Ewch i’r prif gynnwys
Alison James SFHEA RGN

Dr Alison James

SFHEA RGN

Darllenydd: Arweinyddiaeth Gofal Iechyd

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Uwch Gymrawd HEA. Rwy'n Nyrs Gyffredinol Gofrestredig ac yn addysgu ar draws y rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn Gofal Iechyd ac rwy'n ymchwilydd, goruchwyliwr ac arholwr PhD. Rwy'n Arweinydd ar gyfer yr Academi Arweinyddiaeth Myfyrwyr Rhyngddisgyblaethol, yn arwain Chapter ar gyfer Sigma Theta Tau yn CU. 

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys arweinyddiaeth, gwella ansawdd, diwylliannau sefydliadol ac addysg gofal iechyd. Mae gen i M.A mewn Cyfraith a Moeseg Gofal Iechyd (Abertawe), ac rwy'n Feddyg Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (Prifysgol Caerdydd). Yn ddiweddar, arweiniais brosiect ymchwil a ariannwyd gan y GNCT yn archwilio profiadau Cyfarwyddwyr Gweithredol Nyrsio yn sgil Covid-19.

Mae fy nghefndir clinigol yn cynnwys Niwrowyddorau yn Ysbyty Radcliffe, Rhydychen, osteopororsis ymchwil glinigol ym Mhrifysgol Rhydychen a Nyrs Arbenigol Cyswllt Fracture yng nghanolfan orthopedig Nuffield, Rhydychen. Dechreuais fy ngyrfa academaidd yn 2008 mewn Trosglwyddo Gwybodaeth ac addysgu ôl-raddedig mewn arweinyddiaeth a rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Oxford Brookes. Symudais i Brifysgol Caerdydd yn 2014 ac rwyf wedi dal swyddi Dirprwy a Rheolwr Rhaglen ar gyfer y rhaglenni MSc Ymarfer Uwch ac Ymarfer Clinigol Uwch, Cydnabyddiaeth o Arweinydd Dysgu Blaenorol a Cyswllt Myfyrwyr Academaidd Rhyngwladol yn ogystal ag arweinydd modiwl ar gyfer modiwlau israddedig ac ôl-raddedig.

Rwy'n aelod o Ganolfan Gofal sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru (WCEBC), https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/wales-centre-for-evidence-based-care ac wedi bod yn Awdur Gwyddonol ar gyfer Canolfan Rhagoriaeth Sefydliad Joanna Briggs (JBI). Rwyf wedi cyflwyno mewn cynadleddau yn y DU  ac yn rhyngwladol ac mae cyhoeddiadau'n cynnwys adolygiadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn cronfeydd data rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth, sylwebaethau cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid, cyfraniad i adroddiadau cenedlaethol ar gyfer yr Adran Iechyd a llyfrau (cyhoeddiad diweddaraf https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119869375 ) 

Rwy'n arholwr PhD ac mae gennyf brofiad fel arholwr allanol yn Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth Florence Nightingale, King's College Llundain (MSc Rhaglen Arweinyddiaeth), Prifysgol Manceinion, Prifysgol De Montford a Learna ac mae gennyf brofiad o raglenni adolygu allanol i'w dilysu yn y DU a Gwlad Groeg. Rwy'n aelod o fwrdd golygyddol RCNi Nursing Management.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2000

Articles

Book sections

Books

Conferences

Other

Thesis

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordeb mewn ymchwil yn canolbwyntio ar ddatblygu arweinyddiaeth yn y gweithlu gofal iechyd a sut mae hyn yn effeithio ar ddarparu ac ansawdd gofal cleifion. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn theori ac ymarfer arweinyddiaeth sy'n seiliedig ar werthoedd, a sut mae hyn yn dylanwadu ar ddiwylliannau mewn amgylcheddau gofal iechyd ac rwy'n anelu at drosi tystiolaeth yn ymarferol trwy lywio gwaith ymarferwyr gofal iechyd, academyddion a pholisi.   Mae gen i ddiddordeb mewn deall sut mae arweinwyr gofal iechyd wedi dewis mynd i'r afael ag arweinyddiaeth yn ystod y pandemig presennol a sut mae hyn wedi effeithio ar gleifion a staff.

Yn ddiweddar , arweiniais brosiect ymchwil a ariannwyd gan y GNCT, gan archwilio profiadau Cyfarwyddwyr Gweithredol Nyrsio yn sgil Covid-19: nodi blaenoriaethau a chamau gweithredu ar gyfer adferiad a dysgu o'r pandemig yn y dyfodol.

Rwy'n ymchwilydd ansoddol ac mae gen i ddiddordeb arbennig yn y defnydd o ymchwilio naratif a methodolegau gweledol fel elicitation ffotograffig. Roedd fy ymchwil doethurol yn canolbwyntio ar brofiadau a chanfyddiadau o arweinyddiaeth, o fyfyrwyr nyrsio, academyddion ac uwch nyrsys gan ddefnyddio ymchwiliad naratif ac elicitation ffotograffig.

Yn ogystal â bod yn nyrs gofrestredig, rwyf hefyd wedi gweithio o fewn ymchwil glinigol mewn geneteg osteoporosis, dementia a chlefyd Cretzfeldt Jacob. O 2008-14 roedd fy rolw yn cynnwys ymchwil gymhwysol a Throsglwyddo Gwybodaeth mewn gofal cyhoeddus, cyfrannu at gyhoeddiadau ac adolygiadau o wasanaethau cyhoeddus, datblygu arweinyddiaeth ac integreiddio o fewn timau mewn Cynghorau Lleol ac Awdurdodau Iechyd yn Lloegr a gweithio gydag Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar strategaethau Comisiynu.

Addysgu

Rwy'n Uwch Gymrawd Advance AU ac yn mentora ac yn gwerthuso cymrodoriaethau AAU ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy'n aelod o'r InternationaI Society of Teaching and Learning ( ISSOTL) ad the Society for Research into Higher Education (SHRE). Rwy'n gyd-arweinydd ar gyfer yr Academi Arweinyddiaeth Myfyrwyr Ryngbroffesiynol ac rwy'n addysgu ar ystod o raglenni gofal iechyd gan gynnwys modiwlau israddedig ac ôl-raddedig ac arweinydd modiwl ar gyfer Trawsnewid gofal, Sytems a Gwasanaethau trwy Arweinyddiaeth, modiwl mutidisciplinary lefel 7. Rwy'n parhau i ddatblygu fy ysgolheictod a'm diddordeb addysgegol mewn arweinyddiaeth, deallusrwydd emosiynol a gwella ansawdd ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn dysgu drwy brofiad a Dysgu Gweithredol. Mae gen i brofiad blaenorol fel dirprwy reolwr a rhaglen, cwricwlwm a dylunio rhaglenni ac rwy'n diwtor personol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. 

Mae profiad rhwygo blaenorol yn cynnwys datblygu arweinyddiaeth gyda nyrsys yn Namibia, arweinyddiaeth a byrhau ansawdd i reolwyr gofal cymdeithasol ledled Cymru ac mae'n rhaglennu datblygu gofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau mewn iechyd a gofal cymdeithasol yn ne-orllewin Lloegr.

Rwy'n Arholwr Allanol ym Mhrifysgol Manceinion a Phrifysgol De Montford a chyn hynny yng Ngholeg y Brenin Llundain ac mae gennyf brofiad o adolygu rhaglenni dilysu allanol ym Mhrifysgol Oxford Brookes, Derby, Caeredin Napier, Athen  a Middlesex.

Bywgraffiad

Rwy'n Ddarllenydd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn gyd-arweinydd ar gyfer yr Academi Arweinyddiaeth Myfyrwyr Rhyngddisgyblaethol Rwyf wedi dal swyddi fel arweinydd RL, cyswllt rhyngwladol myfyrwyr, lleoliadau clinigol a dirprwy reolwr rhaglen a rheolwr rhaglen ar gyfer y rhaglenni MSc Ymarfer Uwch ac Ymarfer Clinigol Uwch. Rwy'n Uwch Gymrawd yr AAU, aelod o Fwrdd Golygyddol RCNi Nursing Management Journal .

O 2008-2014 gweithiais fel Ymgynghorydd ac Uwch Ymgynghorydd mewn Trosglwyddo Gwybodaeth ac ymchwil gymhwysol yn y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes. Yn ystod y cyfnod hwn datblygais ddiddordeb pellach mewn Arweinyddiaeth a Gwella Ansawdd, gan weithio gydag awdurdodau lleol ac iechyd ledled y DU ac roeddwn yn diwtor arweiniol ar gyfer y Rhaglen Datblygu Rheoli Tîm yng Nghymru, a gomisiynwyd gan yr SSIA.

Dechreuodd fy nghefndir nyrsio clinigol nyrsio nyrsio o 22 mlynedd ym 1986 yn Rhydychen lle bûm yn gweithio ym maes nyrsio niwrowyddoniaeth, osteoporosis, ac fel nyrs ymchwil glinigol gyda Phrifysgol Rhydychen, a Nyrs Arbenigol Cyswllt Torri yn Ysbyty John Radcliffe a Chanolfan Orthopedig Nuffield.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Arweinydd Chapter i Sigma Theta Tau ym Mhrifysgol Caerdydd 2023

Aelodaeth o ISSOTL a SHRE 2023

SFHEA  2019

FHEA 2017

Cronfa Ymddiriedolaeth Lord Nuffield, Gwobr Cyflawniad 2008

Cronfa Ymddiriedolaeth Lord Nuffield, Gwobr Ysgoloriaeth Nyrsio Goffa Girdlestone 2004

Aelodaethau proffesiynol

 

 

 • Cymdeithas Nyrsio Ryngwladol Sigma Theta Tau
 • International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
 • Cymdeithas Ymchwil i Addysg Uwch
 • INHWE
 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Arweinydd ar gyfer Arweinyddiaeth Myfyrwyr Rhyngddisgyblaethol Acaemy
 • Darllenydd, cyd-arweinydd yr Academi arweinyddiaeth
 • Uwch Ddarlithydd, rheolwr rhaglen ar gyfer Msc Advanced Practice a Avanced Clinical Pratice, arweinydd modiwl
 • Darlithydd, arweinydd RPL, Arweinydd symudedd rhyngwladol (Prifysgol Caerdydd)
 • Uwch Ymgynghorydd Trosglwyddo Gwybodaeth, Prifysgol Oxford Brookes
 • Ymgynghorydd a thiwtor Trosglwyddo Gwybodaeth, Prifysgol Oxford Brookes

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

      ·Datblygu Academi Arweinyddiaeth Ryngbroffesiynol ar gyfer Myfyrwyr Gofal Iechyd yng Nghymru. Cynhadledd Ymchwil Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Caerdydd. Hydref 2023 

      ·Nyrsys yn yr Ystafell Fwrdd: Archwilio rôl newidiol y Cyfarwyddwr Nyrsio Gweithredol Nodi blaenoriaethau a chamau gweithredu ar gyfer strategaethau arweinyddiaeth ar ôl y pandemig: astudiaeth CovLead. Cynhadledd Ymchwil Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Caerdydd. Hydref 2023

    ·

      ·Cynhadledd Ryngwladol INHWE,  Datblygu Arweinyddiaeth Dosturiol ac academi arweinyddiaeth ryngddisgyblaethol ar gyfer myfyrwyr Gofal Iechyd yng Nghymru Mehefin 23

 ·

      ·Cymhwyso gwerthoedd a thosturi wrth arwain dyfodol addysg nyrsio.  Rhagfyr 2022 Cynhadledd Nyrsio Academaidd, Prifysgol Cumbria. (Gwahoddwyd)

      ·Datblygu Arweinyddiaeth Dosturiol ac academi arweinyddiaeth ryngddisgyblaethol ar gyfer myfyrwyr Gofal Iechyd yng Nghymru.3ydd Cynhadledd Flynyddol ar gyfer Addysg Gofal Iechyd Tosturi. Cydweithrediad ar gyfer Tosturi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Rhagfyr 2022. (gwahoddwyd)

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o'r Pwyllgor dros Raddau Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd

Adolygydd Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau Canada

Bwrdd Golygyddol, Nursing Management Journal RCNi

Adolygydd ar gyfer Addysg Nyrsio mewn Ymarfer, Journal of Advanced Nursing, Addysg Nyrsio Heddiw

Meysydd goruchwyliaeth

I am interetsed in supervising students in areas of :

 • healthcare leadership and quality improvement
 • workplace and organsiational cultures
 • healthcare education
 • values based leadership
 • social justice

Goruchwyliaeth gyfredol

Lisa Cordery-Bruce

Lisa Cordery-Bruce

Myfyriwr ymchwil

No Information Recorded Alshammari

No Information Recorded Alshammari

Myfyriwr ymchwil

Sumayyah Aldosari

Sumayyah Aldosari

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Y gweithlu nyrsio
 • Nyrsio
 • Arwain a rheoli Systemau Gofal Iechyd