1111 / jep.13023

Northway, R., Holland-Hart, D. and Jenkins, R. (2016), Cwrdd ag anghenion iechyd pobl hŷn ag anableddau deallusol: archwilio profiadau staff gofal cymdeithasol preswyl. Iechyd Soc. Gofal Cymunedol. doi:10.1111 / hsc.12380 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hsc.12380/abstract

Northway, R., Jenkins, R. and Holland-Hart, D. (2016), Hyfforddi Staff Gofal Cymdeithasol Preswyl i ddiwallu Anghenion Pobl Hŷn ag Anableddau Deallusol sy'n datblygu Problemau Iechyd sy'n Gysylltiedig ag Oedran: Astudiaeth Archwiliadol. Journal of Applied Research in Intellect Disabilities. doi: 10.1111 / jar.12283

Adroddiadau

Sparrow J., Grzeda M., Frost A., Liu C., Johnston R., Scanlon P., Pithara C., Elliott D., Donovan J., Joseph-Williams N., Holland-Hart D., Donachie PHJ., Dixon P., Taylor, H., Breheny K., Kandiyali, R., Sterne J., Hollingworth W., Evans, D., Fox, F., Theodoropoulou S., Hughes, R., Quinn, M., Gray, D., Benjamin, L., Loose, A., Edwards, L., Craggs, P., Paget, F., Kapoor K., Searle J.,   Cataract Llawfeddygaeth: Mesur a rhagfynegi gweledigaeth lefel cleifion manteision a niwed iechyd cysylltiedig. (2022) NIHR. https://doi.org/10.3310/BAGA4188

Penodau

Recknagel, Gabi and Holland, Daniella (2013) Pa mor gynhwysol a pha mor rymusol? Dwy astudiaeth achos sy'n ymchwilio i effaith mentrau dysgu dinasyddiaeth weithredol mewn cyd-destun polisi cymdeithasol (pennod) yn M Mayo, Mendiwelso-Bendek, Z a Packham, C (gol.) (2013) Ymchwil Cymunedol ar gyfer Datblygu Cymunedol, Baskingstoke: Palgrave Macmillan

 

Addysgu

2022- Present: Lecturer: Long-term conditions module- Health literacy (School of Medicine)

2020- Present: Tutor/ facilitator: Evidence Based Medicine module- Patient centre care -Shared decision making (School of Medicine)               

2017-2019: Lecturer: Teaching Diverse Learners -Creating and managing inclusive learning environments. (Doctoral Academy)  

 

Bywgraffiad

Education and Qualifications

2014: PhD: Sociology Goldsmiths, University of London. 

2002 MA: International Relations, Swansea University

2000 BSc/Econ: Politics with International Relations, Swansea University

2019 i-act practitioner- (Understanding and promoting positive mental health and wellbeing training) Royal College of Psychiatrists accredited

Anrhydeddau a dyfarniadau

ESRC CASE Studentship PhD (2019)

Safleoedd academaidd blaenorol

2016- Present: Research Associate, Division of Population Medicine, School of Medicine, Cardiff University

2014 –2015: Research Assistant, Unit for development in Intellectual Disabilities, University of South Wales      

                                                                                         

Pwyllgorau ac adolygu

Journal reviewer: BMJ Leader; Journal of Participatory Medicine; Health Expectations; PMC Public Health; Research Involvement and Engagement

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr yn y meysydd canlynol:
  • Triniaeth a gofal lliniarol,
  • Iechyd y Cyhoedd (Ymchwil ansoddol),
  • Profiad cleifion a chyfathrebu cleifion, 
  • Cydgynhyrchu (gwneud penderfyniadau ar y cyd)
  • Polisi ac anghydraddoldebau gofal iechyd.

Goruchwylio'n flaenorol

goruchwyliwr arweiniol (33%) Kiran Datta- Rhyng-gyfrifedig BSc Meddygaeth Boblogaeth. Ffactorau sy'n Effeithio ar Wydnwch Triniaeth mewn Cleifion â Chanserau Oesoffago-Gastrig sy'n cael Cemotherapi Lliniarol (2022-2023)
Detholiad Myfyrwyr (Dadansoddi Cynnwys)                                                                                Hydref 2021- Mawrth 2022
Rhyng-gyfrifedig traethawd hir BSc Epidemioleg (Dadansoddiad Sgwrs)                                                     Medi 2021 - Mai 2022
Traethawd hir rhyng-gyfrifedig BSc Epidemioleg (Gofal Iechyd Darbodus)                                                    Medi 2017- Mai 2018

                                        

Prosiectau'r gorffennol

Amy Gamble: Cymharu potensial y brechiad RTS, S / AS0 gyda dulliau ataliol malaria cyfredol ar gyfer plant yn Affrica Is-Sahara i leihau anghydraddoldebau iechyd ac economaidd-gymdeithasol.  Mehefin- Hydref 2022
Nina George: Beth yw'r rhwystrau a'r hwyluswyr i sgrinio canser colorectal ymhlith lleiafrifoedd ethnig mewn gwledydd datblygedig?                   Mehefin - Hydref 2021
Grace King: Sut y gellir cynyddu'r nifer sy'n bwydo ar y fron mewn menywod HIV positif sy'n byw yn Ne Affrica?'  Mehefin - Hydref 2020
Daniele DeLeone: Adolygiad ansoddol systematig o sut mae gwahanol wledydd achosion isel yn dioddef gyda systemau gofal iechyd twbercwlosis ar gyfer ymfudwyr mewn ymdrech i leihau haint. (Ailgyfeiriad oddi wrth Sweden a'r Iseldiroedd)   Mehefin- Hydref 2019

Ymgysylltu

Public Patient Involvement- Impact Pilot 2021-2022 (Marie Curie Palliative Care Research Centre)

PPI coordination for Optimising Patient Experience workpakage (Marie Curie Palliative Care Research Centre)

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Polisi cymdeithasol
  • Gwneud penderfyniadau a rennir
  • cyd-gynhyrchu
  • Cyfathrebu a meddygaeth
  • Anghydraddoldebau Iechyd