Ewch i’r prif gynnwys
Sara Long

Dr Sara Long

Cymrawd Ymchwil, DECIPHer

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
LongS7@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10098
Campuses
sbarc|spark, Ystafell Room 1.18, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd rhyngddisgyblaethol sydd â diddordeb mewn canlyniadau iechyd, lles ac addysg plant a phobl ifanc. Gan fabwysiadu ystod o  ddulliau ansoddol a meintiol, rwy'n gweithio ar draws prosiectau sy'n cwmpasu gwerthuso polisi ac epidemioleg.

Rwyf wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil a ariennir yn allanol ers cwblhau fy astudiaethau doethurol yn 2013, ac mae'r ffynonellau cyllid yn cynnwys ESRC, HCRW, NIHR, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â gwobrau bach gan gwmni sector preifat ac eraill o Gomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru.

 

Dros amser, rwyf wedi cynyddu capasiti o gyd-ymchwilydd i'r prif ymchwilydd.  Rwy'n gyd-ymchwilydd ar grantiau gwerth tua £1.7 miliwn, ac rydw i'n brif ymchwilydd gwerth tua £600,000. Ar unwaith, un o'm prif brosiectau dros y blynyddoedd diwethaf bûm yn Brif Ymchwilydd ar gymrodoriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru llawn amser (£315,999), a fabwysiadodd gynllun dulliau cymysg i archwilio nodau, amcanion a gweithrediad diwygio ysgolion ledled Cymru.

Yn ddiweddar, rwyf hefyd wedi cwblhau tymor fel prif ymchwilydd ar astudiaeth cysylltu data ledled Cymru a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (£192,230) a archwiliodd y cysylltiad rhwng profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a chanlyniadau iechyd ac addysg, a rôl gyfryngu gofal awdurdodau lleol ac ymyrraeth gwasanaethau cymdeithasol. Mae gen i gefndir mewn seicoleg ac iechyd y cyhoedd, ac mae fy niddordebau methodolegol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddulliau ansoddol, arolygon a gwerthuso polisi.

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2011

  • Long, S. J. and Benton, D. 2011. Depression and suicide.. In: Benton, D. ed. Lifetime Nutritional Influences on Cognition, Behaviour and Psychiatric Illness. Food Science, Technology and Nutrition Woodhead Publishing

Articles

Book sections

  • Anthony, R., Young, H. and Long, S. J. 2021. Early pregnancy risk and missed opportunities to plan for parenthood. In: Roberts, L. ed. The Children of Looked After Children: Outcomes, Experiences and Ensuring Meaningful Support to Young Parents In and Leaving Care. Bristol: Policy Press, pp. 15-40.
  • Long, S. J. and Benton, D. 2011. Depression and suicide.. In: Benton, D. ed. Lifetime Nutritional Influences on Cognition, Behaviour and Psychiatric Illness. Food Science, Technology and Nutrition Woodhead Publishing

Conferences

Monographs

Ymchwil

Gweler isod ar gyfer prosiectau ymchwil a ariennir.

Ariannu

1.     Tach 2023-Rhag 2024: £15,000, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Long SJ (PI). Gwybodaethanweddus yn y defnydd o iechyd a lles data ac evidence: A package of training for Healthy Schools Co-ordinators (ADEPT – HSC 2).

2.     Hyd 2019-Rhag 2023: £315, 999, Cynllun Cymrodoriaeth Iechyd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Long SJ (PI), Moore G. Rôl ysgolion o ran gwella iechyd, lles, a lleihau anghydraddoldebau: ymchwiliad dulliau cymysg o ddiwygio'r cwricwlwm yng Nghymru.

3.     Ion 2023-Meh 2023: £10,004, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Long SJ (PI). Gwybodaethanweddus yn y defnydd o iechyd a lles data ac evidence: A package of training for Healthy Schools Co-ordinators (ADEPT - HSC).

4.     Ion 2023-Gorff 2023: £29,749 Iechyd Cyhoeddus Cymru. Hawkins J (PI), Long SJ, Morgan K. Healthy Working Wales Gwerthusiad Pecyn cymorth – datblygu teclyn meincnodi cenedlaethol.

5.     Tach 2022-Awst 2023: £34,450, Llywodraeth Cymru. Long SJ (PI), Young H, Churm A. Cam-drin cyfoedion (POPA) yng ngholegau Cymru ledled Cymru: Ymwybyddiaeth a hyder mewn gweithdrefnau adrodd, a rheoli POPA gan golegau a staff colegau.

6.     Hydref 2019-Gorffennaf 2022: £192,230, Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Long SJ (PI), Ffarwel D, Fone DF, Lyons R, Moore G, Scourfield J, Taylor C. A yw gofal awdurdodau lleol yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant bregus? Dadansoddiadau hydredol o garfan electronig ôl-weithredol.

7.     2020-2023: £600,000, NIHR Public Health Research, Howarth E, Moore GF, (mentor i PI am y tro cyntaf), Feder G, Spencer A, Evans R., Berry V, Stanley N, Bacchus L, Humphrey A, Buckley K, Littlecott H, Long S, Burn A. Family Recovery after Domestic Abuse (FReDA): Treial dichonoldeb a gwerthusiad proses nythog o ymyrraeth grŵp ar gyfer plant sy'n agored i drais a cham-drin domestig.

8.     Chwef 2018-Chwef 2019: £85, 777, Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC). Williams A, Evans RE, Long SJ, Elliot M, Young H. Deall canlyniadau i blant Cymru sy'n cael eu rhoi mewn llety diogel.

9.     Rhag 2017: £2,100, Rhaglen Symudedd Credyd Rhyngwladol: Erasmus Plus. Hyd, SJ (PI). Grant teithio i gryfhau cysylltiadau a hyrwyddo cydweithio ymchwil â phrifysgolion dramor.

10.   Hyd 2017-Ionawr 2021: £ 70,000, Gwobr Efrydiaeth PhD Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC. Moore GF (PI), Long SJ, Murphy S.

11.   Gorff 2017-Ebrill 2018: £23,000, Dull Thrive. Long SJ (PI), Evans R, Moore G (cyd-PIs). Gwerthusiad o effaith ymyrraeth gymdeithasol-emosiynol mewn ysgolion cynradd ar ganlyniadau addysg yng nghyfnod allweddol 2.

12.   Mai-Tach 2017: £49,718, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Morgan K, Moore GF (cyd-PIs) Hawkins J, Littlecott H, Long SJ. McConnon, L. Asesiad gwerthuso Rhaglen Cyfoethogi'r Haf Bwyd a Ffitrwydd yng Nghymru.

13.   Meh 2017: Long SJ (PI) £ 2,000 Cronfa gynadledda ryngwladol Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Grant teithio i gyflwyno gwaith yng Nghynhadledd Ryngwladol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Dangosyddion Plant.

14.   Ionawr-Jun 2016: £20,000, Swyddfa Comisiynwyr Heddlu a Throsedd De Cymru. Long SJ (PI), Ashton KA, Bellis M, Gray B. Archwilio effaith cludiant ar ddiogelwch y cyhoedd a chanlyniadau iechyd, cymdeithasol a lles ymhlith defnyddwyr yr economi yn ystod y nos (NTE).

15.   Hyd 2014-Maw 2016: £135,000 Swyddfa Comisiynwyr Heddlu a Throsedd De Cymru. , Bellis M (PI), Long SJ, Barton E. Datblygu system wyliadwriaeth a dadansoddi rheolaidd amlasiantaeth i ddatblygu dealltwriaeth, ymyrraeth ac atal trais yng Nghymru.

 

Addysgu

Cyfraniadau i addysgu:

>Polisi Plant ac Ieuenctid, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol (SOCSI), Prifysgol Caerdydd.

>Gwyddorau Cymdeithasol a Dulliau Ymchwil Israddedig, SOCSI, Prifysgol Caerdydd

>Meistr Iechyd y Cyhoedd (MPH), MEDIC, Prifysgol Caerdydd

>Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol (MASW), SOCSI, Prifysgol Caerdydd

>Seicoleg Israddedig, Prifysgol Abertawe

2014/presennol – goruchwylio myfyrwyr israddedig ac MSc; Profiad o farcio prosiectau israddedig ac MSc