Ewch i’r prif gynnwys
William Kay  BSc (Hons), MSc (Res), PhD, MRSB, FHEA

Dr William Kay BSc (Hons), MSc (Res), PhD, MRSB, FHEA

Darlithydd mewn Ystadegau

Ysgol y Biowyddorau

Email
KayW@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75384
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell W1.15, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymchwil

Biolegol: Fy niddordebau ymchwil biolegol yw mesur ysgogwyr, ymddygiad ac egni anifeiliaid unigol a lefel poblogaeth i ragweld effaith aflonyddwch anthropogenig a newid amgylcheddol ar anifeiliaid. Yn benodol, rwyf bob amser wedi cael fy swyno gan megaffawna morol. Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn datblygu offer a dulliau newydd i astudio hyn, ac felly i gael argymhellion ar gyfer rheoli polisi a chadwraeth. 

Addysgeg: Mae fy mhrif faes ffocws o ran ysgolheictod ac ymchwil addysgeg yn y cysyniad o "Bryder Ystadegau", a lliniaru a brwydro yn erbyn hyn i'n myfyrwyr. Yn fwy cyffredinol, mae gen i ddiddordeb yn yr hyn sy'n creu amgylchedd dysgu effeithiol ar gyfer ystadegau dysgu, gan gynnwys pennu effeithiolrwydd cefnogaeth ystadegau trwy Glinigau Data galw heibio. Mae gen i ddiddordeb hefyd yn y ffordd rydyn ni'n meithrin ymdeimlad o gymuned ymhlith myfyrwyr a staff.

Addysgu

Addysgu yw fy angerdd mwyaf a'm cwartheg. Rwy'n teimlo mai addysgu yw'r peth mwyaf gwerth chweil rwy'n ei wneud ac yn rhywbeth sy'n dod yn naturiol i mi. Rwy'n mwynhau'n arbennig yr her o addysgu dadansoddi data ac ystadegau; pynciau y mae llawer o fyfyrwyr yn eu hystyried yn frawychus. Rwyf hefyd yn dysgu agweddau ar ecoleg a bioleg y môr. Rwy'n Gymrawd Advance HE (FHEA).

Arall__________

Y tu allan i fywyd academaidd rwy'n Gapten RYA Masnachol gyda 5 mlynedd o brofiad fel criwmon bad achub (RNLI a SARA) a Daearwr SCUBA HSE Masnachol. Rwyf hefyd yn dysgu'r sgiliau hyn fel Hyfforddwr Cychod Pŵer RYA a Hyfforddwr Dŵr Agored BSAC. Mae gen i ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth a llunio polisi, ac mae fy hobïau yn cynnwys beicio a chwaraeon dŵr. Rwy'n byw bywyd figan er lles yr holl anifeiliaid a'r amgylchedd. Rwy'n dysgu siarad Cymraeg.

Rolau

 • Darlithydd mewn Ystadegau
 • Cydlynydd Cynllun Gradd Gwyddorau Biolegol
 • Dirprwy MSc mewn Ecoleg Fyd-eang a Chadwraeth

Cyhoeddiad

2020

2019

2015

Erthyglau

Ymchwil

Ymchwil Biolegol

Fy niddordebau ymchwil ecolegol yw meintioli symbylwyr symudiad, ymddygiad ac egni anifeiliaid unigol a lefel poblogaeth er mwyn rhagweld effaith aflonyddwch anthropogenig a newid amgylcheddol ar anifeiliaid ac felly i gael argymhellion ar gyfer rheoli polisi a chadwraeth. Rwyf wedi canolbwyntio'n benodol ar astudio megaffawna morol ond rwy'n awyddus i gymhwyso fy ymchwil ar draws pob tacsi. Mae fy ngwaith diweddaraf (tuag at fy thesis PhD) wedi archwilio symudiadau ac ymddygiad morloi llwyd (Halichoerus grypus) a morloi harbwr (Phoca vitulina) mewn amgylcheddau llif llanw, a'u rhyngweithiadau posibl â datblygiadau ynni adnewyddadwy morol. Mewn gwaith blaenorol rwyf wedi ymchwilio i ecoleg chwilota pengwiniaid magellanig (Spheniscus magellanicus) a chymoryddion ymerodrol (Leucocarbo atriceps), ac ymddygiad deifio morloi harbwr. Yn ogystal â thagio'r morloi ac adar môr, mae gen i brofiad o ddefnyddio dyfeisiau biologio ar fertebratau daearol, gan gynnwys yr eliffant Asiaidd (Elephas maximus) a'r crwban Galápagos (Chelonoidis nigra).

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn datblygu offer a dulliau newydd ar gyfer ecoleg symud – er enghraifft, mae fy ymchwil wedi ymchwilio i sut y gall offer biologio fod yn ddefnyddiol yn fwyaf effeithiol ac yn briodol i gasglu data ar anifeiliaid gwyllt wrth leihau ei effaith. Rwyf hefyd wedi defnyddio modelau dadansoddol uwch mewn ffyrdd newydd i ddadansoddi data a gasglwyd o'r dyfeisiau hyn, yn ogystal ag i wneud y mwyaf o ddefnyddioldeb setiau data hanesyddol.

Ymchwil Addysgeg ac Addysg

Rwy'n awyddus i ehangu fy mhrofiad ymchwil i ymchwil addysgeg ac addysgol. Yn benodol, fy niddordebau ymchwil yn hyn o beth yw deall effeithiolrwydd technegau addysgu a gyrwyr cymhelliant cadarnhaol i fyfyrwyr, hyder, cyrhaeddiad, boddhad a chadw. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn datblygu cymunedau dysgu a'r hyn sy'n gwneud amgylchedd dysgu da ar gyfer ystadegau dysgu a dadansoddi data.

Cydweithio: 

Rwy'n mwynhau gweithio ar y cyd ac ar draws disgyblaethau ac wedi bod yn rhan o sawl prosiect rhyngddisgyblaethol sy'n cynnwys gwyddonwyr cyfrifiadurol, mathemategwyr, ffisegwyr a pheirianwyr. Rwyf bob amser yn awyddus i adeiladu cydweithrediadau – cysylltwch â ni os hoffech weithio gyda'ch gilydd neu ddarganfod mwy am fy ymchwil. 

E-bost: kayw@cardiff.ac.uk

Addysgu

Rwy'n Gymrawd Advance HE (FHEA).

Mae fy niddordebau addysgu a thiwtora yn cynnwys pedwar categori eang:

Ystadegau

Dylunio arbrofol, dadansoddi data a delweddu, ac ystadegau; o ystadegau disgrifiadol trwy brofi damcaniaethau sylfaenol ac ymlaen i dechnegau modelu uwch fel modelu llinol cyffredinol, modelau effeithiau cymysg, modelau ychwanegyn cyffredinol, a modelau Markov cudd (HMMs).

Ecoleg Symud

Addysgu a darparu goruchwyliaeth a thiwtora mewn ecoleg symud; Gan gynnwys dylunio a defnyddio dyfeisiau olrhain anifeiliaid, y technegau a ddefnyddir i ddadansoddi'r data a gafwyd a'r casgliadau ecolegol y gellir eu tynnu.

Sgiliau Maes Morol

Plymio SCUBA a cychod pŵer, siartwaith a mordwyo, samplu rhynglanwol, sgiliau adnabod tacsonomig morol, mamal morol a thechnegau arolwg adar môr.

Sgiliau Cyflogadwyedd

CVs, llythyrau eglurhaol, ceisiadau am swyddi, technegau cyfweliad, cyflwyniadau gwyddonol a phosteri, cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio, a dylunio gwefannau.

Modiwlau

Ôl-raddedig:

 • Trin Data ac Ystadegau (BIT010)
 • Asesu bioamrywiaeth ac ecosystemau (BIT052)
 • Sgiliau Maes ar gyfer Ecoleg a Chadwraeth (BIT050)
 • Gwyddor Data (BIT053)
 • Prosiect Ymchwil (BIT054)
 • Ymchwil a Lleoliad Maes (BIT055)
 • Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol SWBiosciences
 • Gwasanaeth Cymorth Mathemateg (MS0100)

Is-raddedig:

 • Sgiliau ar gyfer Gwyddoniaeth (BI1001)
 • Strwythur a Swyddogaeth Organebau Byw (BI1002)
 • Organebau a'r Amgylchedd (BI1003)
 • Y Gell Ddeinamig (BI1004)
 • Cemeg Biolegol (BI1014)
 • Geneteg ac Esblygiad (BI1051)
 • Biowyddorau Blwyddyn 1 Craidd (BI1XXX)
 • Ecoleg Rhan A (BI2135)
 • Ecoleg Rhan B (BI2136)
 • Biowyddorau Blwyddyn 2 Craidd (BI2XXX)
 • Prosiect Blwyddyn Olaf Biowyddoniaeth (BI3001)

Bywgraffiad

Addysg

 • 2016–2020: PhD mewn Ecoleg Symud (Prifysgol Abertawe)
 • 2013–2015: MSc (Res) Gwyddor Symud Anifeiliaid (Prifysgol Abertawe)
 • 2010–2013: BSc (Anrh) Bioleg y Môr (Prifysgol Abertawe)

Profiad Proffesiynol

 • Mai 2023–Yn bresennol: Darlithydd mewn Ystadegau (Prifysgol Caerdydd)
 • Gorff 2021–Mai 2023: Tiwtor mewn Dadansoddi Data ac Ystadegau (Prifysgol Caerdydd)
 • Gorff 2020–Jul 2021: Technegydd Ymchwil, Seagrass Ocean Rescue (Prifysgol Abertawe)
 • Rhag 2019–Gorff 2020: Swyddog Datblygu Grant, Seagrass Ocean Rescue (Prifysgol Abertawe)
 • Meh 2019–Rhag 2019: Cynorthwy-ydd Ymchwil, SEACAMS2 (Prifysgol Abertawe)
 • Ionawr 2019–Meh 2019: Darlithydd Ecoleg Forol (Prifysgol Abertawe)
 • Hydref 2017–Jul 2018: Cynorthwyydd Tiwtorial (Prifysgol Abertawe)
 • Ebr 2017–Oct 2017: Intern Polisi Gwyddoniaeth (Y Gymdeithas Frenhinol)
 • Hydref 2015–Jul 2016: Cynorthwy-ydd Addysgu (Prifysgol Abertawe)
 • Medi 2013–Ionawr 2021: Arddangoswr Myfyrwyr (Prifysgol Abertawe)

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2023 - Gwobr Cyfraniad Eithriadol (Prifysgol Caerdydd)
 • 2023 - The UK and Ireland Awards for Excellence in Mathematics and Statistics Support Network 2023
 • 2023 - Rhestr fer Gwobr Dathlu Rhagoriaeth: Rising Star - Academaidd Gyrfa Gynnar
 • 2023 - FHEA - Cymrawd Addysg Uwch (Academi Addysg Uwch)
 • 2023 - Enwebwyd ar gyfer Gwobr Flynyddol ALDinHE 2023
 • 2023 - Enwebwyd ar gyfer Gwobr Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (ESLA): Aelod Staff Mwyaf Dyrchafol
 • 2023 - Enwebwyd ar gyfer Gwobr Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (ESLA): Aelod Staff Mwyaf Deniadol
 • 2021 - Grant Teithio i Fyfyrwyr Cymdeithas y Mamaliaid Môr
 • 2021 - Ysgoloriaeth Teithio Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru (WLCoW)
 • 2020 - Grant Teithio Myfyrwyr UKIRSC
 • 2020 - Grant Ariannu Symudedd Erasmus
 • 2020 - Enwebwyd ar gyfer Gwobr Robert May gan y British Ecological Society
 • 2019 - Enwebwyd ar gyfer Ymchwil ac Arloesi Rising Star - Ôl-raddedig
 • 2019 - Grant Teithio i Fyfyrwyr y Gymdeithas Mamaliaid Môr (SMM)
 • 2019 - Grant Cynhadledd i gynnal Cynhadledd UKIRSC XIII 13eg Cynhadledd Flynyddol ym Mhrifysgol Abertawe
 • 2019 - Gwobr Poster Gorau (UKIRSC XIII 13eg Cynhadledd Flynyddol)
 • 2019 - Grant Ariannu Symudedd Erasmus
 • 2019 - Grant Teithio Myfyrwyr UKIRSC
 • 2018 - Gwobr Cyflwyniad Llafar Gorau – Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith Ecoleg ac Esblygiad Cymru (WEEN 2018)
 • 2018 - Aelodaeth Oes er Anrhydedd - Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
 • 2018 - Grant Hyfforddiant a Theithio KESS II
 • 2018 - Grant Teithio Myfyrwyr UKIRSC
 • 2018 - Gwobr Poster Gorau – BES Movement Ecology Cyfarfod Blynyddol SIG 2018
 • 2018 - Gwobr Poster Trydydd Lle – Cystadleuaeth Poster PGR Prifysgol Abertawe
 • 2018 - Cyflwyniad Llafar Byr Gorau – Cymdeithas Cetacean Ewropeaidd (ECS) 32ain Cynhadledd Flynyddol
 • 2018 - Grant Teithio Cymdeithas Cetacean Ewropeaidd (ECS)
 • 2017 - Grant Teithio Cymdeithas Frenhinol Bioleg
 • 2017 - Grant Teithio Myfyrwyr UKIRSC
 • 2017 - Grant Hyfforddiant a Theithio KESS II
 • 2017 - Ede and Ravenscroft Anniversary Student Prize 2016/17 am Gyfraniad Eithriadol
 • 2017 - Gwobr y Trydydd Lle – Sefydliad Ymchwil Moeseg a'r Gyfraith Prifysgol Abertawe (RIEL)
 • 2017 - Rownd Derfynol Gwobr Poster –  Cystadleuaeth Poster PGR Prifysgol Abertawe 2017
 • 2016 - Grant Hyfforddiant a Theithio KESS II
 • 2016 - Grant Teithio Myfyrwyr UKIRSC
 • 2016 - Gwobr Poster Gorau - KESS II Ysgol Hyfforddi Trawswladol i Raddedigion
 • 2016 - Grant Offer KESS II
 • 2016 - Gwobr Poster Gorau – Cystadleuaeth Poster PGR Prifysgol Abertawe
 • 2016 Ysgoloriaeth PhD KESS II
 • 2014 - Gwobr Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe
 • 2014 - Gwobr Datblygiad Proffesiynol City and Guilds (mewn Bywyd Gwyllt a Chadwraeth)
 • 2013 - Gwobr Goffa Graham Ralston mewn Bioleg Forol
 • 2012 - Gwobr Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe
 • 2011 - Gwobr Ysgoloriaeth Ysgol yr Amgylchedd a Chymdeithas
 • 2010 - Gwobr Ysgoloriaeth y Brifysgol (Prifysgol Bangor)

Aelodaethau proffesiynol

 • FHEA: Cymrawd AdvanceHE (yr Academi Addysg Uwch)
 • Aelod o Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru (WLCoW)
 • Aelod o Gymdeithas Ecolegol Prydain (BES)
 • Aelod o'r Gymdeithas Frenhinol Bioleg (RSB)
 • Aelod o'r Gymdeithas Bio-logio Ryngwladol (IBiolS)
 • Aelod o'r Gymdeithas Cetacean Ewropeaidd (ECS)
 • Aelod o'r Gymdeithas Mamaliaid Morol (SMM)
 • Aelod o'r British Sub Aqua Club (BSAC)
 • Aelod o British Divers Marine Life Rescue (BDMLR)
 • Aelod Achrededig o'r Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA)
 • Affiliate Prifysgol Abertawe
 • Aelod Oes Anrhydeddus o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe (SUSU)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cydlynydd y Cynllun Gradd: Gwyddorau Biolegol
 • Dirprwy Arweinydd: MSc Ecoleg a Chadwraeth
 • Arweinydd Asesu: Strwythur a swyddogaeth organebau byw BI1002

Pwyllgorau ac adolygu

Journal Reviewer:

 • PLOS One

Committee Membership:

 • Early Career Member of the BES Education and Careers Committee
 • Communications and Online Resources Representative for the BES Movement Ecology Special Interest Group
 • Early Career Member of the BES Wales Policy Group
 • Member of the Oxford University Press Bioscience Student Panel

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr yn y meysydd canlynol:

 • Symud anifeiliaid
 • Ymddygiad anifeiliaid
 • Ecoleg wasgarol
 • Ecoleg Pinniped
 • Pryder ystadegau
 • Cefnogaeth ystadegau

Myfyrwyr blaenorol:

 • Goruchwyliwr Freya Cox, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Prosiect BSc: Effaith llusgo hydrodynamig dyfeisiau biotelemtry sydd ynghlwm wrth bengwiniaid: adolygiad cyflym.
 • Goruchwyliwr Macey Jones, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Prosiect BSc: Effaith dyfeisiau sydd ynghlwm ag anifeiliaid ar gyfer fwlturiaid: adolygiad cyflym.
 • Goruchwyliwr Panagiota Pernari, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Prosiect BSc: Sut mae methodoleg ac arfer tagio morfilod wedi newid dros amser, a beth yw effeithiau hyn ar les anifeiliaid?
 • Goruchwyliwr Zoe Wright, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Prosiect BSc: Gwahaniaethau rhanbarthol yn y gyrwyr gwasgariad cŵn morloi harbwr.
 • Goruchwyliwr Lauren Dunne, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Prosiect BSc: Ymddygiad gwasgarol morloi llwyd wedi'u diddyfnu yn ddiweddar ym mhoblogaeth Gogledd-ddwyrain yr Iwerydd: adolygiad cyflym. Ennill "prosiect blwyddyn olaf gorau".  
 • Cyd-oruchwyliwr Neeru, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd. Prosiect MSc: Mae ymchwilio i effaith ystadegau yn cefnogi fformat clinigau ar gyfraddau presenoldeb - effaith dysgu hybrid. 2022
 • Cyd-oruchwyliwr Guoyi Jia, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd. Prosiect MSc: Ymchwilio i ddeinameg grŵp wrth fynychu clinigau cefnogi ystadegau. 2022
 • Cyd-oruchwyliwr Roushan Kumar, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd. Prosiect MSc: A yw gwasanaethau cymorth ystadegau yn cael eu mynychu'n gyfartal ymhlith myfyrwyr? 2022

Ymgysylltu

Array

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Ystadegau
 • Ecoleg
 • Ecoleg Symud
 • Pryder Ystadegau
 • Ecoleg Forol