Ewch i’r prif gynnwys

Dr Anthony Ince

(Translated he/him)

Uwch Ddarlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol, Cydlynydd Cymunedol Ysgolion

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
InceA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76014
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell Ystafell 1.53, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am a geographer whose interests are situated in the intersections of political and social geographies. My work considers the politics and possibilities of everyday social and power relations, and how people's situated negotiations of wider-scale processes (e.g. globalisation) can inform agendas for social justice. This has led me to conduct research on a wide range of empirical subjects, including far-right political movements, backpacking, labour, and the so-called 'sharing economy'. I also draw heavily from research and theoretical approaches beyond geography, including organisation studies, anthropology and political theory. My primary theoretical framework is driven by anarchist thought and practice, and I have been central in developing the nascent field of anarchist geographies. I am currently a committee member of the RGS-IBG Political Geography Research Group and advisory board member of Edge Fund, a grassroots funding body for social movements.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2012

2011

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Hyd yn hyn, mae fy ymchwil wedi ymgysylltu ag ystod o bynciau, yn bennaf yn y Gogledd Byd-eang, ar draws nifer o themâu empirig sy'n cydblethu:

 • Amlddiwylliannaeth, ymfudo, a byw gydag amrywiaeth: mae hyn wedi cynnwys gwaith ar ffasgaeth a gwrth-ffasgiaeth, cyfarfyddiadau o wahaniaeth, lletygarwch, a newid yn y farchnad lafur.
 • Asiantaeth a Symudedd ar lawr gwlad: archwilio materion fel asiantaeth lafur a mudiadau cymdeithasol.
 • Tiriogaeth a'r wladwriaeth mewn byd sy'n newid: mae hyn wedi cynnwys ymrwymiadau beirniadol gyda theorïau'r wladwriaeth a'r 'statism', a thirwriaethau actifydd.
 • Theori anarchaidd: archwilio cysyniadau megis ymreolaeth, hunanreolaeth a chymorth ar y cyd fel offer dadansoddol ac agendâu normadol.

Rwy'n croesawu ymholiadau ynghylch goruchwyliaeth PhD ar unrhyw faes o'm harbenigedd.

Prosiectau cyfredol a diweddar

Y dde eithaf, gwrthffasgaeth a chynhyrchu gofod gwleidyddol - 2019-presennol

Wedi'i ariannu'n rhannol gan grant bach gan yr Academi Brydeinig / Ymddiriedolaeth Leverhulme, mae'r gwaith hwn yn cylchdroi'r gorgyffwrdd, y cysylltiadau a'r tensiynau rhwng strategaethau gofodol gwrthffasgaidd a de-dde. Rwyf wedi bod yn archwilio'r rhyngweithiadau gofodol a strategol rhwng y dde eithafol a'u gwrthwynebwyr er mwyn archwilio ffurfiau o wrthffasgaeth sy'n ymgysylltu'n feirniadol ond yn ystyrlon â dychymyg poblogaidd aml broblemus (e.e. cenedl) a gwerthoedd gwleidyddol-ddiwylliannol 'prif ffrwd'. Yn benodol, rwy'n ymgysylltu'n feirniadol â syniadau o ddinasyddiaeth, 'gwaredigaeth' a'r ganolfan wleidyddol, gan ddefnyddio gwrthffasgaeth fel lens ar gyfer ystyried ffurfiannau radical ac amgen o rinwedd dinesig, yn enwedig ar raddfa leol a chymdogaeth.

Daearyddiaeth 'ôl-sefydlog' - 2013-presennol

Gan weithio gyda Geronimo Barrera de la Torre (Prifysgol Texas - Austin), mae'r prosiect damcaniaethol hwn yn datblygu ffrâm gyfeirio newydd ar gyfer damcaniaeth y wladwriaeth mewn daearyddiaeth a thu hwnt. Gan dynnu o ddarlleniad adeiladol feirniadol o anarchaidd a beirniadaeth daddrefedigaethol y wladwriaeth fodern, mae'r prosiect hwn yn ceisio dadleoli'r wladwriaeth o'n rhagdybiaethau sylfaenol am y byd a'n lle ynddo. Mae disgwyl i'n llyfr, Society Despite the State: Reimagining Geographies of Order gael ei gyhoeddi ym mis Chwefror 2024 gan Pluto Press.

Terfysgoedd trefol: astudiaeth gymharol o Lundain (2011) a Stockholm (2013) - 2016-2020

Mae'r prosiect hwn (a ariennir gan FORMAS, Cyngor Ymchwil Sweden) yn gydweithrediad â chydweithwyr ym Mhrifysgol Stockholm, sy'n ymchwilio i etifeddiaeth ac effeithiau hirdymor terfysgoedd trefol ar gymunedau lleol. Gan ddefnyddio lens drefol gymharol, y prosiect yw'r cyntaf o'i fath i ymchwilio i'r gwahanol barhad a'r newidiadau a gychwynnwyd gan derfysgoedd, gan ymgorffori dimensiynau croestoriadol polisi, materoldeb, cof ac asiantaeth.

Gweithredu Gwrth-ffasgaidd a strategaethau gofodol gwrthffasgaeth milwriaethus - 2018-2020

Dyma brosiect hanes archifol a llafar bach (a ariennir gan Brifysgol Caerdydd), sy'n ymchwilio i wrthffasgaeth milwriaethus dadleuol ond hynod effeithiol Gweithredu Gwrth-ffasgaidd ym Mhrydain yn y 1990au. Gall asesu eu ideoleg a'u strategaethau gofodol a gyfrifir yn ofalus helpu i lywio ein dealltwriaeth o ffurfiau cynnil o wynnasedd dosbarth gweithiol yn y cyfnod cyfoes o dyndra hiliol uwch.

Rhwydweithiau cyfnewid gwirfoddol byd-eang: backpacking a chymorth ar y cyd ymhlith dieithriaid - 2013-2017

Roedd y prosiect hwn yn cyfuno gwaith maes ethnograffig hirdymor a chyfweliadau manwl i ymchwilio i gynhyrchu rhwydweithiau byd-eang o gyd-gymorth a lletygarwch anffurfiol ymhlith teithwyr a'u gwesteiwyr. Gan ddefnyddio astudiaethau achos gan gynnwys syrffio soffa, rhwydweithiau cyfnewid llafur, a hitchhiking, defnyddiodd y prosiect drefniadaeth, a chysylltiadau o fewn, yr economïau di-arian hyn i oleuo dadleuon ar gyfarfod, lletygarwch, a chydfuddiannoldeb mewn byd byd-eang a symudol.

Addysgu

Mae'r modiwlau a addysgir yn cynnwys:

 • Mannau Ffiniau (opsiwn israddedig blwyddyn gyntaf)
 • Daearyddiaeth Wleidyddol (ail flwyddyn opsiwn israddedig)
 • Mannau Cynhyrchu: Daearyddiaeth Economaidd (ail flwyddyn opsiwn israddedig)
 • Daearyddiaeth Dynol ar Waith (arweinydd modiwl, modiwl Daearyddiaeth Ddynol blwyddyn olaf craidd)
 • Daearyddiaethau Ras a Phŵer (opsiwn israddedig blwyddyn olaf)
 • Provocations Theori Trefol (Opsiwn ôl-raddedig)
 • Amrywiol draethawd hir israddedig ac ôl-raddedig

Myfyrwyr PhD

 • Prif oruchwyliwr PhD ar gyfer Owain Hanmer (gyda'r Athro Gary Bridge): Mae gwaith Owain yn torri ar draws daearyddiaeth bwyd, damcaniaeth wleidyddol ac economi wleidyddol i ymchwilio i wleidyddiaeth sy'n cael ei herio gan fwyd drwy lens anarchiaeth, pragmatiaeth a'r economi sylfaenol. Llwyddodd Owain i amddiffyn ei draethawd ymchwil ym mis Rhagfyr 2021.
 • Ail oruchwyliwr Juan Usubillaga Narvaez (gyda'r Athro Aseem Inam): Gan ddefnyddio astudiaeth gymharol o Bogota a Berlin, mae traethawd ymchwil Juan yn astudio'r ffyrdd y mae ffurfiau ymreolaethol o actifiaeth drefol yn ffurfio math o arfer dylunio trefol.

Bywgraffiad

Ar ôl cwblhau gradd israddedig mewn Athroniaeth a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Lerpwl, enillais wobr Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 1+3 i ymgymryd â gradd Meistr a PhD yn yr Ysgol Ddaearyddiaeth yn Queen Mary, Prifysgol Llundain. Roedd fy nhraethawd ymchwil MA yn ymchwilio i ffurfiau DIY o bensaernïaeth a chynllunio cymunedol ymhlith y mudiad sgwatio yn Llundain yn y 1970au, ac roedd fy ymchwil doethurol yn ystyried strategaethau gofodol ffurfiau anarchaidd o fudiad cymunedol a gweithle llorweddol.

Ar ôl cwblhau fy PhD yn 2010, cefais fy nghyflogi ar brosiect Sefydliad Joseph Rowntree ym Mhrifysgol Glasgow, gan weithio gydag Andrew Cumbers, David Featherstone, Danny MacKinnon a Kendra Strauss. Defnyddiodd y prosiect hwn dair astudiaeth achos i archwilio'r trafodaethau byw, a'r ymatebion i, ymfudo a newid yn y farchnad lafur yn y DU.

Yn dilyn hyn, cymerais ddwy flynedd y tu allan i gyflogaeth academaidd ffurfiol, gan deithio, gweithio a gwirfoddoli ar draws Ewrop ac Asia. Ar ôl dychwelyd i'r DU, enillais gymrodoriaeth ymchwil ôl-ddoethurol ddwy flynedd yn yr Adran Ddaearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Stockholm.

Deuthum i Gaerdydd i ymuno â'r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio fel Darlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol ym mis Medi 2015.

Aelodaethau proffesiynol

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (gwobrwywyd 2018)

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu datganiadau o ddiddordeb ar gyfer goruchwyliaeth PhD ar draws cylch gwaith eang fy arbenigeddau ymchwil. Yn benodol, rwy'n awyddus i glywed gan ddarpar fyfyrwyr PhD sydd â diddordeb yn y meysydd canlynol:

 • Gwleidyddiaeth mudo a byw mewn amrywiaeth
 • Symudiadau ffasgaidd a gwrth-ffasgaidd
 • Gwleidyddiaeth ac ymarfer anarchaidd

Mae croeso hefyd i ddarpar fyfyrwyr gysylltu â mi am astudiaethau sy'n gysylltiedig â meysydd eraill o'm harbenigedd ymchwil (gweler tabiau 'ymchwil' a 'throsolwg' am fwy o wybodaeth).

Goruchwyliaeth gyfredol

Juan Usubillaga Narvaez

Juan Usubillaga Narvaez

Cydymaith Addysgu mewn Dylunio a Chynllunio Trefol

Prosiectau'r gorffennol

Owain Hanmer (2018-2021) Ymddeoliad a gwleidyddiaeth bob dydd cyffredin mewn gerddi trefol. Prif oruchwyliwr.

External profiles