Ewch i’r prif gynnwys
Nicki Kindersley

Dr Nicki Kindersley

Darlithydd mewn Hanes Affrica

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
KindersleyN1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79901
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell Ystafell 2.64, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I work on contemporary history and politics in Africa, researching histories of political education and and working lives in South Sudan and its borderlands. I'm interested in the intellectual lives of migrant workers and refugees within 19th century slaving systems, colonial rule, and long postcolonial civil wars. I do my research mainly through direct interviews and discussions with residents in South Sudan and across its borderlands.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2015

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar bobl sy'n byw mewn amgylchiadau o dlodi dwys ac ansicrwydd, yn bennaf yn Ne Swdan a'i gororau. Rwy'n gweithio ar ddwy thema gysylltiedig: meddwl gwleidyddol a dadleuon deallusol gweithwyr mudol a ffoaduriaid dros y can mlynedd diwethaf o drais trefedigaethol ac ôl-drefedigaethol a rhyfeloedd cartref, ac economïau gwleidyddol militaraidd cyfoes a bywoliaethau mudol. Nid yw bywydau deallusol menywod te sydd wedi'u dadleoli, haenau brics, athrawon gwirfoddol a ffermydd mudol, a gweithwyr milwrol yn cael eu cuddio ond ar y cyrion.

Gallwch ddarllen fy holl ymchwil, gan gynnwys adroddiadau polisi, ar fy ngwefan am ddim yma.

Rwyf newydd gwblhau llawysgrif lyfrau am hanes deallusol trigolion sydd wedi'u dadleoli mewn rhyfel a gwersylloedd Khartoum yn ystod rhyfel cartref Sudan 1983-2005, wedi'u gwreiddio mewn cannoedd o gyfweliadau, pamffledi, caneuon a cherddi a gasglwyd gyda phobl ledled y rhanbarth ar ôl y rhyfel.

Addysg wleidyddol mewn rhyfel

Rwy'n gweithio ar hanes addysg yn ystod y rhyfel gyda'r Athro Yosa Wawa ym Mhrifysgol Juba, De Swdan. Yn wahanol i ymchwil yn Ne America a De-ddwyrain Asia, nid oes bron unrhyw astudiaethau o brosiectau addysgol a reolir gan wrthryfelwyr yn Affrica. Enillodd yr Athro Wawa a minnau gyllid AHRC-GCRF yn 2019 am rwydwaith ymchwil archwiliadol lle'r ydym yn cyfarfod â chyn-weithwyr y farchnad, cyn-weithwyr plant, a chyn-filwriaethwyr sydd wedi ceisio eu haddysg anffurfiol eu hunain, dosbarthiadau trefnu, ac wedi ysgrifennu gwerslyfrau a chwricwla eu hunain, mewn gwrthdaro ers y 1960au. Roedd eu meysydd llafur a'u cwricwla yn hunan-wneud, gan ddefnyddio technolegau amrywiol (caneuon, recordwyr tâp, teipiaduron a llungopiwyr), toriadau o adroddiadau cyfryngau rhyngwladol a hawliau dynol, a llinellau a delweddau o radio gwrthryfelwyr a phropaganda, mewn ffyrdd creadigol ac yn aml yn wrthdroadol.

Economïau gwleidyddol militaraidd a bywoliaethau arfog

Fy ail ffocws yw ar systemau llafur militaraidd ac awdurdod gwleidyddol yng nghyffindiroedd a llwybrau mudol gogledd-ddwyrain a chanolbarth Affrica, gan drafod sut mae gweithwyr yn llywio ac yn deall economïau gwleidyddol manteisiol a bywoliaethau arfog. Cefnogir yr ymchwil hon gan yr Adran Datblygu Rhyngwladol drwy'r Rhwydwaith Ymchwil X-Border, a chan Gronfa Ymchwil Dwyrain Affrica y DU. Mae'r ymchwil hon yn cael ei chynnal mewn cydweithrediad ag ymchwilwyr ifanc De Swdan ym Mhrifysgol Juba a Sefydliad Hollt Dyffryn yn Ne Swdan, gan archwilio systemau esblygol o ecsbloetio economaidd, rheoli llafur milwrol a mudo, sy'n sail i lywodraethu milwriaethus treisgar yn y rhanbarth.

Gwleidyddiaeth fy ngwaith

Mae fy holl waith yn cael ei wneud mewn partneriaeth uniongyrchol â chydweithwyr academaidd, ymchwilwyr a myfyrwyr ar ddechrau eu gyrfa yn Ne Swdan, Sudan ac ar draws dwyrain Affrica. Mae gen i gydweithrediadau tymor hir gyda chydweithwyr ym Mhrifysgolion Juba a Khartoum, a chyda sefydliadau ymchwil lleol a grwpiau gweithredol. Rwy'n defnyddio cyllid grant i gefnogi cyflogau, syniadau, cyhoeddi, cyfleoedd gwaith a hyfforddiant ymchwil cydweithwyr a myfyrwyr yn Ne Swdan, gan gynnwys prosiect Archifau Cenedlaethol De Sudan a radio hanes cyhoeddus. Fy nod yw bod yn gymorth gweinyddol ac ymarferol i ddeallusion Affricanaidd a Du, ac yn gydweithiwr da.

Dylai hanes du ac Affricanaidd fod yn barth y gymuned ddeallusol Du ac Affricanaidd. Ond mae astudiaethau Affricanaidd yn cael ei ddominyddu gan ysgolheigion a sefydliadau gwyn yn y Gogledd Byd-eang, oherwydd offer neo-drefedigaethol cyllid, mynediad at adnoddau a strwythurau academi'r Gorllewin, dileu asedau prifysgolion Affrica ers y 1980au, a llwyth gwaith academyddion Affricanaidd ar y cyfandir.

Rwy'n ymwybodol o fy nghydymffurfiaeth wrth wladychu astudiaethau Affricanaidd ac elwa o system academaidd y Gorllewin. Rwy'n gweithio drwy gydol fy ymchwil, cyllid, partneriaethau ac addysgu i herio a newid hyn, i agor lle i ddeallusion Duon, ysgolheigion a myfyrwyr, ac i ddatganoli fy hun. Rwy'n gweld fy rôl fel cael arian, cyfleoedd ymchwil, hyfforddiant, gwaith â thâl a chefnogaeth i gydweithwyr a myfyrwyr Affricanaidd a Du, ac yn mynnu cydnabyddiaeth go iawn o ysgolheictod du ac Affricanaidd a meddwl gwleidyddol. Rwy'n agored iawn i wneud sylwadau a beirniadaeth o fy ndulliau a gwleidyddiaeth fy ngwaith.

Addysgu

Rwy'n addysgu ar hanes modern Affrica, gyda ffocws ar hanesion a syniadau ysgolheigion ac actifyddion Affricanaidd a Du: o ffigurau gwleidyddol elitaidd fel Amílcar Cabral a Thomas Sankara, i farddoniaeth, ysgrifennu papur newydd, a ffôn-ins. Dros 2020-2023 bûm yn dysgu modiwl hanes modern Affricanaidd ar gyfer myfyrwyr ail flwyddyn; Rwyf hefyd yn arwain modiwl Hanesion Byd-eang Blwyddyn 1, ac yn cyd-ddysgu modiwl Gwrthiant Gwrth-Drefedigaethol Blwyddyn 2.

Ar hyn o bryd, rwy'n goruchwylio ymchwil Meistr a PhD ar hanesion Du Cymru, ar hanesion trais ar sail rhywedd yng Ngorllewin Affrica, ac ar hanesion cyhoeddus ffigurau gwrth-drefedigaethol yn India. 

Rwy'n awyddus i weithio gydag ymchwilwyr ôl-raddedig sy'n gweithio ar fudiadau gwrth-drefedigaethol Affricanaidd, pan-Affricanaidd ac Affro-Asiaidd, hanes imperial a trefedigaethol, hanes a gwleidyddiaeth Affricanaidd ôl-drefedigaethol, a hanesion rhyfeloedd cartref.

Bywgraffiad

Previously Harry F Guggenheim Research Fellow at Pembroke College, University of Cambridge, 2017-2020. PhD from Durham University in 2016.

With the Rift Valley Institute in South Sudan, I help to run oral and archival research methods courses for students, and have worked with the South Sudan National Archives team since 2012. For more on my career, see here.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Serena Rattu

Serena Rattu

Myfyriwr ymchwil

Michael Jonas

Michael Jonas

Myfyriwr ymchwil