Ewch i’r prif gynnwys
Jane Lynch

Yr Athro Jane Lynch

Athro Caffael

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
LynchJ2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76144
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C04, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Athro Caffael ar gyfer yr adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau (LOM). Yn ddiweddar, lansiais Ganolfan Caffael Gwerth Cyhoeddus. Nod y ganolfan ymchwil yw tyfu a chefnogi'r gronfa dalent o weithwyr proffesiynol caffael yn y sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector.

Rwy'n ffynnu ar her ac yn arbennig yn mwynhau ymchwil amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol, gan gynnig arbenigedd mewn caffael cyhoeddus, gwerth cymdeithasol, arloesi mewn caffael a chydweithio'r gadwyn gyflenwi. 

Mae gennyf brofiad o ddarparu amrywiaeth o gymorth caffael a chydweithio i lywodraethau a'r sector preifat, o weithgareddau ymchwil ac ymgysylltu i addysgu gweithredol. Roeddwn yn falch iawn o dderbyn gwobr fawreddog yn 2023 - Gwobr Cyfleoedd y Llywodraeth, Unigolyn y Flwyddyn am fy nghyfraniadau i gaffael cyhoeddus yng Nghymru.

Fi yw'r arweinydd ymarfer ar gyfer IRSPP (Astudiaeth Ymchwil Ryngwladol ar Gaffael Cyhoeddus), Cyfarwyddwr Cwrs Cymorth i Dyfu: Rheoli (ar gael ar gyfer Micros a BBaChau), cyd-arweinydd strategol Lab Caffael Infuse 2023 ac arbenigwr cydweithredu ac arweinydd effaith gymdeithasol ar gyfer prosiect Amlforbidrwydd LINC .

Rwy'n Uwch Gymrawd ar gyfer Addysg Uwch Uwch (SFHEA) ac wedi ennill gwobrau am diwtora personol a phrofiad myfyrwyr, gan ddal rolau fel Uwch Diwtor Personol a Chyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr ar gyfer yr Ysgol Busnes. Mae fy ymchwil addysgeg wedi cynnwys tiwtora personol a chyfeiriadedd rhyngwladol, mynychu a chyflwyno yn rheolaidd yng Nghynhadledd LTSE. 

Rolau Ychwanegol

 • Cadeirydd cangen y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) - Cangen De Cymru
 • Cyfarwyddwr Cyswllt (MICW) Sefydliad ar gyfer Gweithio ar y Cyd (ICW), Cymru
 • Aelod Panel Arbenigol Caffael dros y Cabinet, Llywodraeth Cymru
 • Aelod Panel Beirniadu GOAwards (Cymru), GOAwards UK National a Sefydliad Cyfarwyddwyr (IOD) Cymru.
 • Arholwr Allanol - PhD, DBA

Aelodaeth Proffesiynol

 • Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS)
 • Sefydliad ar gyfer Gweithio ar y Cyd (ICW)
 • IPSERA - Cymdeithas Reseach Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol

Cyhoeddiad

2024

2022

2021

2020

2019

2015

2014

2012

2010

 • Lynch, J., Beresford, A. K. C., Mason, R. J. and Found, P. 2010. Problems and challenges facing a market orientated supply chain approach. Presented at: 15th International Symposium on Logistics (ISL 2010), Kuala Lumpar, Malaysia, 4-7 July 2010Proceedings of the 15th International Symposium on Logistics (ISL 2010). Nottingham: Nottingham Business School pp. 67-74.

2009

 • Lynch, J., Mason, R. J., Beresford, A. K. C. and Found, P. 2009. An exploration of the supply chain design and organisation of the UK caravan manufacturing industry. Presented at: 14th International Symposium on Logistics : Global supply chains and inter-firm networks, Istanbul, Turkey, 5-8 July 2009Proceedings of the 14th International Symposium on Logistics (ISL 2009) Global supply chains and inter-firm networks Istanbul, Turkey 5-8 July 2009. Nottingham: Nottingham University Business School pp. 538-546.

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Aelod o'r Bwrdd Cynghori Allanol ar gyfer Journal of Responsible Production and Consumption https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jrpc

Golygydd Gwadd ar gyfer rhifyn arbennig yn Journal of Public Procurement https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1535-0118/vol/21/iss/3

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth - Rwy'n eiriolwr cryf dros KTPS a'r ffordd y maent yn hyrwyddo cydweithredu diwydiannol ac academaidd gan greu cyfleoedd ymchwil a thwf busnes arloesol.

Mae enghreifftiau'n cynnwys Partneriaethau'r Trydydd Sector mewn Gofal Cymdeithasol Plant

Mabwysiadu Gyda'n Gilydd (gyda Dr Katherine Shelton, Ysgol Seicoleg / Sefydliad Arweiniol, Cymdeithas Plant Dewi Sant) Mabwysiadu Plant lle enillodd y prosiect y Gwobrau Gorau yn y DU am Effaith Gymdeithasol https://www.ktp-uk.org/case-study/innovate-uk-ktp-awards-2021-winners/

Cerebra (gyda'r Athro Marianne Van Den Bree, Canolfan MRC / Sefydliad arweiniol, Cerebra) Cymorth Plant

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - Sut rydym yn caffael llesiant yng Nghymru 

Cefnogais Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) gydag Adolygiad Caffael Adran 20 sy'n archwilio i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus yn ymgorffori'r nodau llesiant i gaffael. https://www.futuregenerations.wales/work/procurement/

Sut ydym ni'n sicrhau llesiant? - Blog Ysgol Busnes Caerdydd - Prifysgol Caerdydd

Caffael Arloesedd Cyhoeddus

Roedd InFuSe (Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus y Dyfodol) 2023 yn brosiect cydweithredol gwerth £5.6 miliwn. Wedi'i ariannu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), Schoo BusnesCaerdydd gyda Y Lab  Nesta - a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) i ddatblygu InFuSe – Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus y Dyfodol – dan arweiniad Cyngor Sir Fynwy. 

Dolenni ar gyfer mwy o wybodaeth

Cydweithio 

Prosiect Ymchwil ECR - Sut i ddefnyddio cydweithredu i fynd i'r afael â gwastraff bwyd mewn manwerthu https://instituteforcollaborativeworking.com/Research-and-Knowledge/Resource-Library/Effective-Collaboration

icw_future_report_web.pdf (instituteforcollaborativeworking.com)

Addysgu

Profiad addysgu

Mae gen i brofiad helaeth o addysgu ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig - e.e., (UG): Prynu a Rheoli Cadwyn Gyflenwi (Blwyddyn 2), (UG): Prynu Strategol a Rheoli Cyflenwr (Blwyddyn 3), MBA Prynu a Rheoli Cadwyn Gyflenwi (modiwl dewisol).

Ar hyn o bryd, mae fy mhortffolio addysgu yn cynnwys dylunio a chyflwyno rhaglenni gweithredol.

Bywgraffiad

Yn dilyn gyrfa gynnar yn y sector manwerthu, dilynais MBA rhan-amser a arweiniodd at gyfleoedd addysgu yn y Brifysgol Agored, Prifysgol Cymru, Casnewydd ac ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd yn 2006.

Cwblheais Gymhwyster Addysgu Addysg Uwch PGCert (FHEA), Prifysgol Cymru, Casnewydd yn 2007 a dyfarnwyd Uwch Gymrawd (SFHEA) i mi yn 2021 yng Nghaerdydd.

Archwiliodd fy PhD ym Mhrifysgol Caerdydd gyfluniad dulliau cyfeiriadedd strategol ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu yn ystod cyfnod o orgynnwrf (cwblhawyd 2015). Roeddwn i eisiau deall beth sy'n gyrru busnes yn ystod cyfnod heriol, a rôl prynu neu gaffael yn hyn o beth. Canolbwyntiais ar y strategaeth, y strwythur a'r ymddygiadau a ddylanwadodd ar effeithiolrwydd cydweithredu mewnol ac integreiddio strategol - cyfeiriadedd y gadwyn gyflenwi.

Rwy'n dderbynnydd balch o lawer o wobrau mewn addysgu, ymgysylltu ac ymchwil.

  Anrhydeddau a dyfarniadau

  Mae Jane wedi derbyn gwobrau yn rheolaidd am ei chyfraniad i addysgu a chefnogi myfyrwyr.

  • Enwebiad Undeb y Myfyrwyr - Gwobr "Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr" - Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr 2019 - 2020
  • LTSE - Sesiwn Sefyll a Argymhellir (Trafodaeth ford gron ar gymorth rhyngwladol cyfeiriadedd myfyrwyr) 2019
  • CARBS Gwella Cyflogadwyedd Myfyrwyr, 2018
  • Gwobr Cymorth Myfyrwyr Eithriadol CARBS 2017
  • Enwebiad Undeb y Myfyrwyr ar gyfer Gwobr "Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr" (Aelod o'r staff mwyaf dyrchafol; Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr, 2018)
  • Gwobr Cyfraniad Eithriadol CARBS 2016                                                                                                                       Gwobr Cyflogadwyedd Myfyrwyr sy'n Datblygu CARBS 2015                                                                                                            Prifysgol Caerdydd, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Gwella Profiad Myfyrwyr Eithriadol 2015
  • Gwobr Cyfraniad Eithriadol CARBS 2014.

  Aelodaethau proffesiynol

  • Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS)
  • Sefydliad ar gyfer Gweithio ar y Cyd  MICW
  • IPSERA (International Purchasing and Supply Educator's Research Association)

  Pwyllgorau ac adolygu

  Jane yw cyd-olygydd Special Issue ar gyfer Journal of Public Procurement (JoPP)

  Adolygydd Erthygl Journal Journal ar gyfer Journal of Purchasing and Supply Management

  Mae rôl Jane fel Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr yn golygu ei bod yn aelod o lawer o Bwyllgorau a Byrddau Ysgolion a Phrifysgolion gan gynnwys:

  • Pwyllgor Dysgu ac Addysgu
  • Panel Myfyrwyr / Staff
  • Pwyllgor ISC
  • Bwrdd Rheoli Busnes Astudiaethau
  • Bwrdd Astudiaethau MBA
  • Cydlynydd - pwyllgor Bwrdd Cynghori adran LOM

  Meysydd goruchwyliaeth

  Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr MSc / MBA a Doethuriaeth ym meysydd:

  • Caffael
  • Cadwyn gyflenwi
  • Gwerth cymdeithasol
  • Cydweithio
  • Arloesedd

  Arbenigeddau

  • Cydweithio cadwyn gyflenwi
  • Cadwyni cyflenwi
  • Caffael
  • caffael cyhoeddus
  • cyrchu cyfrifol