Ewch i’r prif gynnwys
Giada Lagana

Dr Giada Lagana

Cymrawd Ôl-ddoethurol Leverhulme a Darlithydd mewn Gwleidyddiaeth

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
LaganaG@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10080
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Llawr 2, Ystafell 2.06, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Gymrawd Ôl-ddoethurol Leverhulme ac yn Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth yn yr adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol. Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2019, fel Cydymaith Ymchwil yn y prosiect a ariennir gan ESRC 'Rhwng dwy undeb. Dyfodol Cyfansoddiadol yr Ynysoedd wedi Brexit'. Yn dilyn hynny, cynhaliais swydd ymchwil arall yn Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), cyn dod yn Ddarlithydd Gwleidyddiaeth yn LAWPL. Ym mis Mai 2023, rwyf wedi derbyn Cymrawd Gyrfa Gynnar Leverhulme i ymgymryd ag ymchwil ar lywodraethu cymdeithasol-ofodol rhwng ynys Iwerddon a'r Deyrnas Unedig. 

Cefais BA (magna cum laude) mewn Eidaleg a Hanes ym Mhrifysgol Pavia, yr Eidal. Ar ben hynny, mae gennyf MA mewn Cysylltiadau Rhyngwladol (Université de La Rochelle, Ffrainc) a PhD mewn Gwyddor Wleidyddol o Brifysgol Galway (Iwerddon). Rwy'n Gymrawd Addysg Prifysgol Caerdydd, ar ôl ennill Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Academaidd (Prifysgol Galway) a DAEFLE (diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère/cymhwyster proffesiynol ar gyfer dysgu Ffrangeg fel iaith dramor) o'r Institut Universitaire des Langues - Français Langue Étrangère (IUL-FLE) yn Université de La Rochelle. 

Mae fy ymchwil wedi cael ei ariannu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rwyf wedi dal swyddi addysgu ac ymchwil gwadd yn yr Almaen, Ffrainc, Iwerddon a Danemark. Ers 2022, rwyf wedi bod yn  Llywydd Cymdeithas Astudiaethau Ewropeaidd Cyfoes Iwerddon (IACES), yr wyf yn cydlynu grant Erasmus + - Gweithgareddau Jean Monnet Cymorth i Sefydliadau a Chymdeithasau gwerth € 39.817. Rwyf hefyd yn Gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol (DU). 

Mae fy llyfr, Yr Undeb Ewropeaidd a Phroses Heddwch Gogledd Iwerddon (Palgrave, 2021) yn amlinellu dull yr Undeb Ewropeaidd o ddatrys gwrthdaro ac adeiladu heddwch yng Ngogledd Iwerddon. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi'n helaeth ar Wleidyddiaeth gyfoes Iwerddon, Cydweithrediad Trawsffiniol a metalywodraethu. 


Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Articles

Book sections

Books

Monographs

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil ym meysydd Gwleidyddiaeth, Llywodraethu ac Adeiladu Heddwch Iwerddon cyfoes. Rwyf hefyd yn gwybod sut i addasu fy ymchwil pan ddaw'r cyfle, fel y dangosir gan fy ngwaith ar ymagweddau cymdeithas sifil tuag at fynd i'r afael â diweithdra ymhlith cyn-barafilwyr yng Ngogledd Iwerddon.

 

Ymchwil Cyfredol

Fel rhan o fy Nghymrodoriaeth Leverhulme, rwy'n gweithio ar fy ail fonograff. Mae'r gwaith hwn yn cwrdd â Hanes a Gwyddor Wleidyddol ar dir canol, ac yn canolbwyntio ar enynnau'r trefniadau llywodraethu cymdeithasol-ofodol rhwng yr ynysoedd yn archipelago gogledd yr Iwerydd. Yn benodol, rwy'n ymchwilio i sut y gall arferion metalywodraethu chwarae rhan gynyddol bwysig wrth wella cydgysylltiad cadarnhaol rhwng cenedl-wladwriaethau a rhwydweithiau polisi trawsffiniol, gan sicrhau sefydlogrwydd gwleidyddol ar ôl Brexit a goroesiad proses heddwch Gogledd Iwerddon. 

 

Dewis Gwobrau Arian (yn gryno)

Dyfarnwyd £ 93,817.00 gan Ymddiriedolaeth Leverhulme (yr Ymddiriedolaeth yn cyfrannu 50% o gyfanswm cost cyflog a hyd at £6,000 y flwyddyn mewn treuliau ymchwil i weithgareddau ymchwil pellach) i ddatblygu'r prosiect 'Llywodraethu Cymdeithasol-ofodol rhwng yr Ynysoedd hyn'. 

Cydlynydd ar gyfer grant Erasmus + - Gweithgareddau Jean Monnet Cymorth i Sefydliadau a Chymdeithasau gwerth € 39.817. Cyfunodd ac ehangodd y prosiect hwn ystod o weithgareddau a ddilynir gan yr Undeb Ewropeaidd Cyfoes (IACES) gan Gymdeithas Iwerddon ar gyfer Astudiaethau Ewropeaidd Cyfoes (IACES). Y thema gyffredinol yw dadl esblygol Dyfodol Ewrop. 

Dyfarnwyd £4,983.00 gan Wobr Datblygu GW4 i ddatblygu'r prosiect 'Gorffennol, presennol a dyfodol Hanes a Gwleidyddiaeth yng Ngogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon' (PPF ni/roi).

Dyfernir £2,000 gan Ganolfan y Gyfraith a Chymdeithas, Prifysgol Caerdydd (Ionawr 2023) i drefnu wythnos o ddigwyddiadau a gweithdai i nodi 25mlynedd ers llofnodi Cytundeb Belffast/Dydd Gwener y Groglith.

Dyfarnwyd £8,000 gan y prosiect Arloesi i Bawb, Prifysgol Caerdydd (Medi 2021 i Ragfyr 2022) ar gyfer y prosiect 'Datblygu llwybrau at gryfhau rhwydweithiau o sectorau statudol a chymdeithas sifil ym maes cyflogaeth ieuenctid (diweithdra).

Dyfarnwyd € 15,000 gan Fenter Cyfathrebu Ewrop Adran Materion Tramor a Masnach Iwerddon i drefnu'r gynhadledd 'Perthnasoedd ar yr ynysoedd hyn: profiad adeiladu heddwch yr Undeb Ewropeaidd', a gynhaliwyd ym mis Medi 2021. Roedd y gynhadledd yn fforwm cyhoeddus lle i drafod materion damcaniaethol ac ymarferol sy'n wynebu perthnasoedd trawsffiniol, perthnasoedd Eingl-Wyddelig a'r broses heddwch yng nghyd-destun Brexit a phandemig y coronafeirws.

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Gorchudd Simone gwerth € 10,000 gan y Tŷ Prosiect Ewrop (PHE), Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU ) i ymgymryd â'r prosiect 'Olrhain tarddiad ymagweddau yr Undeb Ewropeaidd (UE) tuag at adeiladu heddwch: y Gymuned Ewropeaidd (EC) a Streiciau Newyn Gogledd Iwerddon' (Mai - Gorffennaf 2021). Archwiliodd y prosiect hwn ymateb y Comisiwn i streiciau newyn Gweriniaethol Iwerddon ym 1980 a 1981.

Dyfarnwyd £1,000 gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) i drefnu digwyddiadau ar gyfer Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol: 'Diweithdra ieuenctid a chymdeithas sifil o dan ddatganoli: cymhariaeth is-wladwriaeth' yn 2021, tra bod 'Peacebuilding in Northern Ireland: Theoretical and Practical Perspectives' yn digwydd yn 2020.

Dyfarnwyd €9,000 gan Gronfa Cymodi Adran Materion Tramor a Masnach Iwerddon i drefnu'r gynhadledd 'Yr Undeb Ewropeaidd a phroses heddwch Gogledd Iwerddon' yng Galway Prifysgol Genedlaethol Iwerddon (NUIG - Ebrill 2018). Yn gwbl gyfrifol am y sefydliad, y rheolaeth a'r ymgyrch hysbysebu cyn y digwyddiad (gan gynnwys cyfrifon Twitter a Facebook a dyluniad gwefan bwrpasol). Ewch i: https://eupeacenuig.weebly.com. Cafodd y grant ei integreiddio gan ddigwyddiad grant bach UACES gwerth £1,000; a chyfraniadau gan Sefydliad Moore (€ 2,000); Sefydliad Whitaker (€ 3,000) a'r Swyddfa Gofrestru (€ 1,000).

Dyfarnwyd € 65,000 gan Ysgoloriaeth Ymchwil Ddoethurol Galway yn NUIG (€ 15,250 y flwyddyn, pedair blynedd cymrodoriaeth) i gwblhau'r traethawd ymchwil doethurol 'The Europeanisation of the Northern Ireland peace Process'.

 

Darlithoedd Guest (mwyaf diweddar)

 

(Diweddarwyd, Ebrill 2024) Wedi'i wahodd gan Dr Emanuele Massetti i gyflwyno'r cyflwyniad 'Metagovernance: understanding the changing role of Anglo-Irish networks in the path lead to the Northern Ireland peace process', Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 

 Iwerddon a'r Undeb Ewropeaidd ar ôl Pum Degawd o Aelodaeth: o'r ymylon i ganol Ewrop? Wedi'i gwahodd gan Ganolfan Astudiaethau Ewropeaidd ac Ewrasiaidd Maynooth, ar y cyd â Sefydliad Materion Rhyngwladol ac Ewropeaidd Iwerddon (IIEA), Sefydliad Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Maynooth a'r Adran Cymdeithaseg.

(2023) Llysgenhadaeth Iwerddon yn Rhufain (Yr Eidal). Gwahoddwyd Llysgennad Iwerddon yn Rhufain, Patricia O'Brien, i gyflwyno sgwrs ar '#EU50: 50 mlynedd o aelodaeth Iwerddon o'r Undeb Ewropeaidd' yn Villa Spada.

(2022): 'Il processo di pace Nordirlandese. Il ruolo della UE all'ombra della Brexit. Incontro con Giada laganà', Partito Democratico (PD) Italiano.

 

Launces Llyfrau

2021 - Yr Undeb Ewropeaidd a Phroses Heddwch Gogledd Iwerddon. Cymdeithas THE ar gyfer Astudio Cenedligrwydd (ASN) Confensiwn y Byd. Panel Llyfrau, Prifysgol Columbia (NY). Siaradwyr gwadd: gyda'r Athro Niall Ó Dochartaigh (NUIG), yr Athro Daniel Wincott (Prifysgol Caerdydd); Yr Athro Timothy J. White (Prifysgol Xavier) a Dr Robert Sata (CEU) 

(2020) - Yr Undeb Ewropeaidd a Phroses Heddwch Gogledd Iwerddon; Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd. Siaradwyr Gwadd: Yr Athro Niall Ó Dochartaigh (NUIG), Yr Athro Daniel Wincott (Prifysgol Caerdydd), Dr Mary C. Murphy (Coleg Prifysgol Corc) a Mr Carlo Trojan (cyn Ysgrifennydd Cyffredinol Comisiwn yr Undeb Ewropeaidd). 

Addysgu

Lefel israddedig

PL9380 - Astudiaethau Seneddol

PL9340 - Gwleidyddiaeth mewn Ymarfer: Cais Modiwl Lleoliad Gwaith (Cynullydd Modiwl)

PL9246 - Gwleidyddiaeth y Gororau: Gwrthdaro a Chydweithrediad yn Ewrop Fodern (Cynullydd Modiwl)

PL9338 - Rhyw, Cyffuriau a Pholisi Cyhoeddus

Meistri

PLT062 - Dulliau Ymchwil: Dulliau Gwybodaeth

PLT449 - Amlochrogiaeth a Chyfraith Ryngwladol  

PLT453 - Gwleidyddiaeth Ymyrraeth Ryngwladol mewn gwrthdaro a heddwch. (Cynullydd Modiwl)

PLT432 - Themâu a Dadleuon mewn Gwleidyddiaeth Gymharol Gyfoes.

 

Rwyf hefyd yn goruchwylio myfyrwyr israddedig a meistr amrywiol ar gyfer eu traethodau hir.

Bywgraffiad

Cymwysterau 

 • PhD mewn Gwyddoniaeth Wleidyddol - Prifysgol Genedlaethol Iwerddon (NUI) Galway. Dyfernir 'Cynllun Ailsefyll Ysgoloriaeth Galway' llawn amser pedair blynedd gan yr Ysgol Gwyddor Wleidyddol a Chymdeithaseg. 2018.
 • MA mewn Cysylltiadau Rhyngwladol (18/20), Université de Nantes et La Rochelle. 2013
 • BA mewn Llenyddiaeth ac Athroniaeth, Università degli studi di Pavia (Yr Eidal), 2011

 

Tystysgrifau 

 • Cymrawd Addysg Prifysgol Caerdydd a Chymrodor HEA. 2022

 • Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Academaidd – Galway Prifysgol Genedlaethol Iwerddon (NUIG). 2017

 • DAEFLE: diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère (cymhwyster proffesiynol ar gyfer dysgu Ffrangeg fel iaith dramor) - Institut Universitaire des Langues - Français Langue Étrangère (IUL-FLE), Université de La Rochelle. 2010

 

Apwyntiadau Ymweld

 • Ymchwilydd gwadd, Ysgol Llywodraethiant Roskilde, Roskilde Universitet (Danmark). 2024
 • Darlithydd Ymweliad, Rhaglen Haf Ewrop (ESP), Prifysgol Catholique de Lille (Ffrainc). 2022
 • Simone Veil Fellow, Project House Europe (PHE), Ludwig Maximilians Universitat Munchen (Yr Almaen). 2021

 

 

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ers 2021. 
 • Cymdeithas Astudiaethau Ewropeaidd Cyfoes Iwerddon

Safleoedd academaidd blaenorol

Cymrawd Gyrfa Gynnar Leverhulme, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LAWPL), Prifysgol Caerdydd

 Darlithydd mewn Gwleidyddiaeth, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LAWPL), Prifysgol Caerdydd

Cydymaith Ymchwil, Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), Prifysgol Caerdydd.

Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru (WGC), Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygydd cyfoedion

 

 • Astudiaethau Routledge ar gyfres yr Undeb Ewropeaidd a Global Order,
 • Dadansoddiad Polisi Ewropeaidd;
 • Trawsnewid Llywodraeth: Pobl, Prosesau a Pholisi
 • Blog 'Ideas on Europe'. 

 

Pwyllgorau 

Adolygydd ceisiadau i Raglen Symudedd Ymchwil Taith - Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol – Prifysgol Caerdydd.

 

Arbenigeddau

 • Llywodraeth a gwleidyddiaeth Iwerddon
 • Llywodraeth a gwleidyddiaeth Gogledd Iwerddon
 • Llywodraeth a gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig
 • Llywodraeth a gwleidyddiaeth Ewrop
 • Metalywodraethu