Ewch i’r prif gynnwys
Hantao Liu

Dr Hantao Liu

Lecturer

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
LiuH35@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76557
Campuses
Abacws, Ystafell C/1.07, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

NEWYDDION:
Model AI Top a ddatblygwyd ar gyfer rhagweld rheiddiaduron 'Gaze yn darllen Mammogram
Penodiad anrhydeddus y GIG (2022-)
Grant (PI): "Omnidirectional Video Quality Assessment", a ariennir gan y Gymdeithas Frenhinol (2023-)
Grant (PI): "Cyfrifiadura Gweledol Dynol-Ganolog ac Amrywiaeth ar gyfer Systemau Symudedd Deallus", a ariennir gan y Gymdeithas Frenhinol (2022-)
Penodwyd Dr Liu yn Olygydd Cyswllt (2022-) ar gyfer Trafodion IEEE ar Gylchedau a Systemau ar gyfer Technoleg Fideo, cyfnodolyn IEEE mawreddog sy'n ymroddedig i dechnoleg fideo
Penodwyd Dr Liu yn Olygydd Cyswllt (2021-) ar gyfer IEEE Signal Processing Letters, cyfnodolyn IEEE mawreddog sy'n ymroddedig i brosesu signalau

Mae ein Partneriaeth gyda'r GIG - Breast Test Wales, Ysbyty Athrofaol Cymru, ac Ysbyty Great Ormond Street - wedi arwain at ddatblygiadau ym maes deallusrwydd artiffisial a delweddu diagnostig. Model AI Top a ddatblygwyd ar gyfer "Predicting Radiolegwyr' Gaze in Mammogram Reading", a gyhoeddwyd mewn cyfnodolyn IEEE mawreddog.

Model AI Top a ddatblygwyd ar gyfer Rhagfynegiad Saliency Gweledol - Gall ein TranSalNet (rhagfynegiad halltedd gweledol gan ddefnyddio trawsnewidyddion) ragweld yn llwyddiannus ble mae pobl yn edrych mewn golygfeydd naturiol.
Mae'r cod ar gael yn rhad ac am ddim i'r cyhoedd a gellir ei lawrlwytho yma

Ein Cronfa Ddata Ansawdd Delwedd Prifysgol Caerdydd (CUID) a Scene Categori sy'n ymwybodol o Ddelwedd Model Ansawdd (SCIQ) a gyhoeddwyd mewn cyfnodolyn IEEE mawreddog.

Grantiau cyfredol dethol:

Prosiect: Prosiect A05 Delwedd / Asesiad Ansawdd Fideo
Canolfan Ymchwil Cydweithredol, SFB-TRR 161 Dulliau Meintiol ar gyfer Cyfrifiadura Gweledol
Ariannwyd gan Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Sefydliad Ymchwil Almaeneg)
Gwerth: € 8.34 miliwn (gwerth Prosiect A05: € 490,588)
Hyd: Gorffennaf 2019 - Mehefin 2023
Partneriaid: Prifysgol Konstanz (Arweinydd)

Prosiect: Brechu COVID-19 ar gyfer Namibiaid Bregus
Mae ymwrthedd brechu COVID-19 mawr yn Namibia, yn enwedig ymhlith grwpiau agored i niwed ac anghysbell. Bydd partneriaid y Weinyddiaeth Iechyd a phrifysgolion yn cyd-gynhyrchu ymgyrchoedd ymwybyddiaeth hybu iechyd ar gyfer y Namibiaid mwyaf difreintiedig ac yna'n cyflwyno'r rhaglen frechu ei hun, gan drawsnewid degau o filoedd o fywydau.
Ariannwyd gan Lywodraeth Cymru
Gwerth: £125,000
Partneriaid: Prosiect Phoenix, Llywodraeth Cymru

Prosiect: Cefnogi anghenion cleifion Zambian sydd â HIV yn ystod pandemig COVID-19
Yn Zambia mae cleientiaid sy'n derbyn gwrth-retrovirals yn cael eu monitro'n rheolaidd ac felly buddiolwyr hygyrch o frechiad COVID-19. Bydd y prosiect hwn yn darparu gwell gofal COVID-19 ar gyfer cleientiaid HIV-positif, gydag ymyriadau mewn dwy dalaith: hyrwyddo iechyd iaith frodorol; canolfannau oergell brechlyn a chadwyn oer; Hyfforddiant brechu i weithwyr gofal iechyd sy'n rhoi clinigau gwrth-retrofiraol a chlinigau COVID-hir.
Ariannwyd gan Lywodraeth Cymru
Gwerth: £183,000
Partneriaid: Mamau Affrica, Prosiect Phoenix, Llywodraeth Cymru

Prosiect: Mae COVID-19 yn real: Sicrhau bod gwybodaeth iechyd hanfodol ar gael i bawb
Bydd y prosiect hwn yn galluogi darparu gwybodaeth iechyd hanfodol i gymunedau a newid ymddygiad drwy: Deall canfyddiadau derbynwyr; Cynhyrchu negeseuon gweledol wedi'u teilwra; Ymgysylltu â chymunedau.
Ariannwyd gan Lywodraeth Cymru
Gwerth: £6,950
Partneriaid: Mamau Affrica, Llywodraeth Cymru

Bywgraffiad

Rwy'n Gyfarwyddwr Rhyngwladol ar gyfer yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd. Rwy'n aelod o Uwch Dîm Rheoli yr Ysgol ac yn gyfrifol am ddatblygu, arwain a chyflwyno'r Strategaeth Ryngwladol ar gyfer yr Ysgol.
Fi yw Arweinydd y Grŵp Ymchwil Cyfrifiadura Amlgyfrwng, Prifysgol Caerdydd.
Rwy'n Gadeirydd Pwyllgor Rhyngwladol y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant Dynol (IROHMS), Prifysgol Caerdydd.
Rwy'n Gyd-gadeirydd AI Dynol-ganolog ar gyfer gweithgor delweddu meddygol IROHMS, Prifysgol Caerdydd.

Rwy'n Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg. Graddiais o Brifysgol Caeredin, y Deyrnas Unedig, ac yna gweithiais yn yr Adran Systemau Deallus ym Mhrifysgol Technoleg Delft (TU Delft), Yr Iseldiroedd ar gyfer fy PhD ar Ddeallusrwydd Rhyngweithiol. Cyllidwyd fy ymchwil PhD gan Philips Research Laboratories. Rwy'n un o sylfaenwyr y Delft Image Quality Lab. Ers 2006, rwyf wedi bod yn gweithio'n agos gyda diwydiant i ddatblygu technolegau delwedd a fideo y genhedlaeth nesaf. Arweiniais brosiect a ariannwyd gan Philips Research Laboratories a ddatblygodd algorithmau newydd ar gyfer asesu ansawdd y cyfryngau gweledol; a phrosiect a ariannwyd gan Philips Healthcare a oedd yn mynd i'r afael â nifer o faterion yn ymwneud ag ansawdd delwedd feddygol.

Mae fy niddordebau ymchwil yn gorwedd ar groesffordd Prosesu Delwedd a Fideo, AI / Machine Learning, Computer Vision, Applied Perception, Multimedia Computing,  a Rhyngweithio Dynol-Dechnoleg.

Arweinyddiaeth academaidd

Cadeirydd – Pwyllgor Technegol Cyfathrebu Amlgyfrwng IEEE, Grŵp Diddordeb ar Ansawdd Profiad ar gyfer Cyfathrebu Amlgyfrwng
Aelod o Goleg Cyswllt EPSRC – Coleg Adolygu Cymheiriaid EPSRC
Aelod o'r Pwyllgor – Society for Information Display (SID), Pennod y Deyrnas Unedig ac Iwerddon
Golygydd Cyswllt – Trafodion IEEE ar Amlgyfrwng (2017-2021)
Golygydd Cyswllt – Trafodion IEEE ar Systemau Dynol-Peiriant (2015-2021)
Golygydd Cyswllt – Prosesu Signal: Cyfathrebu Delwedd (Elsevier) (2014-presennol)
Golygydd Cyswllt – Niwrogyfrifiadura (Elsevier) (2012-2018)
Golygydd Cyswllt – Prosesu Signal, Delwedd a Fideo (Springer) (2012-2017)
Cadeirydd y Gynhadledd – Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Amlgyfrwng ac Expo (ICME) 2020 Cynhadledd Gweledigaeth Peiriant Prydain I 2019 Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Ansawdd Profiad Amlgyfrwng 2021
Cadeirydd Ardal (Pwyllgor Rhaglen Dechnegol) – Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Amlgyfrwng ac Expo (ICME), 2015-2017
Aelod (Pwyllgor Rhaglen Dechnegol) – Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Ansawdd Profiad Amlgyfrwng (QoMEX), 2012-2019

Projectau

Canolfan Ymchwil Cydweithredol, SFB-TRR 161 Dulliau Meintiol ar gyfer Cyfrifiadura Gweledol, a ariennir gan Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Sefydliad Ymchwil Almaeneg), Gorffennaf 2019 - Mehefin 2023, Gwerth: EUR 8.34 miliwn
Co-I: Dr Hantao Liu (PI: Yr Athro Dietmar Saupe, Prifysgol Konstanz)
Prosiect A05 | Asesiad Ansawdd Llun/Fideo: O gronfeydd data prawf i fetrigau deinamig sy'n ymwybodol o debygrwydd ac yn ganfyddiadol
Mae'r prosiect yn mynd i'r afael â dulliau ar gyfer asesu ansawdd gweledol awtomataidd a'u dilysu y tu hwnt i sgoriau barn cymedrig. Rydym yn cynnig gwella'r dulliau trwy gynnwys ymwybyddiaeth debygrwydd a dilyniannau symud llygaid a ragwelir, meintioli'r profiad gwylio canfyddiadol, a chymhwyso'r metrigau ar gyfer prosesu cyfryngau sy'n ymwybodol o ansawdd. Ar ben hynny, byddwn yn sefydlu a chymhwyso cronfeydd data cyfryngau sy'n amrywiol o ran cynnwys ac yn ddilys yn yr ystumiadau, yn wahanol i setiau data gwyddonol cyfredol.

Ymwybyddiaeth Ansawdd Fideo Amlwg drwy Asesiad Ansawdd ar Lefel Llwyfan (a ariennir gan y Gymdeithas Frenhinol)
PI: Dr Hantao Liu
Nod y prosiect yw datblygu technoleg i wneud unrhyw gamera fideo yn ymwybodol o'i ansawdd gweledol yn awtomatig. Mewn llawer o sefyllfaoedd, mae delweddau/fideos lluosog o'r un olygfa yn cael eu dal; Er enghraifft, fideos o'r un lleoliad a gymerwyd ar wahanol adegau, o wahanol safbwyntiau, gan ddefnyddio camerâu gwahanol, neu hyd yn oed ddefnyddio'r un camera gyda gwahanol leoliadau. Er mwyn gwerthuso, monitro a gwneud y gorau o berfformiad y system, mae angen sgorio / cymharu delweddau o'r un olygfa o ran ansawdd gweledol.

Modelau Cyfrifiadurol ar gyfer Asesu Ansawdd Delwedd Ddiagnostig (wedi'i ariannu gan EPSRC/GCRF)
PI: Dr Hantao Liu
Nod y prosiect yw datblygu modelau cyfrifiadurol a all ragweld perfformiad tasg y radiolegydd yn awtomatig ac yn ddibynadwy wrth ddehongli delweddau meddygol (ee, canfod llaeth). Bydd y modelau hyn yn cael eu defnyddio naill ai i gefnogi'r dynol i ychwanegu at effeithlonrwydd diagnostig, neu i hyfforddi'r dynol tuag at well cywirdeb diagnostig.

Modelu Ymatebion Ymddygiadol Dynol i Ystumiadau ar gyfer Asesu Ansawdd Gweledol (a ariennir gan y Gymdeithas Frenhinol)
PI: Dr Hantao Liu
Asesiad ansawdd gweledol awtomatig yw'r allwedd ar gyfer optimeiddio systemau caffael delweddau / fideo, trosglwyddo, prosesu ac arddangos. Nod yr ymchwil yw deall a modelu yn well sut mae'r system weledol ddynol (HVS) yn canfod ystumiadau mewn signalau gweledol, a datblygu algorithmau ar gyfer asesu ansawdd gweledol gwrthrychol.

Asesiad Ansawdd Delwedd Feddygol: Ansawdd Canfyddedig a Pherfformiad Diagnostig (wedi'i ariannu gan Brifysgol Caerdydd – KU Leuven)
PI: Dr Hantao Liu
Nod y prosiect yw deall sut mae'r gwahaniaethau mesuredig mewn ansawdd delwedd yn effeithio ar berfformiad diagnostig, a datblygu modelau cyfrifiadurol sy'n ymgorffori gwybodaeth am sut mae radiolegwyr yn deall delweddau meddygol. Bydd y modelau hyn yn cael eu defnyddio fel offer gwerthfawr wrth optimeiddio systemau meddygol a gweithdrefnau clinigol yn y dyfodol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Research Projects

Modelling Human Behavioural Responses to Distortions for Visual Quality Assessment, Royal Society.

Addysgu

Arweinydd Modiwl – Prosesu Data a Delweddu (israddedig)
Arweinydd Modiwl – Cyfrifiadura Centric Dynol (ôl-raddedig)

Bywgraffiad

Rwy'n Gyfarwyddwr Rhyngwladol ar gyfer yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd. Rwy'n aelod o Uwch Dîm Rheoli yr Ysgol ac yn gyfrifol am ddatblygu, arwain a chyflwyno'r Strategaeth Ryngwladol ar gyfer yr Ysgol.
Fi yw Arweinydd y Grŵp Ymchwil Cyfrifiadura Amlgyfrwng, Prifysgol Caerdydd.
Rwy'n Gadeirydd Pwyllgor Rhyngwladol y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant Dynol (IROHMS), Prifysgol Caerdydd.

Rwy'n Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg. Graddiais o Brifysgol Caeredin, y Deyrnas Unedig, ac yna gweithiais yn yr Adran Systemau Deallus ym Mhrifysgol Technoleg Delft (TU Delft), Yr Iseldiroedd ar gyfer fy PhD ar Ddeallusrwydd Rhyngweithiol. Cyllidwyd fy ymchwil PhD gan Philips Research Laboratories. Rwy'n un o sylfaenwyr y Delft Image Quality Lab. Ers 2006, rwyf wedi bod yn gweithio'n agos gyda diwydiant i ddatblygu technolegau delwedd a fideo y genhedlaeth nesaf. Arweiniais brosiect a ariannwyd gan Philips Research Laboratories a ddatblygodd algorithmau newydd ar gyfer asesu ansawdd y cyfryngau gweledol; a phrosiect a ariannwyd gan Philips Healthcare a oedd yn mynd i'r afael â nifer o faterion yn ymwneud ag ansawdd delwedd feddygol.

Mae fy niddordebau ymchwil yn gorwedd ar groesffordd Prosesu Delwedd a Fideo, AI / Machine Learning, Computer Vision, Applied Perception, Multimedia Computing,  a Rhyngweithio Dynol-Dechnoleg.