Ewch i’r prif gynnwys
Nina Jacob

Dr Nina Jacob

(hi/ei)

Cyswllt Ymchwil - Ansoddol

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd ansoddol yng Nghanolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd. Mae fy nghefndir mewn cymdeithaseg feddygol ac rwyf wedi defnyddio a datblygu ystod eang o ddulliau ansoddol i hyrwyddo gwyddoniaeth gwella a gweithredu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae fy ymchwil yn dod at ei gilydd o amgylch tair thema benodol.

  • Cyfuno mewnwelediadau o gymdeithaseg ac ethnograffeg i astudio gweithrediad a defnydd technolegau i gefnogi gwaith gofal iechyd a'u heffeithiau ar ddiogelwch cleifion ac ansawdd gofal
  • Datblygu dulliau cyfranogol yn y gymuned o astudio profiadau iechyd a salwch mewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig er mwyn llunio ymyriadau i leihau anghydraddoldebau mewn iechyd
  • Hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant mewn ymchwil a chynnwys y cyhoedd, gan gynnwys arloesi mewn ffurfiau mwy cydweithredol o gyfranogiad cleifion a'r cyhoedd y mae pobl yn cael eu hystyried yn bartneriaid mewn ymchwil a datblygu ymyrraeth

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2008

2007

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Monograffau

Ymchwil

Prosiectau cyfredol / diweddar

Prif ymchwilydd ar gyfer Treialon Siarad: dulliau cyfranogol o greu deialog gymunedol

Ymchwilydd ansoddol ar gyfer:

Yr astudiaeth ProJudge a ariennir gan RCN (archwilio'r defnydd o farn broffesiynol mewn penderfyniadau staff nyrsio)

Astudiaeth PUMA a ariennir gan NIHR (system rhybudd cynnar pediatrig - Defnyddio ac Osgoi Marwolaethau): dulliau cymysg posibl cyn ac ar ôl astudio datblygiad, gweithredu a gwerthuso rhaglen i wella systemau rhybuddio cynnar pediatrig:

DOMINO-HD (Targedau Ffordd o Fyw Aml-Parth ar gyfer Gwella ProgNOsis yn Clefyd Huntington): Mae'r consortiwm hwn a ariennir gan JPND yn ymchwilio i sut y gallai ffordd o fyw a ffactorau genetig fod yn dylanwadu ar ddilyniant clefyd Huntington (HD). Fel rhan o hyn, rydym hefyd yn edrych ar sut y gellir defnyddio technolegau digidol (megis olrhain gweithgareddau) i gefnogi pobl ag ymchwil HD a HD.

Cyllidodd yr MRC astudiaeth PrinciPILs sy'n edrych ar ddatblygu a phrofi taflenni gwybodaeth cyfranogwr sy'n hysbysu ac nad ydynt yn achosi niwed.

TRAK-MSK: Astudiaeth ddichonoldeb rheoledig ar hap o ymyrraeth ffisiotherapi hunanreoli digidol TRAK cyhyrysgerbydol ar gyfer unigolion â phoen cyhyrysgerbydol. CI - Dr Kate Button (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro/Prifysgol Caerdydd)

Astudiaeth PHR a ariennir gan PHR PHaCT; Atal digartrefedd, gwella iechyd i bobl sy'n gadael carchar: treial rheoledig peilot ar hap o ymyrraeth Amser Critigol

3P: Optimeiddio a dichonoldeb rhaglen rianta Triple P ar gyfer astudiaeth cyflenwi o bell i asesu dichonoldeb cynnal treial rheoledig ar hap o Grŵp Triple P, ymyriad a gynlluniwyd i helpu rhieni i ddatblygu strategaethau i feithrin perthnasoedd a rheoli ymddygiad eu plant yn hyderus.

 

Cyllid ymchwil

'Talking Trials': dulliau cyfranogol o greu deialog gymunedol (Prif ymchwilydd, £59,880 Ailfeddwl deialog gyhoeddus: cronfa arbrofi UKRI)

'Cydweithio Ymchwil Hunan-niwed a Hunanladdiad mewn Plant a Phobl Ifanc', GW4 (£56,720.94), (Cyd-ymgeisydd)

Cronfa Cyflymu Effaith ESRC, ESRC 'Archwilio'r potensial ar gyfer cefnogaeth dechnolegol i hunan-niweidio' (£3k), (Prif Ymchwilydd)

'Hunan-niweidio a hunanladdiad mewn cydweithrediad ymchwil plant a phobl ifanc' ar gyfer GW4 (£4k), (Cyd-ymgeisydd)

Gwobr ymweld sy'n dod i mewn Caerdydd, ar gyfer Prifysgol Caerdydd (£5k), (Prif Ymchwilydd)

'Deall rôl y cyfryngau cymdeithasol yn sgil hunanladdiadau ymhlith pobl ifanc' i'r Adran Iechyd (£188,147) (Cyd-ymgeisydd)

'Effeithiolrwydd y byd cymorth rhithwir ar gyfer pobl ifanc sy'n hunan-niweidio a'i ddefnydd mewn gofal byd 'go iawn': barn pobl ifanc hunan-niweidio' Cymrodoriaeth Ymchwil Ôl-ddoethurol ar gyfer NISCHR (£160,185), (Prif ymchwilydd)

'Deall hunanladdiad: sgyrsiau gyda'r rhai mewn profedigaeth' PhD ar gyfer ESRC (£50k), (Prif ymchwilydd)

Bywgraffiad

Education and qualifications

PhD Social Science (Category 1), Cardiff University 2005 – 2008

MSc Social Science Research Methods, Cardiff University, 2004 – 2005

BSc Sociology (2:1), Cardiff University, 2000 – 2003

 

Aelodaethau proffesiynol

Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA)

Safleoedd academaidd blaenorol

Post-Doctoral Research Fellow, DECIPHer, School of Social Sciences, Cardiff University (2012- 2015)

Research Assistant (ESRC post-doctoral training fellowship in qualitative health research), DECIPHer, School of Social and Community Medicine, University of Bristol (2009 -2012)