Ewch i’r prif gynnwys
Zhiwen Luo

Yr Athro Zhiwen Luo

(e/fe)

Cadeirydd mewn Gwyddoniaeth Bensaernïol a Threfol

Ysgol Bensaernïaeth

Email
LuoZ18@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70463
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell Ystafell 1.23, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwyf wedi cael fy hyfforddi mewn Peirianneg Bensaernïol (BSc- Sefydliad Technoleg Harbin, Tsieina) a Hinsawdd Trefol (PhD- Prifysgol Hong Kong, Hong Kong, Tsieina). Cyn ymuno â Chaerdydd, roeddwn yn Ddarlithydd ac yn Athro Cyswllt yn yr Ysgol Amgylchedd Adeiledig, Prifysgol Reading, y DU. Ar hyn o bryd rwy'n Athro ac yn Gadeirydd mewn Gwyddoniaeth Bensaernïol a Threfol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), Prifysgol Caerdydd. Rwyf hefyd yn arwain y grŵp ymchwil Ynni, Amgylchedd a Phobl (EEP) yn WSA.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddylunio amgylcheddau smart, gwydn ac iach adeiledig ar raddfeydd adeiladu a threfol heb fawr o wariant ynni, mewn ymateb i argyfyngau newid yn yr hinsawdd ac iechyd cyhoeddus fel COVID-19. Rwyf wedi derbyn cyllid ar gyfer fy ymchwil gan sefydliadau gan gynnwys NERC, EPSRC, AHRC, BBSRC, Innovate UK, y Swyddfa Dywydd, ADEPT, Climate Kic, a'r Gronfa Arloesi Byd-eang. Ar y raddfa drefol, rwyf wedi datblygu llwyfan modelu aml-raddfa sy'n ystyried pobl, adeiladau a dinasoedd i wella gwytnwch a lliniaru tonnau gwres. Rwyf hefyd wedi cynnal ymchwil helaeth ar wella awyru trefol mewn dinasoedd mega fel Hong Kong a Llundain i liniaru amlygiad i lygredd gwres ac aer. Ar raddfa yr adeilad, mae gen i ddiddordeb mewn dod o hyd i'r cydbwysedd gorau posibl rhwng buddion iechyd a chostau ynni trwy ddylunio awyru. Mae fy ymchwil wedi cyfrannu at ddealltwriaeth o rôl patrymau awyru wrth ledaenu'r ffliw mewn ward ysbyty yn Hong Kong ac mae wedi llywio datblygiad datrysiadau awyru naturiol cost-effeithiol ar gyfer rhanbarthau sy'n dlawd o ran adnoddau, fel yr adlewyrchir yng nghanllaw Sefydliad Iechyd y Byd ar "Awyru naturiol ar gyfer rheoli heintiau mewn lleoliadau gofal iechyd."

Mae rhai o fy mhrosiectau ymchwil diweddar yn cynnwys: Prosiect COSMA ar dywydd poeth a risg gorboethi yn Ne Asia (PI, NERC, NE/S005889/1); Dylunio amgylchedd dan do smart gan ddeallusrwydd artiffisial (PI, Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth); Trosglwyddo firws SARs-CoV-2 mewn amgylchedd dan do (PI, GCRF); Cynghrair amgylchedd adeiledig gwydn yn yr hinsawdd (PI, EPSRC); Adeiladu ymyriadau ar gyfer lleihau amlygiad llygredd aer yn Tsieina (PI, EPSRC, EP / P511018 / 1); Atebion Llygredd Aer ar gyfer Grwpiau Hyglwyf (CleanAir4V) (Co-I, NERC, NE/V002414/1); NGC- Dinasoedd y genhedlaeth nesaf (Co-I, Swyddfa Dywydd); Allyriadau a modelu llygredd aer dan do (Co-I, Swyddfa Dywydd); Thames Valley Smart City Living Lab (Co-I, yn arwain WP ar ddinas smart ar gyfer llygredd aer); Ysgoloriaeth Felix ar gyfer llygredd aer yn India; Climate-Kic: Ardal Smart, Cynaliadwy; GII-Global Innovation Fund: Effaith llygredd awyr agored ar amgylchedd dan do mewn ysgolion.

Rwy'n aelod o'r Bwrdd ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwobrau ar gyfer Cymdeithas Ryngwladol Hinsawdd Trefol (IAUC) ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnolegol: Effaith Amgylcheddol a Hinsawdd ar gyfer Cymdeithas Ryngwladol Ansawdd a Hinsawdd Aer Dan Do (ISIAQ). Rwyf wedi cyhoeddi dros 50 o bapurau cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid sy'n ymdrin â themâu ymchwil amrywiol, e.e. yr amgylchedd adeiledig, gwyddor amgylcheddol, trosglwyddo clefydau heintus a meteoroleg drefol.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

Articles

Conferences

Ymchwil

Diddordeb ymchwil

 1. Dyluniad amgylchedd adeiledig iach (ee, ansawdd aer dan do ac adeiladau cydnerth haint gan gynnwys clefyd a gludir gan fector) 
 2. Adeiladau sy'n wydn yn yr hinsawdd ar gyfer pobl ac anifeiliaid (e.e. asesiad gorboethi dan do ar gyfer tai preswyl/da byw)
 3. Adeiladu craff a dylunio trefol gan ddefnyddio dysgu peirianyddol a dulliau sy'n cael eu gyrru gan ddata
 4. modelu a mesur microhinsawdd trefol (ee, amlygiad a lliniaru llygredd gwres trefol ac aer; Seilwaith gwyrdd)
 5. Dadansoddeg drefol ar gyfer ynni a chynaliadwyedd amgylcheddol

Prosiectau ymchwil

2024-

Taith gerdded yn yr hinsawdd drefol yn Reading a Chaerdydd (PI, EPSRC IAA Cronfa ddilynol. Cydweithio gyda Dr Julie Futcher)

2023-26

Straen gwres y fuwch laeth o fewn microhinsoddau adeiladu (PI, BBSRC, PI: Yr Athro Chris Reynolds, Prifysgol Reading)

2023-25

COMP for Future Generations: Charting the Green Transition ar Ynys Môn (Co-I, AHRC, PI: Flora Samuel, Caergrawnt)

2023-24

Gwres gwydn Darllen ar gyfer poblogaeth fregus (PI, EPSRC IAA)

2022-23

Gorboethi trefol oherwydd datgarboneiddio oeri gan ddefnyddio pympiau gwres yn y DU (PI, EPSRC)

2021-22

Cynghrair amgylchedd adeiledig gwydn yn yr hinsawdd (PI, EPSRC)

2021-22

Gorboethi trefol: datblygu sero net a darllen gwydn 2030 (PI, Research England)

2021-22

Cronfa Ddilynol NERC-SHEAR (PI, NERC)

2021-25

System allyriadau a modelu ansawdd aer dan do (Co-I, Met-office)

2020-23

Atebion Llygredd Aer ar gyfer Grwpiau Agored i Niwed (CleanAir4V) (Co-I, NERC, NE/V002414/1, arweinydd WP ar ymyrraeth dechnoleg ar gyfer gwella ansawdd aer dan do ac awyr agored)

2020-22

Deallusrwydd artiffisial ar gyfer gweithle iach a chynhyrchiol (PI, Innovate UK-KTP)

2020-22

Thames Valley Smart City Living Lab (Co-I, £ 4.5m, WP arweinydd ar ddinas smart ar gyfer llygredd aer a goruchwylio un PDRA)

2020- 21

CSSP swyddfa dywydd Tsieina: Datblygu cynllun gwell amgylchedd trefol mewn modelau byd-eang a rhanbarthol (Co-I)

2020-21

Trosglwyddo firws SARs-CoV-2 mewn amgylchedd dan do gorlawn (PI, GCRF)

2019- 20

Anghydraddoldeb amlygiad llygredd aer personol yng nghefn gwlad Tsieina (PI, GCRF)

2019-22

Gwasanaeth hinsawdd ar gyfer gwytnwch i orboethi risg yn Colombo, Sri Lanka: dull mapio aml-raddfa (COSMA) (PI, NERC, NE/S005889/1)

2018-19

Hanes dwy ddinas: dylunio trefol a llygredd aer (PI, UoR mewnol)

2018-19

Modelu metaboledd trefol ar gyfer datblygu seilwaith gwyrdd cynaliadwy mewn dinasoedd maint canolig yn gyflym trefol ym Mrasil (Co-I, cronfa hadau GCRF)

2016-17

EPSRC-GCRF: budd iechyd a chost economaidd blaenoriaethu strategaethau ymyrraeth i leihau amlygiad dan do i lygredd PM2.5 awyr agored yn Beijing, Tsieina (PI-EP / P511018 / 1)

2014-16

Ardaloedd Hinsawdd-Kic Smart, Cynaliadwy: Parc Olympaidd y Frenhines Elizabeth (Co-I, Hinsawdd Kic)

2014-16

Strategaethau amgylcheddol ac awyru dan do ysgol ar gyfer iechyd a lles plant (Co-I, Sefydliad Halton)

Addysgu

 • Arweinydd modiwl: MSc Ymchwil Gwyddoniaeth Bensaernïol (Dulliau Ymchwil); MSc System Gwasanaeth Cynaliadwy mewn Adeiladau Mega
 • Dirprwy gyfarwyddwr y rhaglen: MSc Sustainable Mega Buildings; MSc Dylunio Amgylcheddol Adeiladau

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio'r pynciau ymchwil canlynol mewn perthynas â Gwyddoniaeth Bensaernïol a Threfol:

 • Dyluniad amgylchedd adeiledig iach (ee, ansawdd aer dan do ac adeiladau cydnerth haint gan gynnwys clefyd a gludir gan fector) 
 • Adeiladau sy'n wydn yn yr hinsawdd ar gyfer pobl ac anifeiliaid (e.e. asesiad gorboethi dan do ar gyfer tai preswyl/da byw)
 • Adeiladu craff a dylunio trefol gan ddefnyddio dysgu peirianyddol a dulliau sy'n cael eu gyrru gan ddata
 • modelu a mesur micro-hinsawdd trefol (ee, amlygiad a lliniaru llygredd gwres trefol ac aer; Seilwaith gwyrdd)
 • Dadansoddeg drefol ar gyfer ynni a chynaliadwyedd amgylcheddol

Rwy'n croesawu ymgeiswyr PhD llawn cymhelliant posibl i gysylltu â mi i drafod eich cynnig a'ch syniadau ymchwil sy'n cyd-fynd â fy niddordeb ymchwil. Mae Prifysgol Caerdydd yn darparu nifer o ysgoloriaethau PhD ar gyfer ymgeiswyr o safon uchel.

PDRA cyfredol

Dr Xiaoxiong Xie (Darllen), Dr Xueqin Li (Efrog), Dr Shuangyu Wei (Nottingham), Dr Chunde Liu (Caerfaddon)

Ymweld ymchwilwyr

Ms Danting Luo (2022- ): Trosglwyddo a rheoli clefydau heintus mewn adeiladau; Ymweld o Brifysgol Southeast

Myfyrwyr PhD cyfredol gan gynnwys y rhai ym Mhrifysgol Reading:

 • Miss Miao He (2022- ): Asesiad gorboethi dan do wedi'i seilio ar ragolygon tywydd (goruchwyliwr 1af, efrydiaeth PhD CSC)
 • Mr Vitor Lavor (2021- ): Risg haint yn yr awyr mewn amgylchedd trefol (goruchwyliwr 1af, a ariennir gan DTP Senario NERC). Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Sue Grimmond, Dr Omduth Coceal
 • Ms Rahaf Alqutub (2020- ): Ansawdd aer dan do mewn ysgol anghenion arbennig (goruchwyliwr 1af, efrydiaeth Saudi Arabia)
 • Ms Xiaowei Lyu (2020- ): Adeilad craff ar gyfer rheoli heintiau (goruchwyliwr 1af) (efrydiaeth PhD CSC), Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Li Shao
 • Mr Yiqing Liu (2020- ): Modelu integredig adeiladu-trefol (goruchwyliwr 1af) (Prifysgol PhD efrydiaeth), Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Sue Grimmond
 • Ms Hannah Marcham(2020): Deall profiad dysgu plant awtistig mewn ysgol anghenion arbennig (2il oruchwyliwr, efrydiaeth SeNSS), goruchwyliwr 1af: Dr Teresa Tavassoli
 • Mr Vasilis Kazakos (2018-2022): Dylunio ymyriadau i leihau llygredd aer (goruchwyliwr 1af), Cyd-oruchwyliwr: Dr Ian Ewart

Goruchwyliaeth gyfredol

Miao He

Miao He

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Mr Xiaoxiong Xie (2018-22): Asesiad gorboethi dan do mewn dinasoedd (goruchwyliwr 1af), Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Sue Grimmond